Pre oblasť
  Keď ide o rozsah prác na elektroinštaláciách, druhy a množstvá potrebného materiálu, to väčšinou vedia určiť iba profesionáli. Preto vám neodporúčame, aby ste práce týkajúce sa elektroinštalácií vykonávali sami. Na realizáciu je potrebný dobrý plán elektroinštalácií a spoľahlivý majster, ktorý bude schopný túto časť stavebného projektu realizovať. Predsa sme aj k tejto téme napísali pár slov.
  Odborný článok 487
  elektrikar
  Máme 2440 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  Elektrická energia (trojfázový striedavý prúd) sa vyrába v elektrárňach a koneční spotrebitelia ju môžu využívať na úplne inom mieste. Na prenos elektriny sa používajú vysoké stožiare s vedením vysokého napätia. Rozvodná sieť má veľmi zložitú štruktúru. Zabezpečuje prenos na veľké vzdialenosti a vďaka transformačným staniciam následnú distribúciu do jednotlivých domácností. V poslednej fáze transformácie sa mení na nízke napätie 230 V a 400 V (v domácnostiach spotrebujeme elektrický prúd nízkeho napätia). Potrebný je k tomu nejaký vodič. Elektrická energia zostáva v zásuvke až dovtedy, pokým sa do nej nevsunie zástrčka nejakého spotrebiča. Cez kábel po zapnutí do prístroja tečie elektrický prúd. Výkonnejšie elektroinštalácie do 600 V sa využívajú len v priemysle. V súčasnosti sa v dome počíta aj s inštaláciami telekomunikačných zariadení (telefón, interkom, bezpečnostné a požiarne  zariadenia, internet a podobne), ktoré nepresahujú 50 V (AC) a 120 V (DC).  

  1. Nevynechajte vypracovanie plánu elektroinštalácií

  Treba rozlišovať elektroinštalácie a siete. Elektrická sieť je mimo domu, k nej je možné pripojiť sa špeciálnou prípojkou, ktorú projektant elektroinštalácie definuje v projekte, ktorý je súčasťou dokumentácie pre získanie stavebného povolenia.

  Pred začatím realizácie elektroinštalácií je nevyhnutné mať projekt elektroinštalácií, ktorý vyhotoví projektant. Vďaka presnému určeniu vedenia káblov, skriniek, zásuviek a spínačov sa vyhnete dodatočným nákladom. Na základe dobrého plánu elektroinštalácií aj realizátori elektroinštalácií (elektrikári) budú môcť pripraviť presnejšiu cenovú ponuku. Plán je však potrebný aj preto, aby ste mohli modernizovať alebo obnoviť elektroinštalácie, keď to bude potrebné. 

  Cena projektovej dokumentácie týkajúcej sa elektroinštalácií sa pohybuje medzi 400 a 600 EUR, čo je vzhľadom na celkovú cenu realizácie ešte stále malá čiastka.

  2. Montáž elektroinštalácií a ich prvkov

  Pri vykonávaní elektroinštalácií sa práce delia na hrubé práce a jemnú montáž. Hrubé práce zahŕňajú vysekávanie rýh, prerazenie stien, rozvody káblov... Medzi jemné práce patrí  inštalácia zásuviek, vypínačov a svietidiel.

  3. Druhy elektrických inštalácií

  Elektrické inštalácie nízkeho napätia napájajú elektrické spotrebiče a osvetlenie. Inštalácie telekomunikačných zariadení sú potrebné pre telefón, bezpečnostné a požiarne  zariadenia, internet, klimatizáciu, počítačové siete a podobne.

  Elektrické inštalácie môžu byť inštalované v budove rôznymi spôsobmi: môžu byť skryté pod omietky (inštalácia sa vykoná ihneď po vybudovaní stien pred vytvorením konečnej vrstvy omietky), montované na povrch stien (týmto spôsobom sú inštalované v miestnostiach s vysokou vlhkosťou) alebo inštalované do káblových kanálov (žľabov) na povrchu steny,  kedy si nevyžadujú vŕtanie alebo vysekávanie rýh, teda následné uzatvorenie a omietanie. Výmena elektroinštalácií je oveľa jednoduchšia, ale ovplyvňuje vzhľad, pretože kanály nemožno skryť za omietku. Existujú aj podlahové elektroinštalácie.

  3.1 Káble a vodiče

  Základnými komponentmi elektroinštalácie sú samozrejme vodiče a káble. Káble sú uložené v elektroinštalačnom potrubí alebo žľaboch (kanáloch). V každom prípade sa najmenej odporúča kladenie káblov povrchovo pomocou príchytiek. V priemernom dome môžeme očakávať 500 až 1000 m rôznych káblov.

  Inštalačné potrubia sa ukladajú pod omietku, betón, podlahu. Inštalácia je vždy horizontálna alebo vertikálna, nikdy nie diagonálna (šikmá). Pre ľahšiu modernizáciu alebo opravu sú vedenia vždy inštalované vo výške 20 cm až 120 cm od podlahy. Inštalácia najkratšou cestou, t. j. diagonálne, je povolená len na strope.

  Elektrikár položí káble PP-Y, pre káblovú televíziu alebo internet položí kábel FTP CAT5. Na prenos vysokofrekvenčných signálov je potrebný aj koaxiálny kábel.

  3.2 Rozvodné skrine

  Rozvodné skrine sú uzly elektroinštalácie v dome. Dobre navrhnutá a umiestnená skriňa poskytuje ovládanie a údržbu a prispieva k vašej bezpečnosti. Rozvodné skrine sú umiestnené v ohňovzdorných kovových krytoch. Na každé poschodie sa zvyčajne umiestňuje jedna rozvodná skriňa. Sú v nich inštalované merače, ističe a hlavné vypínače, aj keď kvôli vyššej spotrebe a množstvu rôznych zariadení ich môže byť viac.

  Pre špeciálne systémy, ako je videodohľad alebo poplašné zariadenie, sa odporúčajú samostatné rozvodné skrine. Na elektroinštaláciu priemerného domu budete potrebovať 3 až 5 rozvodných skríň. Jedna skriňa stojí 200 až 300 EUR. 

  3.3. Vypínače a zásuvky

  Prehľadné vypínače sú kľúčové pre pohodlné a funkčné osvetlenie a spotrebiče. Ich počet a umiestnenie určuje projektant elektroinštalácie. Vypínače sa inštalujú 105 cm nad podlahou a zásuvky 30 cm nad podlahou. Zásuvky v pracovných priestoroch, ako je kuchyňa a kúpeľňa, musia byť inštalované 115 cm nad podlahou.

  Existuje niekoľko typov vypínačov. Poraďte sa o tom so svojím projektantom alebo dodávateľom. Poznáme bežné vypínače, ťahové vypínače, otočné vypínače, senzorové vypínače, môžu byť jednopólové alebo dvojpólové. Vypínače sú inštalované vo výške asi 120 cm.

  Odborná rada zo spoločnosti Handystav s.r.o.

  1. Ako kľudne spávať bez toho aby ste sa báli, že vyhoríte?

  Keďže elektroinštalácia je tzv. vyhradené technické zariadenie, každému jej uvedeniu do prevádzky (aj v prípade rekonštrukcie) musí predchádzať odborná prehliadka a odborná skúška – hovorovo revízia. Revíziu vykonáva kvalifikovaný revízny technik s osvedčením podľa § 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Táto vyhláška predpisuje aj intervaly následných pravidelných revízií. Pre murované obytné objekty je to každých 5 rokov, pre obytné objekty zhotovené z materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F1 (napr. drevodomy) sú to každé 2 roky. Aj keď aktuálnosť revízií vám pravdepodobne nebude nikto kontrolovať, problémy môžu nastať v prípade požiaru či úrazu el. prúdom. Vtedy sa vystavujete ekonomickým i trestnoprávnym dôsledkom (nepreplatenie poistného plnenia, vymáhanie náhrady škody zo strany poškodených, trestné stíhanie). Revízie by ste teda určite nemali zanedbať.

  2. Trojfázové inštalácie: čím sa odlišujú od jednofázových?

  V súčasnej dobe využívame dva druhy rozvodov elektrickej energie. Jedná sa o jednofázové a trojfázové vedenie. Jednofázové vedenie vzniká vlastne oddelením jednej fázy z trojfázového vedenia. Takže ak máme trojfázové vedenie, môžeme jednu fázu vyčleniť a napojiť na ňu aj jednofázové spotrebiče. Tri fázy dokážu dodať za rovnaký čas do prístroja oveľa viac energie ako jedna fáza. Je to dané najmä tým, že pri trojfázovom vedení je medzi jednotlivými fázami napätie 400 V. Pri jednofázovom vedení je napätie medzi jednou fázou a nulou iba 230 V. Trojfázové vedenie sa využíva najmä tam, kde potrebujeme do spotrebiča doručiť väčšie množstvo energie. Bývajú to najmä výkonné spotrebiče, vykurovacie systémy alebo výkonné elektromotory.

  TN_S.jpg

  3. Ktoré sú najčastejšie chyby pri tvorbe elektroinštalácie?

  Na začiatok je potrebné si uvedomiť, že do elektroinštlácie môže zasahovať len odborník v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky 508/2009 Z.z. Samozrejme je dobré poznať orientačné základy toho, ako elektroinštalácia funguje. Pomôže vám to pri komunikácií s elektrikármi a vďaka tomu sa môžete vyhnúť nejednému problému. Pokiaľ ste kúpili starší dom alebo byt, je potrebné si pre istotu nechať urobiť revíziu elektroinštalácie. Obzvlášť , pokiaľ elektroinštalácia nesie známky neodborného zásahu.

  Zlé zapojenie vodičov

  Hoci sa to nezdá, aj prosté zapojenie vodičov má svoje pravidlá. Použité musia byť svorky vhodné pre konkrétne vodiče, a to nielen z hľadiska ich hrúbky (prierezu), ale aj podľa ich materiálu. Dôležité je aj miesto, kde je svorka použitá, pretože výrobca garantuje kvalitu spoja vždy len na konkrétne použitie. Každá svorka má aj svoje požiadavky na správnu dĺžku odizolovania vodiča alebo silu utiahnutia spoja (udávaná spravidla v N/mm2). Použitím bezskrutkových svoriek tak odpadá jedna zo starostí, čo zjednodušuje samotnú montáž a robí inštaláciu bezpečnejšou, pretože to minimalizuje chyby počas zapájania z hľadiska technického prevedenia spoja. To vedie k väčšej spoľahlivosti inštalácie, a dokonca k zníženiu rizika upálenia spoja alebo požiaru.

  Nevhodná elektroinštalačná krabica

  Na trhu sú k výberu mnohé inštalačné krabice a tie sú taktiež pre rôzne využitia. Rozdiely môžu byť napríklad v ich montážnej hĺbke alebo v ich konkrétnom určení. Všeobecne platí, že by sme mali používať krabice hlboké minimálne 4–5 cm, aby sme potom neboli zbytočne obmedzení pri výbere samotných vypínačov a zásuviek kvôli ich montážnej hĺbke a miestu pre vodiče v tejto krabici. Plytké krabice sa používajú úplne výnimočne a len tam, kde je technologicky nemožné inštalovať ich hlbší variant. Naopak sa dnes stále častejšie používajú napríklad pod vypínače krabice extra hlboké (cca 7cm), ktoré umožňujú jednoduchšie zapájanie, pretože nezaberajú toľko miesta, a taktiež umožňujú dodatočné inštalácie vstavaných modulov. Môže ísť o časový spínač pre dobeh ventilátora v kúpeľni alebo stmievač pre svetlá v ktorejkoľvek miestnosti a podobne. Dôležitý je aj výber krabíc do dutých stien, či už ide o sadrokartón, alebo drevenú dosku, či obklad. Škatule určené do horľavých materiálov musia byť označené symbolom odolnosti do 850 °C. Inak vám hrozí zvýšené riziko požiaru. Pozor na to, že nie všetky zásuvky a vypínače sú výrobcom určené na horľavé povrchy.

  Aj pri krabiciach do dutých stien je mnoho typov na výber. Od plytkých až po krabice určené pre pohodlnú montáž vstavaných prvkov. Tiež odporúčame použiť krabice s membránovými priechodkami pre káble, ktoré znižujú riziko „prievanu" v krabici a tým aj zrážanie vlhkosti alebo hromadenie prachu, čo sa často deje predovšetkým v zle tepelne izolovaných podkrovných vstavbách a ďalších podobných miestach. To môže viesť k poškodeniu inštalovaných prístrojov, a teda k riziku väčšej nespoľahlivosti daného elektrického okruhu alebo v horšom prípade až k riziku zahorenia alebo požiaru.

  Nevhodný výber inštalačnej krabice môže nielen spôsobiť problémy počas montáže prístrojov,  nehľadiac na možné riziká spomínaného požiaru alebo nemožnosť dodatočnej inštalácie vstavaných prístrojov v budúcnosti. Tu sa ponúka priestor na konzultáciu s vybraným odborníkom.

  Šetrenie na dĺžke vodičov sa nevypláca

  Inštalácie vykonávané rukami amatérov, sú často riešené veľmi úsporne a lacno. Nie vždy sa to ale vypláca. Pri montáži zásuviek s príliš krátkymi vodičmi strávite oveľa viac času a vo finále jej zapojenie vodičov do svoriek nemusí byť vykonané správne, keďže tieto svorky buď už skrutkové alebo bezskrutkové, nesmú byť namáhané na ťah vodičov a odizolované konce vodičov musia mať dostatočnú dĺžku kvôli kvalitnému spoju, aby dlhodobo ustáli prenášanú záťaž spotrebičov zapojených v zásuvkách. Tiež sa môže stať, že budete musieť niektoré z krátkych vodičov predĺžiť a potom slen riziká narastajú. Od zlého výberu svorky po chyby v jej zapojení. Navyše každý ďalší zbytočný spoj znižuje spoľahlivosť celého elektrického okruhu. Preto profesionál vždy necháva dlhšie konce káblov a vodičov v inštalačných škatuliach, aby ich potom počas montáže skrátil na správnu dĺžku, kedy zostane na vodičoch v krabici dostatočná rezerva. Tie tak nie sú namáhané ťahom, vďaka čomu samotné zapojenie a upevnenie zásuvky alebo vypínača prebehne hladko a bez zbytočného zdržiavania. Vo finále máte lacnejšiu a bezpečnejšiu inštaláciu, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzeralo.

  Pán Bc. Marek Jakubčo, spoločnosť Handystav s.r.o.

  4. Elektroinštalácie – cena

  Cena inštalácií závisí samozrejme od ich náročnosti. Ak sa rozhodnete pre klasickú verziu, bez senzorov, inteligentných inštalácií, diaľkového ovládania či časovania, na začiatku samozrejme ušetríte. Cena jednoduchej elektroinštalácie sa pohybuje okolo 15 EUR/m2. Na elektroinštalácie v priemernom rodinnom dome treba vyčleniť asi 3 000 EUR.

  Ak máte záujem o elektroinštalácie, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Aby ste zistili presnú cenu, môžete poslať dopyt našim overeným elektrikárom, a tak dostanete viacero ponúk. Pripravili sme pre vás niekoľko rád o elektrických inštaláciách.

  Informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

  Odborný článok 487
  Autor: Daibau casopis
  Máme 2440 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2440 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 2440 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár
  9.8
  0

  LOGATEC s.r.o.


  9.8
  0

  LH Energy s. r. o.


  8.8
  0

  ELIQ-TECH Radoslav Adzima


  9.5
  7

  Antonín Herák


  HĽADÁTE DOBRÝCH REALIZÁTOROV V OBLASTI ELEKTROINŠTALÁCIE, ELEKTRIKÁR?

 • Elektroinštalácie, elektrikár Bratislava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Banská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Košice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nitra
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prešov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žilina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bardejov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Humenné
 • Elektroinštalácie, elektrikár Komárno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Liptovský Mikuláš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Lučenec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Martin
 • Elektroinštalácie, elektrikár Michalovce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Zámky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Piešťany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poprad
 • Elektroinštalácie, elektrikár Považská Bystrica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Prievidza
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ružomberok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Spišská Nová Ves
 • Elektroinštalácie, elektrikár Topoľčany
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trenčín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trnava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zvolen
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bánovce nad Bebravou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Brezno
 • Elektroinštalácie, elektrikár Bytča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Čadca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Detva
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dolný Kubín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Dunajská Streda
 • Elektroinštalácie, elektrikár Galanta
 • Elektroinštalácie, elektrikár Gelnica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Hlohovec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Ilava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kežmarok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Krupina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Kysucké Nové Mesto
 • Elektroinštalácie, elektrikár Levoča
 • Elektroinštalácie, elektrikár Malacky
 • Elektroinštalácie, elektrikár Medzilaborce
 • Elektroinštalácie, elektrikár Myjava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Námestovo
 • Elektroinštalácie, elektrikár Nové Mesto nad Váhom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Partizánske
 • Elektroinštalácie, elektrikár Pezinok
 • Elektroinštalácie, elektrikár Poltár
 • Elektroinštalácie, elektrikár Púchov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Revúca
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rimavská Sobota
 • Elektroinštalácie, elektrikár Rožňava
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sabinov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Šaľa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senec
 • Elektroinštalácie, elektrikár Senica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Skalica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Snina
 • Elektroinštalácie, elektrikár Sobrance
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stará Ľubovňa
 • Elektroinštalácie, elektrikár Stropkov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Svidník
 • Elektroinštalácie, elektrikár Trebišov
 • Elektroinštalácie, elektrikár Turčianske Teplice
 • Elektroinštalácie, elektrikár Tvrdošín
 • Elektroinštalácie, elektrikár Veľký Krtíš
 • Elektroinštalácie, elektrikár Vranov nad Topľou
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žarnovica
 • Elektroinštalácie, elektrikár Žiar nad Hronom
 • Elektroinštalácie, elektrikár Zlaté Moravce
 • Slovakia
  DAIBAU.SK

  00421 233 329 745

  © 2022 Daibau, všetky práva vyhradené