ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY cena

Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základov (pásové základy, základová doska, pätkové základy alebo pilóty), hrúbky a druhu izolácie (izolácia nad alebo pod doskou). Základová doska sa čoraz častejšie používa aj pri výstavbe rodinného domu. Za vyhotovenie základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a pokládkou 20 cm izolácie, zaplatíte v rozmedzí 75 až 110 EUR/m2. Cena dobre izolovanej základovej dosky pre klasický rodinný dom, alebo montovaný dom 100 m2 sa pohybuje v rozmedzí od 9 000 do 17 000 EUR. Vyhotovenie základovej dosky predstavuje v priemere približne 10 % z celkovej investície novostavby.

Komu zveriť výstavbu základov? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom základov vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZÁKLADNEJ DOSKY


Cena základovej dosky domu. Cena za výrobu základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a položením 20 cm izolácie. Cena zahŕňa dodávku a viazanie vystuženia základovej dosky, inštaláciu betónu C35, výstavbu zvislej izolácie a prepínanie izolácie na hranách.

75.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
110.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za stavbára pre základovú dosku, základy

OSTATNÉ CENY ZA ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Verzia základovej dosky, 25 cm

Cena za inštaláciu polystyrénovej izolácie s hrúbkou 20 cm a dodávka ako aj viazanie armatúr Q 335 a vyljatie betónu C 25/30 na základovú dosku 25 cm.€/m2

m2
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Základy a základová doska - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Základy a základové dosky - čo potrebujete vedieť?

Celá konštrukcia budovy, ktorú chceme stavať, je založená na základoch. Typ základu, ktorý si vyberieme, závisí od vlastností pôdy, na ktorej budeme stavať a od toho, akú energetickú účinnosť domu chceme dosiahnuť. Pri stavbe rodinných domov sa investori stále väčšinou rozhodujú pre pásové základy a kvôli novým technológiám výstavby (montované domy, pasívne domy) sa čoraz častejšie rozhodujú aj pre základovú dosku. Riešenie týkajúce sa typu základu zvyčajne navrhuje architekt. Výpočet únosnosti a konečné rozhodnutie vypočíta stavebný inžinier-statik.

Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy).
Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy).

1.1 Zloženie pôdy

Ešte pred výkopom je potrebné skontrolovať, či na mieste výkopu nie sú nejaké inštalácie (elektrina, obecná voda ...), ktoré nesmú byť poškodené. Pred začiatkom je tiež potrebné dobre poznať okolitý terén a vlastnosti pôdy. Výkop narušuje prirodzenú rovnováhu pôdy a môže spôsobiť nestabilitu. Zloženie pôdy tiež významne ovplyvňuje výber stavebných strojov na realizáciu.

1.2 Základ alebo základová doska?

Výber spôsobu zakladania je významne ovplyvnený zložením a únosnosťou pôdy. Keď má pôda dobrú únosnosť, môžeme sa rozhodnúť pre jednu z verzií základov (bodové, pásové), je však tiež potrebné venovať pozornosť hĺbke zamrznutia (50-100cm). Pokiaľ máme podklad s nižšou únosnosťou, je rozumnejšie zvoliť si základovú dosku kvôli výrazne nižším kontaktom medzi podlahami.

1.3 Zlepšenie základových podláh

Existujú postupy, ktoré možno použiť aj na zlepšenie únosnosti terénu. Pôda môže byť mechanicky stlačená, zle únosné pôdy odstránené až do pevného terénu, znížené hladiny podzemnej vody, pôda môže byť injektovaná ... Ak existuje riziko kĺzania povrchových vrstiev, jediným riešením je hlboký základ na dosiahnutie nosných vrstiev terénu.

1.4 Hydroizolácia základov

Všetky základy bez ohľadu na hladinu podzemnej vody musia byť chránené hydroizoláciou. V prípade základovej dosky prebieha pod celou základovou doskou nad základným betónom a v prípade bodových a pásových základov nad základmi. Je dôležité, aby bola hydroizolácia nepretržitá a nikde neprerušovaná, pretože iba tak sa zabráni vnikaniu vody do budovy. Častou konštrukčnou chybou nie je dostatočne kompaktná škára medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou a niekedy dokonca zlomená škára, ktorá spôsobí prenikanie vlhkosti pod a nad konštrukciu budovy. Hydroizolácia musí byť tiež primerane chránená pred poškodením, ktoré môže nastať pri zasypávaní terénu po stavbe alebo pri neskoršom prirodzenom pohybe terénu. Okrem hydroizolácie je potrebné vykonať drenáž okolo základov, ktorá umožňuje voľný odtok podzemnej vody pod a okolo budovy.

2. Dodávatelia

Odborníci varujú, že situácia na stavbe musí byť neustále pozorne sledovaná a všetky dôležité rozhodnutia musia byť prijaté po konzultácii s odborníkom, pretože pre ďalší priebeh sú rozhodujúce rozhodnutia v počiatočných fázach výstavby.

3. Typy základov a základových dosiek

Všeobecne sa základy delia na plytké a hlboké a podľa geometrického tvaru na bodové, pásové a základové dosky. V prípade plytkých základov sa zaťaženie z budovy prenáša do horných vrstiev pôdy, zatiaľ čo v prípade hlbokých základov sily prechádzajú cez pilóty, studňami atď. Hlbšie do nosnej pôdy.

3.1 Bodové základy

V prípade bodových základov sa zaťaženie prenáša z budovy na nosnú podlahu. Používajú sa v prípade, že nosnou konštrukciou budovy sú stĺpy a ďalšie bodové prvky, ako sú schody, komíny, elektrické vedenia. Podmienkou pre bodové základy je stabilný,pevnýa dobre zrovnaný podklad. Na stavenisku sa na dobre pripravený a vyrovnaný podklad v stavebnej jame nalejú bodové základy. Po zasypaní jamy sa stĺpy položia na bodové základy a pripevnia sa k stĺpu so zvislou výstužou alebo oceľovými doskami. Môžeme tiež urobiť priehlbiny v bodovom základe, do ktorých sa následne vkladajú prefabrikované stĺpy, alebo sa dajú urobiť duté základy, ktoré sa po vložení stĺpov vyplnia betónom.

3.2 Pásové základy

V prípade pásových základov sa zaťaženie z lineárnych konštrukčných prvkov (stien) budovy prenáša na zem vo zvislom a priečnom smere. Vyrábame ich z pozdĺžnej výstuže a betónu. Úlohou výstuže je zvýšiť tuhosť a zabrániť prasknutiu základu, ku ktorému môže dôjsť, ak sa podlaha nerovnomerne usadí.

3.3 Základový nosič

Používame ho zriedka, najmä keď nemôžeme použiť bodové základy kvôli zlému a nestabilnému terénu. So základnou konzolou prenášame zaťaženie niekoľkých stĺpov na zem. V takom prípade je nosič zaťžený v bodoch, ale zároveň je lineárny resp pásový nosič.

3.4 Základová doska

Pre väčšie a náročnejšie budovy sa zvyčajne vyrába základová doska. Tento typ základov sa však čoraz viac využíva pri výstavbe rodinných domov najmä keď je stavebný pozemok nestabilný. Základová doska zabraňuje nerovnomernému sadaniu budovy, pretože znižuje napätia pod základom.

Základová doska môže byť v priereze vyrobená v rôznych hrúbkach a zvyčajne sa pri rodinných domoch vyrába jedna doska v jednej hrúbke. Pri dimenzovaní základov a základových dosiek je potrebné brať do úvahy zaťaženie budovy, ako aj únosnosť podlahy a značku betónu.

3.5 Pilóty

V prípade veľmi zlých nosných podláh je potrebné použiť t.j. hlboký základ, pomocou ktorého dosiahneme pevnejšie vrstvy terénu. Takéto slabé pôdy sú napríklad hlinité pôdy v blízkosti močiarísk. Hlboké základy sa vykonávajú pilótmi, ktoré môžu byť vyrobené z dreva, ocele alebo štrku. Výber závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad hĺbka nosnej zeminy, veľkosť budovy, dostupné stroje atď. Pilóty alebo slpy či akýkoľvek iný typ (stojaci, visiaci ...)

4. Postup výroby základovej dosky

4.1 Projekt

Pokiaľ ide o akúkoľvek inú stavbu, potrebujeme tiež projekt na realizáciu stavby základovej dosky. Projekt je vypracovaný na základe predtým objednanej geologického priezkumu a obsahuje niekoľko plánov. Prvým je architektonický plán základovej dosky, z ktorého musia byť zrejmé rozmery dosky, ako aj hrúbky a typy všetkých vrstiev pod doskou, od tepelnej izolácie, hydroizolácie až po možný zásyp. Súčasťou projektu sú aj plány vystuženia, plány inštalácie a prienikov. K plánom musí byť priložený súpis stavebných a remeselných prác a materiálu. Sú vyrobené výhradne pre konkrétne zariadenie s prihliadnutím na špecifiká terénu, na ktorom bude postavený, a ďalšie špecifické podmienky v danom mieste. Je veľmi dôležité, aby bol plán prielomu vyhotovený čo najpresnejšie s presnými polohami prielomov, veľkosťami ochranných rúrok a miestami výstupu pod doskou. Je tiež dôležité, aby bol plán základovej dosky zosúladený s ostatnými časťami stavby zariadenia.

4.2 Registrácia a usporiadanie staveniska

Pred začatím prác zabezpečí stavebný dozor registráciu všetkých účastníkov stavby. Miesto stavby musí byť označené stavebnou tabuľou a oplotené stavebným plotom. Na základe projektu na získanie stavebného povolenia zrealizuje geodet výmeru, ktorá zobrazuje polohu a výšku budovy. Pred začatím výkopu je tiež potrebné namontovať stavebné profily.

4.3 Výkop

V závislosti od výmery geodeta sa začína s výkopom. Po odstánení vrchnej vrstvy pôldy sa uskutoční výkop do hĺbky uvedenej v pláne. V prípade zlej únosnosti terénu sa vykonáva hlbší výkop až na tvrdý povrch. Pôda z výkopu (ak nie je potrebná pre ďalšie terénne práce) sa odváža na príslušnú skládku.

4.4 Príprava základne pre základovú dosku

Pre uľahčenie a spresnenie ďalšej práce je dno základovej jamy vyrovnané. Vyrovnanie nie je potrebné, pokiaľ je terén dostatočne pevný a výkop bol vykonaný správne. Na nosnom teréne je možné podklad upraviť zeminou a na náročnejší terén sa nanáša pieskový násyp. Podklad musí mať mierny spád, ktorý je určený na odtok vody spod základovej dosky.

4.5 Rozvod inštalácií

Na dno základovej jamy sa pred vykonaním izolácie položia a zabetónujú ochranné rúry inštalácií, ktoré ich chránia pred tlakom váhy budovy.

4.6 Vertikálne prieniky

Inštalácie, ktoré sa vykonali vodorovne pod základovou doskou, sa musia potom zvislo vyniesť do budovy na konkrétnych miestach, ktoré vopred určí projektant. Je veľmi dôležité, aby bol presne určený typ inštalácie a poloha vertikálneho prieniku, pretože následné zmeny zvyčajne nie sú možné.

4.7 Odvodnenie

Pri správne vykonanom odtoku sa dažďové a podzemné vody odvádzajú vedľa budovy. Spôsob odvodnenia závisí od charakteristík terénu a tvaru výkopu. Vždy je však vytvorený žľab na zachytávanie drenážnej vody, drenážne rúry, drenážne plsti, štrkové lôžko a zberná šachta. Odtoková voda sa odvádza do verejnej dažďovej kanalizácie, závrtov alebo povrchových odtokov.

4.8 Stavebná plsť

Stavebná plsť je položená po celom pôdoryse budovy a najmenej ďalších dvoch metroch naprieč. Jeho úlohou je oddeliť vrstvu tepelnej izolácie zo sklenej vaty od zeme a zároveň umožniť priechod vody a plynov zo zeme vrátane nebezpečného radónu.

4.9 Tepelná izolácia základov

Pod základovú dosku treba položiť tepelnú izoláciu. Najvhodnejšia je vyrobená z penového skla s vynikajúcimi tepelnoizolačnými, tlakovými a antiseizmickými vlastnosťami a ďalšími dôležitými vlastnosťami. Inštaluje sa rýchlo a ľahko do vrstvy s hrúbkou 20 - 30 cm, ktorá musí byť stlačená vibračnou doskou.

4.10 Podkladový betón

Na tepelnoizolačnú vrstvu sa položí fólia, ktorej účelom je oddeliť tepelnú izoláciu od betónu a zabrániť prenikaniu cementového mlieka do izolačnej vrstvy. Potom nalejeme betón do debnenia, ktoré je vyrobené po obvode, a vyrovnáme ho. To je dôležité pre ľahšie vytvorenie hydroizolácie potom.

4.11 Hydroizolácia základov

Na vrstvu podkladného betónu sa kladie hydroizolácia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti a vody do základov.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMZÁKLADOVÁ DOSKA

Dobry deň.

potrebujem majstra pre zakladova doska pre drevodom.Pôdorys v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 10530 € do 17550 €


........

ZAKLADOVU DOSKU POD ZAHRADNY DOMCEK

Dobry deň.

potrebujem majstra.Diera vyhloubena. Nyní potřebuji udělat betonovou desku pod zahradní domek. Fotky v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1485 € do 2475 €


........

ZAKLADOVU DOSKU NA KLUC

Dobry deň.

potrebujem majstra pre vyhotovenie základov pre dom 10x15,5m + terasa 3,72x6,57. Pôdorys v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 15750 € do 26250 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, 300M2
Základová doska, základy , Ďurková

27000 € do 45000 €

CENA, VYBUDOVANIE ZAKLADOV + DOSKA, 80M2
Základová doska, základy , Košice

7200 € do 12000 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA PRE GARAZ, 4,5X10M
Základová doska, základy , Bernolákovo

4050 € do 6750 €

CENA, ODIZOLOVANA ZÁKLADOVÁ DOSKA NA KERAMICKÝ MONTOVANÝ DOM, 145M2 ZASTAVANÁ PLOCHA
Základová doska, základy , Košeca

13050 € do 21750 €

CENA, ZAKLADOVU DOSKU POD ZÁHRADNÝ DOMČEK, 25M2, PO POPISU
Základová doska, základy , Kovarce

2250 € do 3750 €

CENA, ZÁKLADOVA DOSKA POD ZÁHRADNY DOMČEK , 4X2M2
Základová doska, základy , Senec

720 € do 1200 €

CENA, ZAKLADOVÚ DOSKU POD GARÁŽ, PO POPISU
Základová doska, základy , Bernolákovo

4500 € do 7500 €

CENA, ZAKLADY POD ZIMNU ZAHRADU, 4X3,5M
Základová doska, základy , Bojnice

1260 € do 2100 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA POD ZÁHRADNÚ CHATKU, 4X8 M
Základová doska, základy , Bratislava

2880 € do 4800 €

CENA, KOMPLET ZÁKLADOVU DOSKU S VÝKOPOVÝMI PRÁCAMI , 66M2
Základová doska, základy , Partizánska Ľupča

5940 € do 9900 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA 2 RADY TVÁRNIC , CCA 93,5M2
Základová doska, základy , Žabokreky

8370 € do 13950 €

CENA, DOSKA POD ZAHRADNY DOMCEK, PO POPISE
Základová doska, základy , Kynek

990 € do 1650 €

CENA, ZAKLADOVU DOSKU POD ZAHRADNY DOMCEK 4X5M, 20M2
Základová doska, základy , Kvetoslavov

1800 € do 3000 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA POD PLECHOVÚ GARÁŽ, 36 M2
Základová doska, základy , Ruská Nová Ves

3240 € do 5400 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, 170M2 ZASTAVANÁ PLOCHA
Základová doska, základy , Dolná Krupá

15300 € do 25500 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA, 8M X 4.8M
Základová doska, základy , Veľký Krtíš

3600 € do 6000 €

CENA, KOMPLETNÚ ZÁKLADOVU DOSKU S KANALIZÁCIOU , 262M2
Základová doska, základy , Kežmarok

23400 € do 39000 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA, CCA 118M2
Základová doska, základy , Batizovce

10620 € do 17700 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA NA GARÁŽ, 6X5
Základová doska, základy , Malý Lapáš

2700 € do 4500 €

CENA, ZÁKLADOVA DOSKA S PODSYPOM, 75M2
Základová doska, základy , Píla

6750 € do 11250 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA POD RODINNÝ DOM, PO POPISU
Základová doska, základy , Kaľamenová

10125 € do 16875 €

CENA, MUROVANÁ PIVNICA + ZÁKLADY POD GARÁŽ, PIVNICA PÔDORYS 5,25X3M, VÝŠKA 2,25, GARÁŽ - ZÁKLADY PLOCHA 48 M2
Základová doska, základy , Trenčín

1080 € do 1800 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA POD ZAHRADNY DOMČEK, 28M2
Základová doska, základy , Miloslavov

2520 € do 4200 €

CENA, REALIZÁCIA ZÁKLADOV, 115 M2
Základová doska, základy , Ružomberok

10350 € do 17250 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA POD CHATKU, 6*4M2
Základová doska, základy , Zvolen

2160 € do 3600 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA - MONTOVANÝ DOM, 134 M2
Základová doska, základy , Nová Ves nad Váhom

12060 € do 20100 €

CENA, ZAKLADOVU DOSKU POD ZRUB , 110 M2
Základová doska, základy , Liptovský Mikuláš

9900 € do 16500 €

CENA, ZÁKLADOVA DOSKA, 200M2
Základová doska, základy , Poprad

18000 € do 30000 €

CENA, ZAKLADOVU DOSKU , CCA 110M2
Základová doska, základy , Liptovské Revúce

9900 € do 16500 €

CENA, DEKU POD DREVODOM 6X4, 6X4 24M2
Základová doska, základy , Nové Zámky

2160 € do 3600 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA NA DREVENICU ( + DEBNENIE, VYKOP), 10X5
Základová doska, základy , Lazy pod Makytou

4500 € do 7500 €

CENA, BETONOVA PLATNA POD ZAHRADNY DOMCEK 4X5 A PLATNA POD VIRIVKU 3X3, DOMCEK 4X5,VIRIVKA 3X3
Základová doska, základy , Bratislava

2250 € do 3750 €

CENA, ZAKLADY DOMU, 176M2
Základová doska, základy , Jovsa

15840 € do 26400 €

CENA, ZAKLADY,PLATŇA., PO POPISE
Základová doska, základy , Chorvátsky Grob

2700 € do 4500 €

CENA, ZÁKLADY POD RODINNÝ DOM S DOSKOU, 113M2
Základová doska, základy , Železná Breznica

10350 € do 17250 €

CENA, POTREBOVAL BY SOM ZÁKLADOVÚ DOSKU POD ZIMNÚ ZÁHRADU, 6X3M2
Základová doska, základy , Galanta

1620 € do 2700 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

789+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY ?

 • Základová doska, základy Bánovce nad Bebravou
 • Základová doska, základy Banská Bystrica
 • Základová doska, základy Bardejov
 • Základová doska, základy Bratislava
 • Základová doska, základy Brezno
 • Základová doska, základy Bytča
 • Základová doska, základy Čadca
 • Základová doska, základy Detva
 • Základová doska, základy Dolný Kubín
 • Základová doska, základy Dunajská Streda
 • Základová doska, základy Galanta
 • Základová doska, základy Gelnica
 • Základová doska, základy Hlohovec
 • Základová doska, základy Humenné
 • Základová doska, základy Ilava
 • Základová doska, základy Kežmarok
 • Základová doska, základy Komárno
 • Základová doska, základy Košice
 • Základová doska, základy Krupina
 • Základová doska, základy Kysucké Nové Mesto
 • Základová doska, základy Levice
 • Základová doska, základy Levoča
 • Základová doska, základy Liptovský Mikuláš
 • Základová doska, základy Lučenec
 • Základová doska, základy Malacky
 • Základová doska, základy Martin
 • Základová doska, základy Medzilaborce
 • Základová doska, základy Michalovce
 • Základová doska, základy Myjava
 • Základová doska, základy Námestovo
 • Základová doska, základy Nitra
 • Základová doska, základy Nové Mesto nad Váhom
 • Základová doska, základy Nové Zámky
 • Základová doska, základy Partizánske
 • Základová doska, základy Pezinok
 • Základová doska, základy Piešťany
 • Základová doska, základy Poltár
 • Základová doska, základy Poprad
 • Základová doska, základy Považská Bystrica
 • Základová doska, základy Prešov
 • Základová doska, základy Prievidza
 • Základová doska, základy Púchov
 • Základová doska, základy Revúca
 • Základová doska, základy Rimavská Sobota
 • Základová doska, základy Rožňava
 • Základová doska, základy Ružomberok
 • Základová doska, základy Sabinov
 • Základová doska, základy Šaľa
 • Základová doska, základy Senec
 • Základová doska, základy Senica
 • Základová doska, základy Skalica
 • Základová doska, základy Snina
 • Základová doska, základy Sobrance
 • Základová doska, základy Spišská Nová Ves
 • Základová doska, základy Stará Ľubovňa
 • Základová doska, základy Stropkov
 • Základová doska, základy Svidník
 • Základová doska, základy Topoľčany
 • Základová doska, základy Trebišov
 • Základová doska, základy Trenčín
 • Základová doska, základy Trnava
 • Základová doska, základy Turčianske Teplice
 • Základová doska, základy Tvrdošín
 • Základová doska, základy Veľký Krtíš
 • Základová doska, základy Vranov nad Topľou
 • Základová doska, základy Žarnovica
 • Základová doska, základy Žiar nad Hronom
 • Základová doska, základy Žilina
 • Základová doska, základy Zlaté Moravce
 • Základová doska, základy Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 DaiBau, všetky práva vyhradené