TERMS

I. Všeobecne

Článok 1

O všeobecných podmienkach používania

Obsah Všeobecných podmienok používania webovej stránky DaiBau.sk sa vzťahuje na všetky formy použitia obsahu a služieb na webovej stránke Mojmojster.net a predstavuje právne platnú a záväznú dohodu medzi prevádzkovateľom a používateľmi webovej stránky daibau.sk.

Vlastník webovej stránky DAIBAU International d.o.o. si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok používania služby DaiBau.sk bez predchádzajúceho upozornenia používateľov.

Článok 2

Použité termíny

Webová stránka s informáciami o stavebníctve DaiBau.sk, ktorú vlastní spoločnosť DAIBAU International d.o.o. sa ďalej označuje ako WEBOVÁ STRÁNKA.Vlastníkom, aktérom vývoja a prevádzkovateľom webovej stránky DaiBau.sk je spoločnosť DAIBAU International d.o.o., ktorá sa ďalej označuje ako PREVÁDZKOVATEĽ.

Správca je tiež SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV.Webová stránka je určená pre návštevníkov - investorov. Ide o súkromné osoby, spoločnosti alebo inštitúcie, ktoré majú v úmysle stavať alebo rekonštruovať a hľadajú dodávateľa alebo len informácie o stavbe, ďalej len: UŽÍVATELIA.

Osobné a technické údaje, ktoré používatelia predložia v online formulári s cieľom nájsť dodávateľa na ich výstavbu, remeselnícky alebo developerský projekt, sú tieto: DOPYTTáto webová stránka je určená pre dodávateľov. Ide o stavebné, remeselnícke alebo strojárske spoločnosti, ďalej len: SPROSTREDKOVATEĽ.

Kritériá, ktoré webová stránka používa pri výbere dodávateľov na oznamovanie dopytu, sa týkajú veľkosti tímu dodávateľa, jeho umiestnenia, obsadenia, pohotovosti, ktoré tvoria hodnotenie uvedené nižšie: KRITÉRIÁ.V závislosti od typu služby webová stránka informuje oprávnených dodávateľov e-mailom alebo na webovej stránke. Týmito zmluvnými stranami sú: VHODNÝ DODÁVATELIA.

Táto stránka je určená na použitie spoločnosťami, ktoré inzerujú; podmienky používania tejto webovej stránky sú stanovené v jednotlivých dohodách o spolupráci takto: INZERENTDodávatelia a inzerenti sú zároveň spracovateľmi osobných údajov, ďalej; SPRACOVATEĽ.

Článok 3

Používanie a škodlivé správanie

Akékoľvek použitie webovej stránky www.daibau.sk, ktoré by mohlo poškodiť, deaktivovať, preťažiť alebo poškodiť webovú stránku, technické vybavenie alebo spoločnosť, nie je dovolené. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo okamžite zo zoznamu používateľov odstrániť tých, ktorí by porušili tieto pravidlá alebo inak poškodili web DaiBau.sk, ostatných používateľov, dodávateľov alebo inzerentov.

V prípade opakovaného porušenia tej istej právnickej osoby alebo jednotlivca, ktoré by spôsobilo obchodnú škodu na webovej stránke, si táto webová stránka vyhradzuje právo začať súdne konanie.

Článok 4

Snaha o presnosť informácií

Správca sa usiluje o presnosť a aktuálnosť informácií vo všetkých častiach webovej stránky. Ak dôjde k zisteniu nepresnosti informácií, správca preukáže ochotu opraviť chyby na základe odôvodneného upozornenia používateľa alebo dodávateľa. Správca odpovie do 7 pracovných dní od prijatia písomného upozornenia. Správca nezodpovedá za správnosť údajov.

Článok 5

Obmedzenie zodpovednosti

Webová stránka sa bude usilovať zabezpečiť hladkú a bezchybnú prevádzku webovej stránky, včasnosť a presnosť obsahu a zavedenie fungovania webovej stránky v prípade zlyhania.

Používatelia používajú obsah webových stránok na svoje vlastné riziko. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude používať webovú stránku na nezákonné účely, čo je v rozpore s ustanoveniami zákonov alebo etických a morálnych štandardov.

Všetky informácie zverejňované alebo poskytované používateľom alebo dodávateľom slúžia iba na informačné účely. Správca nezaručuje ani nezodpovedá za ich presnosť. Správca tiež nezodpovedá za žiadne škody právnických alebo fyzických osôb spôsobené použitím informácií na webovej stránke.

Správca nie je dodávateľom alebo predajcom stavebných alebo remeselníckych materiálov alebo zariadení do priestorov a nezodpovedá za chyby alebo škody spôsobené zamestnancami alebo predajcami spoločností registrovaných na mieste. Správca nie je povinný riešiť sťažnosti alebo iné spory.

Užívateľ a dodávateľ vstupujú do vzájomného vzťahu mimo webovej stránky, takže správca nie je s tým spojený ani nezasahuje do tohto vzťahu.

Táto webová stránka nezodpovedá za nepresnosti a zastaralý obsah alebo nedostupnosť webovej stránky, za prerušenia v prístupe na webové stránky alebo za ich prerušenie v používaní, za ich zlú kvalitu alebo akékoľvek iné chyby na webovej stránke a v súvislosti s ňou.

Webová stránka tiež nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť hardvéru, softvéru alebo inému zariadeniu používateľa v dôsledku používania tejto webovej stránky. Používateľ musí zabezpečiť primeranú ochranu zariadenia (antivírusový program atď.) Proti prístupu na webové stránky a ich používaniu.

Webová stránka môže používať odkazy na tejto webovej stránke na iné webové stránky, ktoré nie sú pod kontrolou webovej stránky spoločnosti. Táto webová stránka nezodpovedá a nepreberá zodpovednosť za informácie, materiály a iný obsah dostupný na webových stránkach tretích strán.

Používateľom sa odporúča, aby si pozorne prečítali podmienky používania a vyhlásenia o ochrane osobných údajov na všetkých webových stránkach tretích strán pred použitím takejto webovej stránky alebo pred zverejnením alebo poskytnutím svojich osobných alebo iných informácií prostredníctvom nich.

Článok 6

Autorské práva

Autorské práva na všetok obsah a otázky sú majetkom správcu a ich reprodukcia alebo používanie na iných webových stránkach je zakázané podľa zákona o autorských právach a súvisiacich právach (zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) , s výnimkou obsahu vytvoreného výkonnými umelcami alebo inzerentmi, pri čom platia rovnaké ustanovenia zákona o autorských právach.

Obsah a informácie na webovej stránke sú určené na osobné a nekomerčné použitie používateľom a nemôžu sa sťahovať, kopírovať, spracovať alebo distribuovať na komerčné účely, s výnimkou obsahu, ktorý je k dispozícii špeciálne na stiahnutie a je na tento účel osobitne určený. Používateľ môže na sociálnych sieťach označiť, vytlačiť alebo uverejňovať iba časti webovej stránky, ktoré sú určené na osobné použitie.

Obsah webovej stránky tzn. texty, obrázky, grafika, rozloženia sú autorskými právami webovej stránky spoločnosti a nesmú sa reprodukovať, spracúvať, distribuovať bez ohľadu na médium a územie. Webová stránka a produkty v jej portfóliu sú chránené právami duševného vlastníctva, ich používanie bez predchádzajúceho výslovného súhlasu spoločnosti je zakázané.

Obsah webového profilu jednotlivého dodávateľa a všetky duševné vlastníctvo dodávateľa sú vlastníctvom dodávateľa. Obsah a duševné vlastníctvo dodávateľa sa zverejňuje výlučne s jeho ústnym alebo písomným súhlasom. Na žiadosť dodávateľa, ktorá môže byť písomná alebo ústna, správca okamžite odníme duševné vlastníctvo alebo vymaže profil dodávateľa. Celý obsah profilu autora, a najmä obrázky odkazov a popisov, môže editovať sám dodávateľ alebo s pomocou správcu.

II. Ochrana osobných údajov

Článok 7

Všeobecné informácie o zásadách ochrany osobných údajov stránok

Na základe týchto zásad ochrany osobných údajov webová stránka definuje práva a povinnosti používateľov tejto webovej stránky a je dôležité, aby táto webová stránka rešpektovala a chránila všetky osobné údaje získané používateľmi v súlade s platnými právnymi predpismi a zaväzuje sa, že všetky osobné údaje získané prostredníctvom alebo použitím webovej stránky sú starostlivo chránené a používané výlučne na účely, na ktoré boli poskytnuté. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou Podmienok používania, webová stránka si vyhradzuje právo ich kedykoľvek zmeniť. Používateľ je viazaný zásadami a zákonmi platnými v čase návštevy alebo používania webovej stránky.

Článok 8

Súlad s legislatívou a predpismi

Správca webovej stránky sa zaväzuje, že bude konať v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov SR) a bude zaručovať práva jednotlivcov vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov. fyzické osoby pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES [1] (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a rozhodného práva upravujúceho ochranu osobných údajov.

Článok 9

Spracovanie osobných údajov webovou stránkou

Webová stránka, ktorá informuje spracovateľov o dopytoch, poskytuje tieto služby spracovania osobných údajov:

 • spracovanie a doplnenie otázok ďalšími technickými informáciami na požiadanie,
 • telefonická komunikácia s používateľmi,
 • overovanie pravosti používateľov,
 • uverejňovanie otázok vhodným dodávateľom,
 • poskytovanie informácií o projekte spracovateľovi dopytu.

Článok 10

Účel spracovania osobných údajov pre spracovateľov

Spracovateľ môže spracúvať osobné údaje iba na účely vytvorenia projektu, dopytu alebo na účely poradenstva pre individuálny dopyt, čo by mohlo neskôr viesť k realizácii projektu. Povolené spracovanie a použitie osobných údajov zahŕňa tieto služby:

 • spracovanie a doplnenie otázok potrebnými technickými informáciami,
 • telefonická komunikácia s používateľmi,
 • overovanie pravosti používateľov,
 • predajné a komerčné činnosti iba pre účely vytvorenia alebo poskytnutia poradenstva pre individuálny dopyt.

Spracovateľ osobných údajov ich prijme a spracuje iba na stanovené účely poskytovania služieb uvedených v prvom odseku tohto článku. S osobnými údajmi bude zaobchádzať opatrne a zabezpečí ich ochranu v súlade s pravidlami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a platnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Článok 11

Prenos údajov a oznamovanie o dopyte

Prevádzkovateľ poskytne sprostredkovateľovi na účely uvedené v predchádzajúcom článku na webovej stránke a elektronickou poštou tieto informácie:

 • meno, priezvisko,
 • telefónne číslo
 • emailová adresa,
 • umiestnenie projektu,
 • technické údaje o projekte, ktoré nie sú osobnými údajmi a môžu obsahovať aj súbory, ktoré užívateľ pripojil k žiadosti.

Článok 12

Povinnosti sprostredkovateľa

Sprostredkovateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy:
(1) nepoužívať osobné údaje na iné účely ako na poskytovanie služieb na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom a na plnenie povinností podľa právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ;
(2) na žiadosť prevádzkovateľa spolupracujú a poskytujú všetky informácie na zabezpečenie práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracúvajú;
(3) poskytujú prevádzkovateľovi všetky informácie a podporu pri vybavovaní žiadostí od jednotlivcov alebo na účely vykonávania dohľadu orgánmi dohľadu počas celého trvania zmluvy a tiež po uplynutí platnosti zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzkovateľa;
(4) informuje prevádzkovateľa o štatúte alebo iných zmenách pri sprostredkovateľovi, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie zmluvných záväzkov;
(5) poskytuje prevádzkovateľovi všetky potrebné informácie, aby preukázal splnenie všetkých svojich povinností a umožnil prevádzkovateľovi alebo ním poverenej osobe vykonávať overenia vrátane kontrol a podieľať sa na ich výkone;
(6) vždy informovať prevádzkovateľa v primeranom čase, ak sa domnieva, že určité pokyny zo zmluvy alebo dohody alebo na ich základe sú v rozpore s ustanoveniami právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Článok 13

Povinnosti prevádzkovateľa

(1) Prevádzkovateľ je zodpovedný za vhodný právny základ pre získavanie a spracovanie osobných údajov poskytnutých sprostredkovateľovi.
(2) Prevádzkovateľ sa tiež zaväzuje informovať sprostredkovateľa o vlastnostiach a povinnostiach sprostredkovateľa zabezpečiť zmluvné záväzky a všetky známe riziká týkajúce sa poskytovania práv jednotlivcom, ktorých osobné údaje sa spracúvajú.

Článok 14

Ochrana dát

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú spolupracovať pri poskytovaní vhodných organizačných a technických opatrení na ochranu osobných údajov a na eliminácii alebo znížení rizík spojených s bezpečnosťou osobných údajov. Spracovateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia nariadení v oblasti ochrany osobných údajov.

(2) Sprostredkovateľ sa zaväzuje najmä:

 • 1. nakladať s prijatými osobnými údajmi v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov a zákona, ktorým sa ustanovujú normy na ochranu osobných údajov poskytovaním vhodných organizačných a technických bezpečnostných opatrení na bezpečné získavanie, spracovanie a prenos osobných údajov;
 • 2. zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracovávať osobné údaje, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, boli povinné chrániť dôvernosť údajov počas celého spracovania údajov a tiež po ukončení spracovania;
 • 3. zabezpečiť monitorovanie bezpečnosti osobných údajov a v prípade zistených dôvodov zvýšeného rizika pre bezpečnosť osobných údajov alebo v prípade porušenia, okamžite informovať prevádzkovateľa a prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie alebo zníženie vzniknutých rizík na minimum;
 • 4. v prípade porušenia ochrany osobných údajov (napr. Zničenie údajov, vniknutie do informačného systému alebo do priestorov sprostredkovateľa, neoprávnený prístup atď.), Okamžite informujte prevádzkovateľa alebo v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 2 dní. a prijme všetky možné opatrenia na ukončenie porušenia a napravenie nepriaznivých dôsledkov. Sprostredkovateľ musí neustále spolupracovať s prevádzkovateľom, aby odstránil alebo znížil následky porušenia, určil možné škody, splnil zákonné povinnosti týkajúce sa oznámenia dozornému orgánu a jednotlivcom a vykonával pokyny dozorného orgánu.

Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu k získaným informáciám alebo ich sprístupneniu, aby sa zachovala presnosť osobných údajov a aby sa zabezpečilo ich správne používanie, webová stránka používa vhodné technické a organizačné postupy na zabezpečenie údajov, ktoré zhromažďuje, ale môžu byť neúmyselne zneužité. Pretože webová stránka spoločnosti používa webovú stránku a sa odkazuje na určité odkazy na iné externé webové stránky, ktoré nie sú priamo spojené so spoločnosťou, webová stránka nepreberá žiadnu zodpovednosť za ochranu údajov na týchto webových stránkach a odporúča užívateľovi, aby si prečítal zásady ochrany osobných údajov na týchto webových stránkach.

Článok 15

Zodpovednosť za pravosť osobných údajov

Užívateľ preberá výlučnú zodpovednosť za pravosť osobných údajov a kontaktných informácií. Užívateľ môže povolenie na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať. Užívateľ potvrdzuje, že si bol vedomý skutočnosti, že každý jednotlivec má právo prezerať, prepisovať, kopírovať, dopĺňať, opravovať, blokovať a vymazávať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú (v súlade s príslušným zákonom o ochrane osobných údajov) - pokiaľ toto právo nie je obmedzené platnými predpismi. V takom prípade webová stránka podnikne všetky potrebné kroky na okamžité splnenie tejto požiadavky. Ak má užívateľ akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môže sa obrátiť na info@daibau.sk.

Článok 16

Zaznamenávanie neosobných údajov a súborov cookies

Vždy, keď používateľ navštívi webovú stránku, automaticky sa zaznamenávajú všeobecné, iné ako osobné informácie (používatelia vyhľadávacieho nástroja, počet návštev, priemerný čas návštevy webovej stránky, navštívené stránky) (nie ako súčasť prihlásenia). Tieto informácie používa webová stránka na meranie príťažlivosti našej webovej stránky a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Údaje nie sú predmetom ďalšieho spracovania a neposkytujú sa tretej strane.

Článok 17

Úložisko dát

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na to, aby užívateľ dosiahol účel, na ktorý tieto údaje predložil. Účelom uchovávania údajov je úspešná realizácia dopytu a poskytnutie prístupu k informáciám o dodávateľoch a dopyte, aj keď už boli dokončené, na účely auditu alebo na účely opätovného zverejnenia dopytu. Osobné údaje môžu byť anonymizované alebo úplne vymazané prevádzkovateľom na žiadosť zákazníka, ale v takom prípade nemôže poskytnúť rovnaké užívateľské skúsenosti.

III. Používanie stránky pre užívateľov

Článok 18

Predloženie a ukončenie dopytu

Užívatelia môžu používať web zaslaním žiadosti vybraným dodávateľom alebo správcom, ktorý vyberú vhodných dodávateľov pre projekt.

Pri predkladaní žiadosti musí užívateľ súhlasiť so všeobecnými podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov. Keď užívateľ vyplní dotazník, dostane správu na e-mailovú adresu s odkazom na konečné potvrdenie žiadosti, kde opäť súhlasí so všeobecnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používateľ v online dotazníku nepredloží úplné informácie, najmä telefónne číslo, administrátor požiada používateľa o poskytnutie informácií. Ak údaje nedostane do jedného pracovného dňa, správca žiadosť nespracuje.

V prípade, že správca na základe minulých skúseností dospeje k záveru, že nebude mať záujem o dopyt zo strany dodávateľov, môže sa rozhodnúť, že tento dopyt nebude riešiť.

Ak správca na základe predchádzajúcich skúseností zistí, že používateľ porušil príslušné všeobecné podmienky DaiBau, môže sa rozhodnúť nespracovať žiadosť.

Správca nezodpovedá ani nezaručuje reakciu dodávateľov na predloženú ponuku. Užívateľ je povinný kontaktovať navrhované spoločnosti sám.

Ak chce užívateľ, aby bol dopyt viditeľný pre vybratých dodávateľov, ale už nie je viditeľný pre ostatných dodávateľov, môže ho skryť pred webom.

Na konci projektu môže užívateľ vyplniť žiadosť a poskytnúť dodávateľovi hodnotenie v prípade, že bol vybraný.

Správca sa zaväzuje chrániť všetky osobné údaje vrátane kontaktných údajov, e-mailových adries a telefónnych čísel v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov SR).

Správca výslovne nepovoľuje prenos kontaktov na tretie osoby ani prenos na iné tretie strany. V prípade, že má podozrenie, že sprostredkovateľ zneužije tieto požiadavky, môže zabrániť sprostredkovateľom v používaní systému bez varovania alebo zdôvodnenia.

Článok 19

Iný obsah

Užívateľ môže používať všetky časti webovej stránky, ktoré sú verejne publikované. Ide o tieto obsahy:đ

 • Články, príručky a tipy- kalkulačka,
 • adresár,- cenová databáza projektov,
 • profily dodávateľov,
 • obchod s výrobkami.

Informácie v inom obsahu sú informatívne a vytvárajú ich správcovia alebo iní autori. Správca alebo autori nezodpovedajú za ich presnosť a dôslednosť.

IV. Použitie webovej stránky pre dodávateľa

Článok 20

Podmienky účasti

Podmienkou účasti v systéme je webový profil dodávateľa, ktorý sa vytvorí pri registrácii. Povinné podmienky sú:

 • že dodávateľ je právnická osoba, živnostník alebo s.r.o.,
 • preukázať pozitívne obchodné schopnosti spoločnosti,
 • že právnická osoba je registrovaná pre činnosť, ktorú ponúka používateľom na webovej stránke,
 • že má platnú e-mailovú adresu a funkčné číslo mobilného telefónu.

Článok 21

Prijímanie otázok

Dodávatelia zaregistrovaní na webe môžu dostávať informácie a predkladať ponuky. Na webovej stránke majú prístup k všetkým informáciám, ktoré sú rozhodujúce pre vytvorenie projektu, vrátane kontaktných informácií. Správca vopred skontroluje všetky údaje alebo ich skontroluje na žiadosť dodávateľa. V prípade, že užívateľ ukončil dopyt, je prístup k údajom omedzený. Správca nemôže ovplyvniť rozhodnutie užívateľa vo vytváraní projektu.

V prípade, že správca zistí, že užívateľ predtým porušil podmienky používania alebo inak zneužil web, manipuloval s dodávateľmi alebo ich inak poškodil, oznámi to dodávateľom.

Správca nezaručuje úmysel vykonať projekt používateľom, ktorý predložil žiadosť. Správca tiež nezaručuje reakciu používateľa na telefónne hovory alebo správy.

Správca zaručuje, že užívateľské údaje sú tak, ako ich používatelia zadali vo formulári online žiadosti a že ich nezasahuje ani nemení, s výnimkou prípadov, keď zistí, že sú nedostatočné alebo nezrozumiteľné.

Správca sa zaväzuje zasielať dopyt užívateľom, ktorí vyjadrili vážny záujem realizovať projekt. Závažnosť zámeru určuje správca podľa vnútorných parametrov.

Článok 22

Obmedzenia, počet dopytov a balíčkov

Počet dopytov závisí od toho, ktorý balíček dodávateľ aktivoval alebo v akom vzťahu je so správcom. Balíčky a podrobná ponuka balíčkov sú definované na stránke pre registrovaných dodávateľov.

Obsah a ponuka balíčkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Dodávateľ má spočiatku určitý počet dopytov zadarmo. Počet bezplatných dopytov sa môže líšiť.

Na konci obdobia bezplatného obdobia mu môže byť zabránené prijímanie dopytov, až kým neuzavrie niektorý z predplatených balíčkov.

Správca môže ponúknuť dodávateľom iba toľko dopytov, koľko užívateľov skutočne predložilo dopyt.

Článok 23

Kategórie dopytových služieb

Dodávatelia môžu dostávať informácie len v kategóriách služieb, pre ktoré sú registrovaní alebo pre kategórie, ktoré vykonávajú v spoločnosti. Používanie webovej stránky nie je dovolené pre spoločnosti, ktoré poskytujú pracovnú silu alebo projekty, ako aj pre spoločnosti zaoberajúce sa inžinieringom, s výnimkou výnimočných prípadov, ktoré určí správca. Tieto vzťahy sa uzatvárajú s takýmito zmluvnými stranami individuálne.

Počet dopytov je podmienený odhadovanou hodnotou projektu.

Vo výnimočných prípadoch môžu dodávatelia posielať dopyty stálym zamestnancom v prípade, že si realizácia projektu vyžaduje kategórie služieb, ktoré dodávateľ neposkytuje.

Článok 24

Veľkosť dopytu

Správca odhaduje hodnotu každého dopytu vopred. Rozdeľuje dopyt na dopyt s malými a veľkými hodnotami. Kritériá pre nižšie a vyššie požiadavky môže správca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Správca môže kedykoľvek určiť aj iné alebo viac tried hodnotení dopytu. Počet malých, stredných a veľkých hodnôt, ktoré môže dodávateľ získať, závisí od uzavretého balíčka. Aktuálny balíček je uvedený na stránke www.daibau.sk/balicky

Článok 25

Profil dodávateľa na webe

Online profil dodávateľa je webová stránka dodávateľa na tejto stránke. Webový profil nastavuje samotný správca alebo dodávateľ. Webový profil sa vytvorí pri registrácii dodávateľa.

V prípade, že registráciu riadi správca, určuje základný obsah a popis spoločnosti. V prípade, že dodávateľ zaregistruje svoju spoločnosť sám, uvedie povinné informácie vo forme, ktorá sa stane súčasťou obsahu webovej stránky.

Celý obsah môže upravovať sám dodávateľ a vo výnimočných prípadoch môže požiadať správcu o pomoc pri úprave obsahu.

Bežný obsah na webovom profile je:

 • obrazové odkazy s popismi,
 • popisy spoločnosti,
 • neobmedzený počet iného textového obsahu.

Správca stránok nezodpovedá za obsah v profiloch. Všetok obsah webového profilu dodávateľa a všetky duševné vlastníctvo dodávateľa sú vlastníctvom dodávateľa. Obsah a duševné vlastníctvo dodávateľa sa zverejňuje výlučne s jeho ústnym alebo písomným súhlasom. Na žiadosť dodávateľa, ktorý môže byť písomný alebo ústny, správca okamžite odníme duševné vlastníctvo alebo vymaže profil dodávateľa. Celý autorský obsah profilu môže byť upravený samotným dodávateľom alebo pomocou správcu.

Článok 26

Hodnotenie dodávateľa

Posúdenie dodávateľa je objektívne posúdenie pozostávajúce z niekoľkých faktorov, ktoré zhromaždil správca alebo ktoré sa určili na základe spolupráce s dodávateľom. Hodnotenie pozostáva z týchto faktorov:

 • počet rokov na trhu od založenia spoločnosti,
 • odborné a zákaznícke odporúčania,
 • počet referencií a vybavenia webového profilu dodávateľa,
 • schpnosť dodávateľa reagovať.

Správca si vyhradzuje právo na zmenu hodnotiacich kritérií, tzn. na zmenu alebo doplnenie faktorov bez predchádzajúceho upozornenia.

Článok 27

Vylúčenie dodávateľa

Vylúčenie dodávateľa zo systému sa uskutoční:

 • ak už nie sú splnené základné podmienky účasti
 • na základe odôvodnenej sťažnosti na vykonanie písomných a obrazových dôkazov predložených používateľom
 • na základe negatívneho posúdenia vykonanej práce súdnym expertom
 • na základe negatívneho posúdenia vykonanej práce správcom
 • v prípade nezaplatenia záväzkov po lehote splatnosti
 • v prípade zistenia neoprávneného prenosu osobných údajov tretím stranám.

Správca oznámi dodávateľovi vylúčenie poštou, telefonicky alebo e-mailom do troch dní od vylúčenia. Správca si vyhradzuje právo na zmenu kritérií vylúčenia.

V. Ďalej

Článok 28

Zmena všeobecných podmienok

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na úplné alebo úplné zmeny akýchkoľvek častí všeobecných podmienok, o ktorých musí vopred informovať užívateľov na webovej stránke obvyklým spôsobom. Zmeny sú platné od okamihu uverejnenia na webovej stránke. Poskytovateľ sa zaväzuje, že príslušné podmienky budú vždy ľahko dostupné na webovej stránke.

Článok 29

Prítomnosť v prípade sporov

Dohoda o prijatí týchto všeobecných podmienok bola uzavretá v Maribore. Výhradné právo Slovinskej republiky sa uplatňuje na spory vyplývajúce z používania služieb webovej stránky, tieto všeobecné podmienky.Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy urovnajú zúčastnené strany priateľsky. V opačnom prípade môže každá zmluvná strana iniciovať spor so súdom s vecnou príslušnosťou v Maribore.

20. mája 2020

Všeobecné obchodné podmienky sú platné do odvolania alebo do predchádzajúcej podstatnej zmeny.Martin Pelcl, riaditeľ
DAIBAU International d.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika
2000 Maribor
Slovenia
VAT.: SI76619982

Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
© 2024 Daibau, všetky práva vyhradené