Pre oblasť
  AGROKOMPLEX - NÁBYTOK A BÝVANIE

  Stromolezectvo a iné práce vo výške 

  Článok si prečítalo viac ako 1127+ používateľov
  Aby dosiahla svoju maximálnu životnosť, každá budova si vyžaduje pravidelné čistenie, údržbu a opravy, a to nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. Ak ide o viacpodlažné budovy, umývanie okien, nátery a ošetrenie fasád, čistenie striech alebo odkvapov vôbec nie je jednoduché. Práce vo výškach nesúvisia iba s budovami. Problémy nám môže spôsobiť aj orezávanie alebo výrub stromov, nevieme ako na to. Alebo umiestňovanie reklám či vianočného osvetlenia na nejakej výškovej budove. V súčasnosti práce vo výške vykonávajú početné špecializované firmy, ktoré majú nielen potrebné vybavenie a prístroje, ale aj potrebné skúsenosti. 
  Odborný článok 1127
  stromolezectvo
  Máme 680 realizátorov v oblasti Údržba:

  1. Čo sú to práce vo výškach?

  Výšková práca je akákoľvek pracovná činnosť, pri ktorej sú chodidlá osoby, ktorá vykonáva tento druh práce vo výške viac ako 1,5 metra. Aj keď sa nám na prvý pohľad môže zdať, že ide o relatívne malú vzdialenosť, je potrebné vedieť, že aj pád z takejto malej výšky môže spôsobiť veľmi vážne zranenia. Všetky práce vo výške, alebo na nejakom neprístupnom mieste, ktoré nemáte odvahu vykonať sami, môžu namiesto vás vykonať výškoví pracovníci firiem, ktoré poskytujú rozličné druhy služieb a zároveň sa snažia rešpektovať BOZP.  

  2. Spôsob realizácie práce vo výške

  Výškové práce sa dajú využiť takmer pri každom pracovnom odvetví. Môžu sa realizovať viacerými spôsobmi: pomocou prístupu z rebríka, pomocou lanovej techniky, pomocou lešenia, pomocou vysokozdvižnej plošiny, ale aj využitím helikoptéry.

  Výškový pracovník musí absolvovať všetky potrebné školenia, ale musí byť predovšetkým technicky zručný, spoľahlivý, skúsený a ovládať viacero profesií zároveň. 

  3. Aké sú výhody výškových prác oproti tradičným postupom (lešenia, zábradlia)?

  Finančná efektívnosť: ak si prenajmete firmu vykonávajúcu výškové práce, nemusíte platiť za prenájom a stavbu lešenia alebo prevádzku komplikovaných zariadení. 

  Rýchlosť: prenajatá firma na vytvorenie prístupového systému k miestu práce potrebuje iba niekoľko minút a môže sa venovať práci. 

  Minimálne obmedzenia pre okolie: výškoví pracovníci si vyhradia iba priestor, kde budú  pracovať, a preto nie je potrebné obmedziť napr. pohyb okolo celej budovy alebo zastaviť výrobu v celej hale.

  4. Kedy môžete najať firmy zaoberajúce sa výškovými prácami? 

  Môžete to urobiť napríklad, ak potrebujete vykonať čistiace práce, maliarske a natieračské práce (fasády a strechy budov, oceľové konštrukcie, stožiare..). Výškoví pracovníci bez problémov zvládnu opravy neprístupných striech a klampiarskych prvkov, stavbárske práce menšieho rozsahu (lokálne opravy betónu a omietok, zatepľovacie systémy) alebo stavbu a údržbu veterných elektrární, ropných plošín, inštaláciu a údržbu telekomunikačných vysielačov. Môžete si ich najať aj ak potrebujete vykonať výrub a orezávanie stromov. 

  4.1. Ošetrovanie, orezávanie a výrub stromov 

  Hoci si mnohí z nás myslia, že stromy môže rezať ktokoľvek, ide o odbornú prácu, pri ktorej je potrebné zhodnotiť rôzne faktory. Rez vždy treba prispôsobiť pre konkrétny strom, pričom treba  brať do úvahy druh stromu, jeho fyziologický stav, statické pomery a podobne, na základe čoho odborník stanoví rozsah a intenzitu zásahu. Ak rez vykonáme neodborne, môže dôjsť k nenávratnému trvalému poškodeniu stromu alebo jeho destabilizácii a následnému pádu.

  Praktická arboristika (stromolezectvo) sa zaoberá komplexnou profesionálnou starostlivosťou o stromy (od výsadby a starostlivosti až po ich výrub).

  Skúsený a kvalifikovaný odborník z oblasti arboristiky musí mať okrem teoretických znalostí aj lezecké a technické zručnosti (certifikát odbornej spôsobilosti pre práce vo výškach pomocou horolezeckej techniky), tiež poznatky z mnohých vedných odborov (rastlinná fyziológia, anatómia, fytopatológia, dendrológia, mykológia, mechanika, pedológia, ekológia a ďalšie) a profesionálne technologické vybavenie.

  Ak potrebujete spíliť nejaké stromy, orezať suché alebo polámané konáre alebo konáre skrátiť, môžete si najať firmu, ktorá je špecializovaná na tieto výškové práce, resp. firmu zaoberajúcu sa arboristikou.

  Na orezávanie stromov arboristi používajú špeciálnu modernú lanovú techniku stromolezectva, ktorá maximalizuje produktivitu práce
  Na orezávanie stromov arboristi používajú špeciálnu modernú lanovú techniku stromolezectva, ktorá maximalizuje produktivitu práce

  4.1.1. Orezávanie stromov

  Aby stromy boli zdravé, s pekne formovanou korunou, dôležité je správne orezávanie. Existuje niekoľko typov rezov, medzi najbežnejšie  a najčastejšie používané patria:

  Výchovný (zakladací) rez

  Tomuto rezu je potrebné venovať obzvlášť veľkú pozornosť, pretože sa robí v prvých rokoch po výsadbe stromu na trvalé stanovisko za účelom vytvorenia pevnej kostry koruny. Správne prevedený rez je predpokladom na vytvorenie zdravej a stabilnej štruktúry koruny v období dospelosti. Strom tak bude menej náchylný na štrukturálne poškodenia a jeho údržba bude jednoduchšia. 

  Zdravotný rez

  Je to komplexné opatrenie, cieľom tohto typu rezu je udržať dobrý zdravotný stav a vitalitu  stromu. Ide predovšetkým o odstránenie vysychajúcich a suchých konárov, mechanicky poškodených a zlomených konárov, tiež konárov infikovaných chorobami alebo napadnutých škodcami, krížiacich sa konárov alebo konárov nevhodne vrastajúcich do koruny.

  Bezpečnostný rez

  Je to najjednoduchší typ ošetrenia stromov. Cieľom tohto rezu je bezpečný strom, ktorý neohrozuje svoje okolie, zdravie osôb alebo ich majetok. Z koruny stromov sa odstraňujú odumreté, suché, poškodené, nalomené alebo zlomené voľne visiace  vetvy a konáre. 

  Redukčný rez

  Tento rez má za účel zmenšenie objemu koruny stromu alebo jej častí. Používa sa v prípadoch, keď je potrebné zaistiť dostatočný odstup od rôznych prekážok (stromy rastúce v blízkosti domov, plotov, dopravných značiek, semaforov, nadzemného elektrického vedenia, verejného osvetlenia...). Ďalším dôvodom redukcie môže byť aj asymetrická alebo excentrická koruna. Predsa však tento rez nesmie byť príliš radikálny.

  Radikálny rez  (dekapitácia) 

  Je to drastický rez, ktorým sa znižuje jeho ekologická, estetická a spoločenská hodnota a strom sa devastačne poškodzuje. Neodborný rez spôsobuje odumieranie stromov, je vstupnou bránou útoku mikroorganizmov hnilobných húb. Pri dekapitácii zvyčajne dochádza k deformácii prirodzenej architektúry koruny stromu, v miestach rezov vyrastá nová nestabilná sekundárna koruna, ktorá môže ohroziť život a majetok ľudí.  Radikálny rez vždy predstavuje neopodstatnený, technologicky chybný a neetický zásah do živého organizmu.

  4.2. Výrub stromov 

  Pretože ide o rizikovú činnosť, výrub je dôležité vykonať odborne a bezpečne. Ak je strom vážne poškodený a ohrozuje zdravie, život a majetok, výrub stromu a následné nahradenie zdravým stromom je často najlepším riešením. Pri týchto prácach môže byť použitá ťažká technika (plošiny, žeriavy), ak to nie je možné, využívajú sa špeciálne lanové techniky a technológie, kedy sa strom spúšťa po častiach bezpečne na zem.

  4.3. Istenie korún stromu

  Ide o preventívne opatrenia zamerané na stabilizáciu koruny stromu, ktoré zabraňujú rozlomeniu stromu alebo pádu konárov. Tento úkon je najčastejšie potrebné vykonať z dôvodu rôznych rastových defektov, mechanických poškodení a podobne. Bezpečnostná väzba sa vyberá a inštaluje pre každý strom individuálne, podľa rozsahu poškodenia. 

  Existujú statické a dynamické bezpečnostné väzby, ktoré sa aplikujú kvôli zvýšeniu stability stromu, bezpečnosti osôb a predmetov nachádzajúcich sa pod stromom alebo v jeho blízkosti. 

  4.3.1. Dynamická väzba 

  Je to moderný typ väzieb, ktorý je v súčasnosti najpoužívanejší druh zabezpečovacieho systému. Používajú sa syntetické laná, ktoré tlmia výkyvy konárov stromov počas nárazov silného vetra a zabraňujú tak ich extrémnemu namáhaniu a rozlomeniu koruny stromu Inštaláciou tohto systému sa zvýši stabilita stromu a predĺži jeho zachovanie na stanovisku. Pri tomto spôsobe istenia koruny stromu ide o jednoduchý a šetrný spôsob zvýšenia jeho bezpečnosti a zníženia potreby jeho rezu.

  4.3.2. Statické väzby

  Tento typ väzieb sa používa pri zaistení stromov, ktoré sú výrazne staticky oslabené prasklinami, dutinami alebo stromov, ktorých drevo je, predovšetkým v miestach vetvenia, výrazne poškodené.

  Okrem prác vykonávaných vo výške, firma zaoberajúca sa  rezom a výrubom stromov môže vykonať aj frézovanie pňov, štiepkovanie konárov a odvoz a likvidáciu drevín.

  Odborná rada zo spoločnosti JOPI-TRANS, s.r.o

  1. Čo sú to výškové práce a kde všade práce vo výškach vykonávate?

  Výškové práce nesú označenie aj ako práce vo výškách a nad volnou hĺbkou, sú definované ako práca a pohyb pracovníka na pracovisku s nebezpečím pádu z výšky alebo do hĺbky.  Za prácu vo výške sa považuje pracovná činnosť, pri ktorej sa chodidlá pracovníka nachádzajú vo výške 1,5m a viac.

  2. Kde práce vo výškach vykonávate?

  Práce vo výškach vykonávame na Západnom Slovensku - v Bratislavskom a v Trnavskom kraji.

  3. Aká je cena prác vo výškach?

  Ceny prác vo výške sa pohybujú od 20-50 eur za hodinu. Pri činnosti vo výškach musí každý pracovník absolvovať pravidelné preškolenie. Ďalšie náklady môžu predstavovať za prenájom a dopravu výškovej techniky - vysokozdvižných plošín. Tá sa pohybuje od 30-50 eur za hodinu, podľa potrebnej výšky.

  4. Čo je to čistenie fasád a ako čistenie prebieha, aký je postup?

  Okrem znečistenia od prachu sa na fasádach domov objavujú plesne a riasy. Najlepším spôsobom, ako vyčistiť fasádu je použitie tlakovej vody spolu s špeciálnymi prípravkami na čistenie fasády, ktoré odstraňujú nečistoty z minerálnych podkladov. Čistiace prípravky sú šetrné voči životnému prostrediu, vyrobené sú z prírodných obnoviteľných zdrojov. Aplikujú sa mäkkou kefkou alebo valčekom na podklad. Prípravok sa nechá exponovať potrebný čas. Typický kontaktný čas je medzi 5 a 10 minútami. Následne sa plocha očistí tlakovou vodou, kým sa neodstránia všetky zvyšky. Pred samotným čistením je vhodné kontaktný čas vyskúšať na nenápadnej ploche. Na čistenie fasády nie sú potrebné lešenia. Vykonávame ich za pomoci vysokozdvižných plošín s certifikovanými pracovníkmi

  5. Aké služby pri výškových pácach poskytujete?

  Pri výškových prácach často poskytujeme tieto služby: pílenie stromov, orez a výrub stromov, čistenie odkvapových žľabov, natieračské a maliarske práce, čistiace práce, stavebné práce vo výške, oprava zatekania, rôzne montážne práce, elektroinštalačné práce, opravy osvetlenia atď.

  U nás dostanete najvýhodnejšie ponuky a kvalitnú prácu!

  Pani Eva Sziglová, spoločnosť JOPI-TRANS, s.r.o.

  5. Umývacie a čistiace práce vo výškach 

  Keďže sa výškoví pracovníci vedia bezpečne pohybovať po konštrukciách a fasádach budovy, čistenie a umývanie vo výškach zdolajú rýchlejšie a efektívnejšie. Okrem umývania okien, sem patrí aj umývanie presklených fasád a vonkajších žalúzií, vysokotlakové čistenie (wapovanie) fasád budov, čistenie a vysávanie stropných konštrukcií, vzduchotechniky a elektrických rozvodov v priemyselných halách. 

  Tieto práce výškoví pracovníci vykonávajú pomocou horolezeckej techniky, takže nie je potrebné montovať lešenie ani využívať vysokozdvižnú plošinu, ktoré sú finančne a priestorovo náročné
  Tieto práce výškoví pracovníci vykonávajú pomocou horolezeckej techniky, takže nie je potrebné montovať lešenie ani využívať vysokozdvižnú plošinu, ktoré sú finančne a priestorovo náročné

  5.1. Čistenie fasád 

  Každý si praje, aby jeho fasáda aj po niekoľkých rokoch vyzerala ako nová, avšak bez náležitej starostlivosti to nie je možné. Nečistoty, machy a plesne negatívne ovplyvňujú funkčnosť fasády a v neposlednom rade aj estetickosť. Vhodným riešením je čistenie fasád (likvidácia machu, plesní a nečistôt; aplikácia protiplesňovej impregnácie…), ktorým sa predĺži životnosť vašej fasády. 

  5.2. Čistenie striech

  Čistenie strešných krytín od starých náterov, machov, plesní a rias významne prispieva k zvýšeniu funkčnosti, živostnosti a v neposlednom rade estetickosti strešných krytín. Po vyčistení  betónových a keramických typov striech vysokotlakovým čističom, krytinu možno impregnovať a zabrániť tak znovuvytvoreniu machov, plesní a rias.

  5.3. Ďalšie služby

  Firma vykonávajúca práce vo výškach ponúka aj ďalšie služby: čistenie, opravu a montáž zvodov a žľabov, tmelenie a opravy fasád, natieranie fasád, čistenie fotovoltaických a solárnych panelov…

  6. Montáž reklám, log a osvetlenia vo výške

  Výškoví pracovníci majú skúsenosti aj s montážou rôznych druhov reklám, log, svetelných panelov vo výškach. Akúkoľvek reklamu, logo alebo svetelný panel nainštalujú spoľahlivo a bezpečne na strechu alebo fasádu výškovej budovy za pomoci helikoptéry, žeriavu alebo lanovej techniky. Okrem toho ponúkajú aj iné služby, napr. maľovanie loga alebo nápisov na priemyselné komíny, silá a fasády, montáž reklamných pútačov a reklamných tabúľ, inštaláciu veľkoplošných reklamných plachiet a bannerov na fasády budov, lepenie reklamných fólií na okná a presklené plochy, lepenie reklám na veľkoplošné bigbordy vo výške a iné. 

  Tiež vykonávajú aj osvetlenie reklamných plôch vo výške, montáž vianočného osvetlenia, údržbu a čistenie neprístupných reklamných plôch a tabúľ vo výške, opravu poškodených častí reklám a reklamných plôch, demontáž starých tabúľ, pútačov a veľkoplošných reklamných bannerov a iné za pomoci helikoptéry, žeriavu alebo lanovej techniky.

  Firmy, ktoré poskytujú svoje služby vo výške, vám pomôžu ušetriť nielen čas ale aj peniaze.
  Práce vo výškach realizujú niekoľkými spôsobmi spoľahliví a skúsení pracovníci, ktorí absolvovali všetky potrebné školenia
  Práce vo výškach realizujú niekoľkými spôsobmi spoľahliví a skúsení pracovníci, ktorí absolvovali všetky potrebné školenia

  Spomenuli sme iba časť prác, ktoré vykonávajú výškoví pracovníci. Sú tu aj ďalšie, v tomto článku nespomenuté výškové práce. Ak máte záujem o akúkoľvek prácu vykonávanú vo výške, môžete nás kontaktovať na daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Realizátori uvedených prác, s ktorými spolupracujeme, pripravia ponuku presne zodpovedajúcu vašim požiadavkám.  

  Odborný článok 1127
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Údržba?

  Máme 680 realizátorov v oblasti Údržba:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 680 realizátorov v oblasti Údržba
  10
  1

  Pavián záhradník


  10
  2

  Práce vo výškach - Mgr. Lukáš Chlebničan


  9.3
  0

  TELEMONT s.r.o


  9.4
  0

  ZÁHRADNÍK ROMAN, s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené