Pre oblasť

  Výkopové práce cena

  Koľko stojí výkop? Cena výkopu stavebnej jamy závisí od rozmerov výkopu (šírka, dĺžka, hĺbka), druhu výkopu, typu pôdy, obtiažnosti terénu, realizátora a ďalších činiteľov. Pokiaľ ide o tvrdý terén alebo skalu výkop môže byť oveľa drahší ako obvykle. Ak neviete, aká pôda sa nachádza na vašom pozemku, objednajte si geomechanickú správu. Za povrchové odhrnutie ornice do 30 cm, navážku štrku a odvoz zeminy na skládku zaplatíte 8 až 15 EUR/m3. Cena odvodňovacieho systém pre novostavbu sa pohybuje v rozmedzí 12 až 20 EUR/m, s materiálom a zhotovením.

  Komu zveriť výkopové práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným realizátorom výkopových prác vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena za výkop stavebnej jamy


  Cena vvýkopu stavebnej jamy. Cena za povrchový výkop pre potreby stavebnej jamy do hĺbky 30 cm, zásyp štrku a odvoz pôdy na skládku.

  8.00 €/m3

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/m3

  STREDNÁ CENA
  15.00 €/m3

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Výkopové práce

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Stavebná jama, široký výkop, I až III

  prvá až tretia kategória pôdy. Cena za stavebnú jamu s povrchovým výkopom humusu s priemernou hĺbkou 30 cm, rozsiahlym výkopom stavebnej jamy I až III, od prvej do tretej kategórie, výkopová pôda pre základovú dosku, zrovnanie terénu, zásyp štrko pieskom a odvoz pôdy na skládku.


  m3

  €/m3

  Stavebná jama, široký výkop, IV

  až V. štvrtá až piata kategória pôdy. Cena za stavebnú jamu s povrchovým výkopom humusu priemernej hĺbky 30 cm, široké vykopávky stavebnej jamy II. - iné kategórie, výkop pôdy na základovú dosku, zrovnanie terénu, zásyp štrko pieskom a odvoz pôdy na skládku.


  m3

  €/m3

  Stavebná jama, široký výkop, VI

  až VII. šiesta až siedma kategória pôdy. Cena za stavebnú jamu s povrchovým výkopom humusu priemernej hĺbky 30 cm, široké vykopávky stavebnej jamy III. - tretia kategória, výkop pôdy na základovú dosku, zrovnanie terénu, zásyp štrko pieskom a a odvoz pôdy na skládku.


  m3

  €/m3

  Výkop zeminy III

  tretej kategórie pre kanály. Výkopová cena pôdy III. tretej kategórie a opätovné zasypanie s obnovením predchádzajúceho stavu.


  m1

  €/m1

  Povrchové vyťaženie humusu

  Cena za povrchovú ťažbu humusu s priemernou hĺbkou 20 až 30 cm s odvozom na skládku.


  m3

  €/m3

  Výkop zeminy III

  tretej kategórie. Cena za vykopanie pôdy III. tretej kategórie s jej naložením a prepravením na skládku.


  m3

  €/m3

  Zrovnanie spodnej časti stavebnej jamy

  Cena za zrovnanie spodnej časti stavebnej jamy s


  m3

  €/m3

  Položenie plsti pod štrk

  Cena za položenie plsti pod spevnenú vrstvu štrku.


  m2

  €/m2

  Zhutňovanie štrko pieskového zásypu

  Cena za náradie zhutňujúce kamenný zásyp vrátane dodávky a inštalácie štrku.


  m3

  €/m3

  Cena rýpadla, 4t - 6t

  Cena za denný prenájom malého rýpadla vrátane odpisov .


  deň

  €/deň

  Kanál, úzky výkop

  Výkop kanála v teréne III. a IV. kategórie v mieste objektu s odhrnutím po hranu výkopu. Zrovnanie dna výkopu s presnosťou +- 2 cm s minimálnym vyhadzovaním alebo dosypom ako aj odstránením prebytočného materiálu.


  m3

  €/m3


  m3

  €/m3


  m3

  €/m3

  Stavebná jama, široký výkop

  Výstavba stavebnej jamy pre rodinný dom v náročnom teréne III. a IV. kategórie.
  Strojový široký výkop pôdy pre základy s následným nakladaním na dopravné vozidlo a manuálny výkop akýchkoľvek inštalácií, vyrovnanie výkopovej podlahy s presnosťou + - 2 cm s minimálnym vyhadzovaním alebo dosypom ako aj odstránením prebytočného materiálu. Mechanické zhutnenie dna výkopu na požadované zhutnenie podľa správy inžiniersko-geologického prieskumu a tiež obstaranie, dodanie a položenie geotextílií na zválcovaný a vytvrdený podklad, pred začatím násypu, vrátane požadovaného prechodu na 10% spolu so zaobstaraním, dodávkou a inštaláciou štrkového materiálu 0/32 mm, ako podstielka pod základy, hrúbka. násypu cca. 70 cm, s rozprestretím, zrovnaním a zhutnením vo vrstvách do požadovaného zhutnenia. Výpočet po m3 štrkopiesku v zhutnenom stave, ktorý zahŕňa odvoz vyťaženého materiálu na trvalú skládku do vzdialenosti 5 km, po ktorej nasleduje kontrola inžiniersko-geologického prieskumu a monitorovanie v súlade s CHZO.


  m2

  €/m2


  m2

  €/m2


  m2

  €/m2

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Ako ste využili tieto informácie?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  VÝKOPOVÉ PRÁCE – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

  1. Prípravné stavebné práce

  Výkopové práce patria medzi prvé práce, ktoré sa vykonávajú pri začatí výstavby akejkoľvek budovy vrátane súkromného domu. Medzi stavebné práce patria aj všetky práce, ktoré predchádzajú samotnej výstavbe alebo na ňu nadväzujú (prípravné, pomocné a dokončovacie), napríklad: vytyčovanie pozemku (vyznačenie obvodu budúceho domu), oplotenie staveniska, jeho ochrana a bezpečnosť; ďalším súborom úloh je vyznačenie a výkop pre prístupovú cestu (ak ešte neexistuje), výkopy stavebných jám, základov, pilotových základov, výkopy pre pivnice, čističky, žumpy, šachty, nádrže, bazény, jazierka; výkopy inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrika, kanalizácia, odvodnenie) a podobne. Každá z týchto prác musí byť definovaná projektovými plánmi a výpočtami a potvrdená získaním stavebného povolenia.   

  Kvalita prevedenia týchto prác je veľmi dôležitá a možno aj rozhodujúca pre stabilitu a životnosť budúcej stavby. Každá stavba je neustále vystavená pôsobeniu mnohých prírodných síl a faktorov prostredia, takže ak sa amortizácia ich vplyvu neuskutoční v prvej fáze realizácie projektu, všetko, čo bude nasledovať, bude otázne.

  2. Kde a ako nájsť vykonávateľov prác?

  Výkopová zemina z výkopových prác sa môže odvážať a ukladať na konkrétne miesto na stavenisku, a neskôr sa môže použiť na iné práce, alebo odvážať na špeciálnu skládku. Výkopové – zemné práce sa vykonávajú pre budúce inžinierske siete alebo sú jednými z prvých prác pred začatím samotnej výstavby. Ak ste sa rozhodli pre stavbu domu, určite vám je jasné, že sa výkopové práce nezaobídu bez ťažkej techniky, stavebných strojov a zariadení. V prípade, že ste sa rozhodli pre stavbu domu na kľúč, nebudete mať problémy s týmto druhom prác. Ak ste sa rozhodli stavať svoj dom vo fázach, resp. svojpomocne, potom vás bude zaujímať prenájom stavebných strojov.

  Vzhľadom na to, že sú na trhu k dispozícii početní vykonávatelia všetkých druhov výkopových a zemných prác, nebude pre vás ľahké vybrať si konkrétneho realizátora, pokiaľ nie ste profesionál a nemáte presné informácie. Preto Vám určite odporúčame obrátiť sa na nás, keďže spolupracujeme len so spoľahlivými firmami a remeselníkmi, ktorých referencie a všetky komentáre zákazníkov si môžete pozrieť na našej webovej stránke. Vyplňte online formulár so základnými informáciami o požadovanom projekte a čoskoro dostanete ponuky od zainteresovaných dodávateľov so všetkými podrobnosťami.

  3. Geologický posudok

  Pred začatím budovania stavby dôležité je poznať podrobné údaje o zložení základovej pôdy. Umožní vám to geologický posudok (geologická správa). Je to dokument, nález geologického prieskumu pôdy, ktorý sa objednáva pred začatím akýchkoľvek stavebných prác. Je povinnou súčasťou stavebného povolenia, bez geologického posudku sa nedajú robiť výpočty súvisiace so zakladaním, ochranou výkopov a stavebných jám, odvádzaním odpadových vôd a podobne. Vykonaním inžiniersko-geologického prieskumu a vypracovaním geologického posudku získava sa nielen poznanie o zložení pôdy, ale aj o únosnosti podložia, hĺbke podzemnej vody, ktorá je obzvlášť dôležitá pre tepelné čerpadlá a studne na pitnú vodu, stlačiteľnosti základovej pôdy a podobne. Geologický posudok, resp. geologickú správu môže vypracovať osoba, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác. Určením rôznych faktorov a parametrov vyhodnotí všetky najdôležitejšie skutočnosti o danom pozemku, na základe ktorých sa projektanti rozhodnú, aké budú základy, stavebná konštrukcia, únosnosť. Obsahuje aj závery o tom, aký výkop sa bude realizovať, či je potrebná výmena zeminy a podobne. 

  4. Typy výkopov

  Typy výkopov môžu byť rôzne, v závislosti od toho, či ide o inžinierske alebo pozemné stavby. Výkopový materiál môže byť použitý ako podložie, zhutnený, použitý na vyrovnanie terénu, vybudovanie chodníkov alebo ciest, vyhotovenie základov.

  Povrchové úpravy terénu a hĺbkové výkopové práce sa líšia, ako už názov napovedá, hĺbkou výkopu, ale aj účelom. Každý výkop zeminy, resp. spôsob, akým sa vykonáva, akým typom mechanizácie a nástrojov, je definovaný konečným účelom stavby, pre ktorú sa robí. Pôda je kategorizovaná podľa druhu pôdneho materiálu. Jednoduchšie povedané, môže byť obyčajná, sypká, tvrdá alebo kamenistá, pričom každý z týchto typov pôdy vyžaduje iné spracovanie, inú mechanizáciu. Samozrejme, cena výkopu vždy závisí od zložitosti a rozsahu prác.

  Výkopy sú rozdelené do dvoch hlavných skupín – široké a úzke, sú to:

  • výkopy pre základy a betonáž,
  • výkopy pre kladenie inštalácií, kanalizáciu, vodovod, šachty,
  • výkopy pre odvodňovacie kanály,
  • výkopy pre bazény, pivnice,
  • výkopy stavebných jám,
  • čistenie a vyrovnávanie terénu,
  • spevnenie a zabezpečenie výkopu podpornými alebo opornými múrmi,
  • smerové vŕtanie (pretláčanie) – vytváranie vrtných trás pod cestami, chodníkmi, existujúcimi stavbami...

  Keď je výkop hotový, musí byť chránený pred zrútením či zosuvom pôdy, na to sú potrebné špeciálne prostriedky, materiály a stroje.

  4.1. Široké výkopy

  Najbežnejším príkladom širokého výkopu je stavebná jama, ktorá sa robí v prípadoch, keď stavba má podzemné miestnosti. V súkromných domoch je to suterén (pivnica), zatiaľ čo v bytových a nebytových budovách sú to väčšinou podzemné garáže, strojovne a podobne.

  Široké výkopy sa robia ťažkou mechanizáciou, vlastne stavebnými strojmi, ako sú buldozéry, bagre (rýpadlá), dozéry a škrabky. Výkop zeminy sa robí vo vrstvách: plytšie výkopy 0,2 – 0,4 m a hlbšie výkopy 0,6 – 0,8 m. Tzv. hrubý výkop končí v nadmorskej výške 0,2 až 0,3 m nad projektovanou hĺbkou dna jamy a ďalšia fáza začína ďalšou fázou stavebných prác.

  Ak je potrebné zeminu po výkope nasypať, zhutniť a spevniť, robí sa to po vrstvách, postupne, pomocou nakladačov, vyklápačov, bagrov a škrabiek. Nasýpajú sa menšie množstvá zmesi pôdneho materiálu a frakcií – 0,2 až 0,4 m, ak je pôda jemnozrnná, alebo 0,3 až 0,7 m, ak je pôda hrubozrnná. Zarovnávanie sa robí aj bagrami alebo škrabkami, a nakoniec jemné urovnanie grejdrami.

  4.2. Úzke výkopy

  Ak ide o stavebnú jamu s úzkym výkopom, znamená to, že novostavba zaplní priestor medzi dvoma existujúcimi budovami, stavebný pozemok je v takom prípade značne obmedzený. Vtedy je potrebné urobiť užšiu a hlbšiu jamu s vertikálnym zaistením. To si samozrejme vyžaduje aj presné výpočty a precízne projektovanie. Dôležité je zhutnenie a spevnenie dna jamy a ochrana. Veľkú pozornosť treba venovať existujúcim potrubiam a rozvodom inštalácií, aby sa nepoškodili, a stavebný odpad sa odváža ihneď na skládku.

  5. Výkop zeminy pre inžinierske stavby

  Výkop zeminy (zemné práce) zahŕňa aj prístupovú cestu k (stavebnému) pozemku, do garáže a neskôr chodníky po dvore. Všetko musí byť trasované a označené, následne riadne spevnené pred asfaltovaním alebo dláždením.

  Do tohto typu výkopov patria aj vrty pre studne alebo vrty pre tepelné čerpadlá, smerové vŕtanie (pretláčanie) – vytváranie vrtných trás pod cestami, chodníkmi, existujúcimi stavbami pre inžinierske siete, jamy pre bazény, žumpy (septiky) a dažďové nádrže. Sem patria aj rôzne typy rýh a kanálov na rozvody inštalácií, šachty, prípadne premostenia alebo kanály na ochranu pred povodňami a pod.

  6. Výkopové práce pre rôzne typy inštalácií

  Nielen pred samotnou výstavbou domu, ale aj počas výstavby treba zabezpečiť prístup na stavenisko potrebnej mechanizácie. Okrem výkopu stavebnej jamy pre základovú dosku alebo vŕtania a kopania pre bodové alebo pásové základy, ide aj o výkop rýh pre všetky typy vedení (elektroinštalácie, vodovod, kanalizácia); nasledujú kanály na drenáž základov a podporných/oporných múrov a nakoniec, ak je to potrebné, kanály pre telefóniu, televíziu a internet.   

  Niektoré z týchto výkopov sa realizujú v rámci prípravných prác, niektoré súbežne so stavebnými a remeselnými prácami a niektoré až nakoniec ako dokončovacie práce, napr. terénne úpravy dvora a záhrady. Bez ohľadu na to, o aké výkopové práce ide, musia byť dobre naplánované a odborne zrealizované, aby nevznikli problémy, alebo ešte horšie, aby sa nerozšírili a neprehĺbili. V tejto súvislosti je dôležité mať na zreteli, že bez ohľadu na veľkosť projektu a investície stabilita, životnosť a využiteľnosť vášho budúceho domu závisí od kvality prevedenia tejto prvej fázy výstavby. A každá následná sanácia si vyžaduje vysoké náklady a môže priniesť ešte väčšie komplikácie.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Rucny vykop ku kanalizacnej pripojke

  Potrebujeme majstra pre rucny vykop za ucelom urcenia polohy kanalizacie, dlzka 5m, sirka 0,5m, 1,5m. 540 € do 900 €

  ........

  Výkopové práce pre ČOV (RD)

  Hľadám realizátora na výkopové práce pre ČOV a zbernú nádrž (2,3 m3) do RD. Úprava terénu, kanalizačné rúry a ich uloženie do zeme,podkladový betón pod ČOV,
  zásyp čov a kanalizačných rúr, elektr. rozvod k dúchadlu. ČOV a nádrž máme vlastnú. 1350 € do 2250 €

  ........

  Vykopať vodomernú šachtu dopojiť na vodovod

  Dobrý deň prajem

  potrebujem vykopať a osadiť vodomerovu šachtu dopojiť na obecný vodovod

  V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
  zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
  alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
  Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

  Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 900 € do 1500 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Vykopať ručne zaklad a zabetonovať h 1.5×d1.4ך50 a zabetonovať, h1.5×d1.4ך0,50 m
  Výkopové práce, Vranov nad Topľou

  450 € do 750 €

  Cena, Upraviť terén v zahrade, 5x3 m
  Výkopové práce, Tajov

  450 € do 750 €

  Cena, Výkopové práce, sanácie garáže, trativod, 20 m2
  Výkopové práce, Nové Mesto nad Váhom

  2700 € do 4500 €

  Cena, Výkop pre hromozvod, 33m3
  Výkopové práce, Bardejov

  540 € do 900 €

  Cena, Obnova trativodu, výkop základu pod múrik, 6-7mx0,3mx0,8m + 1x1x1,5m
  Výkopové práce, Chocholná-Velčice

  540 € do 900 €

  Cena, Stavebný dozor na kanalizacnú pripojku, 5 bm
  Výkopové práce, Krakovany

  900 € do 1500 €

  Cena, Rekonstrukcia a odvodnenie nadvoria RD, pokládka zámkovéj dlažby, Celkovu rozmer nadoria cca 13 x 9m. Rozmer renonstruovanej casti - cca 13 x 2.5m
  Výkopové práce, Bratislava

  7200 € do 12000 €

  Cena, Drenážny systém na novostavbe a betónovanie schodov, 15 x 7 metrov
  Výkopové práce, Zohor

  4950 € do 8250 €

  Cena, Výkop kanálu na elektrickú prípojku, 80 m
  Výkopové práce, Brestovany

  2700 € do 4500 €

  Cena, Podkopať už existujúcu miestnosť a urobiť chýbajúce základy, cca 8*4 m
  Výkopové práce, Nové Sady

  3780 € do 6300 €

  Cena, Vykopat jamu na žumpu, 12 kubikov
  Výkopové práce, Tvrdošovce

  5400 € do 9000 €

  Cena, Vykopať jamu na vodovod cca 130 metrov, cca 130 metrov
  Výkopové práce, Ďapalovce

  2250 € do 3750 €

  Cena, Hydroizolácia základov, drenáž domu, RD 13mx11m
  Výkopové práce, Oravský Podzámok

  3600 € do 6000 €

  Cena, Vykopať jamu o rozmere 4m priemer a 60 cm hlbku + vyviesť hlinu,nezničit travu, 4m priemer x 60 cm hlbkaobjem: V = 7 539 8,224 m³
  Výkopové práce, Zohor

  180 € do 300 €

  Cena, Vykopove prace, Po popisu
  Výkopové práce, Hamuliakovo

  720 € do 1200 €

  Cena, Výkopové práce, napojiť na kanalizáciu, Po popisu
  Výkopové práce, Michalová

  1800 € do 3000 €

  Cena, Výkop jamy pre bazén - 15 m3, Po popisu
  Výkopové práce, Lučenec

  2700 € do 4500 €

  Cena, Výkop náletových stromov a zrovnanie pozemku, 20 ks, 235 m2
  Výkopové práce, Lehnice

  3150 € do 5250 €

  Cena, Vyrovnanie pozemku, 3,7 ára
  Výkopové práce, Zlaté Moravce

  2700 € do 4500 €

  Cena, Úprava terénu, 266 m2
  Výkopové práce, Nová Bystrica

  11700 € do 19500 €

  Cena, Prípojka na mestské vodovodné potrubie, 700 m
  Výkopové práce, Vranov nad Topľou

  14400 € do 24000 €

  Cena, Podvŕtanie pod cestu, 600 cm
  Výkopové práce, Dobroč

  900 € do 1500 €

  Cena, Výkop na účel vodovodnej šachty, 12 m
  Výkopové práce, Pernek

  450 € do 750 €

  Cena, Zvačšiť vodovodnú šachtu, 1m asi dlžka a pol metra hlbka
  Výkopové práce, Moldava nad Bodvou

  450 € do 750 €

  Cena, Asfaltovanie - po vykope v odovod pripojky dedinskej cesty, 0.5x6m
  Výkopové práce, Slavošovce

  4050 € do 6750 €

  Cena, Zemne upravy, jama - zumpa, Po popisu
  Výkopové práce, Zvolen

  2700 € do 4500 €

  Cena, Vykopať 100 m dlhý, 60cm hlboký kanál na elektrický kabel, 100 m
  Výkopové práce, Cigeľ

  2250 € do 3750 €

  Cena, Zemné práce pri založení RD, 50 m3
  Výkopové práce, Orovnica

  3600 € do 6000 €

  Cena, Realizáciu odvodu dazdovej vody,podzemnej nádrze na vodu a trativodu, 10 000 l
  Výkopové práce, Zlaté Moravce

  3600 € do 6000 €

  Cena, Vykopanie základov, zaliatie spodnej platne, 5 m x 10m a 5,8 m x 6,8 m
  Výkopové práce, Nesluša

  12150 € do 20250 €

  Cena, Inžinierske siete, odvoz zeminy výkopové prace, žumpa, studňa, Po popisu
  Výkopové práce, Rajecká Lesná

  9000 € do 15000 €

  Cena, Výkop jám na drevené stĺpy 30ks, Po popisu
  Výkopové práce, Zemplínske Hámre

  450 € do 750 €

  Cena, Vykopat pre vodovodnu sachtu a zarovnanie parkovacieho miesta, 8
  Výkopové práce, Stará Turá

  1440 € do 2400 €

  Cena, Zarovnanie pozemku malym bagrom, oporný mur 14x1m, parkovisko zo strku, 14x1 m
  Výkopové práce, Tatranské Zruby

  8550 € do 14250 €

  Cena, Oprava povodnej kanalizacie zakopa ej v zemi v hl. Cca70cm, v dlzke 2m, 200cm, 70-80cm
  Výkopové práce, Hlohovec

  450 € do 750 €

  Cena, Výkop kanála, 2x 0,4x0,4x30 m
  Výkopové práce, Dolný Kubín

  360 € do 600 €  Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny
  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Výkopové práce?

  Výkopové práce cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  1467+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Výkopové práce
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené