Pre oblasť

  Základová doska, základy cena

  Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základov (pásové základy, základová doska, pätkové základy alebo pilóty), hrúbky a druhu izolácie (izolácia nad alebo pod doskou). Základová doska sa čoraz častejšie používa aj pri výstavbe rodinného domu. Za vyhotovenie základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a pokládkou 20 cm izolácie, zaplatíte v rozmedzí 75 až 110 EUR/m2. Cena dobre izolovanej základovej dosky pre klasický rodinný dom, alebo montovaný dom 100 m2 sa pohybuje v rozmedzí od 9 000 do 17 000 EUR. Vyhotovenie základovej dosky predstavuje v priemere približne 10 % z celkovej investície novostavby.

  Komu zveriť výstavbu základov? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom základov vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Rýchly dopyt - nájdite majstra ľahko a zadarmo!
  Odošli dopyt

  Cena základnej dosky


  Cena základovej dosky domu. Cena za výrobu základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a položením 20 cm izolácie. Cena zahŕňa dodávku a viazanie vystuženia základovej dosky, inštaláciu betónu C35, výstavbu zvislej izolácie a prepínanie izolácie na hranách.

  75.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  100.00 €/m2

  STREDNÁ CENA
  110.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Ostatné ceny za Základová doska, základy (2024)

  Vaše množstvo

  jednotka

  Orientačná cena

  Vaša cena

  Verzia základovej dosky, 25 cm

  Cena za inštaláciu polystyrénovej izolácie s hrúbkou 20 cm a dodávka ako aj viazanie armatúr Q 335 a vyljatie betónu C 25/30 na základovú dosku 25 cm.


  m2

  €/m2

  Orientačná cena
  Poslať dopyt >

  Ako ste využili tieto informácie?

  Základy a základová doska - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Základy a základové dosky - čo potrebujete vedieť?

  Celá konštrukcia budovy, ktorú chceme stavať, je založená na základoch. Typ základu, ktorý si vyberieme, závisí od vlastností pôdy, na ktorej budeme stavať a od toho, akú energetickú účinnosť domu chceme dosiahnuť. Pri stavbe rodinných domov sa investori stále väčšinou rozhodujú pre pásové základy a kvôli novým technológiám výstavby (montované domy, pasívne domy) sa čoraz častejšie rozhodujú aj pre základovú dosku. Riešenie týkajúce sa typu základu zvyčajne navrhuje architekt. Výpočet únosnosti a konečné rozhodnutie vypočíta stavebný inžinier-statik.

  Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy)
  Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy)

  1.1 Zloženie pôdy

  Ešte pred výkopom je potrebné skontrolovať, či na mieste výkopu nie sú nejaké inštalácie (elektrina, obecná voda ...), ktoré nesmú byť poškodené. Pred začiatkom je tiež potrebné dobre poznať okolitý terén a vlastnosti pôdy. Výkop narušuje prirodzenú rovnováhu pôdy a môže spôsobiť nestabilitu. Zloženie pôdy tiež významne ovplyvňuje výber stavebných strojov na realizáciu.

  1.2 Základy alebo základová doska?

  Výber spôsobu zakladania je významne ovplyvnený zložením a únosnosťou pôdy. Keď má pôda dobrú únosnosť, môžeme sa rozhodnúť pre jednu z verzií základov (bodové, pásové), je však tiež potrebné venovať pozornosť hĺbke zamrznutia (50-100cm). Pokiaľ máme podklad s nižšou únosnosťou, je rozumnejšie zvoliť si základovú dosku kvôli výrazne nižším kontaktom medzi podlahami.

  1.3 Zlepšenie základových podláh

  Existujú postupy, ktoré možno použiť aj na zlepšenie únosnosti terénu. Pôda môže byť mechanicky stlačená, zle únosné pôdy odstránené až do pevného terénu, znížené hladiny podzemnej vody, pôda môže byť injektovaná ... Ak existuje riziko kĺzania povrchových vrstiev, jediným riešením je hlboký základ na dosiahnutie nosných vrstiev terénu.

  1.4 Hydroizolácia základov

  Všetky základy bez ohľadu na hladinu podzemnej vody musia byť chránené hydroizoláciou. V prípade základovej dosky prebieha pod celou základovou doskou nad základným betónom a v prípade bodových a pásových základov nad základmi. Je dôležité, aby bola hydroizolácia nepretržitá a nikde neprerušovaná, pretože iba tak sa zabráni vnikaniu vody do budovy. Častou konštrukčnou chybou nie je dostatočne kompaktná škára medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou a niekedy dokonca zlomená škára, ktorá spôsobí prenikanie vlhkosti pod a nad konštrukciu budovy. Hydroizolácia musí byť tiež primerane chránená pred poškodením, ktoré môže nastať pri zasypávaní terénu po stavbe alebo pri neskoršom prirodzenom pohybe terénu. Okrem hydroizolácie je potrebné vykonať drenáž okolo základov, ktorá umožňuje voľný odtok podzemnej vody pod a okolo budovy.

  2. Dodávatelia

  Odborníci varujú, že situácia na stavbe musí byť neustále pozorne sledovaná a všetky dôležité rozhodnutia musia byť prijaté po konzultácii s odborníkom, pretože pre ďalší priebeh sú rozhodujúce rozhodnutia v počiatočných fázach výstavby.

  3. Typy základov a základových dosiek

  Všeobecne sa základy delia na plytké a hlboké a podľa geometrického tvaru na bodové, pásové a základové dosky. V prípade plytkých základov sa zaťaženie z budovy prenáša do horných vrstiev pôdy, zatiaľ čo v prípade hlbokých základov sily prechádzajú cez pilóty, studňami atď. Hlbšie do nosnej pôdy.

  3.1 Bodové základy

  V prípade bodových základov sa zaťaženie prenáša z budovy na nosnú podlahu. Používajú sa v prípade, že nosnou konštrukciou budovy sú stĺpy a ďalšie bodové prvky, ako sú schody, komíny, elektrické vedenia. Podmienkou pre bodové základy je stabilný,pevnýa dobre zrovnaný podklad. Na stavenisku sa na dobre pripravený a vyrovnaný podklad v stavebnej jame nalejú bodové základy. Po zasypaní jamy sa stĺpy položia na bodové základy a pripevnia sa k stĺpu so zvislou výstužou alebo oceľovými doskami. Môžeme tiež urobiť priehlbiny v bodovom základe, do ktorých sa následne vkladajú prefabrikované stĺpy, alebo sa dajú urobiť duté základy, ktoré sa po vložení stĺpov vyplnia betónom.

  3.2 Pásové základy

  V prípade pásových základov sa zaťaženie z lineárnych konštrukčných prvkov (stien) budovy prenáša na zem vo zvislom a priečnom smere. Vyrábame ich z pozdĺžnej výstuže a betónu. Úlohou výstuže je zvýšiť tuhosť a zabrániť prasknutiu základu, ku ktorému môže dôjsť, ak sa podlaha nerovnomerne usadí.

  3.3 Základový nosič

  Používame ho zriedka, najmä keď nemôžeme použiť bodové základy kvôli zlému a nestabilnému terénu. So základnou konzolou prenášame zaťaženie niekoľkých stĺpov na zem. V takom prípade je nosič zaťžený v bodoch, ale zároveň je lineárny resp pásový nosič.

  3.4 Základová doska

  Pre väčšie a náročnejšie budovy sa zvyčajne vyrába základová doska. Tento typ základov sa však čoraz viac využíva pri výstavbe rodinných domov najmä keď je stavebný pozemok nestabilný. Základová doska zabraňuje nerovnomernému sadaniu budovy, pretože znižuje napätia pod základom.

  Základová doska môže byť v priereze vyrobená v rôznych hrúbkach a zvyčajne sa pri rodinných domoch vyrába jedna doska v jednej hrúbke. Pri dimenzovaní základov a základových dosiek je potrebné brať do úvahy zaťaženie budovy, ako aj únosnosť podlahy a značku betónu.

  3.5 Pilóty

  V prípade veľmi zlých nosných podláh je potrebné použiť t.j. hlboký základ, pomocou ktorého dosiahneme pevnejšie vrstvy terénu. Takéto slabé pôdy sú napríklad hlinité pôdy v blízkosti močiarísk. Hlboké základy sa vykonávajú pilótmi, ktoré môžu byť vyrobené z dreva, ocele alebo štrku. Výber závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad hĺbka nosnej zeminy, veľkosť budovy, dostupné stroje atď. Pilóty alebo slpy či akýkoľvek iný typ (stojaci, visiaci ...)

  4. Postup výroby základovej dosky

  4.1 Projekt

  Pokiaľ ide o akúkoľvek inú stavbu, potrebujeme tiež projekt na realizáciu stavby základovej dosky. Projekt je vypracovaný na základe predtým objednanej geologického priezkumu a obsahuje niekoľko plánov. Prvým je architektonický plán základovej dosky, z ktorého musia byť zrejmé rozmery dosky, ako aj hrúbky a typy všetkých vrstiev pod doskou, od tepelnej izolácie, hydroizolácie až po možný zásyp. Súčasťou projektu sú aj plány vystuženia, plány inštalácie a prienikov. K plánom musí byť priložený súpis stavebných a remeselných prác a materiálu. Sú vyrobené výhradne pre konkrétne zariadenie s prihliadnutím na špecifiká terénu, na ktorom bude postavený, a ďalšie špecifické podmienky v danom mieste. Je veľmi dôležité, aby bol plán prielomu vyhotovený čo najpresnejšie s presnými polohami prielomov, veľkosťami ochranných rúrok a miestami výstupu pod doskou. Je tiež dôležité, aby bol plán základovej dosky zosúladený s ostatnými časťami stavby zariadenia.

  4.2 Registrácia a usporiadanie staveniska

  Pred začatím prác zabezpečí stavebný dozor registráciu všetkých účastníkov stavby. Miesto stavby musí byť označené stavebnou tabuľou a oplotené stavebným plotom. Na základe projektu na získanie stavebného povolenia zrealizuje geodet výmeru, ktorá zobrazuje polohu a výšku budovy. Pred začatím výkopu je tiež potrebné namontovať stavebné profily.

  4.3 Výkop

  V závislosti od výmery geodeta sa začína s výkopom. Po odstánení vrchnej vrstvy pôldy sa uskutoční výkop do hĺbky uvedenej v pláne. V prípade zlej únosnosti terénu sa vykonáva hlbší výkop až na tvrdý povrch. Pôda z výkopu (ak nie je potrebná pre ďalšie terénne práce) sa odváža na príslušnú skládku.

  4.4 Príprava základne pre základovú dosku

  Pre uľahčenie a spresnenie ďalšej práce je dno základovej jamy vyrovnané. Vyrovnanie nie je potrebné, pokiaľ je terén dostatočne pevný a výkop bol vykonaný správne. Na nosnom teréne je možné podklad upraviť zeminou a na náročnejší terén sa nanáša pieskový násyp. Podklad musí mať mierny spád, ktorý je určený na odtok vody spod základovej dosky.

  4.5 Rozvod inštalácií

  Na dno základovej jamy sa pred vykonaním izolácie položia a zabetónujú ochranné rúry inštalácií, ktoré ich chránia pred tlakom váhy budovy.

  4.6 Vertikálne prieniky

  Inštalácie, ktoré sa vykonali vodorovne pod základovou doskou, sa musia potom zvislo vyniesť do budovy na konkrétnych miestach, ktoré vopred určí projektant. Je veľmi dôležité, aby bol presne určený typ inštalácie a poloha vertikálneho prieniku, pretože následné zmeny zvyčajne nie sú možné.

  4.7 Odvodnenie

  Pri správne vykonanom odtoku sa dažďové a podzemné vody odvádzajú vedľa budovy. Spôsob odvodnenia závisí od charakteristík terénu a tvaru výkopu. Vždy je však vytvorený žľab na zachytávanie drenážnej vody, drenážne rúry, drenážne plsti, štrkové lôžko a zberná šachta. Odtoková voda sa odvádza do verejnej dažďovej kanalizácie, závrtov alebo povrchových odtokov.

  4.8 Stavebná plsť

  Stavebná plsť je položená po celom pôdoryse budovy a najmenej ďalších dvoch metroch naprieč. Jeho úlohou je oddeliť vrstvu tepelnej izolácie zo sklenej vaty od zeme a zároveň umožniť priechod vody a plynov zo zeme vrátane nebezpečného radónu.

  4.9 Tepelná izolácia základov

  Pod základovú dosku treba položiť tepelnú izoláciu. Najvhodnejšia je vyrobená z penového skla s vynikajúcimi tepelnoizolačnými, tlakovými a antiseizmickými vlastnosťami a ďalšími dôležitými vlastnosťami. Inštaluje sa rýchlo a ľahko do vrstvy s hrúbkou 20 - 30 cm, ktorá musí byť stlačená vibračnou doskou.

  4.10 Podkladový betón

  Na tepelnoizolačnú vrstvu sa položí fólia, ktorej účelom je oddeliť tepelnú izoláciu od betónu a zabrániť prenikaniu cementového mlieka do izolačnej vrstvy. Potom nalejeme betón do debnenia, ktoré je vyrobené po obvode, a vyrovnáme ho. To je dôležité pre ľahšie vytvorenie hydroizolácie potom.

  4.11 Hydroizolácia základov

  Na vrstvu podkladného betónu sa kladie hydroizolácia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti a vody do základov.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Základová doska, základy ?

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  Chcem ponuku od poskytovateľov
  Posledné zverejnené dopyty

  Priprava základu na samonosnu branu

  Potrebujeme majstra pre:
  1. Odstranenie zle pripraveneho zakladu na samonosnu branu. Je tam vybetovana zakladova doska o rozmere 2m a 20cm do hlbky.
  2. Vykopanie jamy do hlbky 60-80cm, sirka 2m
  3. Vybetonovanie zakladu pre samonosnu branu. 450 € do 750 €

  ........

  Šalovanie, zaliatie tvarnic betonom, vytvorenie betonovej platne

  Potrebujem šalovanie, zaliatie tvarnic, vytvorenie betonovej platne, izolacne natery - penetracny, hydroizolacia, adhezny mostik.

  Hotovy je vykop a zaliatie zakladu (hlbka vykopu 50cm, sirka cca 40cm) rozmery 4x3 metre + 5x5 metrov.
  Foto v prílohe. 4050 € do 6750 €

  ........

  Položiť základ

  Potrebujem položiť základ cca 20 m2 z kociek 50cm x 50cm (kocky mám), príp. zložiť kúpený záhradný domček. 1800 € do 3000 €

  ........

  Chcem ponuku od poskytovateľov

  Cena, Betónová doska 8x5m (10cm), 5x8m
  Základová doska, základy , Rišňovce

  4500 € do 7500 €

  Cena, Zaklad terasy, stlpiky, betonovu strecha terasy, 40 m2
  Základová doska, základy , Kostolná pri Dunaji

  3600 € do 6000 €

  Cena, Základová doska pre pre prístavbu ku rodinnému domu o rozmere 12m2., 12 m2
  Základová doska, základy , Bratislava

  1080 € do 1800 €

  Cena, Výkop, základovú dosku, 25 m2
  Základová doska, základy , Košice

  2700 € do 4500 €

  Cena, Výkop základov + základovú dosku pod zrub, 10x10m bez podpivničenia ŽB doska hr. 150mm
  Základová doska, základy , Terchová

  13500 € do 22500 €

  Cena, Stavba základovej dosky pre nový dom, cca 73 m2
  Základová doska, základy , Malé Trakany

  6570 € do 10950 €

  Cena, Základy pod prefabrikovanú garáž, plocha cca 24 m2, hrúbka dosky cca 10 cm
  Základová doska, základy , Liptovský Mikuláš

  2250 € do 3750 €

  Cena, Vykopať a vybetónovať základové pätky pod drevenou chatkou, 6x6 m rozmer
  Základová doska, základy , Bukovec

  5400 € do 9000 €

  Cena, Základy zabetonovat, cca 80 m2
  Základová doska, základy , Liptovský Mikuláš

  7200 € do 12000 €

  Cena, Základová doska, cca 140 m2
  Základová doska, základy , Spišská Nová Ves

  12600 € do 21000 €

  Cena, Zaklady a zakladovu dosku lesteny beton je mierne svahovyty teren, 6×12m
  Základová doska, základy , Kobyly

  6750 € do 11250 €

  Cena, Zakladova doska do garaze, 36 m2, 2 rady DT
  Základová doska, základy , Poprad

  3240 € do 5400 €

  Cena, Sanacia a spevnenie zakladov domu, Po popise
  Základová doska, základy , Vieska

  4500 € do 7500 €

  Cena, Výstavba pivnice a základovej dosky, Pivnica 6mx4m a základová doska 10m x6 metrov
  Základová doska, základy , Blatná na Ostrove

  7650 € do 12750 €

  Cena, Urobiť výkop základových pasov 2rady DT tvárnic zaliať platnu, 15 cm 60m2
  Základová doska, základy , Liptovský Mikuláš

  8100 € do 13500 €

  Cena, Základovu dosku, 7.5x11 m
  Základová doska, základy , Beckov

  7650 € do 12750 €

  Cena, Zhotovenie základovej dosky podla PD, 140m2
  Základová doska, základy , Partizánske

  18900 € do 31500 €

  Cena, Komplet základ na rodinný dom, cca 140 m2
  Základová doska, základy , Prievidza

  13500 € do 22500 €

  Cena, Základová doska pod záhradný domček, cca 15 m2, 18cm hrúbka
  Základová doska, základy , Prešov

  1350 € do 2250 €

  Cena, Zaklady ku plechovemu garažu, 11,5 x 7 m
  Základová doska, základy , Giraltovce

  7650 € do 12750 €

  Cena, Základová 10-15 cm doska pre záhradnú búdu, 4 x 6 m, doska 10-15 cm, 4 x 6 m
  Základová doska, základy , Komárno

  2250 € do 3750 €

  Cena, Základovú dosku, na časti pozemku je jama na pivnicu, 5 x 6 m
  Základová doska, základy , Bratislava

  2700 € do 4500 €

  Cena, Realizáciu základovej dosky na penivom skle a oporného múru, 128 m2, 16 m x 0,8m oporný múr
  Základová doska, základy , Zlaté

  14400 € do 24000 €

  Cena, Realizacia suterenu a základovej dosky k montovanemu domu, Plocha pivnice ca 70m2, plocha betonovej platne prizemia ca 182m2
  Základová doska, základy , Nová Dubnica

  27000 € do 45000 €

  Cena, Základová doska na zahradny domcek, 3x3m
  Základová doska, základy , Hamuliakovo

  900 € do 1500 €

  Cena, Základová platňa a základy, 200 m2 a 0,15
  Základová doska, základy , Banská Bystrica

  18000 € do 30000 €

  Cena, Zakladova doska pod zahradnu chatu 5m x 5m, 5m x 5m, hrubka betonu 25cm
  Základová doska, základy , Bratislava

  2250 € do 3750 €

  Cena, Základova doska pre montovany drevodom, 130 m2
  Základová doska, základy , Tulčík

  11700 € do 19500 €

  Cena, Zakladna doska pod garaž, 30 m2
  Základová doska, základy , Ilava

  2700 € do 4500 €

  Cena, Základová doska + suteren pod zrubový dom, cca 85 m2
  Základová doska, základy , Terchová

  8550 € do 14250 €

  Cena, Betonovu dosku (salovanie, betonovanie), 3,5m x 4m
  Základová doska, základy , Nová Dedinka

  1350 € do 2250 €

  Cena, Základy a zakladova doska, 10x12,7m
  Základová doska, základy , Benkovce

  11700 € do 19500 €

  Cena, Základová doska pod bazén v zemi miesto Hegyeshalom, 3,5x6,5x0,2 m
  Základová doska, základy , Bratislava

  2700 € do 4500 €

  Cena, Výkopové práce + betonáž platne pod bazén, 500x700x50cm
  Základová doska, základy , Lúčky

  4950 € do 8250 €

  Cena, Zakladová doska s hydroizolaciou, 25 m2 a 20cm
  Základová doska, základy , Chorvátsky Grob

  3150 € do 5250 €

  Cena, Betónová doska pod garaž, 6,5x7,5 m
  Základová doska, základy , Humenné

  4500 € do 7500 €  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Základová doska, základy cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1585+ spoločnosťami pre Základová doska, základy
  Bezplatná služba
  Bez provízií
  Získaj ponuku
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené