articles_articles

  Geodetický elaborát

  Skôr než začneme stavať dom, potrebujeme geodetický elaborát, resp. geodetický plán. Plán a návrhy sa vypracúvajú na základe známych údajov z verejných záznamov a pozemkových kníh, podložených meraniami a dôkazmi na tvári miesta, na pozemku. Údaje z verejných databáz, najčastejšie geodetických správ, tvoria údaje o pozemku, bonita, trieda pozemku atď. Údaje o teréne zahŕňajú údaje o mikrolokácii, reliéfe, vode, existujúcich objektoch a podobne. Geodetický elaborát je základom všetkej dokumentácie, ktorá bude musieť byť hotová pred začatím stavby vášho vysnívaného domu.
  Odborný článok 455
  geodeticky-plan.jpg
  Máme 21 realizátorov v oblasti Geodet:

  1. Geodetický prieskum pozemku

  Pred predložením geodetického podania je potrebné získať údaje z príslušných databáz a vykonať terénne merania. Na terénne merania sa používa špeciálne zariadenie pozostávajúce zo zariadení GPS a totálnych staníc. GPS prístroje, ktoré používajú geodeti a geometri sú veľmi presné prístroje, ktoré slúžia iba na profesionálne použitie, a to na určenie nastavených bodov. Totálne stanice sa používajú na meranie veľkých vzdialeností. Zvyčajne sa vypracováva geodetický plán pre pás široký 25 m, ktorý obsahuje pozemok, na ktorom sa má stavať alebo existujúce objekty a bezprostredné okolie. Výkres musí obsahovať aj prístupný koridor.

  2. Geodetický plán

  Geodetické plány sa zvyčajne vypracúvajú v mierke 1: 1 000 pre obytné budovy a v mierke 1: 5 000 pre stavebné inžinierske stavby. Geodetický elaborát je základ pre prípravu projektu pre stavebné povolenie a obsahuje všetky údaje o teréne, vodách, už existujúcich objektoch, infraštruktúre, rastlinách a iných dôležitých skutočnostiach na pozemku.

  Geodetické merania sa robia špeciálnym optickým prístrojom
  Geodetické merania sa robia špeciálnym optickým prístrojom

  Geodetické plány možno klasifikovať podľa účelu. Ako už bolo uvedené, geodetický plán potrebujeme pri získavaní stavebného povolenia,  ale aj pre vypracovanie ideového riešenia, resp. projektu pre realizáciu stavby (realizačného projektu). Ak chceme legalizovať vystavaný objekt, musíme mať aj geodetický elaborát. Plán novej situácie  je povinný i pre vydanie povolenia pre užívanie stavby.

  3. Geodetický certifikát

  Spolu s vydaním geodetického elaborátu získate aj špeciálny certifikát. V certifikáte sa uvádza účel jeho a zaručuje presnosť údajov z terénu a úradných záznamov, ako je napr. presnosť hraníc pozemku. Ak nie sú hranice pozemku presne definované, nemôžete získať stavebné povolenie. Geodet musí teda vopred určiť presnú polohu hraníc.

  Odborná rada zo spoločnosti REFISTAV - TRADE s.r.o.

  1. Kedy potrebujeme geodeta v novej výstavbe?

  Keď ide o novú výstavbu, geodeta potrebujeme pri: 

  -Vytýčení hranice pozemku na ktorom sa chystá výstavba

  -Vyhotovení polohopisného a výškopisného planu ako podklad pre projekt budúcej stavby

  -Vytýčení a osadení stavby v teréne

  -Vyhotovení geometrického plánu na zameranie rozostavanej stavby -  hypotéka

  -Vyhotovení geometrického plánu na zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

  -Zameraní adresného bodu pre účely pridelenia súpisného čísla.

  2. Čo je vytyčovanie hraníc pozemkov?

  Vytyčovanie hraníc pozemkov je geodetická činnosť, ktorou sa v teréne vyznačí poloha lomových bodov hranice pozemku alebo inej hranice. Vytýčené hranice pozemkov sa trvalo označia vo všetkých lomových bodoch dotknutých hraníc pozemku, ak vlastníci a iné oprávnené osoby vyjadria súhlas s vytýčenou polohou týchto bodov; v opačnom prípade sa označia dočasne.

  3. Čo je geometrický plán?

  Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad záznam práv k nehnuteľnostiam. Vyhotovuje sa na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj katastrom.

  4. Prečo je nutné zaregistrovať objekt v katastri nehnuteľností?

  Objekt v katastri nehnuteľností je nutné zaregistrovať:

  -Kvôli aktuálnosti skutkového stavu a stavu evidovaného na KN,

  -Kvôli daňoým účelom,

  -Znalci, banky vychádzaju zo stavu ktorý je evidovaný v KN.

  Pán Ing. Daniel Sejna, REFISTAV - TRADE s.r.o.

  4. Geodetický elaborát – cena

  Koľko stojí geodetický elaborát? Ceny výkresov a plánov závisia od oblasti, účelu a počtu geodetických bodov. Na formovanie ceny geodetického elaborátu vplýva viacero faktorov, takže ona môže byť vyššia alebo nižšia ako je odhadnutá cena. Za pozemok priemernej veľkosti treba zaplatiť 300 až 500 EUR.

   

   

   

  Odborný článok 455
  Autor: Daibau casopis
  Máme 21 realizátorov v oblasti Geodet:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  ODPORUČENÍ POSKYTOVATELIA V OBLASTI GEODET
  8.6
  0

  REFISTAV - TRADE s.r.o.

  Južná trieda 2/A, 04001 Košice
  8.6
  0

  Geodex s.r.o.

  Staré Ihrisko 7, 83102 Bratislava
  9.3
  0

  FAMI, S.R.O.

  Hradská 57, 83107 Bratislava
  Máme 21 realizátorov v oblasti Geodet:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI GEODET?

 • Geodet Bánovce nad Bebravou
 • Geodet Banská Bystrica
 • Geodet Bardejov
 • Geodet Bratislava
 • Geodet Brezno
 • Geodet Bytča
 • Geodet Čadca
 • Geodet Detva
 • Geodet Dolný Kubín
 • Geodet Dunajská Streda
 • Geodet Galanta
 • Geodet Gelnica
 • Geodet Hlohovec
 • Geodet Humenné
 • Geodet Ilava
 • Geodet Kežmarok
 • Geodet Komárno
 • Geodet Košice
 • Geodet Krupina
 • Geodet Kysucké Nové Mesto
 • Geodet Levice
 • Geodet Levoča
 • Geodet Liptovský Mikuláš
 • Geodet Lučenec
 • Geodet Malacky
 • Geodet Martin
 • Geodet Medzilaborce
 • Geodet Michalovce
 • Geodet Myjava
 • Geodet Námestovo
 • Geodet Nitra
 • Geodet Nové Mesto nad Váhom
 • Geodet Nové Zámky
 • Geodet Partizánske
 • Geodet Pezinok
 • Geodet Piešťany
 • Geodet Poltár
 • Geodet Poprad
 • Geodet Považská Bystrica
 • Geodet Prešov
 • Geodet Prievidza
 • Geodet Púchov
 • Geodet Revúca
 • Geodet Rimavská Sobota
 • Geodet Rožňava
 • Geodet Ružomberok
 • Geodet Sabinov
 • Geodet Šaľa
 • Geodet Senec
 • Geodet Senica
 • Geodet Skalica
 • Geodet Snina
 • Geodet Sobrance
 • Geodet Spišská Nová Ves
 • Geodet Stará Ľubovňa
 • Geodet Stropkov
 • Geodet Svidník
 • Geodet Topoľčany
 • Geodet Trebišov
 • Geodet Trenčín
 • Geodet Trnava
 • Geodet Turčianske Teplice
 • Geodet Tvrdošín
 • Geodet Veľký Krtíš
 • Geodet Vranov nad Topľou
 • Geodet Žarnovica
 • Geodet Žiar nad Hronom
 • Geodet Žilina
 • Geodet Zlaté Moravce
 • Geodet Zvolen
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  KONTAKTY

  Dopyty: 00421 233 329 745
  Firmy: 00421 233 329 745

  REGIONÁLNE STRÁNKY

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau, všetky práva vyhradené