Základová doska, základy cena

Koľko stojí výstavba základov? Cena za vybudovanie základov najviac závisí od typu vybraných základov (pásové základy, základová doska, pätkové základy alebo pilóty), hrúbky a druhu izolácie (izolácia nad alebo pod doskou). Základová doska sa čoraz častejšie používa aj pri výstavbe rodinného domu. Za vyhotovenie základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a pokládkou 20 cm izolácie, zaplatíte v rozmedzí 75 až 110 EUR/m2. Cena dobre izolovanej základovej dosky pre klasický rodinný dom, alebo montovaný dom 100 m2 sa pohybuje v rozmedzí od 9 000 do 17 000 EUR. Vyhotovenie základovej dosky predstavuje v priemere približne 10 % z celkovej investície novostavby.

Komu zveriť výstavbu základov? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným zhotoviteľom základov vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZÁKLADNEJ DOSKY


Cena základovej dosky domu. Cena za výrobu základovej dosky s podkladovým betónom, zváraním hydroizolácie a položením 20 cm izolácie. Cena zahŕňa dodávku a viazanie vystuženia základovej dosky, inštaláciu betónu C35, výstavbu zvislej izolácie a prepínanie izolácie na hranách.

75.00 €/m2

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m2

STREDNÁ CENA
110.00 €/m2

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za stavbára pre základovú dosku, základy

OSTATNÉ CENY ZA ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Verzia základovej dosky, 25 cm

Cena za inštaláciu polystyrénovej izolácie s hrúbkou 20 cm a dodávka ako aj viazanie armatúr Q 335 a vyljatie betónu C 25/30 na základovú dosku 25 cm.€/m2

m2
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Základy a základová doska - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Základy a základové dosky - čo potrebujete vedieť?

Celá konštrukcia budovy, ktorú chceme stavať, je založená na základoch. Typ základu, ktorý si vyberieme, závisí od vlastností pôdy, na ktorej budeme stavať a od toho, akú energetickú účinnosť domu chceme dosiahnuť. Pri stavbe rodinných domov sa investori stále väčšinou rozhodujú pre pásové základy a kvôli novým technológiám výstavby (montované domy, pasívne domy) sa čoraz častejšie rozhodujú aj pre základovú dosku. Riešenie týkajúce sa typu základu zvyčajne navrhuje architekt. Výpočet únosnosti a konečné rozhodnutie vypočíta stavebný inžinier-statik.

Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy)
Pri stavbe rodinných domov sa investori čoraz viac rozhodujú pre základovú dosku z dôvodu nových stavebných technológií (montované domy, pasívne domy)

1.1 Zloženie pôdy

Ešte pred výkopom je potrebné skontrolovať, či na mieste výkopu nie sú nejaké inštalácie (elektrina, obecná voda ...), ktoré nesmú byť poškodené. Pred začiatkom je tiež potrebné dobre poznať okolitý terén a vlastnosti pôdy. Výkop narušuje prirodzenú rovnováhu pôdy a môže spôsobiť nestabilitu. Zloženie pôdy tiež významne ovplyvňuje výber stavebných strojov na realizáciu.

1.2 Základ alebo základová doska?

Výber spôsobu zakladania je významne ovplyvnený zložením a únosnosťou pôdy. Keď má pôda dobrú únosnosť, môžeme sa rozhodnúť pre jednu z verzií základov (bodové, pásové), je však tiež potrebné venovať pozornosť hĺbke zamrznutia (50-100cm). Pokiaľ máme podklad s nižšou únosnosťou, je rozumnejšie zvoliť si základovú dosku kvôli výrazne nižším kontaktom medzi podlahami.

1.3 Zlepšenie základových podláh

Existujú postupy, ktoré možno použiť aj na zlepšenie únosnosti terénu. Pôda môže byť mechanicky stlačená, zle únosné pôdy odstránené až do pevného terénu, znížené hladiny podzemnej vody, pôda môže byť injektovaná ... Ak existuje riziko kĺzania povrchových vrstiev, jediným riešením je hlboký základ na dosiahnutie nosných vrstiev terénu.

1.4 Hydroizolácia základov

Všetky základy bez ohľadu na hladinu podzemnej vody musia byť chránené hydroizoláciou. V prípade základovej dosky prebieha pod celou základovou doskou nad základným betónom a v prípade bodových a pásových základov nad základmi. Je dôležité, aby bola hydroizolácia nepretržitá a nikde neprerušovaná, pretože iba tak sa zabráni vnikaniu vody do budovy. Častou konštrukčnou chybou nie je dostatočne kompaktná škára medzi vodorovnou a zvislou hydroizoláciou a niekedy dokonca zlomená škára, ktorá spôsobí prenikanie vlhkosti pod a nad konštrukciu budovy. Hydroizolácia musí byť tiež primerane chránená pred poškodením, ktoré môže nastať pri zasypávaní terénu po stavbe alebo pri neskoršom prirodzenom pohybe terénu. Okrem hydroizolácie je potrebné vykonať drenáž okolo základov, ktorá umožňuje voľný odtok podzemnej vody pod a okolo budovy.

2. Dodávatelia

Odborníci varujú, že situácia na stavbe musí byť neustále pozorne sledovaná a všetky dôležité rozhodnutia musia byť prijaté po konzultácii s odborníkom, pretože pre ďalší priebeh sú rozhodujúce rozhodnutia v počiatočných fázach výstavby.

3. Typy základov a základových dosiek

Všeobecne sa základy delia na plytké a hlboké a podľa geometrického tvaru na bodové, pásové a základové dosky. V prípade plytkých základov sa zaťaženie z budovy prenáša do horných vrstiev pôdy, zatiaľ čo v prípade hlbokých základov sily prechádzajú cez pilóty, studňami atď. Hlbšie do nosnej pôdy.

3.1 Bodové základy

V prípade bodových základov sa zaťaženie prenáša z budovy na nosnú podlahu. Používajú sa v prípade, že nosnou konštrukciou budovy sú stĺpy a ďalšie bodové prvky, ako sú schody, komíny, elektrické vedenia. Podmienkou pre bodové základy je stabilný,pevnýa dobre zrovnaný podklad. Na stavenisku sa na dobre pripravený a vyrovnaný podklad v stavebnej jame nalejú bodové základy. Po zasypaní jamy sa stĺpy položia na bodové základy a pripevnia sa k stĺpu so zvislou výstužou alebo oceľovými doskami. Môžeme tiež urobiť priehlbiny v bodovom základe, do ktorých sa následne vkladajú prefabrikované stĺpy, alebo sa dajú urobiť duté základy, ktoré sa po vložení stĺpov vyplnia betónom.

3.2 Pásové základy

V prípade pásových základov sa zaťaženie z lineárnych konštrukčných prvkov (stien) budovy prenáša na zem vo zvislom a priečnom smere. Vyrábame ich z pozdĺžnej výstuže a betónu. Úlohou výstuže je zvýšiť tuhosť a zabrániť prasknutiu základu, ku ktorému môže dôjsť, ak sa podlaha nerovnomerne usadí.

3.3 Základový nosič

Používame ho zriedka, najmä keď nemôžeme použiť bodové základy kvôli zlému a nestabilnému terénu. So základnou konzolou prenášame zaťaženie niekoľkých stĺpov na zem. V takom prípade je nosič zaťžený v bodoch, ale zároveň je lineárny resp pásový nosič.

3.4 Základová doska

Pre väčšie a náročnejšie budovy sa zvyčajne vyrába základová doska. Tento typ základov sa však čoraz viac využíva pri výstavbe rodinných domov najmä keď je stavebný pozemok nestabilný. Základová doska zabraňuje nerovnomernému sadaniu budovy, pretože znižuje napätia pod základom.

Základová doska môže byť v priereze vyrobená v rôznych hrúbkach a zvyčajne sa pri rodinných domoch vyrába jedna doska v jednej hrúbke. Pri dimenzovaní základov a základových dosiek je potrebné brať do úvahy zaťaženie budovy, ako aj únosnosť podlahy a značku betónu.

3.5 Pilóty

V prípade veľmi zlých nosných podláh je potrebné použiť t.j. hlboký základ, pomocou ktorého dosiahneme pevnejšie vrstvy terénu. Takéto slabé pôdy sú napríklad hlinité pôdy v blízkosti močiarísk. Hlboké základy sa vykonávajú pilótmi, ktoré môžu byť vyrobené z dreva, ocele alebo štrku. Výber závisí od rôznych faktorov, ako je napríklad hĺbka nosnej zeminy, veľkosť budovy, dostupné stroje atď. Pilóty alebo slpy či akýkoľvek iný typ (stojaci, visiaci ...)

4. Postup výroby základovej dosky

4.1 Projekt

Pokiaľ ide o akúkoľvek inú stavbu, potrebujeme tiež projekt na realizáciu stavby základovej dosky. Projekt je vypracovaný na základe predtým objednanej geologického priezkumu a obsahuje niekoľko plánov. Prvým je architektonický plán základovej dosky, z ktorého musia byť zrejmé rozmery dosky, ako aj hrúbky a typy všetkých vrstiev pod doskou, od tepelnej izolácie, hydroizolácie až po možný zásyp. Súčasťou projektu sú aj plány vystuženia, plány inštalácie a prienikov. K plánom musí byť priložený súpis stavebných a remeselných prác a materiálu. Sú vyrobené výhradne pre konkrétne zariadenie s prihliadnutím na špecifiká terénu, na ktorom bude postavený, a ďalšie špecifické podmienky v danom mieste. Je veľmi dôležité, aby bol plán prielomu vyhotovený čo najpresnejšie s presnými polohami prielomov, veľkosťami ochranných rúrok a miestami výstupu pod doskou. Je tiež dôležité, aby bol plán základovej dosky zosúladený s ostatnými časťami stavby zariadenia.

4.2 Registrácia a usporiadanie staveniska

Pred začatím prác zabezpečí stavebný dozor registráciu všetkých účastníkov stavby. Miesto stavby musí byť označené stavebnou tabuľou a oplotené stavebným plotom. Na základe projektu na získanie stavebného povolenia zrealizuje geodet výmeru, ktorá zobrazuje polohu a výšku budovy. Pred začatím výkopu je tiež potrebné namontovať stavebné profily.

4.3 Výkop

V závislosti od výmery geodeta sa začína s výkopom. Po odstánení vrchnej vrstvy pôldy sa uskutoční výkop do hĺbky uvedenej v pláne. V prípade zlej únosnosti terénu sa vykonáva hlbší výkop až na tvrdý povrch. Pôda z výkopu (ak nie je potrebná pre ďalšie terénne práce) sa odváža na príslušnú skládku.

4.4 Príprava základne pre základovú dosku

Pre uľahčenie a spresnenie ďalšej práce je dno základovej jamy vyrovnané. Vyrovnanie nie je potrebné, pokiaľ je terén dostatočne pevný a výkop bol vykonaný správne. Na nosnom teréne je možné podklad upraviť zeminou a na náročnejší terén sa nanáša pieskový násyp. Podklad musí mať mierny spád, ktorý je určený na odtok vody spod základovej dosky.

4.5 Rozvod inštalácií

Na dno základovej jamy sa pred vykonaním izolácie položia a zabetónujú ochranné rúry inštalácií, ktoré ich chránia pred tlakom váhy budovy.

4.6 Vertikálne prieniky

Inštalácie, ktoré sa vykonali vodorovne pod základovou doskou, sa musia potom zvislo vyniesť do budovy na konkrétnych miestach, ktoré vopred určí projektant. Je veľmi dôležité, aby bol presne určený typ inštalácie a poloha vertikálneho prieniku, pretože následné zmeny zvyčajne nie sú možné.

4.7 Odvodnenie

Pri správne vykonanom odtoku sa dažďové a podzemné vody odvádzajú vedľa budovy. Spôsob odvodnenia závisí od charakteristík terénu a tvaru výkopu. Vždy je však vytvorený žľab na zachytávanie drenážnej vody, drenážne rúry, drenážne plsti, štrkové lôžko a zberná šachta. Odtoková voda sa odvádza do verejnej dažďovej kanalizácie, závrtov alebo povrchových odtokov.

4.8 Stavebná plsť

Stavebná plsť je položená po celom pôdoryse budovy a najmenej ďalších dvoch metroch naprieč. Jeho úlohou je oddeliť vrstvu tepelnej izolácie zo sklenej vaty od zeme a zároveň umožniť priechod vody a plynov zo zeme vrátane nebezpečného radónu.

4.9 Tepelná izolácia základov

Pod základovú dosku treba položiť tepelnú izoláciu. Najvhodnejšia je vyrobená z penového skla s vynikajúcimi tepelnoizolačnými, tlakovými a antiseizmickými vlastnosťami a ďalšími dôležitými vlastnosťami. Inštaluje sa rýchlo a ľahko do vrstvy s hrúbkou 20 - 30 cm, ktorá musí byť stlačená vibračnou doskou.

4.10 Podkladový betón

Na tepelnoizolačnú vrstvu sa položí fólia, ktorej účelom je oddeliť tepelnú izoláciu od betónu a zabrániť prenikaniu cementového mlieka do izolačnej vrstvy. Potom nalejeme betón do debnenia, ktoré je vyrobené po obvode, a vyrovnáme ho. To je dôležité pre ľahšie vytvorenie hydroizolácie potom.

4.11 Hydroizolácia základov

Na vrstvu podkladného betónu sa kladie hydroizolácia, ktorá zabráni prenikaniu vlhkosti a vody do základov.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMZAKLADOVÁ DOSKA

Dobrý deň.

potrebujem majstra pre základovú dosku, pozemok má svah cca 4-5°, zastavaná plocha 101m2.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
9900 1 do 16500 €


........

ZAKLADOVA PASY + DOSKA

Dobrý deň.

potrebujem majstra pre základovú dosku. Vid v prílohe sprievodnú spravu a statiscky posudok, mnozstvo zeleza je potrebne doplnit.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 8100 1 do 13500 €


........

ZÁKLADY

Dobry deň.

potrebujem majstra pre zakladovú dosku pod bungalov (bez pivnice) . Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 18900 1 do 31500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ZÁKLADY PREŠOV , 108 M2, 20CM
Základová doska, základy , Prešov

40500 € do 67500 €

CENA, BETONOVÝ PLOT S OBLOŽENÍM A ZÁKLADOVÚ DOSKU , 8X1,5M PLOT, 5,5X4M ZAKLADY
Základová doska, základy , Lom nad Rimavicou

4500 € do 7500 €

CENA, BETONOVÁ DOSKA POD ZÁHRADNÝ DOMČEK, 3,5X3,5 M, VÝŠKA 15 CM
Základová doska, základy , Marianka

1350 € do 2250 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA NA DVOJDOM, CCA 230M2
Základová doska, základy , Bernolákovo

29700 € do 49500 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA 6X3 HRÚBKA 15CM. POD ZÁHRADNÝ DOMČEK. , 6X3M HRÚBKA 15 CM
Základová doska, základy , Bernolákovo

1800 € do 3000 €

CENA, CENOVÁ PONUKA NA ZÁKLADY A DOSKU, ROZLOHA 169M2, HRÚBKA 900MM
Základová doska, základy , Nitra

15300 € do 25500 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA RRFS, 85 M2
Základová doska, základy , Lipníky

8100 € do 13500 €

CENA, BETONOVA PLATNA POD GARAZ, TVAR L, 34 M2
Základová doska, základy , Viničné

3150 € do 5250 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA, 192 M2
Základová doska, základy , Horné Srnie

18000 € do 30000 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA, 90M2 300MM
Základová doska, základy , Trnávka

9000 € do 15000 €

CENA, ZAKLADOVA PLATŇA , 9X5 M HRUBKA NEVIEME, ŠTANDARD
Základová doska, základy , Ľubeľa

4500 € do 7500 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, 231.48 M
Základová doska, základy , Michalovce

23400 € do 39000 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA 3X, 6X3M, 4X4M, 4X3M, CCA 50M2
Základová doska, základy , Bernolákovo

4500 € do 7500 €

CENA, BETONOVA PLATNA POD ZAHRADNY DOMCEK, 4 X 3,5 M
Základová doska, základy , Most pri Bratislave

1350 € do 2250 €

CENA, ZÁKLADY + HRUBÁ STAVBA, ÚŽITKOVÁ PLOCHA 133 M2
Základová doska, základy , Dolné Krškany

102600 € do 171000 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA A PODPIVNIČENIE, 80M2
Základová doska, základy , Ľubotín

8100 € do 13500 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA POD ZÁHRADNÝ DOMČEK, 3X3X0,1 M
Základová doska, základy , Chorvátsky Grob

2700 € do 4500 €

CENA, BETÓNOVANIE PÁSOVÝCH ZÁKLADOV CCA 100 M3 BETÓNU, 25 X 15 CM
Základová doska, základy , Snina

36000 € do 60000 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA POD CHATU, 5,5 X 6,5 HRÚBKA - NETUŠÍM, NEVIEM
Základová doska, základy , Gbely

4050 € do 6750 €

CENA, PILOTÁŽ ZAKLADOVÉJ PLATNE PRE REKREAČNÚ CHATU, PODKLAD JE NÁSYP 15ROKOV 2M HLBKY, ROZMER PLATNE 5X7 M
Základová doska, základy , Remata

6300 € do 10500 €

CENA, ZÁKLADOVÚ DOSKU PRE PLECHOVÚ GARÁŽ, 6.20MX7,20M
Základová doska, základy , Topoľníky

4500 € do 7500 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA POD ZÁHRADNÝ DOMČEK, 440CM X 340CM X 20CM
Základová doska, základy , Veľký Biel

1800 € do 3000 €

CENA, ZAKLADY A DOSKA PRE RD, 17X10 M
Základová doska, základy , Matúškovo

15300 € do 25500 €

CENA, BETÓNOVÁ PLATNA , 10X10M, 20CM
Základová doska, základy , Bošáca

9000 € do 15000 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA POD ZÁHRADNÝ DOMČEK, 4,3 X 3,3 X 2 M
Základová doska, základy , Malé Dvorníky

2250 € do 3750 €

CENA, ZÁKLADOVÁ DOSKA, 9X14M HRÚBKA15CM
Základová doska, základy , Pribylina

11700 € do 19500 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA SYSTEM RRFS, 110 M2
Základová doska, základy , Kráľovce

13500 € do 22500 €

CENA, VÝKOPOVÉ PRÁCE, ZÁKLADY A VÝSTAVBA HRUBÁ STAVBA , CCA 130 M2
Základová doska, základy , Liptovský Hrádok

90000 € do 150000 €

CENA, HRUBA STAVBA, PO POPISU
Základová doska, základy , Košice

13500 € do 22500 €

CENA, ZÁKLAD PRE GARAŽ, 6X6M
Základová doska, základy , Čaňa

3240 € do 5400 €

CENA, ZÁKLADOVÚ DOSKU, ČIASTOČNE PODPIVNIČENÚ, 145M2, VIĎ PD
Základová doska, základy , Rudník

13500 € do 22500 €

CENA, ZAKLADOVA DOSKA, CENOVÁ PONUKA, 50 M 2 HRUBKA 10CM
Základová doska, základy , Trávnica

5400 € do 9000 €

CENA, ZÁKLADY A ZÁKLADOVÁ DOSKA PRÍSTAVBY RD, CCA 55M2 A HRÚBKA 15CM
Základová doska, základy , Gajary

5400 € do 9000 €

CENA, ZALOZENIE STAVBY A PODPIVNICENIA RODINNEHO DOMU, 140 M2
Základová doska, základy , Sklené Teplice

18000 € do 30000 €

CENA, KOMPLETNA ZAKLADOVA DOSKA S VYKOPOM, 11,5 X 14,5 M
Základová doska, základy , Kvetoslavov

24300 € do 40500 €

CENA, NACENENIE RRFS ZAKLADOVEJ PLAVAJUCEJ DOSKY BEZ VYKOPOVYCH PRAC, 160M2
Základová doska, základy , Ľubotice

14400 € do 24000 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Základová doska, základy cenník

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

1187+ SPOLOČNOSŤAMI PRE ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti ZÁKLADOVÁ DOSKA, ZÁKLADY ?

 • Základová doska, základy Bratislava
 • Základová doska, základy Banská Bystrica
 • Základová doska, základy Košice
 • Základová doska, základy Nitra
 • Základová doska, základy Prešov
 • Základová doska, základy Žilina
 • Základová doska, základy Bardejov
 • Základová doska, základy Humenné
 • Základová doska, základy Komárno
 • Základová doska, základy Levice
 • Základová doska, základy Liptovský Mikuláš
 • Základová doska, základy Lučenec
 • Základová doska, základy Martin
 • Základová doska, základy Michalovce
 • Základová doska, základy Nové Zámky
 • Základová doska, základy Piešťany
 • Základová doska, základy Poprad
 • Základová doska, základy Považská Bystrica
 • Základová doska, základy Prievidza
 • Základová doska, základy Ružomberok
 • Základová doska, základy Spišská Nová Ves
 • Základová doska, základy Topoľčany
 • Základová doska, základy Trenčín
 • Základová doska, základy Trnava
 • Základová doska, základy Zvolen
 • Základová doska, základy Bánovce nad Bebravou
 • Základová doska, základy Brezno
 • Základová doska, základy Bytča
 • Základová doska, základy Čadca
 • Základová doska, základy Detva
 • Základová doska, základy Dolný Kubín
 • Základová doska, základy Dunajská Streda
 • Základová doska, základy Galanta
 • Základová doska, základy Gelnica
 • Základová doska, základy Hlohovec
 • Základová doska, základy Ilava
 • Základová doska, základy Kežmarok
 • Základová doska, základy Krupina
 • Základová doska, základy Kysucké Nové Mesto
 • Základová doska, základy Levoča
 • Základová doska, základy Malacky
 • Základová doska, základy Medzilaborce
 • Základová doska, základy Myjava
 • Základová doska, základy Námestovo
 • Základová doska, základy Nové Mesto nad Váhom
 • Základová doska, základy Partizánske
 • Základová doska, základy Pezinok
 • Základová doska, základy Poltár
 • Základová doska, základy Púchov
 • Základová doska, základy Revúca
 • Základová doska, základy Rimavská Sobota
 • Základová doska, základy Rožňava
 • Základová doska, základy Sabinov
 • Základová doska, základy Šaľa
 • Základová doska, základy Senec
 • Základová doska, základy Senica
 • Základová doska, základy Skalica
 • Základová doska, základy Snina
 • Základová doska, základy Sobrance
 • Základová doska, základy Stará Ľubovňa
 • Základová doska, základy Stropkov
 • Základová doska, základy Svidník
 • Základová doska, základy Trebišov
 • Základová doska, základy Turčianske Teplice
 • Základová doska, základy Tvrdošín
 • Základová doska, základy Veľký Krtíš
 • Základová doska, základy Vranov nad Topľou
 • Základová doska, základy Žarnovica
 • Základová doska, základy Žiar nad Hronom
 • Základová doska, základy Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené