ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY cena

  Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základov (pásové základy, základová doska,pätkové základy alebo pilóty), hrúbky a druhu izolácie (izolácia nad alebo pod doskou). Základová doska sa čoraz častejšie používa aj pri výstavbe rodinného domu. Za zhotovenie základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a pokládkou 20 cm izolácie, zaplatíte v rozmedzí 75-110 €/m2. Cena dobre izolovanej základovej dosky pre klasický rodinný dom, alebo montážny dom 100m2 sa pohybuje v rozmedzí od 9 000 do 17 000 EUR. Zhotovenie základovej dosky predstavuje v priemere približne 10% z celkovej investície novostavby. Aby ste sa dozvedeli presnú cenu pošlite dopyt našim overeným zhotoviteľom základov. Pripravili sme pre vás aj niekoľko rád o základoch.

  Skontrolovať tiež:
  Stavebné firmy, cena
  POSLAŤ DOPYT REALIZÁTOROM >

  CENA ZÁKLADNEJ DOSKY


  Cena základovej dosky domu. Cena za výrobu základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a položením 20 cm izolácie. Cena zahŕňa dodávku a viazanie vystuženia základovej dosky, inštaláciu betónu C35, výstavbu zvislej izolácie a prepínanie izolácie na hranách.

  75.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  110.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Cena za stavbára pre základovú dosku, základy

  OSTATNÉ CENY ZA ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Verzia základovej dosky, 25 cm

  Cena za inštaláciu polystyrénovej izolácie s hrúbkou 20 cm a dodávka ako aj viazanie armatúr Q 335 a vyljatie betónu C 25/30 na základovú dosku 25 cm.  €/m2

  m2
  dopyt
  SPOLU:
  POSLAŤ DOPYT >

  Ako ste využili tieto informácie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Základy a základová doska - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Základy a základové dosky - čo potrebujete vedieť?

  Celá konštrukcia budovy, ktorú chceme stavať, je založená na základoch. Typ základu, ktorý si vyberieme, závisí od vlastností pôdy, na ktorej budeme stavať a od toho, akú energetickú účinnosť domu chceme dosiahnuť. Pri stavbe rodinných domov sa investori stále väčšinou rozhodujú pre pásové základy a kvôli novým technológiám výstavby (montované domy, pasívne domy) sa čoraz častejšie rozhodujú aj pre základovú dosku. Riešenie týkajúce sa typu základu zvyčajne navrhuje architekt. Výpočet únosnosti a konečné rozhodnutie vypočíta stavebný inžinier-statik.

  Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy).
  Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy).

  1.1 Zloženie pôdy

  Ešte pred výkopom je potrebné skontrolovať, či na mieste výkopu nie sú nejaké inštalácie (elektrina, obecná voda ...), ktoré nesmú byť poškodené. Pred začiatkom je tiež potrebné dobre poznať okolitý terén a vlastnosti pôdy. Výkop narušuje prirodzenú rovnováhu pôdy a môže spôsobiť nestabilitu. Zloženie pôdy tiež významne ovplyvňuje výber stavebných strojov na realizáciu.

  1.2 Základ alebo základová doska?

  Výber spôsobu zakladania je významne ovplyvnený zložením a únosnosťou pôdy. Keď má pôda dobrú únosnosť, môžeme sa rozhodnúť pre jednu z verzií základov (bodové, pásové), je však tiež potrebné venovať pozornosť hĺbke zamrznutia (50-100cm). Pokiaľ máme podklad s nižšou únosnosťou, je rozumnejšie zvoliť si základovú dosku kvôli výrazne nižším kontaktom medzi podlahami.

  1.3 Zlepšenie základových podláh

  Existujú postupy, ktoré možno použiť aj na zlepšenie únosnosti terénu. Pôda môže byť mechanicky stlačená, zle únosné pôdy odstránené až do pevného terénu, znížené hladiny podzemnej vody, pôda môže byť injektovaná ... Ak existuje riziko kĺzania povrchových vrstiev, jediným riešením je hlboký základ na dosiahnutie nosných vrstiev terénu.

  1.4 Hydroizolácia základov

  Všetky základy bez ohľadu na hladinu podzemnej vody musia byť chránené hydroizoláciou. V prípade základovej dosky prebieha pod celou základovou doskou nad základným betónom a v prípade bodových a pásových základov nad základmi. Je dôležité, aby bola hydroizolácia nepretržitá a nikde neprerušovaná, pretože iba tak sa zabráni vnikaniu vody do budovy. Častou konštrukčnou chybou nie je dostatočne kompaktná škára medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou a niekedy dokonca zlomená škára, ktorá spôsobí prenikanie vlhkosti pod a nad konštrukciu budovy. Hydroizolácia musí byť tiež primerane chránená pred poškodením, ktoré môže nastať pri zasypávaní terénu po stavbe alebo pri neskoršom prirodzenom pohybe terénu. Okrem hydroizolácie je potrebné vykonať drenáž okolo základov, ktorá umožňuje voľný odtok podzemnej vody pod a okolo budovy.

  2. Dodávatelia

  Odborníci varujú, že situácia na stavbe musí byť neustále pozorne sledovaná a všetky dôležité rozhodnutia musia byť prijaté po konzultácii s odborníkom, pretože pre ďalší priebeh sú rozhodujúce rozhodnutia v počiatočných fázach výstavby.

  3. Typy základov a základových dosiek

  Všeobecne sa základy delia na plytké a hlboké a podľa geometrického tvaru na bodové, pásové a základové dosky. V prípade plytkých základov sa zaťaženie z budovy prenáša do horných vrstiev pôdy, zatiaľ čo v prípade hlbokých základov sily prechádzajú cez pilóty, studňami atď. Hlbšie do nosnej pôdy.

  3.1 Bodové základy

  V prípade bodových základov sa zaťaženie prenáša z budovy na nosnú podlahu. Používajú sa v prípade, že nosnou konštrukciou budovy sú stĺpy a ďalšie bodové prvky, ako sú schody, komíny, elektrické vedenia. Podmienkou pre bodové základy je stabilný,pevnýa dobre zrovnaný podklad. Na stavenisku sa na dobre pripravený a vyrovnaný podklad v stavebnej jame nalejú bodové základy. Po zasypaní jamy sa stĺpy položia na bodové základy a pripevnia sa k stĺpu so zvislou výstužou alebo oceľovými doskami. Môžeme tiež urobiť priehlbiny v bodovom základe, do ktorých sa následne vkladajú prefabrikované stĺpy, alebo sa dajú urobiť duté základy, ktoré sa po vložení stĺpov vyplnia betónom.

  3.2 Pásové základy

  V prípade pásových základov sa zaťaženie z lineárnych konštrukčných prvkov (stien) budovy prenáša na zem vo zvislom a priečnom smere. Vyrábame ich z pozdĺžnej výstuže a betónu. Úlohou výstuže je zvýšiť tuhosť a zabrániť prasknutiu základu, ku ktorému môže dôjsť, ak sa podlaha nerovnomerne usadí.

  3.3 Základový nosič

  Používame ho zriedka, najmä keď nemôžeme použiť bodové základy kvôli zlému a nestabilnému terénu. So základnou konzolou prenášame zaťaženie niekoľkých stĺpov na zem. V takom prípade je nosič zaťžený v bodoch, ale zároveň je lineárny resp pásový nosič.

  3.4 Základová doska

  Pre väčšie a náročnejšie budovy sa zvyčajne vyrába základová doska. Tento typ základov sa však čoraz viac využíva pri výstavbe rodinných domov najmä keď je stavebný pozemok nestabilný. Základová doska zabraňuje nerovnomernému sadaniu budovy, pretože znižuje napätia pod základom.

  Základová doska môže byť v priereze vyrobená v rôznych hrúbkach a zvyčajne sa pri rodinných domoch vyrába jedna doska v jednej hrúbke. Pri dimenzovaní základov a základových dosiek je potrebné brať do úvahy zaťaženie budovy, ako aj únosnosť podlahy a značku betónu.

  3.5 Pilóty

  V prípade veľmi zlých nosných podláh je potrebné použiť t.j. hlboký základ, pomocou ktorého dosiahneme pevnejšie vrstvy terénu. Takéto slabé pôdy sú napríklad hlinité pôdy v blízkosti močiarísk. Hlboké základy sa vykonávajú pilótmi, ktoré môžu byť vyrobené z dreva, ocele alebo štrku. Výber závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad hĺbka nosnej zeminy, veľkosť budovy, dostupné stroje atď. Pilóty alebo slpy či akýkoľvek iný typ (stojaci, visiaci ...)

  4. Postup výroby základovej dosky

  4.1 Projekt

  Pokiaľ ide o akúkoľvek inú stavbu, potrebujeme tiež projekt na realizáciu stavby základovej dosky. Projekt je vypracovaný na základe predtým objednanej geologického priezkumu a obsahuje niekoľko plánov. Prvým je architektonický plán základovej dosky, z ktorého musia byť zrejmé rozmery dosky, ako aj hrúbky a typy všetkých vrstiev pod doskou, od tepelnej izolácie, hydroizolácie až po možný zásyp. Súčasťou projektu sú aj plány vystuženia, plány inštalácie a prienikov. K plánom musí byť priložený súpis stavebných a remeselných prác a materiálu. Sú vyrobené výhradne pre konkrétne zariadenie s prihliadnutím na špecifiká terénu, na ktorom bude postavený, a ďalšie špecifické podmienky v danom mieste. Je veľmi dôležité, aby bol plán prielomu vyhotovený čo najpresnejšie s presnými polohami prielomov, veľkosťami ochranných rúrok a miestami výstupu pod doskou. Je tiež dôležité, aby bol plán základovej dosky zosúladený s ostatnými časťami stavby zariadenia.

  4.2 Registrácia a usporiadanie staveniska

  Pred začatím prác zabezpečí stavebný dozor registráciu všetkých účastníkov stavby. Miesto stavby musí byť označené stavebnou tabuľou a oplotené stavebným plotom. Na základe projektu na získanie stavebného povolenia zrealizuje geodet výmeru, ktorá zobrazuje polohu a výšku budovy. Pred začatím výkopu je tiež potrebné namontovať stavebné profily.

  4.3 Výkop

  V závislosti od výmery geodeta sa začína s výkopom. Po odstánení vrchnej vrstvy pôldy sa uskutoční výkop do hĺbky uvedenej v pláne. V prípade zlej únosnosti terénu sa vykonáva hlbší výkop až na tvrdý povrch. Pôda z výkopu (ak nie je potrebná pre ďalšie terénne práce) sa odváža na príslušnú skládku.

  4.4 Príprava základne pre základovú dosku

  Pre uľahčenie a spresnenie ďalšej práce je dno základovej jamy vyrovnané. Vyrovnanie nie je potrebné, pokiaľ je terén dostatočne pevný a výkop bol vykonaný správne. Na nosnom teréne je možné podklad upraviť zeminou a na náročnejší terén sa nanáša pieskový násyp. Podklad musí mať mierny spád, ktorý je určený na odtok vody spod základovej dosky.

  4.5 Rozvod inštalácií

  Na dno základovej jamy sa pred vykonaním izolácie položia a zabetónujú ochranné rúry inštalácií, ktoré ich chránia pred tlakom váhy budovy.

  4.6 Vertikálne prieniky

  Inštalácie, ktoré sa vykonali vodorovne pod základovou doskou, sa musia potom zvislo vyniesť do budovy na konkrétnych miestach, ktoré vopred určí projektant. Je veľmi dôležité, aby bol presne určený typ inštalácie a poloha vertikálneho prieniku, pretože následné zmeny zvyčajne nie sú možné.

  4.7 Odvodnenie

  Pri správne vykonanom odtoku sa dažďové a podzemné vody odvádzajú vedľa budovy. Spôsob odvodnenia závisí od charakteristík terénu a tvaru výkopu. Vždy je však vytvorený žľab na zachytávanie drenážnej vody, drenážne rúry, drenážne plsti, štrkové lôžko a zberná šachta. Odtoková voda sa odvádza do verejnej dažďovej kanalizácie, závrtov alebo povrchových odtokov.

  4.8 Stavebná plsť

  Stavebná plsť je položená po celom pôdoryse budovy a najmenej ďalších dvoch metroch naprieč. Jeho úlohou je oddeliť vrstvu tepelnej izolácie zo sklenej vaty od zeme a zároveň umožniť priechod vody a plynov zo zeme vrátane nebezpečného radónu.

  4.9 Tepelná izolácia základov

  Pod základovú dosku treba položiť tepelnú izoláciu. Najvhodnejšia je vyrobená z penového skla s vynikajúcimi tepelnoizolačnými, tlakovými a antiseizmickými vlastnosťami a ďalšími dôležitými vlastnosťami. Inštaluje sa rýchlo a ľahko do vrstvy s hrúbkou 20 - 30 cm, ktorá musí byť stlačená vibračnou doskou.

  4.10 Podkladový betón

  Na tepelnoizolačnú vrstvu sa položí fólia, ktorej účelom je oddeliť tepelnú izoláciu od betónu a zabrániť prenikaniu cementového mlieka do izolačnej vrstvy. Potom nalejeme betón do debnenia, ktoré je vyrobené po obvode, a vyrovnáme ho. To je dôležité pre ľahšie vytvorenie hydroizolácie potom.

  4.11 Hydroizolácia základov

  Na vrstvu podkladného betónu sa kladie hydroizolácia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti a vody do základov.

  DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOM  ZAKLADOVA DOSKA POD ZAHRADNY DOMCEK.

  Dobry den,

  potreboval by som zabetonovat zakladovu dosku pod zahradny domcek. Za 2 dni by som mal mat vykopany obvod do hlbky cca 50cm a stred cca 20cm. Cela vymera by mala byt priblizne 12m2. Murovanie domceka uz by sme realizovali sami. Pripadne ked by ste mi dali aj ponuku na domcek, pozrel by som sa na nu. Domcek by bol 4x2,8m z porfixu(?) Jedny vere, jedno okno. Strecha sikma dozadu, plechova.

  V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
  zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
  alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
  Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

  1350 € do 2250 €


  ........

  HYDROIZOLACIA ZAKLADOV

  Dobrý deň prajem

  potrebujeme niekoho na hydroizolacia zakladov na novostavbe RD, michalovce. V prílohe je foto

  V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
  zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
  alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
  Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1800 € do 3000 €


  ........

  ZÁKLADOVÁ DOSKA

  Dobrý deň prajem
  cestou stavebného portalu Daibau oslovujem majstrov ktorí by maly zaujem o spracovanie ponuky a nasledne aj realizaciu zakazky
  V prílohe je presne všetko rozpísane 9000 € do 15000 €


  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  CENA, BETÓNOVANIE ZÁKLADOVEJ DOSKY POD ZÁHRADNÝ DOMČEK A POD TERASU, 15 M2
  Základová doska, základy , Chorvátsky Grob

  1800 € do 3000 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA , 13 M2
  Základová doska, základy , Bratislava

  900 € do 1500 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, PO POPISU
  Základová doska, základy , Turany nad Ondavou

  3600 € do 6000 €

  CENA, ZÁKLADY POD CHATU , 70 M2
  Základová doska, základy , Plaveč

  6300 € do 10500 €

  CENA, REALIZÁCIA STAVBY PRÍSTAVBY K RODINNÉMU DOMU, 9X6M A 6X3,5M PRÍSTAVBY
  Základová doska, základy , Malé Ozorovce

  4950 € do 8250 €

  CENA, ZAKLADOVU DOSKU NA KLUC, 140 M2
  Základová doska, základy , Nová Dubnica

  13500 € do 22500 €

  CENA, 6 PILIEROV Z BETÓNOVÝCH TVÁRNIC DO VÝŠKY 1,5M POD OBYTNÝ KONTAJNER , 6 PILIEROV, ROZLOHA KONTAJNERA 7X3M
  Základová doska, základy , Nižná Hutka

  3600 € do 6000 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA , 11,3X8,8M
  Základová doska, základy , Bojnice

  8100 € do 13500 €

  CENA, ZÁKLADY RODINNÉHO DOMU, 11,3X20M
  Základová doska, základy , Veľké Kostoľany

  18000 € do 30000 €

  CENA, ZÁKLADY/ZÁKLADOVÚ DOSKU POD ZÁHRADNÝ DOMČEK, 25 M2
  Základová doska, základy , Kľak

  2250 € do 3750 €

  CENA, ZÁKLADOVU DOSKA-TVÁRNICE ,
  Základová doska, základy , Rohožník

  1350 € do 2250 €

  CENA, ZÁKLADY NA PRÍSTAVBU, 60 M2
  Základová doska, základy , Borský Svätý Jur

  5400 € do 9000 €

  CENA, SPEVNIŤ ZÁKLADY DOMU, PODKOPAŤ A ZABETÓNOVAŤ, PO POPISU
  Základová doska, základy , Partizánske

  4500 € do 7500 €

  CENA, ZAKLADY PRE RODINNY DOM, BUNGALOV, 10M X 10M
  Základová doska, základy , Poprad

  9000 € do 15000 €

  CENA, KOMPLET ZÁKL.DOSKA, 860 M2
  Základová doska, základy , Miloslavov

  8100 € do 13500 €

  CENA, ZÁKLAD A SALOVANIE POD ZAHRAD.DOMCEK, 35 M2
  Základová doska, základy , Kalinovo

  3150 € do 5250 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKAU POD GARÁŽ 6,5X4,5 METRA , PO POPISE
  Základová doska, základy , Prašice

  2700 € do 4500 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA POD ZÁHRADNÝ DOMČEK, 6 X 4,5 M
  Základová doska, základy , Trnava

  2700 € do 4500 €

  CENA, ZÁKLADY+ZÁKLADOVÁ DOSKA POD GARÁŽ, 25 M2
  Základová doska, základy , Hviezdoslavov

  2700 € do 4500 €

  CENA, ZÁKLADY + KOMPLET OPLOTENIE Z OKRASNÝCH TVÁRNIC , 200 TVÁRNIC
  Základová doska, základy , Komárno

  6300 € do 10500 €

  CENA, ZAKLADOVA DOSKA, BLESKOZVOD, ZDRAVOTECHNIKA, VID PROJEKT. DOKUMENTACIU
  Základová doska, základy , Trenčianska Turná

  13500 € do 22500 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, 290 ŠTVORCOV
  Základová doska, základy , Michalovce

  26100 € do 43500 €

  CENA, ZÁKLADNÚ DOSKU, 100 M2
  Základová doska, základy , Partizánske

  9000 € do 15000 €

  CENA, BETONOVÁ PLATNA, PO POPISU
  Základová doska, základy , Rovinka

  4500 € do 7500 €

  CENA, BETONOVY ZAKLAD, PO POPISU
  Základová doska, základy , Most pri Bratislave

  1800 € do 3000 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, 200 M2
  Základová doska, základy , Žarnovica

  18000 € do 30000 €

  CENA, DOBRÝ DEŇ, POTREBUJEM IBA VYROVNAŤ TERÉN NA BETÓNOVÚ DLAŽBU., 3 KRÁT 6 M POD ZÁHRADNÚ CHATKU
  Základová doska, základy , Banská Bystrica

  450 € do 750 €

  CENA, ZAKLADOVA PLATNA, 22 M2
  Základová doska, základy , Malý Lég

  2700 € do 4500 €

  CENA, ZAKL.DOSKA,DEBNIACE TVARNICE, KOMPLET, 125 M2
  Základová doska, základy , Župčany

  11700 € do 19500 €

  CENA, BETÓNOVÁ PLATŇA POD BAZÉN. , 2,5M X 4,7M
  Základová doska, základy , Rovinka

  4500 € do 7500 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, VODOINŠTALÁCIE A ELEKTROINŠTALÁCIE , 102 POD DOM A 26 TERASA
  Základová doska, základy , Krupina

  117000 € do 195000 €

  CENA, STAVBA PIVNICE SUTERÉNU, 130 M2 VÝŠKA 2,5M
  Základová doska, základy , Trenčianska Teplá

  11700 € do 19500 €

  CENA, ZHOTOVENIE PIVNICE POD ZRUB, 15X7,5M
  Základová doska, základy , Oravská Lesná

  13500 € do 22500 €

  CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA PODNSCHODY V SUTERÉNE; PODBETÓNOVANIE ZÁKLADOV, PO POPISU
  Základová doska, základy , Šintava

  2700 € do 4500 €

  CENA, ZHOTOVENIE ŽB MONOLITICKEJ PIVNICE SO ZÁKLADMI PRE RD, 55 M3 BETÓNU
  Základová doska, základy , Sládkovičovo

  5400 € do 9000 €

  CENA, ZÁKLADY POD CHATU V BLÍZKOSTI JAZERA ORLOV , 60 M2
  Základová doska, základy , Orlov

  5400 € do 9000 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

  ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY CENNÍK

  SPOLUPRACUJEME S VIAC AKO 534 SPOLOČNOSŤAMI PRE ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY


  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU

  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY ?

 • Základová doska, základy Bánovce nad Bebravou
 • Základová doska, základy Banská Bystrica
 • Základová doska, základy Bardejov
 • Základová doska, základy Bratislava
 • Základová doska, základy Brezno
 • Základová doska, základy Bytča
 • Základová doska, základy Čadca
 • Základová doska, základy Detva
 • Základová doska, základy Dolný Kubín
 • Základová doska, základy Dunajská Streda
 • Základová doska, základy Galanta
 • Základová doska, základy Gelnica
 • Základová doska, základy Hlohovec
 • Základová doska, základy Humenné
 • Základová doska, základy Ilava
 • Základová doska, základy Kežmarok
 • Základová doska, základy Komárno
 • Základová doska, základy Košice
 • Základová doska, základy Krupina
 • Základová doska, základy Kysucké Nové Mesto
 • Základová doska, základy Levice
 • Základová doska, základy Levoča
 • Základová doska, základy Liptovský Mikuláš
 • Základová doska, základy Lučenec
 • Základová doska, základy Malacky
 • Základová doska, základy Martin
 • Základová doska, základy Medzilaborce
 • Základová doska, základy Michalovce
 • Základová doska, základy Myjava
 • Základová doska, základy Námestovo
 • Základová doska, základy Nitra
 • Základová doska, základy Nové Mesto nad Váhom
 • Základová doska, základy Nové Zámky
 • Základová doska, základy Partizánske
 • Základová doska, základy Pezinok
 • Základová doska, základy Piešťany
 • Základová doska, základy Poltár
 • Základová doska, základy Poprad
 • Základová doska, základy Považská Bystrica
 • Základová doska, základy Prešov
 • Základová doska, základy Prievidza
 • Základová doska, základy Púchov
 • Základová doska, základy Revúca
 • Základová doska, základy Rimavská Sobota
 • Základová doska, základy Rožňava
 • Základová doska, základy Ružomberok
 • Základová doska, základy Sabinov
 • Základová doska, základy Šaľa
 • Základová doska, základy Senec
 • Základová doska, základy Senica
 • Základová doska, základy Skalica
 • Základová doska, základy Snina
 • Základová doska, základy Sobrance
 • Základová doska, základy Spišská Nová Ves
 • Základová doska, základy Stará Ľubovňa
 • Základová doska, základy Stropkov
 • Základová doska, základy Svidník
 • Základová doska, základy Topoľčany
 • Základová doska, základy Trebišov
 • Základová doska, základy Trenčín
 • Základová doska, základy Trnava
 • Základová doska, základy Turčianske Teplice
 • Základová doska, základy Tvrdošín
 • Základová doska, základy Veľký Krtíš
 • Základová doska, základy Vranov nad Topľou
 • Základová doska, základy Žarnovica
 • Základová doska, základy Žiar nad Hronom
 • Základová doska, základy Žilina
 • Základová doska, základy Zlaté Moravce
 • Základová doska, základy Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau, všetky práva vyhradené