Pre oblasť

  Dunajská Streda a jej kultúrne pamiatky

  Článok si prečítalo viac ako 569+ používateľov
  Dunajská Streda je mesto v južnej časti Slovenska. Je okresným mestom rovnomenného okresu v Trnavskom samosprávnom kraji, významné hospodárske a kultúrne centrum regiónu. Leží v Podunajskej nížine, v strede Žitného ostrova (najväčší riečny ostrov v Európe). Mesto malo privilégium, na základe ktorého sa na území dnešného mesta mohli každú stredu konať trhy, práve z tejto skutočnosti je odvodený názov mesta. Počiatky osídlenia mesta siahajú až do doby kamennej. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1256. V mestskej kronike sa uvádza, že dnešné mesto vzniklo v druhej polovici 19. storočia pripojením dovtedajších samostatných osád k pôvodnej časti Dunajská Streda.

  V úvode sme spomenuli Žitný ostrov. V prírodovedných  prameňoch sa uvádza, že je to územie ohraničené hlavným tokom rieky Dunaj a jeho ľavostrannou vetvou, Malým Dunajom, ktoré sa rozprestiera od Bratislavy po Komárno a svojím tvarom pripomína úzky ostrov. V strede tohto ostrova vznikla najprv usadlosť, z ktorej neskôr vzniklo mesto Dunajská Streda, ktoré v súčasnosti okrem krásnej okolitej prírody svojim návštevníkom ponúka množstvo pamiatok, pamätníkov a turistických atraktivít. V okrese Dunajská Streda sa nachádza veľký počet kultúrnych pamiatok, v samotnom meste je ich 18.  Ak vás zaujímajú historické pamiatky alebo radi navštevujete múzeá, určite si prídete na svoje.

  Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja

  Ide o najstaršiu historickú a cirkevnú pamätihodnosť nachádzajúcu sa na krásnom Vámbéryho námestí. Kostol pravdepodobne vznikol na mieste niekdajšieho dreveného kostola. Táto dvojloďová pôvodne gotická stavba na kamenných základoch, s polygonálnym ukončením presbytéria a predstavanou vežou bola postavená v roku 1329. Prestavba kostola v neskoro gotickom slohu bola vykonaná v roku 1518. Vznikol tak dvojkomorový kostol. Pristavaná bola severná bočná loď, ktorá bola zaklenutá neskorogotickou rebrovou klenbou. Ďalšie rozsiahle stavebné úpravy sa realizovali v rokoch 1742 až 1743, kedy bol kostol zrenovovaný v barokovom slohu - zvýšené boli kostolné múry, postavená veža, vznikla pruská klenba presbytéria, valená klenba s lunetami v lodi a kostol dostal nové zariadenie. Tento architektonický sloh je na budove kostola zachovaný dodnes.

  Rímsko-katolícky kostol patrí medzi dominanty mesta, zdroj. Mesto Dunajská Streda
  Rímsko-katolícky kostol patrí medzi dominanty mesta, zdroj. Mesto Dunajská Streda

  Na fasáde kostola sú polkruhovo ukončené okná, ktoré majú šambrány a lizénové rámy. Kostolná veža s nárožným kvádrovaním je ukončená korunnou rímsou s terčíkom s hodinami a murovanou ihlancovou helmicou.

  Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja - najstaršia historická a cirkevná pamätihodnosť v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Rímsko-katolícky kostol sv. Juraja - najstaršia historická a cirkevná pamätihodnosť v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Hlavný oltár, dva bočné oltáre, kazateľnica a spovedelnica sú barokové, resp. neskorobarokové, pochádzajú z 18. storočia. Spomínaný hlavný oltár je zdobený maľbou Nanebovstúpenia panny Márie, nad ktorou sa nachádza socha ochrancu a patróna sv. Juraja na koni. Na bočných oltároch sa nachádza maľba kráľa sv. Štefana a socha Piety Nanebovstúpenia panny Márie. V hrobke nachádzajúcej sa v podzemí kostola sú uložené  pozostatky jednej z najznámejších mestských rodín Pókateleki Kondé.

  Hlavný oltár s maľbou Nanebovstúpenia panny Márie, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Hlavný oltár s maľbou Nanebovstúpenia panny Márie, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Evanjelický kostol

  Evanjelický kostol v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Evanjelický kostol v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Ďalšou zaujímavou pamiatkou je evanjelický kostol. Výstavba kostola prebiehala v rokoch 1863 až 1883. Ide o jednoloďovú stavbu v jednoduchom neorománskom slohu s polkruhovým ukončením presbytéria. Strop v hlavnej lodi je jednoduchý, plochý, členený pilastrami. Presbytérium je kryté konchou. V roku 1938 k pôvodnej stavbe pristavali vežu, situovali ju do štítového priečelia, ktoré je dekorované nárožnými vežicami vo forme rizalitu. Veža je členená pilastrami a ukončená ihlancovou helmicou. Fasádu kostola zdobia polkruhovo ukončené okná so šambránami a lizénami.

  Fasádu kostola zdobia polkruhovo ukončené okná so šambránami a lizénami, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Fasádu kostola zdobia polkruhovo ukončené okná so šambránami a lizénami, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  V kostole sa nachádza mramorová krstiteľnica, pochádzajúca z roku 1883. Organ je z roku 1903. Neoklasicistický oltár z roku 1933 vyrobili majstri v Banskej Bystrici.  

  Interiér Evanjelického kostola, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Interiér Evanjelického kostola, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Radnica 

  Budova radnice, v súčasnosti sídlo Mestského úradu, je nevšednou stavbou nachádzajúcou sa na Hlavnej ulici. V roku 1901 sa predstavitelia mesta rozhodli, že kúpia dom, čo aj urobili. Kúpili dom Karola Pleyera, ktorý bol pôvodne postavený ako kaviareň. Budovu od roku 1902 používali predstavitelia mesta, úradné miestnosti obce sa nachádzali na poschodí. Obecná polícia mala miestnosti umiestnené na strane do dvora, bola tu aj strážnica a dve väzenské cely. Budova radnice bola viackrát renovovaná, v roku 1958 prešla modernizáciou. Koncom 20. storočia realizovaná bola prestavba Hlavnej ulice vrátane radnice, lebo sa mesto rozhodlo vrátiť centru mesta niekdajšiu starú patinu. Modernú prestavbu budovy radnice v štýle „organického domu“ mal na starosti známy maďarský architekt Imre Makovecz.  

  Budova, v ktorej sídli Mestský úrad (niekdajšia radnica) v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Budova, v ktorej sídli Mestský úrad (niekdajšia radnica) v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Žltý kaštieľ 

  V literatúre sa spomína aj Biely kaštieľ, ktorý sa žiaľ nezachoval. Zachoval sa len Žltý kaštieľ, ktorý je nielen zaujímavou architektonickou, ale aj národnou kultúrnou pamiatkou od roku 1963, spolu so záhradou. Je jed­nou z najstarších a najzaujímavejších budov, ale určite aj najhonosnejšou a najúchvatnejšou historickou budovou v Dunajskej Strede. Dal ju postaviť v barokovom slohu v polovici 18. storočia veszprémsky biskup Márton Bíró Padányi pre svojho brata Istvána Bíroho. V severnej časti mesta zvanej Pókatelek vznikla tak priestranná poschodová kúria s rozsiahlym statkom. Po smrti prvého majiteľa zemiansku kúriu a jej hospodárstvo sa stalo majetkom rodiny Pókateleki Kondé, ktorá si kúriu upravila podľa svojich predstáv. V druhej polovici 19. storočia kaštieľ bol prestavaný v klasicistickom slohu, získal  podobu, ktorá sa zachovala dodnes. Na jeho priečelí sa nachádza rodinný erb a nad erbom monumentálna socha kamenného moriaka. Táto rodina bola vlastníkom kaštieľa takmer 60 rokov. Kaštieľ bol dlho jedinou poschodovou budovou v mestečku. Od roku 1858 mal kaštieľ niekoľkých vlastníkov, budova kaštieľa bola používaná na rôzne účely. V roku 1972 sa zo spomínaného Bieleho kaštieľa do Žltého kaštieľa presťahovalo Žitnoostrovské múzeum, ktoré v ňom sídli dodnes. V roku 1977 bola hlavná budova kaštieľa obnovená. 

  Budova Žltého kaštieľa, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Budova Žltého kaštieľa, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Ide o trojtaktovú dvojpodlažnú obdĺžnikovitú budovu so stredným trojosovým rizalitom, ktorý je členený pilastrami a zakončený vykrojeným štítom. Trojosový rizalit zdobia vertikálne pilastre s kompozitnou jónskou hlavicou a mušľou. V rizalite na bočných stranách sú tri okenné osi. Pilastre nesú kladie, nad ktorým je nástavec so štukovou ornamentikou a s reliéfnym erbom v strede. Rizalit má bohato zdobenú barokovú atiku s prelamovanou rímsou a dekoratívnymi vázami. Okná sú od seba oddelené lizénami, majú šambrány a nadokenné rímsy, v suprafenestre rokajovú štukatúru. V supraporte a v parapete majú rímsu. Pod oknami je štukový obrazec. Rímsy nad oknami na rizalite sú prehýbané. Fasáda kaštieľa je členená kordónovou rímsou, lizénovými rámami a nárožným kvádrovaním. Na prvom poschodí nad oknami je štuková ornamentika. Na prízemí a na prvom poschodí sú podkasané lunety. Nárožia sú bosované. Portál je segmentovo ukončený kamenným ostením a pásovou šambránou.

  V interiéri kaštieľa sa nachádza vstupný vestibul a schodište. Na prízemí majú miestnosti stropy s fabiónom, na poschodí majú štukové ornamenty. 

  Žitnoostrovské múzeum

  Žitnoostrovské múzeum pôsobí od roku 1964, od roku 1972 sídli v tzv. Žltom kaštieli. 

  V Žltom kaštieli má svoje sídlo Žitnoostrovské múzeum, zdroj: Žitnoostrovské múzeum
  V Žltom kaštieli má svoje sídlo Žitnoostrovské múzeum, zdroj: Žitnoostrovské múzeum

  V areáli múzea, resp. vedľa kaštieľa, sa nachádza samostatný výstavný pavilón, postavený v roku 1986, ktorý sa využíva predovšetkým na výstavné účely. Ročne sa tu realizuje veľký počet vý­stav. Ide o výstavy výtvarných diel, keramiky, výstavy s národopis­nou a historickou te­matikou a podobne. Tieto priestory sú využívané aj na rôzne kultúrno-výchovné a prezentačné podujatia, akými sú rôzne konferencie, semináre, rozličné tvorivé dielne... 

  Samostatný výstavný pavilón v areáli múzea, zdroj: Žitnoostrovské múzeum
  Samostatný výstavný pavilón v areáli múzea, zdroj: Žitnoostrovské múzeum

  V roku 2015 až 2016 sa realizovala komplexná rekonštrukcia interiéru a exteriéru výstavného pavilónu a areálu, vďaka ktorej sa podstatne zmenila tvár múzea. Uskutočnila sa oprava vonkajšieho oplotenia a vstupnej brány, tiež revitalizácia parku, v rámci ktorej boli vybudované spevnené chodníky, pódium, lavičky a realizované parkové úpravy zelene. 

  Všetci, ktorých zaujíma história Dunajskej Stredy a okolia, vývoj prírody a dejiny poľnohospodárstva na Žitnom ostrove, môžu navštíviť krásne vynovený areál Žitnoostrovského múzea.

  Žitnoostrovské múzeum sa vo svojej zbierkotvornej činnosti zameriava na región Žitného ostrova. Návštevníkom je k dispozícii stála expozícia pozostávajúca z niekoľkých tematických celkov. Archeologická a paleontologická expozícia obsahuje prehistorické archeologické a paleontologické nálezy z územia okresu. Historická expozícia je rozdelená do niekoľkých celkov (historické zbrane, bytová kultúra šľachty...).  V národopisnej časti návštevníci si môžu obzrieť sedliacku kuchyňu s tradičným zariadením a otvoreným ohniskom. 

  Vermesova vila

  Ďalšou pozoruhodnou stavbou v Dunajskej Strede je budova Vermesovej vily na Gorkého ulici. Postavená bola na prelome 19. a 20. storočia. Pôvodne to bola jednoúrovňová prízemná stavba, ktorú dal postaviť statkár Ferenc Vermes. Dnešnú podobu vila získala po viacerých úpravách. Je to dvojpodlažná dvojtraktová novorenesančná stavba na pôdoryse v tvare písmena T. Z východnej strany boli pristavané dve nárožné veže na pôdoryse kruhu s ihlancovými helmicami. Fasády vily sú členené oknami s profilovanými šambránami a nadokennými rímsami.

  Vermesova vila kedysi, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Vermesova vila kedysi, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Vo Vermesovej vile sídlilo určitú dobu vysunuté pracovisko Slovenskej národnej galérie. Od roku 2005 vila je vo vlastníctve Mesta Dunajská Streda. V súčasnosti v tejto prekrásnej secesnej vile sídli Galéria súčasných maďarských umelcov, ktorá má vo svojej zbierke nielen diela hornozemských maďarských výtvarníkov, ale aj práce umelcov z Maďarska a maďarských umelcov, ktorí žijú v rôznych častiach Európy.

  V súčasnosti je táto prekrásna vila sídlom Galérie súčasných maďarských umelcov, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  V súčasnosti je táto prekrásna vila sídlom Galérie súčasných maďarských umelcov, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Návštevníkov zo širokého okolia do tohto moderného mesta lákajú nielen početné kultúrne a iné pamiatky a podujatia (napr. tradičný žitnoostrovský jarmok s početnými sprievodnými podujatiami a koncertmi), ale aj krásne okolie, ktoré mesto obklopuje. Mesto Dunajská Streda sa nachádza na území s mnohými vzácnymi druhmi rastlín a živočíchov, predovšetkým vtáctva. Určite treba spomenúť aj skutočnosť, že podzemné vody Žitného ostrova sú najväčšou zásobárňou kvalitnej pitnej vody v Strednej Európe.

  Aktívnu relaxáciu ponúka Termálny park v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Aktívnu relaxáciu ponúka Termálny park v Dunajskej Strede, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Pri návšteve mesta odporúčame navštíviť aj Termálny park Dunajská Streda, vodné mlyny v blízkom okolí alebo neďaleké Gabčíkovo s renesančným kaštieľom zo 17. storočia s chráneným anglickým parkom a termálnym kúpaliskom. Pre tých, ktorí majú radi cyklistiku, k dispozícii sú cyklistické trasy. Voľný čas môžete využiť aj na romantickú prechádzku pozdĺž brehu Dunaja.  

  Budova Mestského úradu (niekdajšej radnice) v nočných hodinách, zdroj: Mesto Dunajská Streda
  Budova Mestského úradu (niekdajšej radnice) v nočných hodinách, zdroj: Mesto Dunajská Streda

  Neváhajte, navštívte Dunajskú Stredu, určite vás okúzli. 

  Zdroje:

  - titulná fotka - Budova Mestského úradu, zdroj: Wikimedia

  Text a fotografie:

  • Mesto Dunajská Streda
  • Žitnoostrovské múzeum
  569
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti ARCHITEKT, ARCHITEKTÚRA?

 • Architekt, architektúra Bratislava
 • Architekt, architektúra Banská Bystrica
 • Architekt, architektúra Košice
 • Architekt, architektúra Nitra
 • Architekt, architektúra Prešov
 • Architekt, architektúra Žilina
 • Architekt, architektúra Bardejov
 • Architekt, architektúra Humenné
 • Architekt, architektúra Komárno
 • Architekt, architektúra Levice
 • Architekt, architektúra Liptovský Mikuláš
 • Architekt, architektúra Lučenec
 • Architekt, architektúra Martin
 • Architekt, architektúra Michalovce
 • Architekt, architektúra Nové Zámky
 • Architekt, architektúra Piešťany
 • Architekt, architektúra Poprad
 • Architekt, architektúra Považská Bystrica
 • Architekt, architektúra Prievidza
 • Architekt, architektúra Ružomberok
 • Architekt, architektúra Spišská Nová Ves
 • Architekt, architektúra Topoľčany
 • Architekt, architektúra Trenčín
 • Architekt, architektúra Trnava
 • Architekt, architektúra Zvolen
 • Architekt, architektúra Bánovce nad Bebravou
 • Architekt, architektúra Brezno
 • Architekt, architektúra Bytča
 • Architekt, architektúra Čadca
 • Architekt, architektúra Detva
 • Architekt, architektúra Dolný Kubín
 • Architekt, architektúra Dunajská Streda
 • Architekt, architektúra Galanta
 • Architekt, architektúra Gelnica
 • Architekt, architektúra Hlohovec
 • Architekt, architektúra Ilava
 • Architekt, architektúra Kežmarok
 • Architekt, architektúra Krupina
 • Architekt, architektúra Kysucké Nové Mesto
 • Architekt, architektúra Levoča
 • Architekt, architektúra Malacky
 • Architekt, architektúra Medzilaborce
 • Architekt, architektúra Myjava
 • Architekt, architektúra Námestovo
 • Architekt, architektúra Nové Mesto nad Váhom
 • Architekt, architektúra Partizánske
 • Architekt, architektúra Pezinok
 • Architekt, architektúra Poltár
 • Architekt, architektúra Púchov
 • Architekt, architektúra Revúca
 • Architekt, architektúra Rimavská Sobota
 • Architekt, architektúra Rožňava
 • Architekt, architektúra Sabinov
 • Architekt, architektúra Šaľa
 • Architekt, architektúra Senec
 • Architekt, architektúra Senica
 • Architekt, architektúra Skalica
 • Architekt, architektúra Snina
 • Architekt, architektúra Sobrance
 • Architekt, architektúra Stará Ľubovňa
 • Architekt, architektúra Stropkov
 • Architekt, architektúra Svidník
 • Architekt, architektúra Trebišov
 • Architekt, architektúra Turčianske Teplice
 • Architekt, architektúra Tvrdošín
 • Architekt, architektúra Veľký Krtíš
 • Architekt, architektúra Vranov nad Topľou
 • Architekt, architektúra Žarnovica
 • Architekt, architektúra Žiar nad Hronom
 • Architekt, architektúra Zlaté Moravce
 • Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené