Pre oblasť

  Geodet cena, Geodézia cena

  Koľko stoja geodetické služby? Geodet, resp. geodetická firma vám ponúkajú širokú škálu geodetických služieb: geometrické plány, úpravu hraníc, vyznačenie hraníc, komasáciu, parceláciu, vytýčenie objektu a registráciu objektu na pozemku. Ceny za geometrický plán sa pohybujú medzi 300 až 500 EUR. Cena za úpravu hranice závisí od počtu míľnikov. Základná cena služby je od 150 do 300 EUR, ku ktorej pripočítavame ešte 50 EUR za míľnik. Vyznačenie hraníc stojí od 100 EUR + 50 EUR za každý zahrnutý míľnik. Tak ako za komasáciu, tak aj za parceláciu sa dá ťažko určiť cena, ale zvyčajne je vyššia než 400 EUR. Za vytýčenie objektu zaplatíte 200 až 300 EUR (rodinný dom). Cena za určenie vlastníctva v bytovom dome je závislá od veľkosti objektu a prípadných právnych osobitostí v súvislosti s určitou nehnuteľnosťou. Cena za rozdelenie rodinného domu s príslušným pozemkom, na viac bytov, sa pohybuje od 750 do 1350 EUR.

  Komu zveriť vykonávanie geodetických služieb? Pošlite dopyt vhodným a ohodnoteným geodetom vo vašom okolí – zadarmo a nezáväzne! Stačí vyplniť formulár nižšie.

  Požiadajte o ponuku:
  Odošli dopyt

  Cena vyrovnanie, zameranie hraníc pozemku


  Cena klasického zamerania hraníc pozemku s piatimi bodmi. Cena za zameranie hraníc získaním informácií o súčasnej situácii, prípravou na usporiadanie hraníc pozemku a vypracovaním štúdie o usporiadaní hraníc. Každá ďalšia ponuka je spoplatnená.

  500.00 €/kus

  VEĽMI NÍZKA CENA
  €/kus

  STREDNÁ CENA
  1500.00 €/kus

  NAJVYŠŠIA CENA
  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  OSTATNÉ CENY ZA Geodet

  Vaše množstvo

  jednotka

  orientačná cena

  Vaša cena

  Vytýčenie a zabezpečenie geodetických bodov

  Cena za vytýčenie a zabezpečenie geodetických stavebných bodov a zariadenie na vytváranie stavebných profilov


  kpl

  €/kpl

  Jednoduchý geodetický prieskum a vypracovanie geodetického plánu s osvedčením požadovaným pre projekt pre stavebné povolenie


  kus

  €/kus

  Vytýčenie inžinierskych sietí

  Cena za vytýčenie inžinierskych sietí. Označenie a ochrana všetkých existujúcich inžinierskych sietí v mieste výkopu a umiestnenie inžinierskych sietí. Vytýčenie sa vykonáva v prítomnosti dodávateľa stavebných prác alebo zemných prác vykonáva prevádzkovateľ jednotlivých vedení pred začatím výstavby. Fakturácia - skutočné náklady plus 3% prevádzkových nákladov.


  kpl

  €/kpl

  Vytýčenie objektu

  Kompletné geodetické vytýčenie objektu: vytýčenie osi objektu, základov a neskorších stien na profiloch; výškový prenos ako pre objekty v teréne; všetko s ochranou výšok, geodetických bodov a ôs objektu. Vytýčenie sa musí vykonať podľa pokynov geodetického plánu a v súlade so situáciou projektu.


  kpl

  €/kpl

  SPOLU:
  Poslať dopyt >

  Ako ste využili tieto informácie?

  Geodeti - všetko, čo potrebujete vedieť

  1. Geodézia a geodeti - čo potrebujete vedieť?

  Geodeti vykonávajú terénne merania stavu vesmíru, na základe ktorých sa vypracúvajú geodetické plány a štúdie. Toto robí inšpektorov nepostrádateľnými v stavebníctve, agronómii, lesníctve, baníctve a mnohých ďalších oblastiach. Geodetické plány sú podkladom pre projektantov, pomocou ktorých sa projektujú objekty, sídla, cesty, železnice a ďalšie objekty. Na určovanie bodov vo vesmíre používajú geodeti optické prístroje, indikátory, merače a v poslednej dobe tiež technológiu GPS a LIDAR, ktorá umožňuje výrobu 3D priestorových modelov.

  Geodet pripravuje geodetický plán na základe prieskumu terénu
  Geodet pripravuje geodetický plán na základe prieskumu terénu

  Geodetické služby pokrývajú širokú škálu činností, ako napríklad: geodetické zameranie, zápis do katastra nehnuteľností, regulácia hraníc, značenie hraníc, parcelácia, pozemkové úpravy, zameranie domov, urovnávanie hraníc, evidencia pozemkov pod budovou, registrácia v katastri budov, určenie vlastníctva bytu, registrácia v katastri inžinierskych sietí, snímkovanie pomocou dronov a pod. Geodetické služby sú upravené v zákone o geodetických činnostiach a v zákone o registrácii nehnuteľností.

  1.1 Geodetická služba

  Geodetické a mapovacie služby vytvárajú, spravujú a udržiavajú geodetické údaje generované prostredníctvom geodetických prieskumov po celom Slovensku. Údaje zahŕňajú záznamy o nehnuteľnostiach, štátne hranice, priestorové jednotky, čísla domov a kartografické a topografické údaje.

  1.2 Orgán geodézie a mapovania Slovenskej republiky

  Orgán geodézie a mapovania Slovenskej republiky pripravuje nariadenia v oblasti geodetickej činnosti, pripravuje pokyny na vykonávanie úloh, zhromažďuje, udržuje a udržiava geodetické databázy, stará sa o školenie zamestnancov, vykonáva určité administratívne postupy, vydáva povolenia na geodetické služby a vedie adresár všetkých geodetov na Slovensku.

  1.3 Geodetický ústav Slovenskej republiky

  Ústav geodézie a mapovania Slovenskej republiky plní úlohy štátnej geodetickej služby. Na úrovni jednotlivej obce tieto úlohy plnia spoločnosti s koncesiou, ktoré sa starajú o kataster obecných prístrojov a topografické plány.

  1.4 Geodetické spoločnosti

  Na vykonávanie geodetických služieb musí mať geodetická spoločnosť špeciálne povolenie, byť zapísaná v adresári geodetických spoločností, mať uzatvorenú poistnú zmluvu a zamestnávať aspoň jedného geodeta, ktorý je zapísaný v adresári a zložil odbornú skúšku. Aby mohla spoločnosť vykonávať svoje činnosti, musí mať aj príslušné technické vybavenie a vozidlá. Geodetická spoločnosť menuje zodpovedného geodeta pre každú službu.

  2. Ako si vybrať geodeta?

  Dobrý geodet musí mať zodpovedajúce vzdelanie, geodetické prístroje, vozidlá a znalosti územnej legislatívy. Zhromaždili sme pre vás overených geodetov na portáli Daibau. Môžete vidieť ich služby, umiestnenie, fotografie diel a názory predchádzajúcich zákazníkov. Ak potrebujete prieskumné služby, môžete zverejniť dopyt iba pomocou niekoľkých kliknutí. Zaujímavé geodetické spoločnosti vám pošlú ponuky, ktoré môžete navzájom porovnať a zvoliť si najlepšieho dodávateľa.

  3. Geodetické služby

  Geodetické služby pokrývajú širokú škálu činností.

  3.1 Geodetický prieskum príp. geodetický plán

  Geodetický plán presne zobrazuje situáciu v určitej oblasti: domy, cesty, dopravné značky, elektrické vedenie, šachty atď. Na základe plánu sa načítajú údaje o teréne (reliéf), budovách, pôde, vode, vzdialených budovách, rastlinách atď. Geodetický plán je kombináciou údajov z úradných záznamov a údajov z geodetického prieskumu resp geodetické merania v teréne. Obvyklé kritérium plánu je 1: 1 000 pre jednotlivé budovy a 1: 5 000 pre väčšie inžinierske stavby. K zámeru je pripojené aj geodetické osvedčenie, ktoré určuje súlad plánu s územnou legislatívou. Na základe geodetického plánu sa vypracúva ďalšia projektová dokumentácia stavby objektu.

  3.2 Regulácia hraníc

  Keď je hranica vašej pôdy nejasná resp. nie je zadaná, obráťte sa na geodeta a dohodnite si hranicu. O úpravu hranice môže požiadať vlastník pozemku, štátny orgán alebo miestne spoločenstvo. Po získaní údajov sa uskutoční terénny prieskum, po ktorom nasleduje hraničné ošetrenie za prítomnosti všetkých vlastníkov pozemkov, medzi ktorými hranica vedie. Ak vlastníci súhlasia s regulovanou hranicou, zapíše sa to do štúdie o regulácii hraníc a v prípade nesúhlasu sa do štúdie zakreslia všetky navrhované verzie hranice. Najskôr sa situácia pokúsi vyriešiť na ústnom pojednávaní pred geodetickým úradom. Ako posledná možnosť sa predpokladá súdna regulácia hranice.

  3.3 Hraničné značenie

  Vyznačenie hranice v prírode je centimetrovo presné určenie hranice na základe geodetických údajov z katastra nehnuteľností. Vyznačenie sa vykonáva so súhlasom všetkých vlastníkov pohraničných pozemkov. Po vyznačení hranice geodet pripraví technickú správu pre všetkých vlastníkov a geodetický úrad.

  3.4 Sceľovanie pozemkov

  Postupom času sa stáva, že vďaka dedičstvu a zmenám v priestore je pozemok taký rozdrobený, že je nepoužiteľný. Sceľovanie pozemkov je proces, pri ktorom geodet najskôr pozemok skombinuje a prerozdelí na zmysluplné kúsky, pričom každý spoluvlastník dostane rovnaký podiel na veľkosti a hodnote ako pred začiatkom procesu. Vypracovaná je aj konsolidačná štúdia, konsolidačná zmluva, vyjadrenia všetkých vlastníkov a zápis nových parciel do katastra.

  3.5 Parcelácia

  Parcelling je proces zmeny hranice, ktorý zahŕňa zlúčenie alebo rozdelenie parciel. Pred začatím postupu musia byť upravené hranice so susednými pozemkami. Nové hranice a parcely sa zapisujú do katastra pozemkov.

  3.6 Protokolovanie objektov

  Pred začatím stavby je potrebné presne určiť jej vonkajšie rozmery, aby sa zabezpečil súlad so stavebným povolením a plánmi. Inšpektor informuje o zameraní príslušnú správnu jednotku. Zameranie domu sa vykonáva najskôr zhruba, čím sa určia rozmery stavebnej jamy, po ktorej nasleduje ďalšia presná porážka v stavebnej jame. Jednotlivé geodetické body musia byť zabezpečené proti pohybu a poškodeniu. Zameria sa tiež citlivá infraštruktúra v blízkosti stavebných prác.

  3.7 Vyrovnanie hranice

  Vlastníci priľahlých pozemkov sa môžu dohodnúť na vyrovnaní hranice medzi pozemkami, čo uľahčuje užívanie oboch pozemkov. Pri vyrovnaní hranice sa plocha menšieho z pozemkov nemôže zmeniť o viac ako 500 m2.

  3.8 Evidencia pozemkov pod budovou

  Pri vstupe do budovy v katastri resp. evidencia stavby, je potrebné vstúpiť do časti pozemku nachádzajúcej sa priamo pod budovou. Geodetická spoločnosť robí snímku a štúdiu registrácie budovy. Registráciu pozemku pod budovou si môže objednať vlastník pozemku, investor, držiteľ stavebného práva alebo užívateľ bytového domu.

  3.9 Zápis do katastra 

  Bez zápisu budovy do katastra nie je možné predať, prenajať, dať do záložného práva nehnuteľnosť alebo prihlásiť trvalý pobyt. Zápis do katastra je povinný do 30 dní po dokončení stavby a je tiež podmienkou získania čísla domu. Na vstup do budovy v katastri potrebujete geodetické zameranie, povolenie na užívanie, na základe ktorého geodet vypracuje štúdiu na zápis stavby do katastra a určenie pozemku pod stavbou. O zápis stavby do katastra môže požiadať investor, vlastník parcely, vlastník budovy, držiteľ práva na stavbu alebo správca.

  3.10 Spoločné vlastníctvo

  V bytových domoch resp. budovy s niekoľkými vlastníkmi je možné určiť kondomínium. Takto je presne určené vlastníctvo, práva a povinnosti fyzických osôb k určitým častiam budovy, ktoré sa zapisujú do katastra stavieb a katastra nehnuteľností. Najskôr urobí geodet geodetické zameranie, na základe ktorého sa vyhotoví pôdorys a príslušné štúdie. Jednotlivé časti budovy tak dostávajú svoje identifikačné čísla, po ktorých nasleduje dohoda medzi spoluvlastníkmi o zriadení kondomínií. Dohoda musí byť notársky overená notárom, ktorý ju ukladá do pozemkovej knihy.

  3.11 Zápis do katastra obecných zariadení

  Údaje o infraštruktúre sa zhromažďujú v kolektívnom katastri sietí a verejných infraštruktúrnych zariadení. Obsahuje údaje o verejných komunikáciách, kanalizačných vedeniach, telekomunikáciách, elektrických zariadeniach, vodovodoch a iných zariadeniach. Údaje o verejných zariadeniach zhotovujú geodeti s terénnymi meraniami.

  3.12 Snímanie za pomoci dronov

  Jednou z najnovších prieskumných služieb je snímanie pomocou dronov. Letecké snímky uľahčujú získavanie údajov o ťažko dostupných oblastiach a na základe meraní je možné vytvoriť aj počítačový 3d model, ktorý slúži ako podklad pre plánovanie.

  daibau.sk, pomôžeme Vám s odhadom investície a výberom dodávateľa pre Váš Dom  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV
  Posledné zverejnené dopyty

  Zamerať pozemok - chata

  Dobrý deň, potrebujeme nanovo vytýčiť hranice pozemku.
  počet susedov - asi 2, veľkosť parcely - výmera: 14162 m2
  Foto v prílohe. 720 € do 1200 €

  ........

  Vytýčiť150 dier pre vŕtanie na kotvenie

  Potrebujem geodeta pre vytýčenie.
  Potrebujeme vytýčiť 150 kotviacich dierpre kotvenie oceľovej konštrukcie. 1800 € do 3000 €

  ........

  Zamerať garáž na pozemku

  Zamerať garaž na pozemku a zapísať ho do katastra na lv. Viac info osobne. 540 € do 900 €

  ........

  CHCEM PONUKU OD POSKYTOVATEĽOV

  Cena, Rozparcelovať parcelu, 230 m2
  Geodet, Jelka

  720 € do 1200 €

  Cena, Zameranie hranice pozemku pre rekonštrukciu plotu, Po popise
  Geodet, Most pri Bratislave

  630 € do 1050 €

  Cena, Rozdelenie pozemku v podielovom spoluvlastníctve, Po popise
  Geodet, Husák

  720 € do 1200 €

  Cena, Zamerat pozemok v Stiavnickych Baniach, Priblizne 40x20 m, pocet susedov 2
  Geodet, Štiavnické Bane

  630 € do 1050 €

  Cena, Zameranie pozemku, 2
  Geodet, Liptovský Mikuláš

  900 € do 1500 €

  Cena, Zameranie jedného bodu na pozemku, 2
  Geodet, Šuňava

  450 € do 750 €

  Cena, Vytýčenie hraníc pozemku, Po popise
  Geodet, Práznovce

  630 € do 1050 €

  Cena, Geodetické zameranie vodovodnej prípojky na záhradu, po popise
  Geodet, Bratislava

  450 € do 750 €

  Cena, Geometrický plán, Počet susedov-dvaja, Parcela č.869 / 621m2
  Geodet, Cífer

  630 € do 1050 €

  Cena, Vytycit pozemok k.u. Padarovce, 200m na 80m
  Geodet, Padarovce

  630 € do 1050 €

  Cena, Geometrický plan na RD, 8 arovy pozemok s novostavbou RD s dvoma susedmi
  Geodet, Poľný Kesov

  630 € do 1050 €

  Cena, Zameranie pozemku, Po popise
  Geodet, Trenčín

  630 € do 1050 €

  Cena, Vymeranie stavby, Po popise
  Geodet, Streda nad Bodrogom

  1350 € do 2250 €

  Cena, Zameranie pozemku, 1256 m2
  Geodet, Vyšný Medzev

  900 € do 1500 €

  Cena, Plán zameranie adresneho bodu stavby na pozemku, 3are susedia z oboch strán
  Geodet, Banský Studenec

  900 € do 1500 €

  Cena, Geodetický plán na prístavbu nehnutelnosti, Po popise
  Geodet, Malinová

  450 € do 750 €

  Cena, Vytýčenie stavby STK Ivaka pri Dunaji, Po popise
  Geodet, Ivanka pri Dunaji

  720 € do 1200 €

  Cena, Vymerat parcelu, 2658 m
  Geodet, Vranov nad Topľou

  2250 € do 3750 €

  Cena, Zameranie a zakreslenie stavby a vlastníka., Po popise
  Geodet, Východná

  1800 € do 3000 €

  Cena, Vyticenie skutocnych hranic garaze a zhotovenie geodetickeho planu, Po popise
  Geodet, Zvolen

  630 € do 1050 €

  Cena, Presne zamerať a hranicu pozemku ., Po popise
  Geodet, Kremnica

  1350 € do 2250 €

  Cena, Presné vytýčenie pozemku v ramci dediny, Po popise
  Geodet, Horná Strehová

  630 € do 1050 €

  Cena, Vytyčenie pozemku, inžin. sieti, Po popise
  Geodet, Borinka

  630 € do 1050 €

  Cena, Zameranie pozemku zahrady za ucelom stavby oplotenia, 2000 m^2
  Geodet, Dolný Hričov

  720 € do 1200 €

  Cena, Zameranie pozemku na plot, Jeden
  Geodet, Radôstka

  720 € do 1200 €

  Cena, Vytycenie hranic pozemku, 350 m2
  Geodet, Veličná

  630 € do 1050 €

  Cena, Vytýčenie pozemku., Po popise
  Geodet, Stretava

  2250 € do 3750 €

  Cena, Vytyčovací náčrt, 4
  Geodet, Bystré

  630 € do 1050 €

  Cena, Zameranie hranice pozemku pri RD, 2
  Geodet, Modra

  720 € do 1200 €

  Cena, Geodeticke zameranie stavby, Jeden sused
  Geodet, Markovce

  630 € do 1050 €

  Cena, Vytičiť RD na pozemku, Po popise
  Geodet, Štrba

  630 € do 1050 €

  Cena, Zakreslit plán nadstavby, Traja
  Geodet, Petrovice

  1350 € do 2250 €

  Cena, Portreboval by som zamerat parcelu, 2 susedia 964 m2
  Geodet, Osturňa

  900 € do 1500 €

  Cena, Zamerat adresny bod, 970m2
  Geodet, Častá

  630 € do 1050 €

  Cena, Zamerať garaz, musime kúpiť pod nou pozemok, 2 susedia veľkosť parcely 22m2
  Geodet, Handlová

  630 € do 1050 €

  Cena, Zameranie pozemku, po popise
  Geodet, Kravany

  540 € do 900 €  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Geodet cenník

  Vyžiadajte si od firiem nezaväzujúcu ponuku

  243+ SPOLOČNOSŤAMI PRE Geodet
  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  BEZ PROVÍZIÍ
  ZÍSKAJ PONUKU
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené