Výkopové práce cena

Koľko stojí výkop? Cena výkopu stavebnej jamy závisí od rozmerov výkopu (šírka, dĺžka, hĺbka), druhu výkopu, typu pôdy, obtiažnosti terénu, realizátora a ďalších činiteľov. Pokiaľ ide o tvrdý terén alebo skalu výkop môže byť oveľa drahší ako obvykle. Ak neviete, aká pôda sa nachádza na vašom pozemku, objednajte si geomechanickú správu. Za povrchové odhrnutie ornice do 30 cm, navážku štrku a odvoz zeminy na skládku zaplatíte 8 až 15 EUR/m3. Cena odvodňovacieho systém pre novostavbu sa pohybuje v rozmedzí 12 až 20 EUR/m, s materiálom a zhotovením.

Komu zveriť výkopové práce? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným realizátorom výkopových prác vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA ZA VÝKOP STAVEBNEJ JAMY


Cena vvýkopu stavebnej jamy. Cena za povrchový výkop pre potreby stavebnej jamy do hĺbky 30 cm, zásyp štrku a odvoz pôdy na skládku.

8.00 €/m3

VEĽMI NÍZKA CENA
€/m3

STREDNÁ CENA
15.00 €/m3

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Cena za realizátora výkopov,bagristu

OSTATNÉ CENY ZA VÝKOPOVÉ PRÁCE

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Stavebná jama, široký výkop, I až III

prvá až tretia kategória pôdy. Cena za stavebnú jamu s povrchovým výkopom humusu s priemernou hĺbkou 30 cm, rozsiahlym výkopom stavebnej jamy I až III, od prvej do tretej kategórie, výkopová pôda pre základovú dosku, zrovnanie terénu, zásyp štrko pieskom a odvoz pôdy na skládku.€/m3

m3
dopyt

Stavebná jama, široký výkop, IV

až V. štvrtá až piata kategória pôdy. Cena za stavebnú jamu s povrchovým výkopom humusu priemernej hĺbky 30 cm, široké vykopávky stavebnej jamy II. - iné kategórie, výkop pôdy na základovú dosku, zrovnanie terénu, zásyp štrko pieskom a odvoz pôdy na skládku.€/m3

m3
dopyt

Stavebná jama, široký výkop, VI

až VII. šiesta až siedma kategória pôdy. Cena za stavebnú jamu s povrchovým výkopom humusu priemernej hĺbky 30 cm, široké vykopávky stavebnej jamy III. - tretia kategória, výkop pôdy na základovú dosku, zrovnanie terénu, zásyp štrko pieskom a a odvoz pôdy na skládku.€/m3

m3
dopyt

Výkop zeminy III

tretej kategórie pre kanály. Výkopová cena pôdy III. tretej kategórie a opätovné zasypanie s obnovením predchádzajúceho stavu.€/m1

m1
dopyt

Povrchové vyťaženie humusu

Cena za povrchovú ťažbu humusu s priemernou hĺbkou 20 až 30 cm s odvozom na skládku.€/m3

m3
dopyt

Výkop zeminy III

tretej kategórie. Cena za vykopanie pôdy III. tretej kategórie s jej naložením a prepravením na skládku.€/m3

m3
dopyt

Zrovnanie spodnej časti stavebnej jamy

Cena za zrovnanie spodnej časti stavebnej jamy s€/m3

m3
dopyt

Položenie plsti pod štrk

Cena za položenie plsti pod spevnenú vrstvu štrku.€/m2

m2
dopyt

Zhutňovanie štrko pieskového zásypu

Cena za náradie zhutňujúce kamenný zásyp vrátane dodávky a inštalácie štrku.€/m3

m3
dopyt

Cena rýpadla, 4t - 6t

Cena za denný prenájom malého rýpadla vrátane odpisov .€/deň

deň
dopyt

Stavebná jama, široký výkop

Výstavba stavebnej jamy pre rodinný dom v náročnom teréne III. a IV. kategórie.
Strojový široký výkop pôdy pre základy s následným nakladaním na dopravné vozidlo a manuálny výkop akýchkoľvek inštalácií, vyrovnanie výkopovej podlahy s presnosťou + - 2 cm s minimálnym vyhadzovaním alebo dosypom ako aj odstránením prebytočného materiálu. Mechanické zhutnenie dna výkopu na požadované zhutnenie podľa správy inžiniersko-geologického prieskumu a tiež obstaranie, dodanie a položenie geotextílií na zválcovaný a vytvrdený podklad, pred začatím násypu, vrátane požadovaného prechodu na 10% spolu so zaobstaraním, dodávkou a inštaláciou štrkového materiálu 0/32 mm, ako podstielka pod základy, hrúbka. násypu cca. 70 cm, s rozprestretím, zrovnaním a zhutnením vo vrstvách do požadovaného zhutnenia. Výpočet po m3 štrkopiesku v zhutnenom stave, ktorý zahŕňa odvoz vyťaženého materiálu na trvalú skládku do vzdialenosti 5 km, po ktorej nasleduje kontrola inžiniersko-geologického prieskumu a monitorovanie v súlade s CHZO.€/m2

m2€/m2

m2€/m2

m2
dopyt

Kanál, úzky výkop

Výkop kanála v teréne III. a IV. kategórie v mieste objektu s odhrnutím po hranu výkopu. Zrovnanie dna výkopu s presnosťou +- 2 cm s minimálnym vyhadzovaním alebo dosypom ako aj odstránením prebytočného materiálu.€/m3

m3€/m3

m3€/m3

m3
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

VÝKOPOVÉ PRÁCE – VŠETKO, ČO POTREBUJETE VEDIEŤ

1. Prípravné stavebné práce

Výkopové práce patria medzi prvé práce, ktoré sa vykonávajú pri začatí výstavby akejkoľvek budovy vrátane súkromného domu. Medzi stavebné práce patria aj všetky práce, ktoré predchádzajú samotnej výstavbe alebo na ňu nadväzujú (prípravné, pomocné a dokončovacie), napríklad: vytyčovanie pozemku (vyznačenie obvodu budúceho domu), oplotenie staveniska, jeho ochrana a bezpečnosť; ďalším súborom úloh je vyznačenie a výkop pre prístupovú cestu (ak ešte neexistuje), výkopy stavebných jám, základov, pilotových základov, výkopy pre pivnice, čističky, žumpy, šachty, nádrže, bazény, jazierka; výkopy inžinierskych sietí (voda, plyn, elektrika, kanalizácia, odvodnenie) a podobne. Každá z týchto prác musí byť definovaná projektovými plánmi a výpočtami a potvrdená získaním stavebného povolenia.   

Kvalita prevedenia týchto prác je veľmi dôležitá a možno aj rozhodujúca pre stabilitu a životnosť budúcej stavby. Každá stavba je neustále vystavená pôsobeniu mnohých prírodných síl a faktorov prostredia, takže ak sa amortizácia ich vplyvu neuskutoční v prvej fáze realizácie projektu, všetko, čo bude nasledovať, bude otázne.

2. Kde a ako nájsť vykonávateľov prác?

Výkopová zemina z výkopových prác sa môže odvážať a ukladať na konkrétne miesto na stavenisku, a neskôr sa môže použiť na iné práce, alebo odvážať na špeciálnu skládku. Výkopové – zemné práce sa vykonávajú pre budúce inžinierske siete alebo sú jednými z prvých prác pred začatím samotnej výstavby. Ak ste sa rozhodli pre stavbu domu, určite vám je jasné, že sa výkopové práce nezaobídu bez ťažkej techniky, stavebných strojov a zariadení. V prípade, že ste sa rozhodli pre stavbu domu na kľúč, nebudete mať problémy s týmto druhom prác. Ak ste sa rozhodli stavať svoj dom vo fázach, resp. svojpomocne, potom vás bude zaujímať prenájom stavebných strojov.

Vzhľadom na to, že sú na trhu k dispozícii početní vykonávatelia všetkých druhov výkopových a zemných prác, nebude pre vás ľahké vybrať si konkrétneho realizátora, pokiaľ nie ste profesionál a nemáte presné informácie. Preto Vám určite odporúčame obrátiť sa na nás, keďže spolupracujeme len so spoľahlivými firmami a remeselníkmi, ktorých referencie a všetky komentáre zákazníkov si môžete pozrieť na našej webovej stránke. Vyplňte online formulár so základnými informáciami o požadovanom projekte a čoskoro dostanete ponuky od zainteresovaných dodávateľov so všetkými podrobnosťami.

3. Geologický posudok

Pred začatím budovania stavby dôležité je poznať podrobné údaje o zložení základovej pôdy. Umožní vám to geologický posudok (geologická správa). Je to dokument, nález geologického prieskumu pôdy, ktorý sa objednáva pred začatím akýchkoľvek stavebných prác. Je povinnou súčasťou stavebného povolenia, bez geologického posudku sa nedajú robiť výpočty súvisiace so zakladaním, ochranou výkopov a stavebných jám, odvádzaním odpadových vôd a podobne. Vykonaním inžiniersko-geologického prieskumu a vypracovaním geologického posudku získava sa nielen poznanie o zložení pôdy, ale aj o únosnosti podložia, hĺbke podzemnej vody, ktorá je obzvlášť dôležitá pre tepelné čerpadlá a studne na pitnú vodu, stlačiteľnosti základovej pôdy a podobne. Geologický posudok, resp. geologickú správu môže vypracovať osoba, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác. Určením rôznych faktorov a parametrov vyhodnotí všetky najdôležitejšie skutočnosti o danom pozemku, na základe ktorých sa projektanti rozhodnú, aké budú základy, stavebná konštrukcia, únosnosť. Obsahuje aj závery o tom, aký výkop sa bude realizovať, či je potrebná výmena zeminy a podobne. 

4. Typy výkopov

Typy výkopov môžu byť rôzne, v závislosti od toho, či ide o inžinierske alebo pozemné stavby. Výkopový materiál môže byť použitý ako podložie, zhutnený, použitý na vyrovnanie terénu, vybudovanie chodníkov alebo ciest, vyhotovenie základov.

Povrchové úpravy terénu a hĺbkové výkopové práce sa líšia, ako už názov napovedá, hĺbkou výkopu, ale aj účelom. Každý výkop zeminy, resp. spôsob, akým sa vykonáva, akým typom mechanizácie a nástrojov, je definovaný konečným účelom stavby, pre ktorú sa robí. Pôda je kategorizovaná podľa druhu pôdneho materiálu. Jednoduchšie povedané, môže byť obyčajná, sypká, tvrdá alebo kamenistá, pričom každý z týchto typov pôdy vyžaduje iné spracovanie, inú mechanizáciu. Samozrejme, cena výkopu vždy závisí od zložitosti a rozsahu prác.

Výkopy sú rozdelené do dvoch hlavných skupín – široké a úzke, sú to:

 • výkopy pre základy a betonáž,
 • výkopy pre kladenie inštalácií, kanalizáciu, vodovod, šachty,
 • výkopy pre odvodňovacie kanály,
 • výkopy pre bazény, pivnice,
 • výkopy stavebných jám,
 • čistenie a vyrovnávanie terénu,
 • spevnenie a zabezpečenie výkopu podpornými alebo opornými múrmi,
 • smerové vŕtanie (pretláčanie) – vytváranie vrtných trás pod cestami, chodníkmi, existujúcimi stavbami...

Keď je výkop hotový, musí byť chránený pred zrútením či zosuvom pôdy, na to sú potrebné špeciálne prostriedky, materiály a stroje.

4.1. Široké výkopy

Najbežnejším príkladom širokého výkopu je stavebná jama, ktorá sa robí v prípadoch, keď stavba má podzemné miestnosti. V súkromných domoch je to suterén (pivnica), zatiaľ čo v bytových a nebytových budovách sú to väčšinou podzemné garáže, strojovne a podobne.

Široké výkopy sa robia ťažkou mechanizáciou, vlastne stavebnými strojmi, ako sú buldozéry, bagre (rýpadlá), dozéry a škrabky. Výkop zeminy sa robí vo vrstvách: plytšie výkopy 0,2 – 0,4 m a hlbšie výkopy 0,6 – 0,8 m. Tzv. hrubý výkop končí v nadmorskej výške 0,2 až 0,3 m nad projektovanou hĺbkou dna jamy a ďalšia fáza začína ďalšou fázou stavebných prác.

Ak je potrebné zeminu po výkope nasypať, zhutniť a spevniť, robí sa to po vrstvách, postupne, pomocou nakladačov, vyklápačov, bagrov a škrabiek. Nasýpajú sa menšie množstvá zmesi pôdneho materiálu a frakcií – 0,2 až 0,4 m, ak je pôda jemnozrnná, alebo 0,3 až 0,7 m, ak je pôda hrubozrnná. Zarovnávanie sa robí aj bagrami alebo škrabkami, a nakoniec jemné urovnanie grejdrami.

4.2. Úzke výkopy

Ak ide o stavebnú jamu s úzkym výkopom, znamená to, že novostavba zaplní priestor medzi dvoma existujúcimi budovami, stavebný pozemok je v takom prípade značne obmedzený. Vtedy je potrebné urobiť užšiu a hlbšiu jamu s vertikálnym zaistením. To si samozrejme vyžaduje aj presné výpočty a precízne projektovanie. Dôležité je zhutnenie a spevnenie dna jamy a ochrana. Veľkú pozornosť treba venovať existujúcim potrubiam a rozvodom inštalácií, aby sa nepoškodili, a stavebný odpad sa odváža ihneď na skládku.

5. Výkop zeminy pre inžinierske stavby

Výkop zeminy (zemné práce) zahŕňa aj prístupovú cestu k (stavebnému) pozemku, do garáže a neskôr chodníky po dvore. Všetko musí byť trasované a označené, následne riadne spevnené pred asfaltovaním alebo dláždením.

Do tohto typu výkopov patria aj vrty pre studne alebo vrty pre tepelné čerpadlá, smerové vŕtanie (pretláčanie) – vytváranie vrtných trás pod cestami, chodníkmi, existujúcimi stavbami pre inžinierske siete, jamy pre bazény, žumpy (septiky) a dažďové nádrže. Sem patria aj rôzne typy rýh a kanálov na rozvody inštalácií, šachty, prípadne premostenia alebo kanály na ochranu pred povodňami a pod.

6. Výkopové práce pre rôzne typy inštalácií

Nielen pred samotnou výstavbou domu, ale aj počas výstavby treba zabezpečiť prístup na stavenisko potrebnej mechanizácie. Okrem výkopu stavebnej jamy pre základovú dosku alebo vŕtania a kopania pre bodové alebo pásové základy, ide aj o výkop rýh pre všetky typy vedení (elektroinštalácie, vodovod, kanalizácia); nasledujú kanály na drenáž základov a podporných/oporných múrov a nakoniec, ak je to potrebné, kanály pre telefóniu, televíziu a internet.   

Niektoré z týchto výkopov sa realizujú v rámci prípravných prác, niektoré súbežne so stavebnými a remeselnými prácami a niektoré až nakoniec ako dokončovacie práce, napr. terénne úpravy dvora a záhrady. Bez ohľadu na to, o aké výkopové práce ide, musia byť dobre naplánované a odborne zrealizované, aby nevznikli problémy, alebo ešte horšie, aby sa nerozšírili a neprehĺbili. V tejto súvislosti je dôležité mať na zreteli, že bez ohľadu na veľkosť projektu a investície stabilita, životnosť a využiteľnosť vášho budúceho domu závisí od kvality prevedenia tejto prvej fázy výstavby. A každá následná sanácia si vyžaduje vysoké náklady a môže priniesť ešte väčšie komplikácie.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMVÝKOP JAMY NA TRAMPOLÍNU

Dobrý deň,

Potrebujem na jar vykopať dieru na trampolínu 430 cm (hĺbka 1m).
Cca 6 m3
https://youtu.be/Zg3zxoruz34?t=50

https://www.hopsej.cz/files/navody/berg/2022/berg-champion-flatground.pdf

Vrátanie odvozu likvidácie zeminy.

Prosím o nacenenie bagrom aj ručne. Nie som si istý, či sa tam dostaneme bagrom.

Prosím o nacenenie: zvlášť výkopu, odvozu a likvidácie.
Veľmi ďakujem

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
450 1 do 750 €


........

VÝKOP JAMY 6X7M HLBKA 3,2M

Dobrý deň.

potrebujem vykopať stavebnú jamu v prílohe a odvoz zeminy do 500metrov. Otočný bager. Žiadam Vás o zaslanie cenovej ponuky. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

3150 1 do 5250 €


........

ODSTRÁNENIE BETONOVEJ STUDNE A TERÉNNE ÚPRAVY

Dobrý deň.

Potrebujem ramenom traktorbágra vytiahnúť výstroj studne zo zeme a zahrnúť vzniknutú dieru. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 1350 1 do 2250 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, VYKOPAŤ JAMU 2X2 NA HĹBKU 2,6M.NA ŽUMPU , PO POPISU
Výkopové práce, Veľký Kýr

900 € do 1500 €

CENA, VYKOP ZAKLADY PRE RODINNY DOM, CCA 27M3
Výkopové práce, Komárno

1800 € do 3000 €

CENA, ZEMNÉ PRÁCE, 50 M2
Výkopové práce, Dunajov

1350 € do 2250 €

CENA, VYBETONOVAT MALU "PIVNICKU" VO SVAHU, CCA 80 CMX 80 CM, HLBKA CCA 80-100CM
Výkopové práce, Liptovský Mikuláš

7200 € do 12000 €

CENA, ZEMNE PRACE, ROZSIRENIE POLNEJ CESTY , PO POPISU
Výkopové práce, Šípkov

1800 € do 3000 €

CENA, UPRAVA POZEMKU , 500 M2
Výkopové práce, Vysoká nad Kysucou

4500 € do 7500 €

CENA, ZHRNUTIE ORNICE, ZÁKLADY, ZÁKLADOVÁ DOSKA, 9,05M X 15M A PODKLADNÝ BETÓN 150MM
Výkopové práce, Krakovany

18000 € do 30000 €

CENA, VÝKOP DIERY A VYNOS, 6
Výkopové práce, Trebišov

1350 € do 2250 €

CENA, VYKOP PRE POTRUBIE, ODSTRANENIE BETONU, CCA 40M
Výkopové práce, Kuklov

900 € do 1500 €

CENA, VÝKOP PODLAHY V KUCHYNI 20 CM CISTÁ ZEM A BETÓNOVANIE , 23 M2
Výkopové práce, Liptovský Mikuláš

900 € do 1500 €

CENA, VYKOPANIE ZÁKLADOV PRE RODINNÝ DOM, 40 M3
Výkopové práce, Ivanovce

1350 € do 2250 €

CENA, ÚPRAVA TERÉNU NA POZEMKU., PO POPISU
Výkopové práce, Svätý Peter

1350 € do 2250 €

CENA, VYKOPAT JAMU A NAVIEST HALUZOVINU, 8 M2
Výkopové práce, Suchá nad Parnou

450 € do 750 €

CENA, ROZKOPANIE CESTY KVÔLI VODOVODNEJ PRÍPOJKE (4M2), PO POPISU
Výkopové práce, Liptovský Mikuláš

450 € do 750 €

CENA, ODKOP MAKADAMU V RYHE, 15 M2
Výkopové práce, Dubnica nad Váhom

900 € do 1500 €

CENA, VYKOP NA PRIPOJENIE VODY A ELEKTRINY K POZEMKU., PO POPISU
Výkopové práce, Stará Turá

1800 € do 3000 €

CENA, ODVODNOVACI KANAL PRI DOME (KANAL, STRK, RURY, IZOLACIA DOMU), 11M A HLBKA JE 1M
Výkopové práce, Staré Hory

630 € do 1050 €

CENA, VÝKOPOVÉ PRÁCE, STROJNÉ, RUČNE, ODVOZ, 30 M2
Výkopové práce, Košice

900 € do 1500 €

CENA, VYBUDOVANIE VODOVODNEJ A ELEKTRICKEJ PRÍPOJKY, PO POPISE
Výkopové práce, Čachtice

3150 € do 5250 €

CENA, JAMU PRE ZUMPU V H. BREZNICI., PO POPISU
Výkopové práce, Horná Breznica

540 € do 900 €

CENA, TERÉNNA ÚPRAVA A VÝKOPOVÉ PRÁCE, PO POPISU
Výkopové práce, Košice

1800 € do 3000 €

CENA, VÝKOP 60X150X100 CM, PO POPISU
Výkopové práce, Skalica

180 € do 300 €

CENA, VYKOPAŤ JAMU, 3 X 3,5 X 3 M, PO POPISU
Výkopové práce, Keť

900 € do 1500 €

CENA, VÝKOP VODOVODU, CCA 29M, PO POPISU
Výkopové práce, Veľké Úľany

900 € do 1500 €

CENA, VYKOP JAMY S:2500, V:3000, D:12000 PRE KONTAJNER, PO POPISE
Výkopové práce, Banská Bystrica

1170 € do 1950 €

CENA, VÝKOP PRE VÝMENU VODOVODNEHO POTRUBIA , PO POPISU
Výkopové práce, Iža

450 € do 750 €

CENA, VYKOP JAMY PRE PRIVODNY KABEL K DOME, DLZKA CCA 10M HLBKA 1M., PO POPISU
Výkopové práce, Bojnice

450 € do 750 €

CENA, VYKOP NA ZAKLAD MUROVANEHO OPLOTENIA, PO POPISU
Výkopové práce, Veľký Meder

225 € do 375 €

CENA, ZÁKLADY DOMU , PO POPISU
Výkopové práce, Lučenec

5850 € do 9750 €

CENA, VÝKOP KANALIZÁCIE, VÝKOP ŠACHTY NA VODU, VÝKOP VSAKOVACEJ, PO POPISU
Výkopové práce, Nižná

1350 € do 2250 €

CENA, VÝKOP OKOLO DOMU NA DRENAŽ, PO POPISU
Výkopové práce, Važec

90 € do 150 €

CENA, VÝKOPOVÉ PRÁCE, PO POPISU
Výkopové práce, Michal na Ostrove

270 € do 450 €

CENA, VYKOPOVE A ASFALTIVACIE PRACE PRI VYMENE PRIVIDNEHO KABLA POD CESTOU, PO POPISU
Výkopové práce, Chorvátsky Grob

450 € do 750 €

CENA, MANUÁLNY VÝKOP PRE ZAPOJENIE VODOVODU , PO POPISU
Výkopové práce, Horná Mičiná

270 € do 450 €

CENA, VYKOP CCA 40 METROV, PO POPISU
Výkopové práce, Vyhne

630 € do 1050 €

CENA, VYKOPAŤ POTRUBIE 10M 2M HĹBKA , PO POPISU
Výkopové práce, Kolárovice

900 € do 1500 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Výkopové práce CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

1148+ SPOLOČNOSŤAMI PRE VÝKOPOVÉ PRÁCE
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI VÝKOPOVÉ PRÁCE?

 • Výkopové práce Bratislava
 • Výkopové práce Banská Bystrica
 • Výkopové práce Košice
 • Výkopové práce Nitra
 • Výkopové práce Prešov
 • Výkopové práce Žilina
 • Výkopové práce Bardejov
 • Výkopové práce Humenné
 • Výkopové práce Komárno
 • Výkopové práce Levice
 • Výkopové práce Liptovský Mikuláš
 • Výkopové práce Lučenec
 • Výkopové práce Martin
 • Výkopové práce Michalovce
 • Výkopové práce Nové Zámky
 • Výkopové práce Piešťany
 • Výkopové práce Poprad
 • Výkopové práce Považská Bystrica
 • Výkopové práce Prievidza
 • Výkopové práce Ružomberok
 • Výkopové práce Spišská Nová Ves
 • Výkopové práce Topoľčany
 • Výkopové práce Trenčín
 • Výkopové práce Trnava
 • Výkopové práce Zvolen
 • Výkopové práce Bánovce nad Bebravou
 • Výkopové práce Brezno
 • Výkopové práce Bytča
 • Výkopové práce Čadca
 • Výkopové práce Detva
 • Výkopové práce Dolný Kubín
 • Výkopové práce Dunajská Streda
 • Výkopové práce Galanta
 • Výkopové práce Gelnica
 • Výkopové práce Hlohovec
 • Výkopové práce Ilava
 • Výkopové práce Kežmarok
 • Výkopové práce Krupina
 • Výkopové práce Kysucké Nové Mesto
 • Výkopové práce Levoča
 • Výkopové práce Malacky
 • Výkopové práce Medzilaborce
 • Výkopové práce Myjava
 • Výkopové práce Námestovo
 • Výkopové práce Nové Mesto nad Váhom
 • Výkopové práce Partizánske
 • Výkopové práce Pezinok
 • Výkopové práce Poltár
 • Výkopové práce Púchov
 • Výkopové práce Revúca
 • Výkopové práce Rimavská Sobota
 • Výkopové práce Rožňava
 • Výkopové práce Sabinov
 • Výkopové práce Šaľa
 • Výkopové práce Senec
 • Výkopové práce Senica
 • Výkopové práce Skalica
 • Výkopové práce Snina
 • Výkopové práce Sobrance
 • Výkopové práce Stará Ľubovňa
 • Výkopové práce Stropkov
 • Výkopové práce Svidník
 • Výkopové práce Trebišov
 • Výkopové práce Turčianske Teplice
 • Výkopové práce Tvrdošín
 • Výkopové práce Veľký Krtíš
 • Výkopové práce Vranov nad Topľou
 • Výkopové práce Žarnovica
 • Výkopové práce Žiar nad Hronom
 • Výkopové práce Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené