Pre oblasť

  Geodetický elaborát

  Článok si prečítalo viac ako 2101+ používateľov
  Skôr než začneme stavať dom, potrebujeme geodetický elaborát, resp. geodetický plán. Plán a návrhy sa vypracúvajú na základe známych údajov z verejných záznamov a pozemkových kníh, podložených meraniami a dôkazmi na tvári miesta, na pozemku. Údaje z verejných databáz, najčastejšie geodetických správ, tvoria údaje o pozemku, bonita, trieda pozemku atď. Údaje o teréne zahŕňajú údaje o mikrolokácii, reliéfe, vode, existujúcich objektoch a podobne. Geodetický elaborát je základom všetkej dokumentácie, ktorá bude musieť byť hotová pred začatím stavby vášho vysnívaného domu.
  Odborný článok 2101
  geodeticky elaborat
  Máme 245 realizátorov v oblasti Geodet:

  1. Geodetický prieskum pozemku

  Pred predložením geodetického podania je potrebné získať údaje z príslušných databáz a vykonať terénne merania. Na terénne merania sa používa špeciálne zariadenie pozostávajúce zo zariadení GPS a totálnych staníc. GPS prístroje, ktoré používajú geodeti a geometri sú veľmi presné prístroje, ktoré slúžia iba na profesionálne použitie, a to na určenie nastavených bodov. Totálne stanice sa používajú na meranie veľkých vzdialeností. Zvyčajne sa vypracováva geodetický plán pre pás široký 25 m, ktorý obsahuje pozemok, na ktorom sa má stavať alebo existujúce objekty a bezprostredné okolie. Výkres musí obsahovať aj prístupný koridor.

  2. Geodetický plán

  Geodetické plány sa zvyčajne vypracúvajú v mierke 1: 1 000 pre obytné budovy a v mierke 1: 5 000 pre stavebné inžinierske stavby. Geodetický elaborát je základ pre prípravu projektu pre stavebné povolenie a obsahuje všetky údaje o teréne, vodách, už existujúcich objektoch, infraštruktúre, rastlinách a iných dôležitých skutočnostiach na pozemku.

  Geodetické plány možno klasifikovať podľa účelu. Ako už bolo uvedené, geodetický plán potrebujeme pri získavaní stavebného povolenia,  ale aj pre vypracovanie ideového riešenia, resp. projektu pre realizáciu stavby (realizačného projektu). Ak chceme legalizovať vystavaný objekt, musíme mať aj geodetický elaborát. Plán novej situácie  je povinný i pre vydanie povolenia pre užívanie stavby.

  Tachymeter geodetický prístroj
  Na geodetické meranie sa používa tachymeter geodeticky prístroj

  3. Geodetický certifikát

  Spolu s vydaním geodetického elaborátu získate aj špeciálny certifikát. V certifikáte sa uvádza účel jeho a zaručuje presnosť údajov z terénu a úradných záznamov, ako je napr. presnosť hraníc pozemku. Ak nie sú hranice pozemku presne definované, nemôžete získať stavebné povolenie. Geodet musí teda vopred určiť presnú polohu hraníc.

  Odborná rada zo spoločnosti GEODETIS

  1. Kedy potrebujeme geodeta v novej výstavbe?

  Geodeta potrebujeme pri vytýčení stavby a pri zameraní stavby ku kolaudácii, pri väčších stavbách je potrebný geodet aj počas výstavby na priebežné vytyčovanie a kontrolovanie geometrie objektu v súlade s projektovou dokumentáciou.

  2. Čo je vytyčovanie hraníc pozemkov?

  Vytyčovanie hraníc pozemkov je vlastne vyznačenie lomových bodov vlastníckej hranice v teréne, podľa podkladov katastra.

  3. Čo je geometrický plán?

  Je to najpresnejšia geometrická identifikácia hraníc pozemku, podľa podkladov katastra.

  4. Prečo je nutné zaregistrovať objekt v katastri nehnuteľností?

  Objekt je nutné zaregistrovať v katastri nehnuteľností z dvôvodu daňovej a geometrickej identifikácie z pohľadu geodetických a popisných informácií katastra.

  Odbornú radu poskytol pán Ing. Ivan Tischljar zo spoločnosti GEODETIS

  4. Geodetický elaborát – cena

  Koľko stojí geodetický elaborát? Ceny výkresov a plánov závisia od oblasti, účelu a počtu geodetických bodov. Na formovanie ceny geodetického elaborátu vplýva viacero faktorov, takže ona môže byť vyššia alebo nižšia ako je odhadnutá cena. Za pozemok priemernej veľkosti treba zaplatiť 400 až 600 EUR.

  Odborný článok 2101
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Geodet?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 245 realizátorov v oblasti Geodet:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené