Pre oblasť
  Demolačný plán je súčasťou projektu na získanie povolenia na odstránenie určitého objektu, resp. stavebného povolenia. Demolačný plán pozostáva z titulnej strany, ktorá obsahuje všetky všeobecné informácie o stavbe a všetkých zúčastnených, vyhlásenie zodpovedného projektanta, technickú správu a plán stavby.
  Odborný článok 492
  buracie prace
  Máme 1255 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  1. Titulná strana

  Titulná strana obsahuje informácie o čísle a type projektu, druhu stavby, investorovi, zariadení a jeho lokalite, projektantovi, zodpovednom projektantovi a zodpovednom projektovom manažérovi (spravidla je ním rovnaká osoba).

  Podľa typu projektu je súčasťou projektu na získanie stavebného povolenia aj demolačný plán a v časti o druhu výstavby sa spravidla uvádza odstránenie, rekonštrukcia, prístavba alebo energetická sanácia stavby.

  Bezprostredne po všeobecných údajoch o demolačnom pláne nasleduje písomné vyhlásenie zodpovedného projektanta k plánu odstránenia stavby, v ktorom projektant podpisom garantuje, že demolačný plán je vypracovaný v súlade s územným plánom, stavebnou legislatívou a inými podmienkami projektu. Tento dokument vlastne potvrdzuje, že pri príprave plánu boli zohľadnené všetky relevantné základné požiadavky, že odstránenie bude bezpečné, vykonané v súlade s demolačným plánom a že všetky požiadavky potrebných štúdií boli zohľadnené pri vypracovaní plánu.

  2. Technická správa

  Technická správa pozostáva z jednotlivých kapitol, ktoré poskytujú všetky opisy a potrebné informácie pre bezproblémový priebeh demolácie objektu.

  Projektová úloha

  Projektová úloha obsahuje základné informácie o stavbe, opis existujúceho stavu, priebeh demolácie, opis nevyhnutných prác pred demoláciou, opis demolačných prác, opis a dodržiavanie bezpečnostných opatrení, keď sa búranie určitých častí vykonáva rôznymi spôsobmi, opis a dodržiavanie bezpečnostných opatrení pri ručnom búraní, spôsoby predchádzania emisiám prachu (nadmernej prašnosti) a iným nebezpečenstvám, plánovaný termín búrania a zoznam stavebného odpadu pri búraní stavby.

  Prehľad množstiev plánovaného stavebného odpadu

  Podľa opisu jednotlivých druhov stavebných odpadov, ktoré pri demolácii objektu vzniknú, nasleduje podrobný prehľad množstiev stavebného odpadu podľa druhov. Prehľad množstva stavebného odpadu sa uvádza v tabuľke tak, že okrem druhu stavebného odpadu je evidované aj maximálne množstvo stavebného odpadu, pri ktorom investor nemusí zabezpečiť odvoz do zberne stavebného odpadu a presné množstvo stavebného odpadu. Na konci tabuľky uvádza sa predpokladaná hodnota búracích prác spolu s odvozom na trvalú skládku.

  Nakladanie so stavebným odpadom

  V ďalšej časti sa hovorí o nakladaní so stavebnými odpadmi, ktoré je potrebné vykonávať v súlade so všetkými platnými predpismi týkajúcimi sa tejto problematiky. Pri nakladaní so stavebným odpadom sa musí osobitne opísať ich dočasné uloženie na stavenisku a neskôr uloženie na trvalú skládku.

  Bezpečnosť pri práci

  Bezpečnosť pri práci zahŕňa definovanie pracovného postupu a činností a opis ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti pri búraní stavby. Keď ide o bezpečnosť pri práci, osobitný dôraz sa kladie na vhodné ochranné prostriedky každého zo zhotoviteľov a bezpečnosť staveniska, ktoré musí byť usporiadané tak, aby umožňovalo bezproblémové a spoľahlivé vykonávanie všetkých búracích prác opísaných v technickej správe.

  Stavebné stroje a stavebné zariadenia

  Záver technickej správy spravidla obsahuje opis a zoznam všetkých stavebných strojov a stavebných zariadení, ktoré sú v čase búrania plánované na stavbe. Osobitne sa zdôrazňuje, že všetky stavebné stroje a iné stavebné zariadenia používané pri búraní a preprave materiálov musia byť kontrolované a odskúšané a musia spĺňať špecifické podmienky v stavebníctve. Pracovníci, ktorí obsluhujú stavebné stroje, musia poznať návody na ich použitie.

  3. Stavebné plány

  Plány, resp. výkresy zvyčajne zahŕňajú situáciu odstraňovania stavby, pôdorys prízemia,  pôdorys podkrovia, pôdorys strechy a charakteristické prierezy. Všetky výkresy sú samozrejme vyhotovené v primeranej mierke, kde sa z nich dajú vyčítať všetky potrebné informácie. Mierka môže byť 1 : 500, výkresy pôdorysov a prierezov 1 : 100 a jednotlivé zaznamenané detaily v mierke 1 : 50 alebo 1 : 20.

  4. Demolačný plán – cena

  Demolačný plán rodinného domu, ktorý zahŕňa technickú správu, plány pre získanie stavebného povolenia v mierke 1 : 100, získanie potrebných schválení, vedenie procesu, vypracovanie potrebných štúdií a iných vyhlásení, stojí 2 000 až 6 000 EUR.

  Cena búrania priemerného rodinného domu závisí od mnohých faktorov: veľkosti, konštrukčného zloženia budovy a umiestnenia pozemku, pri ktorom sa berie do úvahy dostupnosť terénu. Všetky tieto faktory môžu zvýšiť náklady na demoláciu domu. Niečo môžeme ušetriť aj na konštrukčnom zložení domu, pretože stavebný materiál môžeme použiť na podsyp, podporu zeminy a podobne. Pokiaľ ide o demoláciu, je najlepšie dohodnúť sa s miestnymi prevádzkovateľmi, ktorí majú v dôsledku toho menšie prepravné náklady a zároveň dobre poznajú staveniská v blízkom okolí, kde je potrebný stavebný materiál. Týmto spôsobom sa vyhnete poplatkom za uloženie odpadu na verejnej skládke. Priemerná cena demolácie objektu so stavebnou mechanizáciou, vrátane odvozu odpadu na skládku je 60 až 80 EUR/m2. Podľa tohto vás demolácia rodinného domu s výmerou 120 m2, vrátane odvozu stavebného materiálu, bude stáť približne 8 500 EUR.

  Príklad grafického znázornenia búracích prác v architektonickom pláne
  Príklad grafického znázornenia búracích prác v architektonickom pláne

  Ak máte záujem o demoláciu domu, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Aby ste sa dozvedeli presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným realizátorom demolácií, a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás niekoľko rád týkajúcich sa demolácie domu.

  Informácie o cenách nájdete v našej kalkulačke.

  Odborný článok 492
  Autor: Daibau casopis
  Máme 1255 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1255 realizátorov v oblasti Búracie práce:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 1255 realizátorov v oblasti Búracie práce
  9.2
  2

  Marek Horváth REMSTEP


  8.7
  0

  Ján Brtáň STAV - IL


  10
  1

  Adam Vašek - Vasek stav


  10
  2

  Dušan Torák - Hrahovište


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti BÚRACIE PRÁCE?

 • Búracie práce Bratislava
 • Búracie práce Banská Bystrica
 • Búracie práce Košice
 • Búracie práce Nitra
 • Búracie práce Prešov
 • Búracie práce Žilina
 • Búracie práce Bardejov
 • Búracie práce Humenné
 • Búracie práce Komárno
 • Búracie práce Levice
 • Búracie práce Liptovský Mikuláš
 • Búracie práce Lučenec
 • Búracie práce Martin
 • Búracie práce Michalovce
 • Búracie práce Nové Zámky
 • Búracie práce Piešťany
 • Búracie práce Poprad
 • Búracie práce Považská Bystrica
 • Búracie práce Prievidza
 • Búracie práce Ružomberok
 • Búracie práce Spišská Nová Ves
 • Búracie práce Topoľčany
 • Búracie práce Trenčín
 • Búracie práce Trnava
 • Búracie práce Zvolen
 • Búracie práce Bánovce nad Bebravou
 • Búracie práce Brezno
 • Búracie práce Bytča
 • Búracie práce Čadca
 • Búracie práce Detva
 • Búracie práce Dolný Kubín
 • Búracie práce Dunajská Streda
 • Búracie práce Galanta
 • Búracie práce Gelnica
 • Búracie práce Hlohovec
 • Búracie práce Ilava
 • Búracie práce Kežmarok
 • Búracie práce Krupina
 • Búracie práce Kysucké Nové Mesto
 • Búracie práce Levoča
 • Búracie práce Malacky
 • Búracie práce Medzilaborce
 • Búracie práce Myjava
 • Búracie práce Námestovo
 • Búracie práce Nové Mesto nad Váhom
 • Búracie práce Partizánske
 • Búracie práce Pezinok
 • Búracie práce Poltár
 • Búracie práce Púchov
 • Búracie práce Revúca
 • Búracie práce Rimavská Sobota
 • Búracie práce Rožňava
 • Búracie práce Sabinov
 • Búracie práce Šaľa
 • Búracie práce Senec
 • Búracie práce Senica
 • Búracie práce Skalica
 • Búracie práce Snina
 • Búracie práce Sobrance
 • Búracie práce Stará Ľubovňa
 • Búracie práce Stropkov
 • Búracie práce Svidník
 • Búracie práce Trebišov
 • Búracie práce Turčianske Teplice
 • Búracie práce Tvrdošín
 • Búracie práce Veľký Krtíš
 • Búracie práce Vranov nad Topľou
 • Búracie práce Žarnovica
 • Búracie práce Žiar nad Hronom
 • Búracie práce Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené