Geodet cena, Geodézia cena

Koľko stoja geodetické služby? Geodet, resp. geodetická firma vám ponúkajú širokú škálu geodetických služieb: geometrické plány, úpravu hraníc, vyznačenie hraníc, komasáciu, parceláciu, vytýčenie objektu a registráciu objektu na pozemku. Ceny za geometrický plán sa pohybujú medzi 300 až 500 EUR. Cena za úpravu hranice závisí od počtu míľnikov. Základná cena služby je od 150 do 300 EUR, ku ktorej pripočítavame ešte 50 EUR za míľnik. Vyznačenie hraníc stojí od 100 EUR + 50 EUR za každý zahrnutý míľnik. Tak ako za komasáciu, tak aj za parceláciu sa dá ťažko určiť cena, ale zvyčajne je vyššia než 400 EUR. Za vytýčenie objektu zaplatíte 200 a 300 EUR (rodinný dom). Cena za určenie vlastníctva v bytovom dome je závislá od veľkosti objektu a prípadných právnych osobitostí v súvislosti s určitou nehnuteľnosťou. Cena za rozdelenie rodinného domu s príslušným pozemkom, na viac bytov, sa pohybuje od 750 do 1350 EUR.

Komu zveriť vykonávanie geodetických služieb? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným geodetom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

Požiadajte o ponuku:
ODOŠLI DOPYT

CENA VYROVNANIE, ZAMERANIE HRANÍC POZEMKU


Cena klasického zamerania hraníc pozemku s piatimi bodmi. Cena za zameranie hraníc získaním informácií o súčasnej situácii, prípravou na usporiadanie hraníc pozemku a vypracovaním štúdie o usporiadaní hraníc. Každá ďalšia ponuka je spoplatnená.

500.00 €/kus

VEĽMI NÍZKA CENA
€/kus

STREDNÁ CENA
1500.00 €/kus

NAJVYŠŠIA CENA
CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
Geodet cena, Geodézia cena

OSTATNÉ CENY ZA GEODET

Vaše množstvo

jednotka

orientačná cena

Vaša cena

Vytýčenie a zabezpečenie geodetických bodov

Cena za vytýčenie a zabezpečenie geodetických stavebných bodov a zariadenie na vytváranie stavebných profilov€/kpl

kpl
dopyt

Jednoduchý geodetický prieskum a vypracovanie geodetického plánu s osvedčením požadovaným pre projekt pre stavebné povolenie€/kus

kus
dopyt

Vytýčenie inžinierskych sietí

Cena za vytýčenie inžinierskych sietí. Označenie a ochrana všetkých existujúcich inžinierskych sietí v mieste výkopu a umiestnenie inžinierskych sietí. Vytýčenie sa vykonáva v prítomnosti dodávateľa stavebných prác alebo zemných prác vykonáva prevádzkovateľ jednotlivých vedení pred začatím výstavby. Fakturácia - skutočné náklady plus 3% prevádzkových nákladov.€/kpl

kpl
dopyt

Vytýčenie objektu

Kompletné geodetické vytýčenie objektu: vytýčenie osi objektu, základov a neskorších stien na profiloch; výškový prenos ako pre objekty v teréne; všetko s ochranou výšok, geodetických bodov a ôs objektu. Vytýčenie sa musí vykonať podľa pokynov geodetického plánu a v súlade so situáciou projektu.€/kpl

kpl
dopyt
SPOLU:
POSLAŤ DOPYT >

Ako ste využili tieto informácie?

Nápady na usporiadanie domu

Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

Geodeti - všetko, čo potrebujete vedieť

1. Geodézia a geodeti - čo potrebujete vedieť?

Geodeti vykonávajú terénne merania stavu vesmíru, na základe ktorých sa vypracúvajú geodetické plány a štúdie. Toto robí inšpektorov nepostrádateľnými v stavebníctve, agronómii, lesníctve, baníctve a mnohých ďalších oblastiach. Geodetické plány sú podkladom pre projektantov, pomocou ktorých sa projektujú objekty, sídla, cesty, železnice a ďalšie objekty. Na určovanie bodov vo vesmíre používajú geodeti optické prístroje, indikátory, merače a v poslednej dobe tiež technológiu GPS a LIDAR, ktorá umožňuje výrobu 3D priestorových modelov.

Geodet pripravuje geodetický plán na základe prieskumu terénu
Geodet pripravuje geodetický plán na základe prieskumu terénu

Geodetické služby pokrývajú širokú škálu činností, ako napríklad: geodetické zameranie, zápis do katastra nehnuteľností, regulácia hraníc, značenie hraníc, parcelácia, pozemkové úpravy, zameranie domov, urovnávanie hraníc, evidencia pozemkov pod budovou, registrácia v katastri budov, určenie vlastníctva bytu, registrácia v katastri inžinierskych sietí, snímkovanie pomocou dronov a pod. Geodetické služby sú upravené v zákone o geodetických činnostiach a v zákone o registrácii nehnuteľností.

1.1 Geodetická služba

Geodetické a mapovacie služby vytvárajú, spravujú a udržiavajú geodetické údaje generované prostredníctvom geodetických prieskumov po celom Slovensku. Údaje zahŕňajú záznamy o nehnuteľnostiach, štátne hranice, priestorové jednotky, čísla domov a kartografické a topografické údaje.

1.2 Orgán geodézie a mapovania Slovenskej republiky

Orgán geodézie a mapovania Slovenskej republiky pripravuje nariadenia v oblasti geodetickej činnosti, pripravuje pokyny na vykonávanie úloh, zhromažďuje, udržuje a udržiava geodetické databázy, stará sa o školenie zamestnancov, vykonáva určité administratívne postupy, vydáva povolenia na geodetické služby a vedie adresár všetkých geodetov na Slovensku.

1.3 Geodetický ústav Slovenskej republiky

Ústav geodézie a mapovania Slovenskej republiky plní úlohy štátnej geodetickej služby. Na úrovni jednotlivej obce tieto úlohy plnia spoločnosti s koncesiou, ktoré sa starajú o kataster obecných prístrojov a topografické plány.

1.4 Geodetické spoločnosti

Na vykonávanie geodetických služieb musí mať geodetická spoločnosť špeciálne povolenie, byť zapísaná v adresári geodetických spoločností, mať uzatvorenú poistnú zmluvu a zamestnávať aspoň jedného geodeta, ktorý je zapísaný v adresári a zložil odbornú skúšku. Aby mohla spoločnosť vykonávať svoje činnosti, musí mať aj príslušné technické vybavenie a vozidlá. Geodetická spoločnosť menuje zodpovedného geodeta pre každú službu.

2. Ako si vybrať geodeta?

Dobrý geodet musí mať zodpovedajúce vzdelanie, geodetické prístroje, vozidlá a znalosti územnej legislatívy. Zhromaždili sme pre vás overených geodetov na portáli Daibau. Môžete vidieť ich služby, umiestnenie, fotografie diel a názory predchádzajúcich zákazníkov. Ak potrebujete prieskumné služby, môžete zverejniť dopyt iba pomocou niekoľkých kliknutí. Zaujímavé geodetické spoločnosti vám pošlú ponuky, ktoré môžete navzájom porovnať a zvoliť si najlepšieho dodávateľa.

3. Geodetické služby

Geodetické služby pokrývajú širokú škálu činností.

3.1 Geodetický prieskum príp. geodetický plán

Geodetický plán presne zobrazuje situáciu v určitej oblasti: domy, cesty, dopravné značky, elektrické vedenie, šachty atď. Na základe plánu sa načítajú údaje o teréne (reliéf), budovách, pôde, vode, vzdialených budovách, rastlinách atď. Geodetický plán je kombináciou údajov z úradných záznamov a údajov z geodetického prieskumu resp geodetické merania v teréne. Obvyklé kritérium plánu je 1: 1 000 pre jednotlivé budovy a 1: 5 000 pre väčšie inžinierske stavby. K zámeru je pripojené aj geodetické osvedčenie, ktoré určuje súlad plánu s územnou legislatívou. Na základe geodetického plánu sa vypracúva ďalšia projektová dokumentácia stavby objektu.

3.2 Regulácia hraníc

Keď je hranica vašej pôdy nejasná resp. nie je zadaná, obráťte sa na geodeta a dohodnite si hranicu. O úpravu hranice môže požiadať vlastník pozemku, štátny orgán alebo miestne spoločenstvo. Po získaní údajov sa uskutoční terénny prieskum, po ktorom nasleduje hraničné ošetrenie za prítomnosti všetkých vlastníkov pozemkov, medzi ktorými hranica vedie. Ak vlastníci súhlasia s regulovanou hranicou, zapíše sa to do štúdie o regulácii hraníc a v prípade nesúhlasu sa do štúdie zakreslia všetky navrhované verzie hranice. Najskôr sa situácia pokúsi vyriešiť na ústnom pojednávaní pred geodetickým úradom. Ako posledná možnosť sa predpokladá súdna regulácia hranice.

3.3 Hraničné značenie

Vyznačenie hranice v prírode je centimetrovo presné určenie hranice na základe geodetických údajov z katastra nehnuteľností. Vyznačenie sa vykonáva so súhlasom všetkých vlastníkov pohraničných pozemkov. Po vyznačení hranice geodet pripraví technickú správu pre všetkých vlastníkov a geodetický úrad.

3.4 Sceľovanie pozemkov

Postupom času sa stáva, že vďaka dedičstvu a zmenám v priestore je pozemok taký rozdrobený, že je nepoužiteľný. Sceľovanie pozemkov je proces, pri ktorom geodet najskôr pozemok skombinuje a prerozdelí na zmysluplné kúsky, pričom každý spoluvlastník dostane rovnaký podiel na veľkosti a hodnote ako pred začiatkom procesu. Vypracovaná je aj konsolidačná štúdia, konsolidačná zmluva, vyjadrenia všetkých vlastníkov a zápis nových parciel do katastra.

3.5 Parcelácia

Parcelling je proces zmeny hranice, ktorý zahŕňa zlúčenie alebo rozdelenie parciel. Pred začatím postupu musia byť upravené hranice so susednými pozemkami. Nové hranice a parcely sa zapisujú do katastra pozemkov.

3.6 Protokolovanie objektov

Pred začatím stavby je potrebné presne určiť jej vonkajšie rozmery, aby sa zabezpečil súlad so stavebným povolením a plánmi. Inšpektor informuje o zameraní príslušnú správnu jednotku. Zameranie domu sa vykonáva najskôr zhruba, čím sa určia rozmery stavebnej jamy, po ktorej nasleduje ďalšia presná porážka v stavebnej jame. Jednotlivé geodetické body musia byť zabezpečené proti pohybu a poškodeniu. Zameria sa tiež citlivá infraštruktúra v blízkosti stavebných prác.

3.7 Vyrovnanie hranice

Vlastníci priľahlých pozemkov sa môžu dohodnúť na vyrovnaní hranice medzi pozemkami, čo uľahčuje užívanie oboch pozemkov. Pri vyrovnaní hranice sa plocha menšieho z pozemkov nemôže zmeniť o viac ako 500 m2.

3.8 Evidencia pozemkov pod budovou

Pri vstupe do budovy v katastri resp. evidencia stavby, je potrebné vstúpiť do časti pozemku nachádzajúcej sa priamo pod budovou. Geodetická spoločnosť robí snímku a štúdiu registrácie budovy. Registráciu pozemku pod budovou si môže objednať vlastník pozemku, investor, držiteľ stavebného práva alebo užívateľ bytového domu.

3.9 Zápis do katastra 

Bez zápisu budovy do katastra nie je možné predať, prenajať, dať do záložného práva nehnuteľnosť alebo prihlásiť trvalý pobyt. Zápis do katastra je povinný do 30 dní po dokončení stavby a je tiež podmienkou získania čísla domu. Na vstup do budovy v katastri potrebujete geodetické zameranie, povolenie na užívanie, na základe ktorého geodet vypracuje štúdiu na zápis stavby do katastra a určenie pozemku pod stavbou. O zápis stavby do katastra môže požiadať investor, vlastník parcely, vlastník budovy, držiteľ práva na stavbu alebo správca.

3.10 Spoločné vlastníctvo

V bytových domoch resp. budovy s niekoľkými vlastníkmi je možné určiť kondomínium. Takto je presne určené vlastníctvo, práva a povinnosti fyzických osôb k určitým častiam budovy, ktoré sa zapisujú do katastra stavieb a katastra nehnuteľností. Najskôr urobí geodet geodetické zameranie, na základe ktorého sa vyhotoví pôdorys a príslušné štúdie. Jednotlivé časti budovy tak dostávajú svoje identifikačné čísla, po ktorých nasleduje dohoda medzi spoluvlastníkmi o zriadení kondomínií. Dohoda musí byť notársky overená notárom, ktorý ju ukladá do pozemkovej knihy.

3.11 Zápis do katastra obecných zariadení

Údaje o infraštruktúre sa zhromažďujú v kolektívnom katastri sietí a verejných infraštruktúrnych zariadení. Obsahuje údaje o verejných komunikáciách, kanalizačných vedeniach, telekomunikáciách, elektrických zariadeniach, vodovodoch a iných zariadeniach. Údaje o verejných zariadeniach zhotovujú geodeti s terénnymi meraniami.

3.12 Snímanie za pomoci dronov

Jednou z najnovších prieskumných služieb je snímanie pomocou dronov. Letecké snímky uľahčujú získavanie údajov o ťažko dostupných oblastiach a na základe meraní je možné vytvoriť aj počítačový 3d model, ktorý slúži ako podklad pre plánovanie.

DAIBAU.SK, POMÔŽEME VÁM S ODHADOM INVESTÍCIE A VÝBEROM DODÁVATEĽA PRE VÁŠ DOMPREMIETANIE PARCELY

Dobrý deň.

potrebujem geodeta pre premeranie parcely/vinice 2700 m2.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.
1620 1 do 2700 €


........

VYTÍČENIE HRANÍC POZEMKU

Dobrý deň.

potrebujem geodeta. Vytíčenie hraní pozemku vo Viničnom číslo parcely 1272/1, LV 357.
Velkosť pozemku 1076 m2. Foto v prilohe.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 630 1 do 1050 €


........

ZAMERANIE POZEMKU

Dobrý deň.

potrebujem geodeta pre zameranie pozemku 1256 m2. Viac info osobne.

V prípade, že máte záujem zrealizovať tento dopyt,
zákazku, alebo dať ponuku, poprosím, aby ste ma skontaktovali buď telefonicky
alebo cestou DAIBAU stavebnej platformy na ktorú som pridal tento dopyt.
Termín obhliadky a realizácie upresníme po obhliadky a dohode.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď. 900 1 do 1500 €


........

CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

CENA, ZAMERANIE ZAHRADY, 17 AROV
Geodet, Klokočov

630 € do 1050 €

CENA, VYMERAŤ MENŠÍ POZEMOK PRI DOME, V SUSEDSTVE SÚ 2 SUSEDI
Geodet, Turček

540 € do 900 €

CENA, VYTYCIT HRANICE NA OPLOTENIE, 2 KS
Geodet, Zlatá Baňa

450 € do 750 €

CENA, ROZDELIŤ POZEMOK NA DVE ČASTI , VEĽKOSŤ PARCELY 1400 M2
Geodet, Považská Bystrica

630 € do 1050 €

CENA, URCIT HRANICU MEDZI DVOMA POZEMKAMI, 2
Geodet, Mojmírovce

630 € do 1050 €

CENA, ZAMERANIE POZEMKU PRED VYPRACOVANÍM PROJEKTU OSADENIA STAVB., 3 SUSEDIA, 796 M2
Geodet, Hrubá Borša

900 € do 1500 €

CENA, GEODETICKY PLAN, 580M2
Geodet, Bytča

450 € do 750 €

CENA, VYPRACOVANIE GEODETICKÉHO PLÁNU, 2
Geodet, Jelenec

630 € do 1050 €

CENA, GEOMETRICKÝ PLÁN NA ROZDELENIE POZEMKU V RÁMCI DAROVACEJ ZMLUVY, CCA 1050 M2
Geodet, Dolné Orešany

630 € do 1050 €

CENA, ZAMERANIE POZEMKU , 800M
Geodet, Dolný Lieskov

630 € do 1050 €

CENA, GEODET, ROZDELIT POZEMOK, 2 KS
Geodet, Podmanín

630 € do 1050 €

CENA, GEODETICKE ZAMERANIE S VYSKOPISOM, POLOHOPISOM A ZAMERANIM OBJEKTOV, 800M
Geodet, Kračúnovce

630 € do 1050 €

CENA, PREMERAŤ A VYSPORIADAŤ ZVYŠOK OHRADENÉHO POZEMKU , 3 SUSEDIA PARCELA Č.639/2 A 656/4
Geodet, Tvrdošín

1350 € do 2250 €

CENA, ZAMERANIE POZEMKU Z SPF, 2864 M2
Geodet, Hrabičov

630 € do 1050 €

CENA, GEODET, ODMERAŤ PODĽA KATASTRA, PO POPISE
Geodet, Šurany

720 € do 1200 €

CENA, GEODET, ZDEDENÝ POZEMOK, VYMERIAŤ POZEMOK, 2535 M ŠTVORCOVÝCH
Geodet, Šandal

630 € do 1050 €

CENA, URČIŤ HRANICE POZEMKU , 1000M2
Geodet, Mlynky

540 € do 900 €

CENA, GEODET - ZAMERANIE ZAKLADOV, 12AROV, 1 SUSED
Geodet, Borský Svätý Jur

630 € do 1050 €

CENA, VYTÝČENIE PARCELY A DOKUMENTY , 1700 CCA
Geodet, Horná Súča

540 € do 900 €

CENA, ZAMERAŤ POZEMOK, 3000M2
Geodet, Stráňany

1350 € do 2250 €

CENA, VYSKOPIS , DIGITÁLNU FORMU DVG, 815M2
Geodet, Spišská Nová Ves

540 € do 900 €

CENA, ZAMERAŤ POZÍCIU STROMU V K.Ú. , HRANICA PARCELY Č.264
Geodet, Veterná Poruba

1350 € do 2250 €

CENA, GEOMETRICKÝ PLÁN, VYMERANIE, 900 M2
Geodet, Špania Dolina

1350 € do 2250 €

CENA, ZAMERANIE POZEMKOU, PO POPISE
Geodet, Trenčianske Teplice

1800 € do 3000 €

CENA, ZAMERANIE ADRESNEHO BODU, PO POPISE
Geodet, Močenok

900 € do 1500 €

CENA, GEOMETRICKÝ PLÁN NA ÚČEL ODŇATIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V EXTRAVILÁNE, 3000 M²
Geodet, Podkylava

900 € do 1500 €

CENA, ZAMERANIE HRANICE V PRÍRODE , 20 ÁR
Geodet, Horné Naštice

540 € do 900 €

CENA, VYTYČIŤ HRANICE POZEMKU, 1000 M2
Geodet, Vyšná Slaná

540 € do 900 €

CENA, ZAMERANIE STAVBY NA KOLAUDACIU, 120 M2
Geodet, Svätý Peter

270 € do 450 €

CENA, GEODET, 315
Geodet, Malá Čausa

540 € do 900 €

CENA, ZAMERAŤ POZEMOK/KY ZAČÍNAJÚCI LES A OP A TTP, LES 3580M, ORNÁ PODA 4020,6884,2347, TRÁVNATÝ 2094
Geodet, Košariská

1080 € do 1800 €

CENA, VYTÝČENIE DVOCH POZEMKOV, PO POPISE
Geodet, Lakšárska Nová Ves

1080 € do 1800 €

CENA, POLOHOPISNÉ A VÝŠKOP, CESTNÁ SIEŤ
Geodet, Maršová-Rašov

630 € do 1050 €

CENA, URČIŤ HRANICU POZEMKU, 599M2
Geodet, Turecká

540 € do 900 €

CENA, ZAMERANIE POZEMKU, VYTÝČENIE HRANIC, 5 AROV
Geodet, Vajkovce

540 € do 900 €

CENA, DIGITÁLNE ZAMERAŤ POZEMOK, 1860 M2
Geodet, Rakovice

540 € do 900 €Pozrite sa na iné dokončené projekty a ceny

Geodet CENNÍK

Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

226+ SPOLOČNOSŤAMI PRE GEODET
BEZPLATNÁ SLUŽBA
BEZ PROVÍZIÍ
ZÍSKAJ PONUKU

HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI GEODET?

Slovakia
DAIBAU.SK

00421 233 329 745

© 2022 Daibau, všetky práva vyhradené