PRIVACY

0. Úvodné ustanovenia

Ochrana súkromia našich klientov je pri spracovaní osobných údajov veľmi dôležitá.

Náš portál Daibau.sk môžete používať bez povinnosti poskytnúť osobné údaje. Pre určité služby však platia odlišné pravidlá, ktoré si nižšie podrobne vysvetlíme.

1. Všeobecne

Účelom spracovania osobných údajov je poskytnúť informácie o stavebných a remeselných prácach a predstaviť tovary a služby spojené s týmito činnosťami. Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú nasledujúce informácie:

 • názov/meno a kontaktné údaje osoby zodpovednej v oblasti ochrany osobných údajov,
 • účel spracúvania osobných údajov,
 • právne základy spracúvania osobných údajov,
 • príjemcovia osobných údajov,
 • možný prenos osobných údajov do tretích krajín s vysvetlením právneho základu pre tento prenos,
 • doba uchovávania osobných údajov a kritériá, na základe ktorých sa o dobe uchovávania rozhodne,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • zdroje osobných údajov,
 • práva, ktoré máte vo vzťahu k vašim osobným údajom.

2. Kto je prevádzkovateľom a kto zodpovednou osobou v oblasti ochrany osobných údajov

Daibau International d.o.o. (ďalej: DAIBAU), Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, Slovenia; DIČ: 111158884; IČO: 21434027; e-mail: info@daibau.sk. Daibau International d.o.o. je súčasťou skupiny obchodných spoločností pôsobiacich vo viacerých krajinách. Pretože prevádzkovateľ nemá povinnosť menovať zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, tá osoba nebola menovaná.

3. Vaše práva

Ako používateľ internetového portálu máte v súvislosti s osobnými údajmi nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo odmietnuť spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenos osobných údajov,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.
Ako používateľ máte právo podať námietky orgánu, ktorý pôsobí v oblasti ochrany osobných údajov. Pre ďalšie informácie alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať.

3.1 Právo na prístup

Máte právo požiadať nás o bezplatné informácie o vašich osobných údajoch a kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame. Ďalej máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

 • účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa vás týka,
 • kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 • identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,
 • dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • informácia o existencii práva požadovať opravu vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvaniu osobných údajov,
 • informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania príslušnému orgánu na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike,
 • zdroj osobných údajov, ak osobné údaje neboli od vás získané,
 • informáciu, či sa vykonáva automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie uvedené v článku 22 odsek 1 a 4 nariadenia GDPR a v prípade takéhoto spracovania prístup k informáciám o logike a dôležitých a predvídateľných následkoch takýchto prípadov spracovanie vo vzťahu k vám.

Ďalej máte právo požadovať informácie o tom, či prenášame osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. V prípade takéhoto prenosu máte právo na tieto informácie, ako aj na informácie o príslušných ochranných opatreniach prijatých na tento prenos osobných údajov.

3.2 Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo bezodkladne nás požiadať o opravu nepresných osobných údajov.

S prihliadnutím na účel spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov okrem iného poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

3.3 Právo na vymazanie

Máte právo požiadať nás, aby sme bezodkladne vymazali vaše osobné údaje. Sme právne povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak nie je spracovanie nevyhnutné, v nasledujúcich prípadoch:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelom, na ktorý boli zhromaždené alebo spracované,
 • ak ste odvolali svoj súhlas so spracovaním v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno a) GDPR alebo článkom 9 odsek 2 písmeno a) GDPR a pre spracovanie osobných údajov neexistuje iný právny základ,
 • ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu osobných údajov v súlade s článkom 21 odsek 1 GDPR a neexistujú žiadne silnejšie legitímne dôvody na spracovanie alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov v súlade s článkom 21 odsek 2 GDPR,
 • ak boli osobné údaje spracované nezákonne,
 • ak musia byť osobné údaje vymazané, aby sa dodržal právny záväzok podľa právnych predpisov Európskej únie alebo právnych predpisov členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie údajov,
 • ak boli osobné údaje zhromaždené v súvislosti s poskytovaním služieb informačnej spoločnosti v súlade s článkom 8 odsek 1 GDPR.

3.4 Právo na zabudnutie

Ak sme zverejnili osobné údaje a sme povinní vymazať ich v súlade s článkom 17 odsek 1 GDPR, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali ostatných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ste požiadali o vymazanie všetkých linkov na osobné údaje, kópiu alebo repliky, pokiaľ spracovanie už nie je potrebné.

3.5 Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracúvania, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 • ak máte námietku na správnosť osobných údajov, a to počas obdobia, počas ktorého sme oprávnení overiť správnosť osobných údajov,
 • keď je spracúvanie osobných údajov protizákonné a vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • keď už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale ich potrebujete vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • ak ste namietali voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 odsek 2 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

3.6 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám my v tom bránili, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 odsek 1 písmeno a) alebo článku 9 odsek 2 písmeno a) GDPR alebo na základe zmluvy podľa článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Ďalej, pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 odsek 1 GDPR máte právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

3.7 Právo namietať

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe článku 6 odsek 1 písmeno e) a f) GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

V prípade námietky nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutne oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje pre priamy marketing, máte právo kedykoľvek podať námietku. To platí aj pre vytváranie webových stránok, pokiaľ je to spojené s takýmto priamym marketingom.

V prípade, že podáte námietku týkajúcu sa spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudeme už vaše osobné údaje na tento účel spracovávať.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 odsek 1 GDPR, máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných, ktoré sa vás týkajú, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úloh z dôvodov verejného záujmu.

3.8 Automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi nami, (2) povolené je právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému podliehame a ktorý zároveň stanovuje aj vhodné ochranné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo (3) je založené na vašom výlučnom súhlase.

3.9 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

4. Maloletí

Náš portál a služby nie sú určené pre maloletých a výslovne nezhromažďujeme osobné údaje maloletých. Ak ste rodič alebo zákonný zástupca (opatrovník) a ste presvedčení, že vaše dieťa nám poskytlo akékoľvek osobné údaje, kontaktujte nás a my osobné údaje vymažeme v súlade s platnými zákonmi a týmito zásadami ochrany osobných údajov.

5. Ochrana údajov

5.1 Ochrana a šifrovanie

Používame primerané technické a organizačné opatrenia, ako aj bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k osobným údajom, nezákonnému spracovaniu a neoprávnenej alebo neúmyselnej strate vašich osobných údajov.

Patrí sem napríklad šifrovanie našej komunikácie, ktorá prebieha prostredníctvom portálu. Na šifrovanie sa používa šifrovací protokol Secure Socket Layer (SSL). Kvalitu nášho šifrovania si môžete skontrolovať na: https://www.ssllabs.com/ssltest.

Výslovne zdôrazňujeme, že prenos údajov cez internet môže byť vystavený bezpečnostným zraniteľnostiam a nemôže byť úplne chránený pred prístupom tretích strán.

5.2 Poskytovateľ hostiteľských služieb

Webhosting (server hostiaci náš portál) sa nachádza v Slovinsku a je prevádzkovaný spoločnosťou DHH.si d.o.o., Pod hribom 55, SI-1000 Ljubljana (Ľubľana, Slovinsko, www.domenca.com), s ktorou máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov. Ďalšie informácie získate na: https://www.domenca.com/izjava-o-varnosti/.

6. Súbory na sledovanie udalostí na serveri (log files)

Zakaždým, keď vstúpite na našu webovú stránku, Daibau.sk, automatizovaný systém zachytáva celý rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v súboroch protokolu našej serverovej spoločnosti DHH.si d.o.o. (Slovinsko).

6.1 Automaticky zaznamenané údaje na serveri

Automaticky sa zaznamenávajú nasledujúce informácie:
 • typy a verzie (modely) vyhľadávačov (prehliadačov, prieskumových strojov),
 • operačný systém používaný na prístup,
 • webová stránka, z ktorej ste sa dostali na našu webovú stránku (sprostredkovatelia),
 • zobrazené podstránky našej webovej stránky,
 • dátum a čas prístupu na webovú stránku,
 • IP adresa,
 • ďalšie podobné údaje a informácie, ktoré používame v prípade zneužitia alebo útoku na náš portál.
Tieto všeobecné informácie nepoužívame na zistenie vašej totožnosti. Uvedené informácie potrebujeme na:
 • správne zobrazenie obsahu vašej stránky,
 • optimalizáciu obsahu pre vaše technické možnosti,
 • zabezpečenia nepretržitého fungovania informačno-technického a technologického systému na portáli,
 • poskytovanie informácií kompetentným službám v prípade digitálneho (kybernetického) útoku.
Tieto údaje anonymizujeme a analyzujeme ich štatistickými metódami, predovšetkým s cieľom zaistiť bezpečné používanie portálu.

7. Súbory cookies

7.1 Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, zvyčajne obsahujúci postupnosť číslic a písmen, ktorý sa nahráva do vášho počítača alebo mobilného zariadenia. Súbory cookie relácie sa ukladajú do pamäte prehliadača iba dočasne a sú zničené, keď sa prehliadač zatvorí. Zaznamenávajú tzv. ID relácie, pomocou ktorých je možné priradiť rôzne požiadavky z vášho prehliadača k zdieľanej/všeobecnej relácii. Toto napríklad umožňuje identifikovať zariadenie používateľa, keď sa nadviaže spojenie medzi webovým serverom a webovým prehliadačom. Súbory cookie relácie sa odstránia, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač. Trvalé súbory cookie sa ukladajú do vášho počítača, takže keď ho zatvoríte a znova spustíte, môžu sa tam stále nachádzať. Vo svojom prehliadači môžete vymazať už nastavené súbory cookie. Hlavným účelom súborov cookie je umožniť webovému serveru prezentovať prispôsobené webové stránky používateľovi, ktoré umožňujú osobnejšiu skúsenosť s návštevou webovej stránky a lepšie reagujú na individuálne potreby používateľov. Cookies sa tiež používajú na to, aby pomohli prevádzkovateľovi dozvedieť sa viac o tom, ako používatelia používajú ich webové stránky, a tiež na pomoc pri zlepšovaní užívateľského zážitku pri návšteve webových stránok.

7.2 Aké typy cookies používame?

Spravidla sa používajú štyri typy súborov cookie:

Dočasné súbory cookie alebo súbory cookie relácie (session cookies): sú to dočasné súbory cookie, ktoré sa ukladajú v súbore cookie prehliadači používateľa až do konca jeho návštevy webovej stránky, ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky vymažú). Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie určitých aplikácií alebo funkcií.

Trvalé súbory cookie: Trvalé súbory cookie sa používajú na zlepšenie používateľského zážitku (napr. na ukladanie registračných údajov, jazykových nastavení stránok atď.). Trvalé súbory cookie sa ukladajú do vášho počítača, takže keď počítač zatvoríte a znova spustíte, môžu sa tam nachádzať. Trvalé súbory cookie sa vytvárajú tak, že sa im pridelí dátum exspirácie. Toto časové obdobie závisí od možností, ktoré používateľ urobí v nastaveniach prehliadača, po uplynutí tej doby, počítač ich zničí. Trvalé cookies umožňujú načítanie informácií na server zakaždým, keď niekto navštívi webovú stránku. Trvalé súbory cookie sú tiež známe ako sledovacie súbory cookie.

Súbory cookie prvých strán (tzv. first-party cookie) sú z webovej stránky prevádzkovateľa, ktorú si užívateľ prezerá, a môžu byť trvalé alebo dočasné. Súbory cookie prvých strán nastavuje alebo načítava iba webová stránka, keď ju používateľ navštevuje, takže sa zvyčajne nemôžu použiť na sledovanie aktivity ani na prenos údajov z jednej stránky na druhú.

Súbory cookie tretích strán (tzv. third-party cookies) nastavuje tretia strana (pochádzajú z iných partnerských webových stránok), napríklad na účely webovej analýzy alebo webových prieskumov. Týmto spôsobom môžu tretie strany zhromažďovať údaje používateľov z rôznych webových stránok a používať ich na rôzne účely, na účely reklamy a analýzy alebo na vylepšovanie svojich produktov.

7.3 Ktoré cookies používame

Súbor cookies DAIBAU

DaiBau súbor cookie: Súbor cookie slúži na overenie totožnosti a informácie o relácii. Ukladá informácie potrebné na správne fungovanie a zobrazenie stránok systému DaiBau pri jeho návšteve. Časová platnosť: 2 mesiace.

Súbor cookie PHPSESSID: súbor cookie relácie sa ukladá, keď je registrovaný poskytovateľ prihlásený na webovú stránku a po celú dobu relácie ukladá náhodný jedinečný identifikátor relácie. Účelom súboru cookie je zabezpečiť identifikáciu prihláseného používateľa v systéme DaiBau po celú dobu trvania relácie. Časová platnosť: trvanie relácie

Google Analytics COOKIES: cookies na sledovanie návštevnosti webovej stránky.

_ga Cookie: Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora zákazníka. Je súčasťou každej žiadosti o stránku na webovej stránke a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické správy. Systémovo nastavená platnosť tohto súboru cookie končí po 2 rokoch, hoci vlastníci webových stránok to môžu zmeniť. _gat Cookie: používa sa na obmedzenie počtu žiadostí – obmedzuje zhromažďovanie údajov na lokalitách (miestach) s vysokou návštevnosťou. Platnosť vyprší po 10 minútach. -gid Cookie: Uloží a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku.

COOKIES od partnerov spoločnosti Google na zobrazovanie reklám.

COOKIES Facebook: act, c_user, datr, dpr, fr, pl, presence, sb, wd, xs, monitorovanie používateľov a reklám.

Smartlook Cookie: monitorovanie relácií za účelom zlepšenia užívateľského rozhrania, platnosť 1 deň.

8. Ako zhromažďujeme osobné údaje?

V súčasnosti môžete poskytnúť osobné údaje do online tlačiva, poslať nám e-mail, kontaktovať nás telefonicky alebo osobne. Upozorňujeme, že nezašifrované e-maily nie sú adekvátne chránené pred možným neoprávneným prístupom tretích strán.

Ďalej nájdete podrobný opis každého zo spôsobov zhromažďovania osobných údajov.

8.1 Online tlačivo na našom portáli

Keď dostaneme váš dotaz pomocou online tlačiva na našej webovej stránke, náš poskytovateľ hostiteľských služieb DHH d.o.o. zaznamená dátum a čas registrácie a IP adresu, z ktorej bola registrácia vykonaná. Robí sa to výhradne na účely zabezpečenia dôkazov v prípadoch, keď e-mail používa neoprávnená osoba.

Neoprávnené použitie e-mailovej adresy kontrolujeme aj tak, že poskytovateľ hostiteľských služieb (spoločnosť DHH d.o.o.) zasiela e-mail so žiadosťou o potvrdenie vášho dotazu. Ak potvrdíte, že ste to vy a že ste zaslali dotaz, automaticky vás informuje, že pôvodný e-mail bol potvrdený.

Tento dotaz ďalej spracovávame iba my a príjemcovia (uvedení nižšie), a to všetko po prijatí vášho potvrdenia dotazu. V opačnom prípade sa osobné údaje vymažú do 48 hodín od okamihu odoslania e-mailu so žiadosťou o potvrdenie dotazu (Double Opt-In – dvojité prihlásenie).

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet môže byť predmetom bezpečnostných zraniteľností a nemusí byť úplne chránený pred prístupom tretích strán.

8.2 Potvrdenie e-mailovej adresy a telefónneho čísla

Na váš e-mail pošleme oznámenie s linkom, ktorým potvrdzujete, že ste vlastníkom danej e-mailovej adresy, a na potvrdenie vašej totožnosti pošleme aj SMS na dané telefónne číslo. V prípade, že v dotaze nie je dostatok informácií alebo nie sú dosť presné, zavolá vám jeden z našich zamestnancov.

8.3 Preposielanie dotazov vhodným dodávateľom, poskytovateľom služieb

Váš dotaz sa anonymne zobrazí všetkým dodávateľom alebo poskytovateľom služieb, ktorí zodpovedajú kategórii vášho projektu. Iba v prípade, že má dodávateľ záujem o váš projekt, môže získať prístup k osobným údajom – telefónnemu číslu a vášmu menu, ktoré zaznamenáme a pravidelne kontrolujeme. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť skryť dotaz a dodávatelia ho nebudú vidieť. Dotaz môžete tiež kedykoľvek uzavrieť. Dodávatelia, ktorým bol udelený prístup k vašim osobným údajom, si tento prístup ponechajú, pokiaľ nepožiadate o vymazanie.

8.4 Oznámenia

S cieľom uľahčiť vzťah a komunikáciu medzi nami (a vami ako používateľom) alebo medzi používateľmi bude vaša e-mailová adresa spracovaná, aby sme vám mohli posielať oznámenia alebo správy týkajúce sa funkčnosti platformy, napríklad oznámenie o dotaze iného používateľa.

8.5 Komunikácia

Prostredníctvom platformy môžete si vymieňať správy s dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb, ktorých ste si vybrali. K týmto správam máte prístup iba vy, vybraný dodávateľ a DAIBAU, v prípade možného sporu.

9. Prečo spracúvame osobné údaje?

9.1 Všeobecne

Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne na vyššie uvedené účely, na ktoré máme vhodný právny základ. Vaše osobné údaje nespracovávame na žiadne iné účely, ktoré nie sú uvedené v tomto dokumente alebo ktoré nie sú potrebné na poskytovanie služieb, v súlade s oprávnenými záujmami.

9.2 Marketing, zasielanie tretím stranám

Vaše údaje poskytujeme výlučne overeným obchodným subjektom, ktorých aktivity (činnosť) sú v súlade s vašimi potrebami služieb. Podnikateľským subjektom je zakázané poskytovať tretím stranám podmienky používania, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v dohode o spolupráci.

9.3 Registrácia používateľa

Ak nám chcete poslať dotaz alebo otázku prostredníctvom webovej stránky, e-mailu, telefónu alebo osobne, budeme my a príjemcovia uvedení nižšie spracovávať údaje, ktoré poskytnete (vrátane vašich osobných údajov) na predbežné spracovanie vášho dotazu, ako súčasť nášho obchodného vzťahu alebo na spracovanie a spravovanie vášho dotazu, ako aj poskytnutie zákazníckej podpory. Môžete si vytvoriť zákaznícky účet, prostredníctvom ktorého môžeme vaše údaje uložiť na neskôr. Ak si otvoríte účet v sekcii „Môj účet“, vami poskytnuté informácie budú stiahnuté a uložené.

9.4 Dodatočné informácie

Ak chcete svoj zákaznícky účet personalizovať, môžete pridať fotografiu alebo obrázok.

9.5 Registrácia právnickej osoby

Užívateľský účet si môže vytvoriť každá právnická osoba, ktorá má registrovanú činnosť a je na zozname osôb, ktorým sa na portáli venujeme. Až po podpísaní Vyhlásenia o totožnosti, individuálnom zaobchádzaní a kontrole činnosti spoločnosti dostane podnikateľský subjekt prístup k časti osobných údajov pre používateľov, ktorá zodpovedá jeho obchodným záujmom a kompetenciám.

10. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

10.1 Všeobecne

Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne. Na spracúvanie osobných údajov si môžeme zvoliť ktorýkoľvek z právnych základov, ak spĺňa podmienky preň vymedzené, zároveň musíme zvážiť právne dôsledky zvolenia si právneho základu.

Keď nás kontaktujete napr. na účel získania informácií, spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na účely nášho oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f GDPR. Budeme vás kontaktovať, iba ak budú potrebné ďalšie informácie, aby sme vás spojili s vhodným a dostupným odborníkom na stavbu.

Ak nás kontaktujete napr. za účelom uzavretia zmluvy s nami, spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné, aby bolo možné podniknúť kroky pred uzavretím zmluvy v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b) GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

10.2 Vyhľadávanie

Pri uskutočňovaní obchodnej spolupráce a zlepšovaní obchodných vzťahov s existujúcimi alebo potenciálnymi zákazníkmi je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na účely nášho oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. V prípade, že ste vyplnili prihlasovacie tlačivo, budeme vám zasielať pravidelné týždenné informačné vestníky.

10.3 Registrácia a užívateľský účet

Pri registrácii, resp. pri vytváraní a používaní užívateľského účtu, je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, podľa článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR.

10.4 Spracovanie vášho dotazu

Vaše osobné údaje vrátane osobných údajov, ktoré ste dobrovoľne sprístupnili, spracúvame my a príjemcovia uvedení nižšie v súlade s právnym základom uvedeným v článku 6 odsek 1 písmeno b) a f) GDPR. Vaše údaje spracovávame, aby sme vás mohli spojiť s tým správnym a dostupným odborníkom na stavby, aby sme mohli správne predstaviť váš projekt renovácie a poskytnúť spoločnosti kľúčové informácie. Spracovanie prebieha tak, aby sme vás mohli identifikovať ako zákazníka, aby sme mohli realizovať váš dotaz a boli schopní s vami komunikovať.

10.5 Registrácia a užívateľský účet dodávateľa, poskytovateľa služieb

Pri registrácii, resp. pri vytvorení a používaní účtu dodávateľa, poskytovateľa služieb je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR, ak ste určenou kontaktnou osobou pre právnickú osobu. Údaje o užívateľskom účte sú potrebné, aby vás odborníci v oblasti stavebníctva, v prípade záujmu, kontaktovali, ak potrebujú ďalšie informácie alebo si chcú s vami dohodnúť stretnutie.

10.6 Používanie fotografií

Právnym základom pre použitie vašich fotografií je váš súhlas podľa článku 6 odsek 1 bod 1 GDPR. Potrebné sú fotografie, aby sa dalo vidieť, čím sú vaše projekty výnimočné. Ak DAIBAU nájde osobné obrázky, budú odstránené.

10.7 Údaje vo vašom profile, ktoré poskytujete dobrovoľne, oznámenia, súkromné správy

Právnym základom je náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Tieto údaje uchovávame iba v prípade sporu medzi vami a odborníkom na stavbu.

11. Právny základ pre spracúvanie osobných údajov

11.1 Všeobecne

Osobné údaje spracúvame oprávnene a v súlade so zákonom. Všetky naše procesy sú transparentné a podrobne predstavené v tomto dokumente.

11.2 Marketing, zasielanie tretím stranám

Údaje poskytujeme iba tým tretím stranám, s ktorými sme nadviazali formálny vzťah. Spracúvanie vašich osobných údajov je dôležité predovšetkým pre splnenie očakávaní používateľov aj právnických osôb (firiem), a preto je v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno b) GDPR.

11.3 Registrácia používateľa

Po registrácii alebo po odoslaní dotazu, je spracovanie údajov nevyhnutné predovšetkým na splnenie našich povinností voči vám, ktoré sme sa zaviazali plniť za všeobecných podmienok v súlade s článkom 6 odsek 1 bod b) GDPR. Týka sa to predovšetkým vybavenia vášho dotazu, našej vzájomnej komunikácie a vašej komunikácie s poskytovateľmi služieb (dodávateľmi).

12. Aké osobné údaje spracovávame?

12.1 Všeobecne

Výslovne žiadame všetkých používateľov, aby neposkytovali žiadne osobné údaje, ktoré nie sú relevantné pre úspešné splnenie účelu webovej stránky. Týka sa to najmä tzv. citlivých osobných údajov. Preto vás nikdy nežiadame o poskytnutie citlivých osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory alebo čokoľvek podobné.

12.2 Nadviazanie kontaktu (kontaktovanie)

V prípade, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefónu, ukladáme a spracúvame iba tie osobné údaje, ktoré by ste inak poskytli v online tlačive. Tieto údaje sa spracúvajú rovnakým spôsobom ako údaje získané z online tlačiva.

12.3 Užívateľský účet, zasielanie a potvrdenie dotazu

Povinné údaje potrebné na uskutočnenie účelu webovej stránky a nami ponúkaných služieb ako aj ďalšie voliteľné informácie, sú označené osobitne. Môžeme vás požiadať, aby ste poskytli nasledujúce informácie:
 • kontaktné informácie (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail)
 • podrobnosti o vašom projekte,
 • ďalšie voliteľné informácie o projekte.

13. Komu poskytujeme, sprístupňujeme vaše osobné údaje?

13.1 Príjemcovia a prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje

Vaše údaje poskytujeme (sprístupňujeme) úplne alebo čiastočne, iba v nevyhnutnom rozsahu, nasledujúcim kategóriám prevádzkovateľov:
 • dodávateľom (zhotoviteľom) a/alebo poskytovateľom služieb, ako je uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach,
 • obchodným partnerom – ale iba v prípade oprávneného záujmu, keď je obchodný partner aj stavebný odborník, ktorý vám s projektom pomôže,
 • príslušným inštitúciám na základe nariadenia alebo iného nároku, súdom alebo polícii v prípade právneho sporu.
Okrem toho vaše údaje budú čiastočne alebo úplne postúpené nasledujúcim príjemcom, ktorí sú spracovatelia:
 • spoločnosť DHH.si d.o.o. (hostiteľské služby, Webmail – Slovinsko),
 • Google LLC (Analytics, Drive – USA – Privacy Shield),
 • Microsoft Inc. (Skype – USA – Privacy Shield),
 • poskytovatelia služieb (IT služby).

13.2 Prenos osobných údajov do tretích krajín

Pretože sme súčasťou skupiny spoločností pôsobiacich v niekoľkých krajinách, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do iných spoločností v skupine. Upozorňujeme, že jedna zo spoločností v skupine, spoločnosť DAIBAU sistem DOO, pôsobí v Srbskej republike („tretia krajina“). Srbská republika nie je členom Európskej únie a Európska komisia nevydala rozhodnutie o primeranosti týkajúce sa prenosu osobných údajov do vyššie uvedenej tretej krajiny.

Aby sme zabezpečili splnenie našich zmluvných povinností voči vám a naše interné (skupinové) administratívne postupy, môžeme vaše osobné údaje preniesť do vyššie uvedenej tretej krajiny.

Možný prenos vašich osobných údajov do tretej krajiny je zabezpečený ďalšími ochrannými opatreniami a spĺňa všetky požiadavky predpísané na tento prenos podľa GDPR, a to všetko s cieľom ochrany vašich osobných údajov. Prípadný prenos má vhodný právny základ, resp. je nevyhnutný pre náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Ďalšie ochranné opatrenia sa uplatňujú aj podpísaním zmluvy o prenose údajov medzi spoločnosťami v skupine. spoločnosťami v skupine. Zmluva o prenose údajov obsahuje štandardné zmluvné doložky, ako to vyžaduje GDPR.

13.3 Registrácia, profilové údaje

Vek, lokalita, krajina a používateľské meno sú viditeľné pre registrovaných používateľov na platforme až po registrácii. Ostatné údaje nie sú viditeľné.

13.4 Oznámenia, správy

Používatelia majú možnosť navzájom si posielať správy prostredníctvom interného systému správ na platforme.

14. Lehota na spracovanie osobných údajov

14.1 Lehota na spracovanie osobných údajov

Osobné údaje, pre ktoré zákon predpisuje lehotu uchovávania osobných údajov, sa uchovávajú v lehote stanovenej zákonom.

Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, uchovávame, pokiaľ váš súhlas máme. Ak odvoláte svoj súhlas, vaše osobné údaje čo najskôr odstránime. Ak bude udelený súhlas na určité časové obdobie, vaše osobné údaje budú vymazané čo najskôr po uplynutí tohto obdobia. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, sa uchovávajú, pokiaľ existuje oprávnený záujem, ktorý sa určuje na základe posúdenia oprávneného záujmu. Napríklad, ak nás kontaktujete iba kvôli získaniu určitých informácií, vaše osobné údaje budú vymazané okamžite po komunikácii. Keď spracovávame vaše osobné údaje na marketingové účely, uchovávame ich tri roky od posledného kontaktu s vami a potom ich vymažeme.

Svoj účet otvorený na našej platforme môžete kedykoľvek vymazať a my okamžite odstránime všetky vaše osobné údaje súvisiace s týmto účtom, pokiaľ si niektoré informácie nevyžadujú zákonnú lehotu uchovania.

15. Príjemcovia

15.1 Google Analytics

Našu webovú stránku používa Google Analytics, služba webovej analýzy ponúkaná spoločnosťou Google Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači alebo mobilných zariadeniach a používajú sa na analýzu návštevnosti webových stránok.

Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Na webových stránkach Google Analytics funguje pomocou funkcie „anonymizovať IP“, ktorá poskytuje anonymizované zhromažďovanie adries (tzv. maskovanie adries IP), a až potom ich zhromažďuje a analyzuje. Google preto v posledných troch číslach vašu IP adresu skráti a a pseudonymizuje. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prevedená na server Google v USA, kde bude skrátená a pseudonymizovaná.

Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (skrátená adresa IP, adresa webovej stránky, informácie o prehliadači, informácie o použití webovej stránky) sa zvyčajne odosielajú spoločnosti Google a ukladajú sa na serveroch v Spojených štátoch. Vzťah so spoločnosťou Google a prenos informácií do spoločnosti Google sú založené na rozhodnutí Európskej komisie o primeranosti: Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Ukladanie cookies môžete zabrániť aj príslušným nastavením softvéru prehľadávača. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Môžete tiež zabrániť spoločnosti Google v zhromažďovaní údajov vygenerovaných súborom cookie, týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj v spracovaní týchto údajov spoločnosťou Google pomocou doplnku prehľadávača, ktorý je uvedený v nasledujúcom linku na stiahnutie a inštaláciu pomocou nasledujúcich linkov: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky použitia: http://www.google.com/analytics/terms/en.html, Zásady ochrany osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html v Pravidlách ochrany súkromia: http://www.google.com/intl/sl/policies/privacy.

15.2 Mapy Google

Ak používate Mapy Google, musíte si uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú, pričom SIOUG na tento prenos údajov nemá žiadny vplyv.

Používanie služby Mapy Google je v záujme našich webových stránok, aby sme uľahčili lokalizáciu miest, ktoré inzerujeme. Ide o oprávnený záujem v súlade s článkom 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Informácie o tretích stranách: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, fax: +353 (1) 436 1001. Podmienky služby Google Analytics, prehľad zabezpečenia a ochrany osobných údajov Google Analytics, zásady ochrany osobných údajov Google. Google dodržiava podmienky týkajúce sa Štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
© 2024 Daibau, všetky práva vyhradené