Pre oblasť

  Pezinský zámok – prekrásna dominanta mesta

  Článok si prečítalo viac ako 3508+ používateľov
  Pezinok je okresným mestom, ktoré je súčasťou Bratislavského kraja. Prvá písomná zmienka o tomto meste je z roku 1208. Historickým a architektonickým klenotom tohto vinárskeho mesta je zámok nachádzajúci sa na kúsok od Bratislavy, postavený v 13. storočí, v ktorom bývali vplyvní pezinskí grófi. Často je označovaný aj ako „vodný hrad“, lebo ho kedysi obklopovali dve vodné priekopy. V 19. storočí bol v jeho okolí vysadený anglický park so vzácnymi stromami. Zámok bol spolu s parkom v roku 1963 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. 

  História zámku

  Prvá zachovaná písomná zmienka o obrannom hrade v Pezinku je z roku 1271, hoci už predtým v Pezinku hrad existoval. Boli to dva drevené strážne objekty severne od Pezinka smerom na Pezinskú babu a Záhorie. Kamenný objekt v centre Pezinka sa pravdepodobne začal stavať po Mongolskom vpáde do Uhorska v roku 1241. Pôvodne vodný hrad bol vo svojich začiatkoch, v 13. storočí, sídlom grófov zo Svätého Jura a Pezinka, ktorí tu bývali v 13. až 16. storočí.  Najstaršie jadro dnešného hradu – stavba s kruhovým pôdorysom s centrálnym nádvorím –  pochádza zo začiatku 14. storočia. Areál hradu obklopovali dvojité hradné múry, dve veže a vonkajšie opevnenie, ktoré tvorili dva valy a dve vodné priekopy naplnené vodou z Cajlanského potoka, nad ktorými boli dva padacie mosty. Medzi priekopami, na násype, boli hospodárske budovy. Neskoršie prestavby túto podobu hradu úplne zotreli. Majetky rodiny grófov zo Svätého Jura a Pezinka jej príslušníci neraz delili (aj v roku 1401). Gróf Juraj a jeho brat Mikuláš, ktorí patrili medzi najbohatšie a najvplyvnejšie šľachtické rody v Uhorsku, si vtedy delili hrad i mestečko Pezinok. V 14. a 15. storočí tunajší grófi bránili kráľa pred Turkami i husitmi. Potom sa tu striedali majitelia, priaznivci i neprajníci kráľov, vlastnili ho i samotní vladári. Rod svätojurských grófov vymrel a hrad v Pezinku sa spolu s panstvom od roku 1543 vrátil do správy panovníka. V roku 1575, keď sa záložným majiteľom hradu stal chorvátsky šľachtic a vojvodca Ján Krušič z Lepoglavy, začali sa na ňom opravné práce. Menovaný si vzal za manželku krásnu Katarínu Pálffy. Počas manželstva, ktoré trvalo dlhých 21 rokov, sa však dvojici nepodarilo splodiť mužského dediča. 

  Ján Krušič po sebe zanechal tabuľu s erbom a nápisom, ktorá sa nachádza na nádvorí na fasáde vnútornej veže. Nápis znie: 

  • „MAGNIFICVS DONVS IOANES KRVSITH 
  • LIBER BARO DE LEPOGLAVA COMES COMITA
  • TAS LIPTOVIENSIS AC SACRE CESAREAE 
  • REGIAEQ MTIS CONSILIARIVS ET IN REGNO HVNGARIAE MAGISTER CVRIAE.“

  Katarína Pálffy sa po smrti manžela opäť vydala, za Krušičovho priateľa Štefana Ilešházyho, ktorý ako nový majiteľ s opravnými prácami pokračoval. Vtedy hrad dostal novú, renesančnú podobu, rozšírené boli a upravené obytné a hospodárske budovy. Veľkú časť interiérov zámku používal na obchodnú činnosť a zveľaďoval ho až do roku 1609.  

  Nad vstupnou bránou zo strany nádvoria je po Štefanovi Ilešházymu tabuľa s nápisom:

  • „HONORABILIS AC MAGCVS DOMINVS, D. 
  • COMES STEPHANVS DE ILIESHAZA, PALA 
  • TINVS REGNI HVNGARIAE, IVDEX CVMANO 
  • RVM AC COMITAVVM THRENCHIN ET LYPTO 
  • COMES, SAC: REG: MATIS MATHIAE 2: REGIS 
  • HVNGARIAE. ZC. CONSILIARIVS ET PER HVN 
  • GARIAM LOCVMTENENS. ZC. AC CATHARINA 
  • PALFY DE ERDŐD, CONSORS, 
  • FECERVNT. ANNO: 1609.“ 

  Erb Štefana Ilešházyho a jeho manželky Kataríny Pálffyovej je nad portálom na pravej strane nádvoria.

  Záber z vynoveného nádvoria, v strede ktorého je novým prvkom fontána
  Záber z vynoveného nádvoria, v strede ktorého je novým prvkom fontána

  Pôvodne gotický hrad s veľkými pivnicami na víno, suterénom a prízemím v 16. a 17. storočí bol nadstavaný o jedno poschodie a upravený do renesančného štýlu. 

  Pezinok sa veľmi dlho snažil o získanie statusu slobodného kráľovského mesta, aby sa vymanil spod nadvlády šľachty na pezinskom zámku. Pretože ani Štefan a Katarína nemali deti, panstvá Pezinok a Svätý Jur sa opäť vrátili do vlastníctva panovníka. O desať rokov neskôr prejavili o panstvá záujem Katarínini synovci Štefan a Ján Pálffy. Obaja bratia však v roku 1646 krátko po sebe zomreli. O niečo neskôr, v roku 1694, si panstvá medzi sebou podelili Štefanovi vnuci, bratia Mikuláš a Ján. Po smrti Mikulášovej manželky Eleonóry Harrachovej získal hrad v roku 1693 ich mladší syn Ján, dôverný radca Márie Terézie. V 17. storočí hrad pustol a opraviť ho dal v roku 1718 Ján Pálfi. Rod Pálffy prestaval hrad v Pezinku do zámockej podoby. Ján Pálffy si v roku 1735 vymohol, aby sa pezinské a svätojurské panstvo stali dedičnými majetkami. Dovtedy ich rod Pálffy vlastnil len na základe záložnej držby. Ako odmenu za verné služby a lojalitu počas protihabsburských povstaní ho panovníčka v roku 1741 odmenila titulom uhorského palatína. Vo vlastníctve rodu Pálffy bol hrad v Pezinku viac než tri storočia a počas ich éry sa z neho stal zámok. Aj v čase, keď boli jeho majiteľmi, však hrad chátral a pustol, pretože nikdy nebol sídelným zámkom rodu. V 19. storočí vykonané boli dve úpravy. V roku 1844 (tento rok je vytesaný na tabuli na fasáde veže s pálffyovským erbom a iniciálmi P. K.) dal gróf František Pálffy na poschodí západného krídla zriadiť veľkú sálu, presvetlenú vysokými oknami s polkruhovými záklenkami, predchodkyňu dnešnej Zlatej sály. Hráčska vášeň grófa Františka však priviedla rodinu na mizinu a situáciu zachránil až jeho syn Ján František, ktorý majetky z dlžôb nielenže vykúpil, ale ich aj zveľaďoval. Dal upraviť aj reprezentačné priestory, aby v nich mohol prezentovať svoje zbierky výtvarných diel a starožitností. Ďalšie úpravy boli vykonané po roku 1875, keď časť hradu bola úplne prestavaná na romantickú stavbu. Až po týchto úpravách hradu na pánske sídlo potlačený bol obranný ráz hradu. V roku 1875 požiar zničil severnú hospodársku časť zámku. Koncom 19. storočia bola upravená južná časť (kde je dnes zámocká vináreň) v romantickom duchu a neorenesančnom štýle. Ostatné neskoršie úpravy dokončili zmenu hradu do tej podoby, v akej ho poznáme dnes.

  Ján, posledný z rodu Pálffy, v zrenovovaných priestoroch pezinského zámku zanechal jedinečnú  zbierku výtvarných, umeleckých i remeselných diel, ktoré – ako vyplýva z jeho testamentu – mienil sprístupniť verejnosti ako múzeum. Toto želanie však zostalo nesplnené. Po jeho smrti, v roku 1908, sa uvádza, že na Pezinskom zámku sa nachádzalo 145 malieb, grafík, miniatúr a reliéfov. Pretože gróf bol starý mládenec a nemal žiadnych priamych potomkov, po jeho smrti prepukli medzi dedičmi veľké spory o majetok, ktoré trvali až do roku 1923, kedy došlo k tzv. priateľskej dohode dedičov s československým štátom. V roku 1930 Pálffyovci zámok spolu s anglickým parkom predali mestu. V tom čase bol už v zdevastovanom stave. V roku 1936 dostal zámok nového vlastníka. Stalo sa ním Slovenské vinohradnícke družstvo. Severné krídlo zámku bolo dostavané v medzivojnovom období. V rokoch 1940 až 1943 zámok zažil veľké úpravy, jeho nový majiteľ – Slovenské vinohradnícke družstvo – zadaptovalo pivnice a pristavilo na mieste vyhorenej časti v nevhodnom slohu administratívnu budovu.

  Ďalšia prestavba bola v roku 1961. Neskôr zámok prebrali štátne Vinárske závody a ich súčasťou sa stala pezinská pálenica, v ktorej sa zrodilo v roku 1968 najslávnejšie československé brandy – Karpatské brandy špeciál. Závod začal v roku 2010 s postupnou generálnou opravou zámku. 

  Realizovaná bola obnova striech a komínov západného krídla a časti južného krídla. Počas tejto obnovy sa podarilo zachrániť unikátny barokový krov z roku 1768.

  Prostredníctvom monumentálnych fresiek rytierskej sály, ktoré počas druhej svetovej vojny namaľoval pezinský maliar Augustín Bárta, možno nahliadnuť do minulosti a zoznámiť sa so slávnymi obyvateľmi pezinského zámku. 

  Zaujímavou osobnosťou bola najmä grófka Cecília zo Svätého Jura, manželka významného uhorského veľmoža a temešvárskeho župana Štefana z Rozhanoviec. Za vlády cisára Žigmunda Luxemburského sprevádzala svojho manžela po viacerých bojiskách, najmä proti Turkom. Podľa legendy zachránila kráľa a historické fakty dokladajú, že Cecília sa stala jednou z mála žien uhorského stredoveku, ktorú panovník obdaroval vlastným majetkom.

  Novodobá história pezinského zámku

  Ďalšie významné obdobie hrad prežíva od roku 2015, kedy ho kúpil vydavateľ a publicista Štefan Šimák st. a začala sa písať jeho novodobá história. Víziou majiteľa s rodinou bolo zásadne rekonštruovať a obnoviť zdevastovaný zámok. 

  V prvej polovici roku 2019 prešiel zámok rozsiahlou rekonštrukciou fasády aj interiéru. Na mieste bývalého zhoreniska zámku namiesto administratívnej budovy z čias socializmu vyrástli múry nového hotela s reštauráciou, ktorý nesie názov Palace Art Hotel, ktorý dotvoril kruh nádvoria a opäť vzkriesil unikátnu architektúru niekdajšieho stredovekého vodného hradu. Vznikli tak tri nadzemné podlažia s obytným podkrovím a technickými priestormi v časti krovu. Pri prestavbe sa vytvorili podmienky na prepojenie hotelovej časti s historickými priestormi. V podkroví, ktoré nadväzuje na novú hotelovú časť, pribudlo divadielko.

  Do stredu vynoveného nádvoria bola pridaná fontána
  Do stredu vynoveného nádvoria bola pridaná fontána

  Základnou ideou obnovy bolo vrátiť zámku charakter historicky cenných priestorov. Vznikli tak priestory pre historické múzeum, novú kaplnku a priestory medzinárodnej umeleckej galérie skla. Sprístupnené boli priestory historickej kaplnky. Znovuzrodenie zažili aj obnovené Pálffyho apartmány z čias jeho pobyt na zámku v 19. storočí, ktoré sa vďaka zachovaným dobovým fotografiám opäť podobajú tým minulým. Po viac ako storočí sa testament grófa Jána Františka Pálffyho predsa len napĺňa...

  Všetky práce v areáli zámku boli realizované pod odborným dohľadom pracovníkov pamiatkového úradu.

  Pokiaľ ide o výtvarné, materiálové a remeselné stvárnenie jednotlivých priestorov, pamiatková obnova zámku kládla vysoké nároky. Dobové prvky sú použité najmä pri keramických podlahách, drevených obkladoch stropov či stĺpov alebo štukatérskych ozdôb. Všetko je doplnené výberom farebného čalúneného sedacieho nábytku, medenými svietidlami, doplnkami a textíliami.

  Prívod vzduchu do banketovej sály zámku, s cieľom minimálneho zásahu do interiéru,  upravený je cez atypické štrbiny, ktoré sú uložené v obvode stropu a v štukatúrach. Na odvod vzduchu sú využívané vertikálne šachty v rohoch sály v dolnej časti osadené za tepanými mrežami. Na chladenie priestoru sa využívajú kanálové jednotky s priamym chladením, osadené nad stropom a distribúcia vzduchu je riešená cez špeciálne upravené stredové svietidlá.

  Zámok prešiel nie len rekonštrukciou, ale aj modernizáciou. V objekte je inštalovaný integrovaný prístupový systém s meraním a reguláciou, ktorý spája flexibilitu elektronického prístupu používaním bezdotykových čipov pre vstup do miestností a maximálne šetrenie elektrickej a tepelnej energie v objekte. Okrem toho systém automaticky riadi parametre vykurovacích okruhov, klimatizácií, vzduchotechnických jednotiek a spotrebičov elektrickej energie podľa prítomnosti osôb v jednotlivých miestnostiach. Viditeľné prvky systému (napr. čítačky, kartové spínače, termostaty...) sú graficky stvárnené v súlade s dizajnom a farebným podaním interiérov zámku.

  Aj napriek početným prestavbám zámok si zachoval kruhovo uzavretú podobu stredovekého vodného hradu, ktorá je na Slovensku ojedinelá.

  V súčasnosti je historická časť zámku sprístupnená verejnosti prostredníctvom organizovaných prehliadok s rôznymi expozíciami či galériou. Návštevníci majú možnosť vidieť niekoľko izieb, ktoré patrili šľachte, tiež súkromné spálne a obrazy, ktoré zachytávajú pôvodných majiteľov. Zaujmú ich dobové truhlice, postele, ale najmä tajná skriňa, ktorá slúžila na optické zväčšenie priestoru.

  Pýchou zámku je honosná zlatá sála, ktorá je jedným z vrcholov prehliadky. V súčasnosti sa využíva na organizovanie rôznych podujatí. 
  Pýchou zámku je honosná zlatá sála, ktorá je jedným z vrcholov prehliadky. V súčasnosti sa využíva na organizovanie rôznych podujatí. 

  V nádherných historických priestoroch je inštalovaná Galéria skla s umeleckými dielami najlepších slovenských, českých a svetových sklárskych majstrov, ktorá v strednej Európe nemá obdobu. Je vyvrcholením dlhoročnej vášne nového majiteľa, ktorý sa rozhodol ukázať svoju súkromnú zbierku verejnosti v stálej expozícii. Najcennejšie kúsky pochádzajú od amerického umelca Dalea Chihulyho. Najväčšiu pozornosť púta orientálna modrá súprava, ktorá pripomína mušľu.

  Môžete si prezrieť aj dobové pivnice so sudmi a expozíciu Národného salónu vín. Po predaji zámka mestu, keď boli jeho priestory značne zdevastované, umiestnili tam známe vinárske závody. Pravidelne sa sem zvážalo hrozno z celej oblasti, pretože tunajšie pivnice mali vynikajúce podmienky na jeho spracovanie a zrenie. Tejto téme je venovaná posledná časť prehliadky.

  V podzemí si môžete obzrieť pôvodné vinárske priestory s obrovskými sudmi na víno, ktoré  sú zdobené rôznymi obrazcami, vďaka čomu sa odlišovali. V miestnosti s interaktívnym stolíkom si môžete otestovať svoj čuch správnym hádaním vôní. 

  K dispozícii je aj výstava motoriek JAWA, o túto bohatú zbierku sa postaral Šimák ml.
  K dispozícii je aj výstava motoriek JAWA, o túto bohatú zbierku sa postaral Šimák ml.

  V roku 2020 Zámok Pezinok za svoju historickú obnovu získal hlavnú cenu 25. ročníka súťaže Stavba roka 2019. Súťaž tradične zorganizovalo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Na súťaž bolo prihlásených šestnásť stavieb.

  Zámocký park 

  Po obchôdzke zámku si určite treba nájsť čas aj na príjemnú prechádzku zámockým parkom. Ako sme už spomenuli, Pezinský zámok, resp. Palace Art Hotel sa nachádza priamo v tomto parku. V roku 1844 gróf František Pálffy vtedajšiu záhradu a okolie hradu premenil na anglický park, ktorý sa v roku 1963 stal kultúrnou pamiatkou. Vysadené boli rozličné vzácne stromy, vybudované široké chodníky či cestičky a pri nich pomníčky obľúbených grófskych psov. Zámocký park sa stal miestom oddychu, prechádzok, rybačky, poľovačky a zábavy pre domáce aj cudzie panstvo.

  Takto vydržal park do roku 1909. Gróf Ján, posledný majiteľ z pálffyovského rodu daroval zámok i park štátu – Alžbetínskej univerzite v Bratislave. Neskôr bolo zariadenie zámku vydražené a spolu s parkom pustlo. V roku 1931 zámok spolu s parkom kúpilo mesto Pezinok, ktoré v roku 1939 zámok predalo Slovenskému vinohradníckemu družstvu. Park si mesto ponechalo dodnes. V roku 1953 bolo do parku dosadených 1 536 nových stromov a kríkov, v roku 1960 – 254 kusov drevín, ďalšie boli vysadené v roku 1974.
  V súčasnosti je park miestom oddychu pre obyvateľov a návštevníkov Pezinka. Jeho súčasťou je okrem trávnatých plôch a vzácnych drevín i jazierko. V areáli s rozlohou 5 ha sídli Centrum voľného času. Park je prepojený na detské ihrisko. Jeho údržbu a prevádzkovanie má na starosti Mestský podnik služieb. 

  Na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe do parku je opis rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú. Po parku je rozmiestnených aj 18 malých tabuliek so slovenskými a latinskými názvami konkrétnych rastlín, ktoré umožňujú návštevníkom oboznámiť sa s názvami rastlín a živočíchov, ako aj s bližším opisom ich výskytu v Zámockom parku.

  Vzhľad parku sa v súčasnosti zmenil, niektoré staré a choré stromy boli odstránené a namiesto nich boli vysadené nové mladé stromy a kríky. Zo vzácnych druhov sa tu nachádza gledíčia trojtŕňová, beztŕňovec dvojdomý, platan javorolistý a magnólia soulongova.

  Pri prechádzke zámockým parkom môžete tu vidieť mnohé zvieratá. Sú to najmä vtáky, niektoré z nich tu trávia celý rok, iné prilietajú z teplých krajín už na začiatku jari. Okrem vtákov najčastejšie možno stretnúť veveričky, v jazierku chovajú kapry a podkrovia budov nachádzajúcich sa v parku sa stali domovom netopierov.

  Zámocký park určite ocenia rodičia s deťmi, keďže tu nájdu oddych a relax v nádhernom prostredí s jazerom s divými kačkami či voľne behajúcimi pávmi.

  Palace Art Hotel Pezinok s grófskou umeleckou atmosférou rodu Pálffyovcov prinavrátil takmer osemstoročnému zámku život. Energiu kolobehu ľudských dní, záhradu štyroch ročných období a priestor storočí. Kultivované súkromie pre klientov v pohodlí izieb a apartmánov.

  Môžete tu stráviť príjemnú dovolenku, zorganizovať exkluzívne pracovné stretnutia, kongresy, alebo nezabudnuteľnú svadbu na zámku. Všetky zážitky spríjemnia nečakane krásne artefakty v Pálffyho apartmánoch, alebo trblietanie lustra v Zlatej sále. Priestory elegantnej galérie umeleckého skla môžete využiť pre vašu prezentáciu alebo míting. Rozľahlý priestor skrýva aj samostatný wellness svet, strážený mozaikou páva. Svet vody, športu a relaxu, bubliniek a vôní byliniek. Vychutnávajte si umenie žiť a užívať...

  Keďže je Pezinok vinárske mesto, špecialitou tohto kraja je samozrejme víno. Korene viniča tu rástli od nepamäti, výnimočná je história pivníc. Najväčšou vinohradníckou oblasťou Slovenska je  Malokarpatská oblasť, ktorá sa rozprestiera  medzi Bratislavou a Trnavou. Medzi týmito dvoma mestami ležia tri menšie mestá – Pezinok, Modra a Svätý Jur. Veríme, že potulky Malokarpatskou vínnou cestou rovnako zaujmú a potešia nie iba milovníkov vína, ale aj milovníkov architektúry, histórie alebo putovania prírodou, pretože cesta medzi vinicami je osviežením pre telo i dušu. Preto, ak víkendové dni alebo dovolenku plánujete stráviť v tejto časti našej krajiny, odporúčame vám navštíviť aj  toto známe vinohradnícke mesto a jeho historickú a architektonickú dominantu – Pezinský zámok (známy aj ako Šimák Zámok Pezinok) – si môžete vychutnať nielen vo dvojici, ale aj ako rodina s deťmi a odtiaľto si odniesť veľmi krásne spomienky. 

  Zdroje:

  • Pezinok - oficiálne stránky mesta
  • Palace Art Hotel Pezinok 
  • Wikipedia
  • ASB

  Fotografie: Zonerama

  Fotografie, text – zámocký park: zdroj Mestský podnik služieb Pezinok

  3508
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené