Pre oblasť

  Základová doska, základy cena

  Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základov (pásové základy, základová doska, pätkové základy alebo pilóty), hrúbky a druhu izolácie (izolácia nad alebo pod doskou). Základová doska sa čoraz častejšie používa aj pri výstavbe rodinného domu. Za vyhotovenie základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a pokládkou 20 cm izolácie, zaplatíte v rozmedzí 75 až 110 EUR/m2. Cena dobre izolovanej základovej dosky pre klasický rodinný dom, alebo montovaný dom 100 m2 sa pohybuje v rozmedzí od 9 000 do 17 000 EUR. Vyhotovenie základovej dosky predstavuje v priemere približne 10 % z celkovej investície novostavby.

  Komu zveriť výstavbu základov? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom základov vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena základnej dosky


  Cena základovej dosky domu. Cena za výrobu základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a položením 20 cm izolácie. Cena zahŕňa dodávku a viazanie vystuženia základovej dosky, inštaláciu betónu C35, výstavbu zvislej izolácie a prepínanie izolácie na hranách.

  75.00 €/m2

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m2

  STREDNÁ CENA
  110.00 €/m2

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Základová doska, základy

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Verzia základovej dosky, 25 cm

  Cena za inštaláciu polystyrénovej izolácie s hrúbkou 20 cm a dodávka ako aj viazanie armatúr Q 335 a vyljatie betónu C 25/30 na základovú dosku 25 cm.


  m2

  €/m2

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Ako ste využili tieto informácie?

  Základy a základová doska - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Základy a základové dosky - čo potrebujete vedieť?

  Celá konštrukcia budovy, ktorú chceme stavať, je založená na základoch. Typ základu, ktorý si vyberieme, závisí od vlastností pôdy, na ktorej budeme stavať a od toho, akú energetickú účinnosť domu chceme dosiahnuť. Pri stavbe rodinných domov sa investori stále väčšinou rozhodujú pre pásové základy a kvôli novým technológiám výstavby (montované domy, pasívne domy) sa čoraz častejšie rozhodujú aj pre základovú dosku. Riešenie týkajúce sa typu základu zvyčajne navrhuje architekt. Výpočet únosnosti a konečné rozhodnutie vypočíta stavebný inžinier-statik.

  Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy)
  Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy)

  1.1 Zloženie pôdy

  Ešte pred výkopom je potrebné skontrolovať, či na mieste výkopu nie sú nejaké inštalácie (elektrina, obecná voda ...), ktoré nesmú byť poškodené. Pred začiatkom je tiež potrebné dobre poznať okolitý terén a vlastnosti pôdy. Výkop narušuje prirodzenú rovnováhu pôdy a môže spôsobiť nestabilitu. Zloženie pôdy tiež významne ovplyvňuje výber stavebných strojov na realizáciu.

  1.2 Základ alebo základová doska?

  Výber spôsobu zakladania je významne ovplyvnený zložením a únosnosťou pôdy. Keď má pôda dobrú únosnosť, môžeme sa rozhodnúť pre jednu z verzií základov (bodové, pásové), je však tiež potrebné venovať pozornosť hĺbke zamrznutia (50-100cm). Pokiaľ máme podklad s nižšou únosnosťou, je rozumnejšie zvoliť si základovú dosku kvôli výrazne nižším kontaktom medzi podlahami.

  1.3 Zlepšenie základových podláh

  Existujú postupy, ktoré možno použiť aj na zlepšenie únosnosti terénu. Pôda môže byť mechanicky stlačená, zle únosné pôdy odstránené až do pevného terénu, znížené hladiny podzemnej vody, pôda môže byť injektovaná ... Ak existuje riziko kĺzania povrchových vrstiev, jediným riešením je hlboký základ na dosiahnutie nosných vrstiev terénu.

  1.4 Hydroizolácia základov

  Všetky základy bez ohľadu na hladinu podzemnej vody musia byť chránené hydroizoláciou. V prípade základovej dosky prebieha pod celou základovou doskou nad základným betónom a v prípade bodových a pásových základov nad základmi. Je dôležité, aby bola hydroizolácia nepretržitá a nikde neprerušovaná, pretože iba tak sa zabráni vnikaniu vody do budovy. Častou konštrukčnou chybou nie je dostatočne kompaktná škára medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou a niekedy dokonca zlomená škára, ktorá spôsobí prenikanie vlhkosti pod a nad konštrukciu budovy. Hydroizolácia musí byť tiež primerane chránená pred poškodením, ktoré môže nastať pri zasypávaní terénu po stavbe alebo pri neskoršom prirodzenom pohybe terénu. Okrem hydroizolácie je potrebné vykonať drenáž okolo základov, ktorá umožňuje voľný odtok podzemnej vody pod a okolo budovy.

  2. Dodávatelia

  Odborníci varujú, že situácia na stavbe musí byť neustále pozorne sledovaná a všetky dôležité rozhodnutia musia byť prijaté po konzultácii s odborníkom, pretože pre ďalší priebeh sú rozhodujúce rozhodnutia v počiatočných fázach výstavby.

  3. Typy základov a základových dosiek

  Všeobecne sa základy delia na plytké a hlboké a podľa geometrického tvaru na bodové, pásové a základové dosky. V prípade plytkých základov sa zaťaženie z budovy prenáša do horných vrstiev pôdy, zatiaľ čo v prípade hlbokých základov sily prechádzajú cez pilóty, studňami atď. Hlbšie do nosnej pôdy.

  3.1 Bodové základy

  V prípade bodových základov sa zaťaženie prenáša z budovy na nosnú podlahu. Používajú sa v prípade, že nosnou konštrukciou budovy sú stĺpy a ďalšie bodové prvky, ako sú schody, komíny, elektrické vedenia. Podmienkou pre bodové základy je stabilný,pevnýa dobre zrovnaný podklad. Na stavenisku sa na dobre pripravený a vyrovnaný podklad v stavebnej jame nalejú bodové základy. Po zasypaní jamy sa stĺpy položia na bodové základy a pripevnia sa k stĺpu so zvislou výstužou alebo oceľovými doskami. Môžeme tiež urobiť priehlbiny v bodovom základe, do ktorých sa následne vkladajú prefabrikované stĺpy, alebo sa dajú urobiť duté základy, ktoré sa po vložení stĺpov vyplnia betónom.

  3.2 Pásové základy

  V prípade pásových základov sa zaťaženie z lineárnych konštrukčných prvkov (stien) budovy prenáša na zem vo zvislom a priečnom smere. Vyrábame ich z pozdĺžnej výstuže a betónu. Úlohou výstuže je zvýšiť tuhosť a zabrániť prasknutiu základu, ku ktorému môže dôjsť, ak sa podlaha nerovnomerne usadí.

  3.3 Základový nosič

  Používame ho zriedka, najmä keď nemôžeme použiť bodové základy kvôli zlému a nestabilnému terénu. So základnou konzolou prenášame zaťaženie niekoľkých stĺpov na zem. V takom prípade je nosič zaťžený v bodoch, ale zároveň je lineárny resp pásový nosič.

  3.4 Základová doska

  Pre väčšie a náročnejšie budovy sa zvyčajne vyrába základová doska. Tento typ základov sa však čoraz viac využíva pri výstavbe rodinných domov najmä keď je stavebný pozemok nestabilný. Základová doska zabraňuje nerovnomernému sadaniu budovy, pretože znižuje napätia pod základom.

  Základová doska môže byť v priereze vyrobená v rôznych hrúbkach a zvyčajne sa pri rodinných domoch vyrába jedna doska v jednej hrúbke. Pri dimenzovaní základov a základových dosiek je potrebné brať do úvahy zaťaženie budovy, ako aj únosnosť podlahy a značku betónu.

  3.5 Pilóty

  V prípade veľmi zlých nosných podláh je potrebné použiť t.j. hlboký základ, pomocou ktorého dosiahneme pevnejšie vrstvy terénu. Takéto slabé pôdy sú napríklad hlinité pôdy v blízkosti močiarísk. Hlboké základy sa vykonávajú pilótmi, ktoré môžu byť vyrobené z dreva, ocele alebo štrku. Výber závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad hĺbka nosnej zeminy, veľkosť budovy, dostupné stroje atď. Pilóty alebo slpy či akýkoľvek iný typ (stojaci, visiaci ...)

  4. Postup výroby základovej dosky

  4.1 Projekt

  Pokiaľ ide o akúkoľvek inú stavbu, potrebujeme tiež projekt na realizáciu stavby základovej dosky. Projekt je vypracovaný na základe predtým objednanej geologického priezkumu a obsahuje niekoľko plánov. Prvým je architektonický plán základovej dosky, z ktorého musia byť zrejmé rozmery dosky, ako aj hrúbky a typy všetkých vrstiev pod doskou, od tepelnej izolácie, hydroizolácie až po možný zásyp. Súčasťou projektu sú aj plány vystuženia, plány inštalácie a prienikov. K plánom musí byť priložený súpis stavebných a remeselných prác a materiálu. Sú vyrobené výhradne pre konkrétne zariadenie s prihliadnutím na špecifiká terénu, na ktorom bude postavený, a ďalšie špecifické podmienky v danom mieste. Je veľmi dôležité, aby bol plán prielomu vyhotovený čo najpresnejšie s presnými polohami prielomov, veľkosťami ochranných rúrok a miestami výstupu pod doskou. Je tiež dôležité, aby bol plán základovej dosky zosúladený s ostatnými časťami stavby zariadenia.

  4.2 Registrácia a usporiadanie staveniska

  Pred začatím prác zabezpečí stavebný dozor registráciu všetkých účastníkov stavby. Miesto stavby musí byť označené stavebnou tabuľou a oplotené stavebným plotom. Na základe projektu na získanie stavebného povolenia zrealizuje geodet výmeru, ktorá zobrazuje polohu a výšku budovy. Pred začatím výkopu je tiež potrebné namontovať stavebné profily.

  4.3 Výkop

  V závislosti od výmery geodeta sa začína s výkopom. Po odstánení vrchnej vrstvy pôldy sa uskutoční výkop do hĺbky uvedenej v pláne. V prípade zlej únosnosti terénu sa vykonáva hlbší výkop až na tvrdý povrch. Pôda z výkopu (ak nie je potrebná pre ďalšie terénne práce) sa odváža na príslušnú skládku.

  4.4 Príprava základne pre základovú dosku

  Pre uľahčenie a spresnenie ďalšej práce je dno základovej jamy vyrovnané. Vyrovnanie nie je potrebné, pokiaľ je terén dostatočne pevný a výkop bol vykonaný správne. Na nosnom teréne je možné podklad upraviť zeminou a na náročnejší terén sa nanáša pieskový násyp. Podklad musí mať mierny spád, ktorý je určený na odtok vody spod základovej dosky.

  4.5 Rozvod inštalácií

  Na dno základovej jamy sa pred vykonaním izolácie položia a zabetónujú ochranné rúry inštalácií, ktoré ich chránia pred tlakom váhy budovy.

  4.6 Vertikálne prieniky

  Inštalácie, ktoré sa vykonali vodorovne pod základovou doskou, sa musia potom zvislo vyniesť do budovy na konkrétnych miestach, ktoré vopred určí projektant. Je veľmi dôležité, aby bol presne určený typ inštalácie a poloha vertikálneho prieniku, pretože následné zmeny zvyčajne nie sú možné.

  4.7 Odvodnenie

  Pri správne vykonanom odtoku sa dažďové a podzemné vody odvádzajú vedľa budovy. Spôsob odvodnenia závisí od charakteristík terénu a tvaru výkopu. Vždy je však vytvorený žľab na zachytávanie drenážnej vody, drenážne rúry, drenážne plsti, štrkové lôžko a zberná šachta. Odtoková voda sa odvádza do verejnej dažďovej kanalizácie, závrtov alebo povrchových odtokov.

  4.8 Stavebná plsť

  Stavebná plsť je položená po celom pôdoryse budovy a najmenej ďalších dvoch metroch naprieč. Jeho úlohou je oddeliť vrstvu tepelnej izolácie zo sklenej vaty od zeme a zároveň umožniť priechod vody a plynov zo zeme vrátane nebezpečného radónu.

  4.9 Tepelná izolácia základov

  Pod základovú dosku treba položiť tepelnú izoláciu. Najvhodnejšia je vyrobená z penového skla s vynikajúcimi tepelnoizolačnými, tlakovými a antiseizmickými vlastnosťami a ďalšími dôležitými vlastnosťami. Inštaluje sa rýchlo a ľahko do vrstvy s hrúbkou 20 - 30 cm, ktorá musí byť stlačená vibračnou doskou.

  4.10 Podkladový betón

  Na tepelnoizolačnú vrstvu sa položí fólia, ktorej účelom je oddeliť tepelnú izoláciu od betónu a zabrániť prenikaniu cementového mlieka do izolačnej vrstvy. Potom nalejeme betón do debnenia, ktoré je vyrobené po obvode, a vyrovnáme ho. To je dôležité pre ľahšie vytvorenie hydroizolácie potom.

  4.11 Hydroizolácia základov

  Na vrstvu podkladného betónu sa kladie hydroizolácia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti a vody do základov.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Základová doska a novostavba rodinného domu Kendice

  Potrebujeme firmu pre základovú dosku a novostavbu rodinného domu Kendice. Ak máte záujem, pošleme Vám podrobnejšie detaily. Projektovú dokumentáciu máme hotovú. 180000 € do 300000 €

  ........

  Základy

  Potrebujem firmu pre realizáciu základov.
  Zaklady k zahrádnemu domčeku. Klasicke obvodove pasy + doska. Zaklady by mali rozmer 2,5m x 7,5m. Hlbka obvodovych pasov 1m, hrubka pasov 25-30cm a hrubka dosky 15 cm. V prilohe posielam nacrt umiestnenia zakladov, miesto je pristupne pre UNC. 2700 € do 4500 €

  ........

  Betonove zaklady pod zahradnu branu

  Potrebujem firmu pre betonáž základov pod bránu.
  Potrebejem vykopat a zabetonovat 3x50/59/80 betonove zaklady pod zahradnu branu(bez vystuze)Pristu je ciastocne obmedzeny zahradnym domcekom 540 € do 900 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Malý základ pre sanitárny kontajner, 2,5x2,5x20
  Základová doska, základy , Kolárovo

  450 € do 750 €

  Cena, Zakladová doska pod saunu; 3,6m x 2,5m, 3,6 x 2,5 x 0,2 m
  Základová doska, základy , Skýcov

  900 € do 1500 €

  Cena, Zakladova doska tvar L, dlžka 20m širka 8m, dlžka 8m širka 16m
  Základová doska, základy , Košice

  27000 € do 45000 €

  Cena, Injektáž základov, Po popise
  Základová doska, základy , Košice

  3150 € do 5250 €

  Cena, Vyliatie a vyhladenie zakladovej dosky, 5.3 x 4 x 0.19 m
  Základová doska, základy , Horná Potôň

  2250 € do 3750 €

  Cena, Obvodové pásy a doska bungalovu, 20,8m x 12m
  Základová doska, základy , Skalica

  22500 € do 37500 €

  Cena, Vykopať a vybetónovať základové pätky pod drevenou chatkou, 6x6 m rozmer
  Základová doska, základy , Bukovec

  5400 € do 9000 €

  Cena, Vyasfaltovanie 2000m2 plochy plus základy, 2000 m2
  Základová doska, základy , Sikenica

  135000 € do 225000 €

  Cena, Betonová doska o hrúbke 5cm s kari rohožov, 4,7x 1,3m h. 50mm
  Základová doska, základy , Hronec

  900 € do 1500 €

  Cena, Základy RD, 136 m2 plocha , 20 cm hrubá doska
  Základová doska, základy , Veľká Lúka

  12240 € do 20400 €

  Cena, Zhotovenie základov pre stavbu regálov, 18 ks cca 1x2m
  Základová doska, základy , Trenčín

  4950 € do 8250 €

  Cena, Záhradný domček z dreva aj s terasou, plus betónová platňa pod domček, cca 4x6x2m
  Základová doska, základy , Levice

  4860 € do 8100 €

  Cena, Základy pod chatku 39 m2, rozloha 39 m2
  Základová doska, základy , Zvolen

  3600 € do 6000 €

  Cena, Základová doska, vlastný materiál, 180 m 2 , hrúba podľa PD
  Základová doska, základy , Žiar nad Hronom

  13500 € do 22500 €

  Cena, Deka nepodsklepenej časti domu, Rozmery nepodsklepenej časti vrátane Terasy sú 8450x12650mm
  Základová doska, základy , Smolinské

  19800 € do 33000 €

  Cena, Odstránenie pôvodného skleníka a vybetonovanie základu pre nový, 4000 mm x 2000 mm
  Základová doska, základy , Šaľa

  1350 € do 2250 €

  Cena, Základová doska pod altánok na Domaši, 4X16m, hrúbka 150mm
  Základová doska, základy , Holčíkovce

  6300 € do 10500 €

  Cena, Základová doska, 13050x8000 mm
  Základová doska, základy , Dolná Krupá

  10800 € do 18000 €

  Cena, Základy, zamurovanie dt v 1.pp, 1.pp 54,5m2, 1.np 246m2pivnica - bez základovej dosky (10,6m2)hrúbka = 17cm
  Základová doska, základy , Župčany

  27000 € do 45000 €

  Cena, Základovú platňu na garáž 7mx6m, 7x6 m
  Základová doska, základy , Košice

  4050 € do 6750 €

  Cena, Výstavba záhradného domčeka, 6m x 4m
  Základová doska, základy , Vranov nad Topľou

  9000 € do 15000 €

  Cena, Spravit zakladovú dosku na garáž za pomoci domiešavača, 6x9 m
  Základová doska, základy , Očkov

  8100 € do 13500 €

  Cena, Komplet základová doska, 157 m2
  Základová doska, základy , Nové Zámky

  14130 € do 23550 €

  Cena, Stavba plotu 55 metrov z pozinkovaneho pletiva, Po popise
  Základová doska, základy , Dudince

  15300 € do 25500 €

  Cena, Základová plávajúca doska, Dom 10x10 terasa 6x3 hr.300
  Základová doska, základy , Poprad

  12600 € do 21000 €

  Cena, Búracie prace starého domu, prístavba nových zakladov, vybudovanie rodinného domu, 150m2 nový dom 170m2
  Základová doska, základy , Jakubova Voľa

  172800 € do 288000 €

  Cena, Podkopať už existujúcu miestnosť a urobiť chýbajúce základy, cca 8*4 m
  Základová doska, základy , Nové Sady

  3780 € do 6300 €

  Cena, Zakladovu dosku 9x7 m (na montovanú halu), 63 m2
  Základová doska, základy , Prievidza

  5850 € do 9750 €

  Cena, Betonaz zaklad.pasov, zaklad doska, murivo Ytong 250,150,100, 25 x 50
  Základová doska, základy , Močenok

  72000 € do 120000 €

  Cena, Zaklad terasy, stlpiky, betonovu strecha terasy, 40 m2
  Základová doska, základy , Kostolná pri Dunaji

  3600 € do 6000 €

  Cena, Zelezobetonovu platnu pod kontajnerovu kancelariu, 700 x 350 x 15cm
  Základová doska, základy , Senec

  4500 € do 7500 €

  Cena, Zaliat obvodove zaklady, 7m x 3m
  Základová doska, základy , Malá Hradná

  2250 € do 3750 €

  Cena, Vybetónovanie zakladovej dosky pod bazén, (cca 20 m², hrúbka 15 cm)
  Základová doska, základy , Lučenec

  2250 € do 3750 €

  Cena, Betonáž základov pod skleník, 3 x 4 x 0,5 m
  Základová doska, základy , Železník

  900 € do 1500 €

  Cena, Základy a základová doska, Do 60 m2
  Základová doska, základy , Nové Zámky

  5400 € do 9000 €

  Cena, Základná doska pod RD 1/3 podpivničený, 12x9 m
  Základová doska, základy , Ružomberok

  10800 € do 18000 €  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Základová doska, základy ?
  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Základová doska, základy cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1448+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Základová doska, základy
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené