Pre oblasť

  Energetický certifikát budovy

  Článok si prečítalo viac ako 1256+ používateľov
  Energetický certifikát je verejne dostupný dokument, ktorý obsahuje informácie o energetickej náročnosti budovy a odporúčania na zvýšenie energetickej hospodárnosti. Zavedenie energetických certifikátov budov je jedným z posledných krokov v transpozícii EÚ a jej smerníc o energetickej hospodárnosti budov vo všeobecnosti. Hlavným účelom energetického certifikátu je prezentovať konkrétne informácie o energetickej hospodárnosti konkrétnej budovy vrátane údajov o predpokladaných  nákladoch na energiu a nákladovo efektívnych investíciách, ktoré by mohli zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy a jej vnútorných systémov.
  Odborný článok 1256
  energeticky certifikat
  Máme 74 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  1. Druhy energetických certifikátov a energetické triedy

  1.1. Výpočtový energetický certifikát

  Údaje pre výpočtový energetický certifikát sa určujú na základe výpočtu ukazovateľov energetickej hospodárnosti budov. Výpočtový postup pre vypracovanie energetického certifikátu sa používa pri všetkých typoch novostavieb, pri kompletnej obnove budov a pre existujúce bytové domy, ktoré sú určené predovšetkým na prenájom alebo predaj.

  Postup výpočtu zohľadňuje okrem iného vlastnosti okien a dverí, skladbu vonkajších stien, podláh a stropov, druh a spôsob vykurovania a chladenia, prípravu teplej úžitkovej vody a osvetlenie. Na základe výpočtovej metódy sa určí teplo potrebné na vykurovanie a chladenie a potrebná dodaná energia na bežnú prevádzku budovy.

  Výpočtový energetický certifikát ukazuje tri aspekty energetickej efektívnosti. Prvým aspektom je teplo potrebné na vykurovanie budovy na ročnej úrovni, potom nasleduje ročná energia potrebná na prevádzku budovy a emisie CO2, ktoré vznikajú pri prevádzke budovy a sú tiež každoročne merané.

  1.2. Meraný energetický certifikát

  Meraný energetický certifikát sa vypracúva na základe meraní spotreby energie. Postup merania sa používa pre existujúce nebytové budovy, medzi ktoré patria zdravotnícke zariadenia, školy, kultúrne domy, budovy verejnej správy a podobne.

  Meraný energetický certifikát sa zostavuje na základe skutočne nameraných hodnôt spotreby energie za posledné tri ukončené kalendárne roky. Ak nie sú k dispozícii údaje za posledné tri roky, použijú sa namerané údaje za posledné dva kalendárne roky alebo za posledný kalendárny rok pred vyhotovením energetického certifikátu. Namerané údaje sa získavajú z účtov za energie alebo z energetickej kontroly budovy.

  Meraný energetický certifikát ukazuje aj tri aspekty energetickej efektívnosti. Prvým údajom je ročná spotreba energie určenej na premenu na teplo, nasleduje ročná spotreba elektriny a ročné emisie CO2 do ovzdušia vznikajúce pri prevádzke budovy.

  1.3. Energetická trieda (trieda energetickej hospodárnosti)

  Každý certifikát energetickej náročnosti definuje presné zaradenie konkrétnej budovy do triedy energetickej hospodárnosti. Zohľadňuje sa ročné teplo potrebné na vykurovanie budovy, merané na jednotku úžitkovej plochy budovy (kWh/m2a). Energetické triedy sú medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ veľmi rozdielne definované, ako aj podmienky vyúčtovania. Priame porovnanie tried medzi krajinami EÚ preto nie je možné. Triedy A a B sa týkajú pasívnych alebo nízkoenergetických domov, ktorých ročná potreba tepla na vykurovanie sa pohybuje v rozmedzí 15 až 35 kWh/m2a.

  2. Kedy je potrebný energetický certifikát?

  Energetický certifikát budovy je povinný pre novostavby, predaj, prenájom na dobu minimálne 1 roka a pre budovy s minimálnou úžitkovou plochou 500 m2, v ktorých orgán verejnej moci poskytuje služby pre väčší počet osôb. 

  2.1. Novostavba

  V prípade novostavieb je energetický certifikát povinnou prílohou projektu skutočného realizovaného stavu. Podľa zákona a ustanovení zákona o energetike musia všetky novostavby získať energetický certifikát. Osobitným príkladom sú verejné budovy (školy, zdravotnícke zariadenia, budovy obcí a štátnej správy), ktoré musia prezentovať údaje o energetickej hospodárnosti širokej verejnosti.

  2.2. Existujúce budovy

  Podľa ustanovení zákona o energetike všetky existujúce budovy v prípade predaja alebo prenájmu musia mať energetický certifikát. Všetky verejné budovy musia verejnosti predložiť aj svoj energetický certifikát. Osobitné požiadavky platia pre viacbytové domy. Ak boli postavené pred rokom 1980, museli dostať energetický certifikát najneskôr do roku 2015 a všetky viacbytové domy postavené po roku 1980 musia dostať energetický certifikát najneskôr do roku 2030.

  2.3. Verejné budovy

  Medzi verejné budovy, pre ktoré je potrebný energetický certifikát, patria budovy verejnej správy, budovy pre kultúru a na verejnú zábavu, výchovno-vzdelávacie zariadenia, budovy pre vedecký výskum a zdravotnícke zariadenia.

  2.4. Kedy nie je potrebný energetický certifikát?

  Energetický certifikát nie je potrebný pre existujúce budovy na prenájom na dobu kratšiu ako 1 rok, kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo náboženské podujatia, budovy s pamiatkovou ochranou, pri ktorých by rešpektovanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad, budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s predpokladaným časom užívania kratším ako 2 roky, priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie, bytové budovy určené na užívanie menej ako 4 mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní, samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je najviac 50 m2.

  3. Kto vydáva energetický certifikát?

  Energetický certifikát môže vypracovať len odborne spôsobilá osoba, ktorá je poverená na energetickú certifikáciu. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI). Získanie odbornej spôsobilosti je podmienené zložením skúšok pred skúšobnou komisiou.

  Objednávku a platbu za vykonanie energetickej certifikácie musí vykonať vlastník budovy. Vlastník je tiež povinný uchovávať tento certifikát po dobu jeho platnosti. Vlastník budovy poskytuje informácie potrebné na vykonanie energetickej certifikácie, údaje zahŕňajú adresu, úžitkovú plochu budovy, rok výstavby, účel budovy (novostavba, prenájom, predaj), dostupnú projektovú dokumentáciu (stavebná časť, vrátane tepelnotechnického posudku a technických zariadení budovy – vykurovanie, chladenie, príprava teplej vody, osvetlenie) a kontaktné údaje vlastníka budovy. Odborne spôsobilá osoba vykoná obhliadku budovy, na základe ktorej následne finalizuje energetický certifikát.

  Odborná rada zo spoločnosti CROW-LINE

  1. Kedy je potrebný energetický certifikát?

  Energetický certifikát budovy je potrebný ku kolaudácii budovy a je potrebné ho predložiť stavebnému úradu pri začatí kolaudačného konania, t. j. energetický certifikát je prílohou návrhu na vydanie rozhodnutia o užívaní stavby, bez ktorého sa stavba nesmie užívať.

  2. Od čoho závisí cena vypracovania energetického certifikátu?

  Cena vypracovania energetického certifikátu závisí od rozlohy budovy, od počtu podlaží, od členitosti a tvaru budovy, od druhu budovy, t. j. či  ide o obytnú budovu (rodinný dom, bytový dom), alebo o občiansku budovu (administratívna budova, budova škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a budovy určené na šport, budovy pre veľko- a maloobchodné služby), alebo ide o polyfunkčný dom. Ak ide o občiansku budovu, berie sa do úvahy aj osvetlenie a vzduchotechnika.

  3. Sú budovy, ktorých sa energetický certifikát netýka?

  Energetický certifikát budovy nie je potrebné vypracovať v tom prípade, ak je budova nevykurovaná, alebo jej úžitková plocha nepresahuje 50 m2, ak ide o pamiatkovo chránenú budovu, o kostoly a budovy bohoslužieb, priemyselné stavby, dielne a poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie a bytové budovy, ktoré sa využívajú menej než 4 mesiace v roku.

  Pán Ladislav Varjú, spoločnosť CROW-LINE

  4. Cena energetického certifikátu

  Koľko stojí vypracovanie energetického certifikátu? Základný energetický certifikát pre rodinný dom s priemernou veľkosťou stojí okolo 300 až 400 EUR. Platnosť energetického certifikátu je 10 rokov, s výnimkou prípadov, keď sa na objekte vykonajú zásadné zmeny, ktoré majú vplyv na spotrebu energie, napr. montáž väčších okien, prístavba… Faktory ovplyvňujúce cenu energetického certifikátu sú veľkosť budovy, úplnosť predloženej projektovej dokumentácie, lokalita stavby, náročnosť stavby a spôsob výpočtu (výpočtový alebo meraný energetický certifikát).

  Ak máte záujem o vypracovanie energetického certifikátu, môžete nás kontaktovať na daibau.sk, pošlite dopyt alebo nám položte otázku. Na našich stránkach nájdete ďalšie rady týkajúce sa tejto témy.

  Informácie o cenách sú dostupné v našej kalkulačke.      

  Odborný článok 1256
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Energetický certifikát?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 74 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené