Pre oblasť

  Podvŕtavanie a pretláčanie otvorov popod cesty a chodníky

  Článok si prečítalo viac ako 3570+ používateľov
  Pri prácach, ktoré sa vykonávajú pri kladení rôznych druhov potrubí – vodovodu, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie či optických káblov – často sa naráža na prekážky v podobe ciest, železníc či riek. Podvŕtavanie a pretláčanie je vlastne bezvýkopové ukladanie inžinierskych sietí, pretláčanie otvorov popod cesty, železničné trate, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy, vodné toky a podobne.
  Odborný článok 3570
  vykopove prace
  Máme 1642 realizátorov v oblasti Výkopové práce:

  Využitie podvŕtavania a pretláčania

  Týmto spôsobom je možné realizovať podzemné ukladanie energetických zásobovacích vedení, zriaďovanie domových prípojok telekomunikačných sietí, vodovodu, plynovodu, elektriny, gravitačnej a tlakovej kanalizácie, ropovodov a podobne, tiež ukladanie oceľových ochranných rúr (chráničiek), do ktorých sa ukladajú inžinierske siete (voda, plyn, elektrika,  odvodnenie, drenáž...).

  Výhody podvŕtavania a pretláčania

  Vďaka tejto činnosti vaše dvory, ulice, obce, mestá a podobne budú menej rozkopané, keďže sú výkopové práce minimálne, nedochádza k poškodeniu povrchov a upravených plôch v mieste pretláčania, nie je potrebné rezanie asfaltu a jeho následná oprava, samým tým sú  zmenšené práce potrebné na obnovu nielen vozoviek, ale aj chodníkov, železníc, trávnatých povrchov a podobne. Rozličné líniové vrty sa môžu realizovať aj v zastavaných oblastiach. Náklady spôsobené budovaním obchádzok, uzávierok, inštalovaním signálnych zariadení a pod. sú minimálne. Všetky uvedené práce sa vďaka presnosti zariadenia môžu realizovať za relatívne krátky čas. Zásah do vonkajšieho prostredia je minimálny, evidentná je úspora času, zníženie nákladov na spätnú úpravu.

  Realizácia

  Je to vlastne riadené mikrotunelovanie, ktoré ušetrí náklady na rozkopávky. Vykonáva sa rozličnými pneumatickými zariadeniami. Zemné vrty sa realizujú pretláčacím spôsobom (vytlačenie horniny mimo plášťa rakety). Je to horizontálne smerové riadené vŕtanie a pretláčanie, ktoré sa používa na vŕtanie otvorov za účelom vedenia rúr na rôzne účely. Podvŕtanie – pretláčanie sa realizuje napr. pneumatickým krtom popod cesty, chodníky, dlažby, zatrávnené plochy a podobne. Výhodou pretláčania pneumatickým krtom je možnosť vykonania pretlakov aj v kamenistej a štrkovej pôde, kde môže dôjsť pri pretláčaní k zasypávaniu otvoru. Existujú stroje, ktoré umožňujú perforáciu vo všetkých typoch pôd, od kategórie I (kypré pôdy) až po kategóriu VII (najpevnejšie horniny).

  Pomocou tejto techniky je možné inštalovať rúry z rôznych materiálov: oceľové rúry, rúry z tvárnej liatiny, HDPE – polyetylénové rúry s vysokou hustotou, polypropylénové rúry, betónové rúry, tiež je možné realizovať zváranie HDPE potrubí.

  Po naplánovaní trasy inštalácie potrubia je postup nasledovný. Kopú sa dve pravouhlé jamy, prvá, štartovacia jama, v ktorej je umiestnený horizontálny vrták, a druhá cieľová jama (na druhom konci terénu, pod ktorým sa vŕta), v ktorej sa vrt končí. Rozmery štartovacej a cieľovej jamy sú rôzne, napr. 150 cm × 60 cm × potrebná hĺbka, 180 cm × 70 cm × potrebná hĺbka... Sú prípady, keď ide o cieľovú jamu, že zvyčajne stačí šírka ryhy, do ktorej sa konkrétna sieť vkladá. Priemer vrtu môže byť od 50 mm do 4000 mm alebo viac, v závislosti od použitého zariadenia, dĺžka vrtu tiež závisí od vlastností a možností použitého stroja.

  Tieto dva otvory sú zvyčajne oplotené z bezpečnostných dôvodov, ako aj z dôvodu zamedzenia šírenia hluku a prachu. V štartovacej jame sú umiestnené koľajnice, po ktorých sa bude pohybovať horizontálna vŕtačka, na ktorú je potom vo vnútri namontovaná rúrka s vrtákom. Stroj tlačí potrubie smerom k zemi, pričom otáča vrták s hlavou, ktorá odrezáva zem a kamene z prednej časti potrubia a vysúva ho zo zadnej strany. Tento typ vŕtania funguje na princípe Archimedovej skrutky: skrutka sa otáča vo vnútri rúry a na svojom zadnom konci vysúva hmotu (v tomto prípade zeminu a kamene), do ktorej je ponorená, predným koncom. Keď sa celý proces skončí, tento kus potrubia sa pripojí k zvyšku potrubia alebo sa vedú elektrické alebo optické káble.

  Existujú stroje, pomocou ktorých je horizontálne vŕtanie možné vykonať za každého počasia a ani náhly výskyt vody (či už pod zemou alebo vplyvom zrážok) nie je problémom. Rovnako ako pri mikrotunelovaní, ani tu nie je prekážkou žiadny typ pôdy. Taktiež čas vykonávania prác je neporovnateľne kratší ako pri klasickom rozkopávaní ulíc a škody spôsobené takýmito prácami sú v pomere k spôsobu kopania zanedbateľné. Nedochádza k prekážkam a zastavovaniu cestnej a železničnej dopravy, k poškodzovaniu ciest a koľajníc. Práce sú šetrné k životnému prostrediu v každom zmysle, pretože nedochádza k zbytočnému výrubu stromov, ani poškodzovaniu ich koreňov. Nedochádza ani k znečisteniu podzemných vôd, ani k znečisteniu ovzdušia.

  Odborná rada zo spoločnosti KEbag, s.r.o.

  1. Čo je to podvŕtanie a pretláčanie ciest a kedy si zákazníci objednávajú Vaše služby?

  Ponúkame podvŕtavanie, známe aj ako pretláčanie cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk i trávnatých plôch. Na podvŕtavanie využívajú naši školení pracovníci šnekové vŕtacie zariadenie.

  2. Akú techniku používate a aký je postup?

  Pretláčanie komunikácie je v porovnaní s klasickými výkopovými prácami výhodnejšou formou pripravenia plochy pre inžinierske siete, kanalizačné prípojky či vodovody, alebo plynovody. Vŕtaný otvor má v priemere 200 mm. Pretláčanie je možné vykonať aj v menej prístupných či úzkych priestoroch. Pri pretláčaní komunikácie alebo inej plochy sa nemusí rozkopať celá cesta. Tým pádom sa nepoškodí povrch upravených plôch v mieste, kde so strojom podvŕtavame cesty či inú komunikáciu.

  Ponúkame pneumatické pretláčanie popod komunikácie a chodníky. Pretláčaný otvor vieme relizovať v priemere od 100 do 130 mm. Vhodné najmä na prípojky vodovodu, plynovodu, káblov. Do vŕtaných otvorov osádzame aj chráničky.

  Okrem samotného podvŕtanania komunikácií ponúkame uloženie chráničiek na inžinierske siete - elektrika, voda, plyn, káble, ale aj výmenu starých potrubných rozvodov, opravu porúch a klasické zemné, výkopové a inžinierske práce.

  3. Ako sa pohybujú ceny pre Vaše služby?

  Cena záleží od priemeru vŕtania a pretláčania. Priemer od 80 do 105 pretláčanie 30 - 50 €.

  Priemer od 105 do 250 vŕtanie 50 - 80 €.

  Pán Szabolcs Kertész, spoločnosť KEbag, s.r.o.

  Horizontálne smerové vŕtanie (HDD)

  Výhody tohto procesu kladenia rúr sú neporovnateľne väčšie v porovnaní s klasickým procesom kopania a zhotovovania výkopov, kde je zastavená všetka doprava, rozkopané a zničené ulice, ako aj okolité budovy a často dochádza k poškodeniu iných inštalácií a potrubí. Okolité obyvateľstvo a firmy sú potom brzdené v bežnom živote a podnikaní, pretože im je často odopieraný prístup do bytových a nebytových priestorov. A jedným z dlhodobých zlých dôsledkov je poškodenie okolitého ekosystému. A keď sa použije technika horizontálneho smerového vŕtania (HDD), nevyskytuje sa žiadny z vyššie uvedených problémov. Poškodenie spôsobené aplikáciou HDD technológie je dva až tri metre štvorcové a je kompletne opravené ihneď po dokončení vŕtania. Kým škody spôsobené klasickým rozkopaním ulíc sa merajú v tisíckach metrov štvorcových, stovkách metrov poškodených potrubí a káblov a desiatkach vyrúbaných stromov či ich koreňov. A predovšetkým čas potrebný na vykonanie montáže technológiou horizontálneho vŕtania sa meria v hodinách a čas strávený klasickým kopaním sa meria v týždňoch, veľmi často v mesiacoch.

  Ak máte záujem o tento druh prác, môžete nás kontaktovať na daibau.sk alebo nám poslať dopyt. Na našich stránkach nájdete ďalšie tipy týkajúce sa tejto témy, ale aj zhotoviteľov, s ktorými spolupracujeme. Tí v súlade s vaším dopytom pripravia vhodnú ponuku.

  Informácie o cenách sú dostupné v našej kalkulačke.

  Odborný článok 3570
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Výkopové práce?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 1642 realizátorov v oblasti Výkopové práce:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené