Pre oblasť
  AGROKOMPLEX - NÁBYTOK A BÝVANIE

  Krajinná architektúra

  Článok si prečítalo viac ako 1520+ používateľov
  Krajinná architektúra je v širšom zmysle slova definovaná ako praktické umenie a veda o adaptácii krajiny pre ľudí. Zahŕňa návrh, plánovanie a usporiadanie otvoreného priestoru a krajiny s cieľom dosiahnuť vysokú kultúru života, ktorá je založená na upravenom prostredí a otvorenom priestore. V užšom zmysle je krajinná architektúra záhradná architektúra. Čo presne znamená pojem krajinná architektúra, čím sa zaoberajú odborníci v oblasti krajinnej architektúry, prečítajte si nižšie.
  Odborný článok 1520
  krajinna architektura
  Máme 281 realizátorov v oblasti Záhradný architekt:

  1. Čo je to krajinná architektúra?

  Krajinná architektúra je multidisciplinárna veda, ktorá zahŕňa činnosť plánovania a projektovania vonkajších zelených plôch, pamiatok a iných štruktúr. Cieľom krajinnej architektúry je vytvoriť environmentálne, sociálne, behaviorálne a dizajnové výsledky. Do rozsahu pôsobnosti krajinnej architektúry patrí úprava krajiny (terénu), plánovanie území, obnova životného prostredia resp. otvorený priestor, riešenie v oblasti meteorických vôd, plánovanie a úprava parkov a iných rekreačných oblastí. Ďalej je tu plánovanie zelenej infraštruktúry, úprava a návrh súkromných a verejných zelených plôch budov (námestia, ulice, záhrady, dvory a podobne).

  1.1. Čím sa zaoberajú krajinní architekti?

  Krajinní architekti sa zaoberajú vypracovaním plánov na výsadbu stromov a rastlín,  úpravou vonkajšieho okolia domu, ale aj plánovaním prístupov, ktoré povedú cez park, záhradu alebo inú zelenú plochu. Zaoberajú sa teda návrhom chodníkov, schodísk, námestí, fontán, lavičiek a stoličiek a niekedy aj návrhom altánkov a pavilónov. Pri týchto takzvaných nenáročných objektoch, keďže ide o stavebné konštrukcie, často potrebujú pomoc ďalších odborníkov, akými sú architekti a projektanti.

  1.2. Krajinná architektúra a ďalšie profesie

  Krajinná architektúra zahŕňa znalosti a zručnosti z oblasti architektúry, botaniky, záhradníctva, výtvarného umenia, geografie, pedológie (veda o pôde), priemyselného dizajnu, ekológie, a v konečnom dôsledku aj psychológie životného prostredia. Odborník na krajinnú architektúru, krajinný architekt, sa zaoberá plánovaním a projektovaním verejných zelených plôch (parky, cesty, rekreačné chodníky), plánovaním obytných zón, návrhom verejnej infraštruktúry, obnovou degradovaných oblastí a podobne.

  2. Krajinná architektúra a rozsah činností

  Krajinná architektúra a architektúra sú príbuzné odbory, spoločným obsahom oboch je tvorivá  činnosť, spočívajúca na princípoch umeleckých disciplín, najmä na princípe priestorovej kompozície. Ich činnosťou sa realizuje určitá architektonická forma, konkrétna myšlienka, tvorba prostredia... Činnosti, ktoré môže autorizovaný krajinný architekt vykonávať určujú sa zákonom. Krajinná architektúra je predovšetkým neoddeliteľnou súčasťou plánovania verejných priestorov, ale čoraz častejšie sa stáva aj neoddeliteľnou súčasťou plánovania súkromných záhrad okolo domov (záhradná architektúra). Krajinná architektúra sa od architektúry líši v tom, že nie je určená na výstavbu budov, ale tvaruje okolie a vegetáciu, všetko s cieľom zvýšiť kvalitu života a životného prostredia pre nás všetkých.

  2.1. Oblasti krajinnej architektúry

  Krajinná architektúra zahŕňa mnoho oblastí, znalostí a zručností vrátane návrhu, plánovania, rozsahu a umiestnenia napríklad nových parkov a verejnej infraštruktúry, trvalo udržateľného rozvoja, manažmentu meteorických vôd (dažďové záhrady, zelené strechy, sanácia podzemných vôd, sanácia mokradí), tiež zahŕňa terénne úpravy, návrh priestorov pre verejné inštitúcie, parky, botanické záhrady, prírodné rezervácie, zelené cesty, návrh a plánovanie rekreačných zariadení a areálov (golfové a iné ihriská, športové zariadenia, zábavné parky), obytných zón, nebytových objektov, priemyselných parkov, alebo územné plánovanie rôznych nehnuteľností, dopravné zariadenia, cesty, diaľnice, mosty, koridory, námestia, zelené plochy pre chodcov a cyklistov, parkoviská, prírodné parky, turistické destinácie, historické záhrady, priehrady, vodné nádrže, elektrárne, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, plánovanie a poradenstvo v oblasti manažmentu krajiny, plánovania a rozvoja pobrežia a podobne – skrátka zahŕňa všetko to, kde sú vplyvy na životné prostredie a priestor redukované a prepojené s prírodnými procesmi a trvalo udržateľným plánovaním.

  Krajinná architektúra zahŕňa plán výsadby a usporiadanie chodníkov, schodísk, námestí a terás
  Krajinná architektúra zahŕňa plán výsadby a usporiadanie chodníkov, schodísk, námestí a terás

  3. Odborníci, ktorí spolupracujú s krajinnými architektmi

  Spektrum aktivít krajinnej architektúry je veľmi široké, a preto sú v oblasti krajinnej architektúry potrební početní odborníci. Do procesu plánovania a realizácie takýchto projektov zapojení sú rôzni externí spolupracovníci. Medzi nimi sú napr. krajinní manažéri, krajinní dizajnéri, projektanti zelených striech a mnoho ďalších odborníkov.

  Krajinný manažér má napríklad na starosti poradenstvo v oblasti dlhodobej starostlivosti a trvalo udržateľného rozvoja krajiny a prácu v oblasti lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a ochrany prírody. Krajinný dizajnér resp. krajinný architekt sa zaoberá plánovaním krajiny a výskumom konkrétnej polohy, ekologických a rekreačných aspektov mesta, krajiny a využívania krajiny. Odborník na zelené ploché strechy je osoba, ktorá sa zaoberá navrhovaním a plánovaním zelených záhrad na plochých strechách, udržateľnou architektúrou a vytváraním biotopov. Ďalší zapojení odborníci sa špecializujú konkrétne na oblasti pôdoznalectva, botaniky, hydrológie a geomorfológie. Krajinná architektúra zahŕňa do svojich projektov aj vedcov, ktorých súčasťou je výskum a ekologické hodnotenie jednotlivých oblastí na účely plánovania.

  Odborná rada zo spoločnosti Lolium, s.r.o.

  1. Prečo by sme mali spolupracovať s krajinným architektom alebo odborníkom na dizajn,
  keď ide o úpravu dvora a záhrady?

  Spoluprácou s odborníkom sa vyhneme množstvu problémov, ktoré väčšinou pramenia
  z neznalosti, prípadne zo skreslených informácií čerpaných z internetu, pričom skúsený
  projektant/realizátor takéto veci rieši ako samozrejmú vec, prípadne vie navrhnúť riešenia, ktoré by laika nenapadli..

  – z hľadiska dizajnu možnosť usporiadať priestor s využitím estetických vlastností rastlín
  a jednotlivých navrhovaných prvkov tak, aby sa pôvodný zámer v čase vyvíjal len k lepšiemu.

  – akým spôsobom upraviť zem, ktorým rastlinám pripraviť aké podmienky, čo sa týka pH pôdy, svetelných nárokov, priestoru pre ďalší rast, ako ich skombinovať pre želané kvitnutie, prípadne farbu kvetov, listov, mrazuvzdornosť, vetruodolnosť, nároky na zavlažovanie..

  – pri ovocných drevinách a kroch vhodné odrody, kombinácie vrámci opeľovania..

  – vie navrhnúť profesionálny systém zavlažovania, tak aby bol trávnik zavlažovaný optimálne podľa konkrétnych podmienok, prípadne zavlažovanie v záhonoch, kvetináčoch, skleníkoch..

  – návrh a realizácia jazierka – čo to obnáša vrámci prvotných nákladov, úrovne starostlivosti podľa želaných vlastností

  – možnosti realizovať strešnú záhradu – ako na to pri rôznych požiadavkách, sklonoch strechy, náročnosti na údržbu, pochôdznosti..

  -  celková náročnosť údržby pri zvolenom usporiadaní záhrady

  – spevnené – nespevnené plochy, stabilizované, trávnaté pojazdné..

  Možností a riešení je veľké množstvo a je ťažké popísať v skratke, prečo sa obrátiť na odborníka, ale ak človek nie je nadšenec samouk, ktorý sa vyberie cestou pokus – omyl, projekt od odborníka mu môže jedine pomôcť dostať sa k želanému výsledku najlepšou cestou.

  2. Ako si vybrať záhradného architekta?

  Pri výbere záhradného architekta je z našich skúseností najlepšie voliť z lokálnych možností – teda projektanta a realizátora, ktorí sú v dosahu ideálne do 50 - 60km. Z praktického hľadiska to má niekoľko významných výhod:

  • Projektant je v obraze, čo sa týka ekologicko-pestovateľských podmienok. Slovensko je síce malá krajina, ale čo sa týka podnebia veľmi rôznorodá, to znamená, že záhrada navrhnutá pre Trnavu nemusí prežiť v Tatranskej Lomnici. Častokrát sa stretávame pri naceňovaní realizácie podľa projektov, kt. sme nespracovali my, s používaním rastlín, ktoré v našej lokalite (Poprad/Tatry) majú diskutabilnú šancu na prosperovanie z dlhodobého hľadiska (pekne povedané). Kostrové dreviny, ktoré majú byť dominantou záhrady, môžu mať problém prežiť prvú zimu. Ako príklad si môžeme uviesť cédre – na dolniakoch dreviny, ktoré kolegovia môžu používať, a skôr dať pozor na dostatok priestoru pre ďalší rast, sú u nás chúlostivé a ak prežijú zimu, väčšinou vyzerajú, že len prežili. Takisto ak je v návrhu kombinácia kvitnutia jednotlivých rastlín, úplne ináč môže dopadnúť v Poprade a v Košiciach, niektoré druhy kvitnú aj s mesačným rozdielom na jednotlivých lokalitách, teda zámer vytvoriť záhon, ktorý bude prekvitať od jari do jesene môže dopadnúť úplne ináč, ako projektant mienil.

  • V rámci návrhu aj realizácie pozná lokálne zdroje materiálu (substrát, kameň na skalkové
  úpravy, dopravca, technika na terénne úpravy, rastliny..)

  • V prípade realizácie vie ľahšie riešiť prípadné problémy alebo situácie, ktoré si vyžadujú jeho
  prítomnosť. Je dobré vedieť aspoň približne, čo od záhrady prípadne iných sadových úprav majiteľ očakáva. Ak chce ísť prírodnou cestou a využiť čo najviac pozemku na pestovanie jedlých taxónov, nenáročných trávnikov, ktoré budú obsahovať aj iné druhy ako sedmokrásky, púpavy, ďateliny atď., je dobré obrátiť sa na projektanta – realizátora, ktorý sa venuje takémuto typu záhrad. Ak je v pláne aj jazierko, kúpacie jazero, zavlažovací systém, strešná záhrada – je dobré zistiť, ktorý projektant/realizátor je v danej oblasti „doma“. Pri realizácii je dobré vedieť, či realizátor ponúka aj údržbu – rez drevín, krov, trvaliek, ovocných drevín, hnojenia, kosenia, vertikutácie trávnika atď, prípadne vie doporučiť firmu, ktorá sa takýmto údržbám profesionálne venuje. Nakoniec asi najbežnejším a praktickým kritériom výberu sú referencie – teda možnosť vidieť v okolí realizované diela, ktoré rokmi získavajú na kvalite.

  3. Podľa Vaších skúseností, aka je dlhá doba od prvého kontaktu s klientom a dohody o tom čo chce, do samého začiatku realizácie?

  Čas potrebný na spracovanie realizačného projektu je priamo úmerný náročnosti. Teda, či chce klient len veľmi jednoduchú úpravu okolia domu s minimom výsadieb, alebo projekt obsahuje závlahu, jazierko, spevnené plochy, kde treba prihliadať na možnosti z hľadiska zdroja vody, plôch trávnika / výsadieb atď. Naša skúsenosť je zhruba dva až tri týždne pre konzultáciu prvej štúdie, na základe ktorej sa pokračuje na detailný projekt. Priemerne by sa dalo povedať, že od prvého stretnutia po prvý zákop to trvá približne dva mesiace. Samozrejme je to závislé od termínu – počas sezóny je rozbehnutých veľa realizácií, teda čas od začatia projektu po realizáciu sa predlžuje. Prípadne ak ide o výsadby pri novostavbách, limitujúce je ukončenie stavebných prác. Pre nás je ideálne tvoriť návrhy počas zimy a prichystať sa na realizácie do ďalšej sezóny. Reálne je to však opačne, teda v zime si na záhradu nikto nespomenie a od jari sa začínajú preteky s časom.

  Pani Ing. Lucia Harbutová, spoločnosť Lolium, s.r.o.

  4. Koľko stojí projekt krajinnej a záhradnej architektúry?

  Je potrebné mať na pamäti, že krajinná architektúra (napriek svojej exkluzivite a pridanej hodnote) nie je, na rozdiel od všeobecného presvedčenia, drahá. Cena závisí od veľkosti, náročnosti terénu, schopností krajinného či záhradného architekta a druhu a veku rastlín. Vzácne, exotické rastliny sú drahšie ako miestne a tiež treba zaplatiť oveľa viac za 5 m vysoký strom ako za menší, veľmi mladý strom. V závislosti od týchto parametrov je možné ceny ďalej prispôsobiť danému finančnému rámcu.

  Plán krajinnej architektúry od koncepčného návrhu až po projekt na realizáciu (v závislosti od vyššie uvedených parametrov), ktorý vypracuje krajinný architekt, môže stáť niekoľko tisíc eur.

  Keď ide o kompletnú úpravu vonkajšieho okolia domu, prostredníctvom starostlivo vypracovaného návrhu krajinnej (záhradnej) úpravy, už vo fáze projektovania domu, sa môžu napríklad predvídať potrebné výkopy, plánovať zásobník na vodu, elektroinštalácia osvetlenia záhrady, prípadné podlahové vykurovanie parkoviska, úprava záhradného altánku a záhonov, výsadba stromov, zavlažovací systém a ďalšie. Táto metóda umožňuje vyhnúť sa zbytočným alebo nepotrebným výkopom, ktoré by mohli predstavovať dodatočné náklady. Krajinný (záhradný) architekt vám vypracuje plán úpravy okolia domu za 300 až 1000 EUR. Okrem výsadby rastlín, do plánu budú zahrnuté aj prípojky a rozvody pre dažďovú a splaškovú vodu, kanály, kryty a žľaby. Projektom budú zahrnuté betónové schody a oporné múry, dláždenie a pokládka obrubníkov. Cena plánu úpravy záhrady je okolo 600 EUR. Projekt obsahuje plán výsadby, vydláždenia okolia, cesty a plán krajinnej úpravy v mierke 1 : 100.

  Ak máte záujem o koncepčný návrh vytvorenia záhrady a exteriérové úpravy domu, výsadbový plán, dlažobné plochy a chodníky, terénny plán v mierke 1: 100, môžete nás kontaktovať na DaiBau.sk. Na presné stanovenie ceny zašlite dopyt našim skúseným záhradným architektom,  a tak dostanete viacero ponúk, medzi ktorými si budete môcť vybrať. Pripravili sme pre vás aj niekoľko rád o úprave záhrady alebo dvora.

  Informácie o cenách nájdete v kalkulačke cien.

  Odborný článok 1520
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Záhradný architekt?

  Máme 281 realizátorov v oblasti Záhradný architekt:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 281 realizátorov v oblasti Záhradný architekt
  9.6
  0

  Magic Gardens, spol. s r.o.


  8.7
  0

  SHARCH - Architektonický ateliér


  9.1
  0

  EDEN GARDENS s.r.o.


  10
  1

  Landscape Design spol. s r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené