Pre oblasť

  Topoľčany - malebné mestečko v údolí rieky Nitry

  Mesto leží na západnom Slovensku, v Nitrianskom kraji. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Nitry, obkolesené pohorím Tribeč a Považským Inovcom. Môže sa pochváliť mnohými architektonickými skvostmi, niektoré z nich spomenieme v tomto článku. Svojim občanom ale aj návštevníkom ponúka početné zaujímavosti a rozmanité turistické atraktivity. 

  Už v staršej dobe kamennej na území súčasného mesta existovali náznaky osídlenia, o ktorých svedčí nález čeľustí a klov mastodonta (mamuta) - sú jedným z početných exponátov Tribečského múzea.  

  Zachovaná darovacia listina z roku 1235 uhorského kráľa Bela IV. je najstaršou doloženou písomnou zmienkou o tomto meste. 

  V dávnej minulosti Topoľčany boli centrom obchodu a remeselnej výroby, na trhoch, ktoré boli široko ďaleko známe, sa schádzali obchodníci z blízka i ďaleka. V súčasnosti je mesto nielen hospodársko-obchodným, ale aj kultúrno-spoločenským centrom rovnomenného okresu. 

  Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie

  Mesto sa môže pochváliť mnohými sakrálnymi pamiatkami. Predsa však dominantnou pamiatkou mesta je chrám Nanebovzatia Panny Márie z 13. storočia, situovaný v strede štvorhranného Námestia M. R. Štefánika, v centre historického jadra mesta, ktoré bolo v roku 1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“. 

  Kostol od roku 1740 stojí na mieste kostola z 13. storočia, ktorý vyhorel v roku 1731. Dnešný jeho vzhľad je výsledkom neskorobarokových úprav, ktoré boli uskutočnené na prelome 18. a 19. storočia, v rokoch 1792 až 1802, kedy bol tento jednoloďový kostol znova vysvätený a zároveň zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie.

  Fasády kostola sú ukončené mohutným kladím s hladkým vlysom a rímsou so zuborezom. Členené sú pilastrami s rímsovými hlavicami. Rizality bočných stien lode zakončujú murované zalamované štíty. 

  Dominanta mesta - rímskokatolícky kostol - západná fasáda so vstavanou vežou, zdroj: Virtuálne Topoľčany
  Dominanta mesta - rímskokatolícky kostol - západná fasáda so vstavanou vežou, zdroj: Virtuálne Topoľčany

  V strednej osi hlavnej, západnej fasády je vstavaná veža, ktorá je ukončená štvorbokou strechou zvonovitého tvaru. V jej vrchole sa nachádza dvojramenný pokovovaný kríž s polmesiacom a hviezdou, ktoré symbolizujú mesto. Nad korunnou rímsou, po stranách veže, sú štvorcové murované nadstavce bočných priestorov veže, ktoré sú ukončené pármi malých vežičiek s helmicami na vrchole s krížikmi. V roku 1934 boli na veži kostola osadené hodiny s elektrickým pohonom a sklenými číselníkmi. 

  V podveží je hlavný vstup s drevenými, dvojkrídlovými, kazetovanými dverami s reliéfnou rezbárskou výzdobou s girlandami. Nad kamenným portálom vstupu so segmentovým nadstavcom je vysoké dvojkrídlové okno s oblúkovým záklenkom, hladkou zdvojenou šambránou, ktoré presvetľuje predsieň organovej empory na poschodí. Na priečelí, v úrovni okna, sú v nikách umiestnené kópie sôch sv. Petra a sv. Pavla.   

  Severná fasáda má v strede plytko vystupujúci rizalit, ktorý je ukončený murovaným štítom nad korunnou rímsou. Vyššiu strednú časť štítu člení arkatúra, ukončená segmentovým oblúkom, zboku podopretá volútami. Bočné, nižšie časti štítu sú členené kanelúrami, ich ukončujúca rímsa prechádza na okrajoch do vystupujúcich oblúkov. Podobne je riešená aj južná fasáda.

  Na východnej fasáde, v zadnej časti  exteriéru chrámu, je okrúhle okno, ktoré je súčasťou interiérového riešenia hlavného oltára. V 2. polovici 19. storočia bola k nej pristavaná lurdská jaskyňa s oltárom Panny Márie, prístupná betónovým schodiskom s dvoma priamymi protiľahlými ramenami a zábradlím s balustrádou. 

  Rímskokatolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie v plnej svojej kráse, autor fotografie: Peter Faltys
  Rímskokatolícky chrám Nanebovzatia Panny Márie v plnej svojej kráse, autor fotografie: Peter Faltys

  Interiér kostola je zaklenutý pruskou klenbou. Jednotlivé klenbové polia sú oddelené medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na mohutné vtiahnuté piliere s dvojicami stuccolustrových pilastrov s rímsovými hlavicami. Uzáver presbytéria je pravouhlý, okrem toho pristavali sakristiu, oratóriom. V lodi na západnej strane sa nachádza murovaný organový chór na dvoch stĺpoch.

  Klenby a celý interiér zdobí bohatá maliarska výzdoba, napr. široko koncipované figurálne výjavy, iluzívna maľba predstavujúca architektonické články, orámovanie figurálnych motívov a ornamentálna výzdoba. 

  V interiéri sú použité početné dekoratívne prvky a materiály typické pre obdobie neskorého baroka a klasicizmu, v ktorom bol kostol štýlovo upravovaný, napríklad umelý mramor, sadra, fresková nástenná maľba, zlátená a polychromovaná drevorezba interiérového vybavenia kostola a podobne. 

  Kostol bol niekoľkokrát opravovaný, naposledy v rokoch 2007 až 2008, keď bola vykonaná rozsiahla obnova interiéru i exteriéru kostola, v rámci ktorej boli zreštaurovaný aj súbor troch veľkoplošných oltárnych a bočných obrazov z konca 18. storočia: Nanebovzatie Panny Márie, svätý Ignác z Loyoly a svätý Karol Boromejský, vsadených do mohutných dekoratívnych mosadzných rámov. 

  Okolo kostola je vysadená zeleň a vymurovaná ohrada s nízkym soklom a piliermi, ktoré sú kryté nízkou stanovou strieškou z betónu. Medzi stĺpikmi je jednoduché kované oplotenie, ktoré výškou nepresahuje výšku stĺpikov. Pred hlavným priečelím sa nachádzajú dva štvorboké piliere so stupňovitými strieškami, ktoré nesú lampy. Vo východnom rohu ohrady stojí kamenná socha sv. Vendelína; pred severnou fasádou kostola pri bočnom vchode je kamenná socha sv. Antona na podstavci; v blízkosti vstupu do kostola je kamenná socha Krista na kríži, osadená na pilieri. 

  Rímskokatolícka fara

  Nachádza sa na východnej strane južnej časti námestia. Reštaurátori, ktorí vykonali výskum, zistili, že táto dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena U prešla štyrmi stavebnými etapami. 

  Rímskokatolícka fara na Námestí M. R. Štefánika, zdroj: Mesto Topoľčany
  Rímskokatolícka fara na Námestí M. R. Štefánika, zdroj: Mesto Topoľčany

  V 19. storočí hlavná uličná fasáda dostala súčasný neorenesančný vzhľad, dnešnú osovosť, svetlozelený náter a plastickú terakotovú výzdobu s čiernym náterom. Neskôr bola fasáda viackrát natieraná. V 80. rokoch 20. storočia vykonané boli dispozičné úpravy budovy a  fasáda bola omietnutá cementovými omietkami. Severná fasáda bola obnovená v roku 2010 podľa výsledkov reštaurátorského výskumu, reštaurovaný bol renesančný fragment horizontálnej výzdoby. Dvere podjazdu obnovili umelecko-remeselným spôsobom. V nike uličnej fasády je socha sv. Jána Nepomuckého.

  Radnica

  Skvostná secesná dvojpodlažná podpivničená budova radnice zo začiatku 20. storočia je situovaná v radovej zástavbe námestia, oproti kostolu. V roku 1984 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

  Reprezentačná budova radnice bola postavená v roku 1911 na mieste, kde predtým stála prízemná budova radnice, podľa projektu budapeštianskeho architekta Imre Szőtsa.

  Budova radnice má 4-krídlový, takmer uzatvorený štvorcový pôdorys s nádvorím uprostred. Pôvodne na poschodí boli miestnosti úradu a byty, na prízemí boli obchodné miestnosti a byty. Hlavná fasáda prízemia bola členená pásmi väčších sklenených tabúľ s troma dvojkrídlovými dverami a sklenými nadsvetlíkmi. Dispozičné zásahy vykonané v 60. rokoch 20. storočia nenarúšali základnú hmotu a výraz budovy, stavba sa dodnes zachovala vo svojej pôvodnej podobe.  

  Budova radnice, zdroj: iStock
  Budova radnice, zdroj: iStock

  Hlavná, reprezentačná fasáda, orientovaná do námestia, je členená plytkými postrannými rizalitmi. Na poschodí sú dva trojboké arkiere, ktoré sú ukončené plastickou rímsou s pásom rastlín a zuborezom, na rímsu dosadá ihlanovitá strieška ukončená hranolovým prvkom. Medzi strieškami je zvlnený štít ukončený zuborezom. V strede štítu je osadený reliéfny mestský erb - dvojramenný kríž s polmesiacom medzi jeho brvnami vľavo a hviezdou medzi brvnami vpravo. Klenot tvorí korunka, prikrývadlo vytvárajú volútovo zatočené rastliny s guľôčkami. Okrem tohto erbu na budove je niekoľko ďalších erbov. Plytké rizality na poschodí sú dotvorené balkónmi, kde sú dve okná a balkónové dvere. Medzi jemne profilovanými segmentovými ornamentmi je na fasáde pásový volútovo ukončený ornament s rozetou. Balkónové zábradlie je z pásoviny a vertikálnych tyčových prvkov s geometrickými ornamentmi. Postranné rizality sú ukončené zvlneným štítom so zuborezom pod korunnou rímsou, vo vrchole sú vázy. 

  Na prízemí je v strede vstup so vstupným portálom, ktorý je do námestia uzatvorený dvojkrídlovou kovanou bránou s geometrickými ornamentmi. Z oboch strán vstupu sú tri výkladové okná so segmentovým záklenkom, lemované hladkou šambránou.

  Na budove radnice je mohutná sedlová strecha, v strede prevýšená, ukončená medenou vežičkou na spôsob sanktusníka, ktorú dotvárajú komíny.

  Budova obvodného kráľovského súdu – dnes Tribečské múzeum

  Historická budova bývalého obvodného kráľovského súdu (neskôr dom detí), postavená  koncom 19. storočia, nachádza sa v historickej časti mesta, na južnom okraji ochranného pásma pamiatkovej zóny. V roku 2014 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. 

  Uličné fasády sú riešené jednotne, po celej výške dotvorené rytým kvádrovaním. Kamenný sokel je ukončený omietkovou hladkou rímsou. Fasády sú ukončené korunnou rímsou so zuborezom. Severovýchodná, vstupná fasáda je dvojosová. Hlavný vstup je zvýraznený plytkým rizalitom, ktorý tiahne celou výškou fasády, ukončený je trojuholníkovým štítom. Fasáda rizalitu je stvárnená rytým kvádrovaním, podobne ako hlavná časť fasády. 

  Budova niekdajšieho obvodného kráľovského súdu - dnes sídlo Tribečského múzea, zdroj: Mesto Topoľčany
  Budova niekdajšieho obvodného kráľovského súdu - dnes sídlo Tribečského múzea, zdroj: Mesto Topoľčany

  Vstupný otvor je pravouhlý, ukončený poloblúkom. Dvere sú pravouhlé drevené dvojkrídlové plné, kazetovo členené, s dreveným rámom. Horný nadsvetlík je polkruhový, s  predsadenou mrežou z diagonálne usporiadaných tyčových prvkov.

  Štít dotvárajú tri strieškové nadstavce ukončené sedlovou strieškou. 

  Do tejto budovy sa v roku 1999 presťahovalo Tribečské múzeum, ktoré svoju históriu začalo písať v roku 1961.  Ak vás zaujíma história, archeológia, muzeológia alebo prírodné vedy, určite si pri návšteve Topoľčian nedajte ujsť návštevu tohto múzea, ktoré verejnosti prezentuje viac ako 90-tisíc predmetov zo svojho zbierkového fondu.

  Medzi najvýznamnejšie exponáty určite patrí nález fosílnych zvyškov čeľustí s klami treťohorného mastodonta, ktoré sú unikátom nielen na Slovensku, ale aj širšie. Fotografie - zdroj: Wikipedia
  Medzi najvýznamnejšie exponáty určite patrí nález fosílnych zvyškov čeľustí s klami treťohorného mastodonta, ktoré sú unikátom nielen na Slovensku, ale aj širšie. Fotografie - zdroj: Wikipedia

  Pre svojich návštevníkov múzeum má pripravenú stálu expozíciu - Príroda stredného Ponitria, ktorá je zameraná na neživú prírodu a typických predstaviteľov rastlín a živočíchov spomínanej oblasti. Múzeum sa radí medzi regionálne vlastivedné múzeá s užším zameraním na dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku. Topoľčany sa môžu pýšiť pivovarníckou históriou. V 19. storočí tu pôsobili dva pivovary, v roku 1957 bol založený pivovar Topvar. Zostali však iba spomienky. 

  Pracovníci múzea neustále pripravujú rôzne tematické výstavy, prednášky, semináre, tvorivé dielne a iné podujatia.

  V meste sú aj iné architektonické skvosty, spomenieme secesnú Meštiansku vilu, funkcionalistickú Mokrého vilu, Finkovu vilu s prvkami eklekticizmu, Pálffyho vilu obkolesenú parkom a záhradou... Tieto kultúrne pamiatky, žiaľ, nie sú sprístupnené verejnosti. 

  Žochár - symbol mesta Topoľčany 

  Bronzovú sochu s hmotnosťou 200 kg nájdete priamo v centre mesta, na Námestí M. R. Štefánika. Plastika je opretá chrbtom o múrik a nohy má vyložené na naplnenom žochu. Môžete si k nej prisadnúť. Táto netradičná socha (bez podstavca) je dielom akademického maliara Mariána Žilíka. 

  Žochár - symbol mesta, zdroj: Mesto Topoľčany, autor fotografie: Samuel Dostál
  Žochár - symbol mesta, zdroj: Mesto Topoľčany, autor fotografie: Samuel Dostál

  Prečo také pomenovanie? Názov Žochár súvisí s históriou mesta, jeho pôvod je z 19. storočia, oslovovali tak silných robotníkov, ktorí nosili vrecia (žochy) plné obilia a vlny. Počas prestávky najčastejšie sedávali chrbtom opretí o budovy. 

  Kalvária

  Mimo pamiatkovej zóny je najvýznamnejšia kultúrnohistorická pamiatka – Kalvária, stojaca na svahu tvoriacom južnú hranicu mesta. Je prirodzenou súčasťou mesta. Vznik kalvárie súvisí s tradíciou zázračnej Panny Márie Veľkotopoľčianskej. Miesto pre výstavbu kalvárie bolo vybrané pri prameni, s ktorým je spojená povesť o zázračnej vode. Každá jedna kaplnka má svoje zastavenie a svoje príbehy.

  Kaplnka na Kalvárii, zdroj: Mesto Topoľčany - Facebook, autor fotografie: Peter Faltys
  Kaplnka na Kalvárii, zdroj: Mesto Topoľčany - Facebook, autor fotografie: Peter Faltys

  V meste sa zachovalo niekoľko sôch, stĺpov a kaplniek, napr. Trojičný stĺp - súsošie v juhovýchodnej časti námestia (z roku 1768) umiestnené na iónskom stĺpe; socha sv. Jána Nepomuckého (1760) - na Stummerovej ulici a v mestskej časti Veľké Bedzany; Socha Immaculaty (1710) -  na stĺpe, ktorý je umiestnený na štvorcovom podstavci dekorovanom výjavmi zo života Krista; už spomínaná socha sv. Antona a socha svätého Vendelína (1862), Socha svätého Floriána v severovýchodnej časti námestia... Z roku 1634 sú štyri prícestné kaplnky.

  Samozrejme, pri návšteve tohto mesta si môžete okrem vzácnych pamiatok vybrať aj z pestrej palety rozličných kultúrnych podujatí, ktoré vás určite zaujmú a očaria. Napríklad tradičné Topoľčianske hody alebo jarmoky, ktoré sú sprevádzané bohatým kultúrnym programom, ukážkami ľudových remesiel, ochutnávkou tradičných dobrôt a vynikajúcich vín a burčiaku. 

  Počas horúcich letných dní si môžete navštíviť letné kúpalisko v Topoľčanoch s dvoma bazénmi, detským brodiskom a rôznymi športovými ihriskami. 

  Letné kúpalisko, zdroj: Mesto Topoľčany - sluzbyto.sk
  Letné kúpalisko, zdroj: Mesto Topoľčany - sluzbyto.sk

  Milovníci prírody môžu zájsť do hlbokých lesov Tríbeča a Považského Inovca, v ktorých je ukrytá jaskyňa Čertova pec. Výhľady do širokého okolia z rozhľadne na Marháte a Panskej javorine vám určite vyrazia dych. 

  Či už ste sa rozhodli navštíviť historické pamiatky, kultúrne podujatia, prírodné krásy, alebo širokú ponuku rôznych atrakcií, v Topoľčanoch sa určite nebudete nudiť. Zároveň objavíte mnohé krásne zákutia mesta, o ktorých ste ani netušili, a určite vás očaria.

  Námestie M. R. Štefánika, zdroj: Mesto Topoľčany - Facebook
  Námestie M. R. Štefánika, zdroj: Mesto Topoľčany - Facebook

  Zdroje:

  - titulná fotografia: Historické námestie M. R. Štefánika – vľavo budova fary, v strede stĺp s Najsvätejšou Trojicou a vpravo kostol Nanebovzatia Panny Márie, zdroj: Mesto Topoľčany

  - texty: 

  • www.virtualnetopolcany.sk
  • www.topolcany.sk
  362
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Architekt, architektúra?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené