Pre oblasť

  Komasácia

  Článok si prečítalo viac ako 7475+ používateľov
  Komasácia pozemkov je pozemková úprava, pod ktorou sa rozumie sceľovanie rozdrobených a rozptýlených pozemkov toho istého vlastníka podľa druhov pozemkov a ich kvality (bonity) do väčších celkov. Výsledkom komasácie je ekonomickejšie hospodárenie poľnohospodárskych subjektov, vlastníkov pozemkov.
  Odborný článok 7475
  komasacia
  Máme 245 realizátorov v oblasti Geodet:

  1. Komasácia

  1.1. Aký je účel komasácie?

  Hlavným účelom komasácie je jednoduchšie a ekonomickejšie využitie vlastného majetku, oveľa ekonomickejšie využitie priestoru a jednoduchšie plánovanie osídlenia, jednoduchšia výstavba hospodárskej a verejnej infraštruktúry. Komasácia tiež zvyšuje hodnotu nehnuteľností na realitnom trhu a v konečnom dôsledku jednoduchšie sa môžu vykonávať transakcie súvisiace s predajom, nákupom, prenájmom a podobne. Komasácia je preto nevyhnutným  postupom, takýto druh pozemkovej úpravy je osožný pre všetkých účastníkov.

  1.2 Kedy sa vykonáva komasácia pozemkov?

  Pozemková úprava – komasácia sa vykonáva v prípade, keď jednotlivec chce konsolidovať  rozdrobený majetok, získať jeden väčší pozemok, ktorý mu umožní jednoduchším spôsobom obrábať pôdu a ľahšie sa k nej dostať. Jednotlivec môže žiadať veľký zásah do určitého priestoru, čo bude mať dôsledky na jeho zmenu, čo následne môže zlepšiť možnosť využívania nehnuteľnosti a usporiadania priestoru, alebo zhoršiť možnosti, ktoré iní majú k dispozícii. Pozemkové úpravy sa často vykonávajú na žiadosť štátneho orgánu alebo jednotky územnej samosprávy.

  2. Komasácia a podmienky realizácie

  Komasácia, ako každý oficiálny postup, má určité podmienky, za ktorých sa vykonáva. Keď ide o komasáciu, sú to nasledujúce podmienky:

  • usporiadanie hraníc obvodu územia, ktoré je predmetom komasácie,
  • súhlas vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktorí vlastnia viac ako 80 % plánovanej  plochy územia, ktoré je predmetom komasácie (v prípade komasácie poľnohospodárskej pôdy),
  • súhlas vlastníkov stavebných pozemkov, ktorí vlastnia viac ako 80 % plochy, ktorá má byť predmetom komasácie (v prípade pozemkových úprav stavebných pozemkov).
  Komasácia je proces sceľovania rozdrobených pozemkov tak, aby vlastníci získali väčšie pozemky
  Komasácia je proces sceľovania rozdrobených pozemkov tak, aby vlastníci získali väčšie pozemky

  3. Postup komasácie

  3.1. Začiatok komasácie

  Komasáciu pozemkov je možné pomerne jednoducho  začať. Môžu ju nariadiť strany zapojené do procesu komasácie (pozemkových úprav), ktoré vlastnia pozemky nachádzajúce sa v oblasti pozemkových úprav. Zmluvnú komasáciu môže nariadiť ktorýkoľvek signatár zmluvy o komasácii a administratívnu komasáciu môže nariadiť príslušný štátny orgán alebo orgán jednotky územnej samosprávy.

  3.2. Komasácia a realizácia

  Úvodný rozhovor s účastníkmi komasácie a úprava hraníc

  Komasácia sa začína úvodným rozhovorom s majiteľmi pozemkov, počas ktorého sa identifikujú ich potreby, túžby a očakávania. Geodetická spoločnosť získava všetky potrebné informácie na to, aby mohla začať poskytovať geodetické služby a odhadnúť všetky náklady – a komasácia sa môže začať. Kontrolujú sa všetky splnené podmienky, ako napríklad hranice obvodu pozemkovej úpravy, súhlas vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov alebo vlastníkov stavebných pozemkov. Po úvodnom rozhovore nasleduje úprava hraníc, ktorá zahŕňa presné určenie územia komasácie, úpravu hraníc a vypracovanie elaborátu o regulácii hraníc.

  Zisťovanie stavu podkladov a vypracovanie elaborátu

  Ďalším krokom komasácie je zisťovanie pôvodného stavu územia, kde sa zisťuje existujúci stav pozemkov a vypracúva elaborát posúdenia hodnoty pozemkov a budov. Oba elaboráty musia byť k dispozícii všetkým účastníkom pozemkových úprav a iným právnickým a fyzickým osobám. Samosprávna jednotka obidva elaboráty napokon potvrdzuje vydaním rozhodnutia.

  Vypracovanie návrhu  pozemkových úprav a nového usporiadania pozemkov

  Ďalšou fázou je vypracovanie elaborátu, týkajúceho sa návrhu komasácie, kde je predstavené nové usporiadanie pozemkov. Návrh je tiež k dispozícii všetkým účastníkom komasácie, schvaľuje ho samosprávna jednotka, ktorá vydáva rozhodnutie. Po schválení návrhu sa začína plánovanie nového usporiadania (rozdelenia) pozemkov. Elaborát o novom usporiadaní pozemkov v procese komasácie obsahuje grafické plány usporiadania, porovnanie pôvodného a nového stavu územia komasácie pozemkov. Tento elaborát je tiež k dispozícii na kontrolu všetkým účastníkom tohto procesu. Elaborát nového usporiadania pozemkov v území komasácie nakoniec schvaľuje samosprávna jednotka rozhodnutím.

  Prerozdelenie pozemkov a záverečný elaborát pozemkovej úpravy

  V poslednej fáze komasácie ide, samozrejme, o nové rozdelenie pozemkov. Nasleduje fáza prerozdelenia pozemkov na danom území, kedy sú vyznačené hranice novovytvorených  parciel, s ktorými sú oboznámení všetci vlastníci parciel. Nakoniec geodetická spoločnosť vypracuje záverečný elaborát komasácie, ktorý je odborným podkladom pre vedenie správneho postupu, pri zápise pozemkových úprav v katastri nehnuteľností na jednotlivých listoch vlastníctva.

  Nakoniec geodetická spoločnosť, ktorá je splnomocnená v mene vlastníkov, predkladá žiadosť o vedenie správneho postupu na zaznamenávanie výsledkov komasácie. V prípade, že pozemkové úpravy sú zmluvné, k žiadosti bude priložená zmluva o pozemkových úpravách a vyhlásenia všetkých vlastníkov, ktorí súhlasia s novými hranicami vytvorenými komasáciou.

  4. Dokončenie komasácie

  Komasácia je oficiálne ukončená, keď geodetický úrad vydá rozhodnutie o zápise pozemkových úprav. V rozhodnutí majú byť uvedené nové hranice pozemkov vzniknutých sceľovaním pozemkov. Následne sa vydáva rozhodnutie po doručení konečného rozhodnutia o zápise vlastníckych práv do katastra nehnuteľností na nových pozemkoch.

  Odborný článok 7475
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Geodet?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 245 realizátorov v oblasti Geodet:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené