Pre oblasť

  Geodetické služby

  Článok si prečítalo viac ako 862+ používateľov
  Geodetické spoločnosti, agentúry a kancelárie sa špecializujú prevažne na poskytovanie rôznych geodetických služieb v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby a inžinierskej geodézie. Medzi najbežnejšie služby geodetických spoločností zaraďujeme vyhotovenie geometrických (geodetických) plánov na rôzne účely, vytyčovanie hraníc pozemkov, sceľovanie pozemkov, evidovanie pozemkov pod stavbami (objektmi)... Každý, kto má v úmysle postaviť dom, potrebuje geodeta, ktorý začne práce kolíkovaním objektu pred začatím výstavby. Okrem kolíkovania geodet určuje aj veľkosť pozemku a jeho hranice, ale kontroluje aj stavbu podľa schváleného projektu (úkony potrebné pre kolaudačné konanie) v súlade so zákonom. V tomto texte sa zmienime o najbežnejších službách poskytovaných geodetmi.
  Odborný článok 862
  geodeticke sluzby
  Máme 241 realizátorov v oblasti Geodet:

  1. Geometrický plán

  Geometrický plán zobrazuje všetky fyzikálne štruktúry a javy na povrchu určitej krajiny aj pod povrchom. Štruktúry sú zobrazené na špeciálnej kartografickej mape v zmenšenej mierke. Geometrický plán (často nazývaný aj geodetický plán) sa vyhotovuje na základe údajov z úradných záznamov. V prípade, že údaje z úradných záznamov nie sú dostatočne presné a nepostačujú na kvalitné vykonanie prác, kontrolujú sa geodetickým meraním priamo v teréne.

  Geometrický plán obsahuje údaje o vodách, reliéfe, vegetácii, budovách, využívaní územia (pôdy), pozemkoch, administratívnych hraniciach, geodetických bodoch a ďalších fyzikálnych vlastnostiach. Geometrický plán sa skladá z grafického pôdorysu a prezentácie a písomného dokumentu. Tieto dokumenty potvrdzujú súlad geometrického plánu s predpismi upravujúcimi stavbu objektov.

  Účelom geometrického plánu je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby objektu, ktorá je podkladom pre získanie stavebného povolenia. To znamená, že bez riadneho geodetického dokumentu (plánu) nie je možné získať stavebné povolenie. Výkresy sa vyhotovujú v mierke najmenej 1 : 1000 pre budovy alebo 1 : 5000 pre ostatné inžinierske stavby.

  2. Úprava (regulácia) hraníc

  Žiadosť o reguláciu hraníc môže podať vlastník, štátny orgán, miestna samospráva alebo iné osoby v súlade so zákonom. Pred vykonaním regulácie hraníc geodetická spoločnosť  musí získať všetky údaje potrebné na reguláciu hraníc. Nasleduje prehliadka terénu, kde sa vykonávajú potrebné merania a merania bez prítomnosti vlastníkov. Všetci vlastníci pozemkov a ich susedia sú pozvaní na posledné vymedzenie hraníc, keď sa určí konečná hranica.

  Za predpokladu, že vlastníci a susedia súhlasia s hraničnými čiarami, geodet vykoná meranie a zobrazí ho v správe o regulácií hraníc. Na konci stretnutia za účelom konečného určenia hraníc sa vyhotoví záznam, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou správy o regulácii hraníc. Správa sa predkladá geodetickému úradu Slovenskej republiky. V prípade nesprávneho vyhotovenia alebo nesplnenia všetkých predpísaných podmienok môže úrad správu zamietnuť. Ak všetci vlastníci súhlasia s určenými hranicami, nové hranice sa zakreslia, resp.  zapíšu do katastra.

  3. Vyrovnanie hranice

  Vyrovnanie hraníc je úkon, pri ktorom sa kľukatý priebeh hranice dvoch susediacich pozemkov nahradí, pokiaľ je to možné, priamym priebehom hranice tak, aby sa nemenili výmery týchto pozemkov. Vlastníci pozemkov by sa mali dohodnúť na vyrovnaní hraníc. Platí pravidlo, že pri vyrovnaní hraníc sa plocha menšieho pozemku nesmie meniť o viac ako 500 m2. 

  4. Vyznačenie hranice

  Hranice sa vyznačujú na žiadosť vlastníka, pričom regulovaná hranica je vyznačená lomovými bodmi na základe údajov z katastra nehnuteľností. Vyznačenie hraníc sa môže vykonať ihneď po stretnutí vlastníkov pozemkov, ak s tým vyznačením súhlasia všetci vlastníci hraničných pozemkov. Keď sú hranice vyznačené, geodetická spoločnosť zašle technickú správu všetkým vlastníkom a geodetickému úradu Slovenskej republiky.

  Odborná rada zo spoločnosti GEOBOD s.r.o.

  1. Prečo je pri výstavbe nového objekta dôležité najať si geodeta?

  K výstavbe nového objektu patrí neodmysliteľne aj geodet. Základnou úlohou geodeta pri výstavbe nového objektu je dodržanie rozmerov, tvaru a polohy nového objektu. Práca geodeta začína už pred samotnou výstavbou nového objektu a to tzv. predrealizačným zameraním. Predralizačné zameranie slúži pre projektanta k správnemu polohovému a výškovému osadeniu stavby a jeho častí. Následne je úlohou geodeta preniesť toto polohové a výškové osadenie stavby do reality. Stávajú sa prípady, kedy si zákazníci stavbu vytyčujú svojpomocne napríklad pomocou kót od existujúceho oplotenia. Pri takomto vytyčovaní môže nastať situácia, že stavbu vytyčujete od oplotenia, ktoré nie je správne postavené a netvorí vlastnícku hranicu. Tento problém sa však ukáže žiaľ až pri kolaudácií, kedy investor zistí, že má síce stavbu napríklad 2 m od plotu ale v skutočnosti ju má 1,5 m od vlastníckej hranice. Najlepší spôsob ako sa vyhnúť takýmto problémom je mať pri výstavbe nového objektu geodeta, ktorý sa o všetko postará a v neposlednom rade vyhotoví všetky dokumenty potrebné ku kolaudácií nového objektu ako sú: vytyčovacie výkresy, geometrické plány, adresné body.

  2. Čo je geometrický plán?

  Geometrický plán je podklad k niektorým právnym úkonom. Geometrický plán sa vyhotovuje prevažne vtedy, keď potrebujeme meniť geometriu parcely, t. j. grafickú zmenu parcely. Geometrický plán zobrazuje parcely vyznačené čiernou farbou pred zmenu a všetky zmeny červenou farbou. Pre lepšie pochopenie uvediem jednoduchý príklad rozdelenia jednej parcely na dve. V takomto prípade bude v geometrickom pláne uvedená jedna parcela čiernou farbou a nová čiara, ktorá ich rozdeľuje, červenou farbou a nové parcelné číslo s druhom pozemku taktiež červenou farbou. V grafickej časti taktiež nájdeme aj kóty, ktoré nám vyjadrujú dĺžky medzi bodmi. Kóty sú uvedené v metroch na dve desatinné miesta. Geometrický plán neobsahuje len grafické zobrazenie ale aj tzv. písomnú časť, v písomnej časti vo výkaze výmer nájdeme doterajší stav pozemkov a vyčíslený nový stav pozemkov s ich výmerami. Čiže v tomto prípade by sme sa z geometrického plánu dozvedeli výmeru parcely pred jej rozdelením a výmeru nových parciel. Geometrické plány sa vyhotovujú aj v prípade, kedy chceme napríklad určiť rozsah vecného bremena.

  Pre jednoduchosť si stačí zapamätať, že geometrický plán potrebujete vtedy, ak chcete urobiť zmenu v grafike ako napríklad: rozdeliť parcelu, zakresliť dom, zakresliť rozsah vecného bremena, upraviť hranicu medzi dvoma parcelami, zlúčiť parcely atď.

  3. Čo všetko je potrebné, aby sa uskutočnilo kolíkovanie parcely alebo nejakého objektu?

  Kolíkovanie parcely resp. objektu sa nazýva vytýčenie. Je to úkon, pri ktorom sa vyznačí v teréne hranica parcely respektíve tvar a rozmer objektu.

  Pri vytýčení parcely je potrebné informovať geodeta, o akú parcelu idfe, t. j. uviesť parcelné číslo a názov katastrálneho územia. Geodet si podľa týchto informácií danú parcelu nájde a pripraví si všetky podklady potrebné k vytýčeniu. V prípade, ak má vlastník k danej parcele nejaké listiny ako napr. meračské náčrty, staré geometrické plány, poľné náčrty, tak o týchto podkladoch môže informovať geodeta a geodet sám posúdi, či k danému vytýčeniu mu budú dané podklady nápomocné. Je dôležité podotknúť, že vytýčenie parcely vyzerá byť v teréne jednoduchý úkon, ale v skutočnosti mu predchádza istá príprava, ktorá môže byť v závislosti od typu máp v danej lokalite rozdielne časovo náročná. Preto nestačí, ak oznámite geodetovi, deň pred výstavbou nového oplotenia, že potrebujete vytýčiť parcelu. Optimálne je nájsť si geodeta na vytýčenie parcely minimálne aspoň týždeň dopredu.

  K vytýčeniu objektu je potrebné dodať geodetovi projektovú dokumentáciu. Geodet na to, aby objekt mohol vytýčiť, potrebuje vedieť, kde má byť objekt t.,j. potrebuje situáciu osadenia stavby – koordinačnú situáciu. V ďalšom kroku potrebuje na vytýčenie základov objektu výkres základov. Toto sú dva základné výkresy, ktoré geodet potrebuje na vytýčenie jednoduchého stavebného objektu. Ďalej je potrebné geodetovi poskytnúť projektové dokumentácie ku všetkému čo je potrebné vytýčiť ako napríklad oporné múry, spevnené plochy, inžinierske siete atď. Pri poskytovaní projektových dokumentácií je potrebné dbať na jednu dôležitú vec a to, že vždy treba odovzdať finálnu projektovú dokumentáciu. V prípade ak došlo počas výstavby k zmenám v projekte, je potrebné o týchto zmenách bezodkladne informovať geodeta. V praxi sa občas stáva, že sa počas výstavby urobia zmeny v projekte a v prípade, keď o zmenách nie je informovaný geodet, tak ten vytyčuje z nesprávnych podkladov. Taktiež sa stávajú prípady, kedy sa pri projektovaní stavby vyhotovilo niekoľko projektov, kým vznikol finálny projekt. V tomto prípade je nutné dbať, aby sa geodetovi odovzdal správny finálny projekt. Tak isto ako pri vytýčení parcely je nutné nájsť si geodeta v dostatočnom časovom predstihu. Geodet si musí každé jedno vytýčenie dôkladne pripraviť a skontrolovať a na to potrebuje dostatok času.

  Pán Ing. Róbert Šipoš, spoločnosť GEOBOD s.r.o.

  5. Parcelácia

  Parcelácia je proces zmeny hraníc pozemkov. Pod pojmom parcelácia rozumieme zlúčenie alebo rozdelenie konkrétnej parcely. Postup parcelácie sa teda uskutoční v prípade, že vlastník chce rozdeliť jeden väčší pozemok na niekoľko menších alebo spojiť dva susedné pozemky do jedného väčšieho pozemku. Pred parceláciou musia byť upravené všetky hranice pozemkov, ktoré sa dotýkajú novej časti hranice. Všetky nové hranice a nové parcely sa evidujú v katastri nehnuteľností po ukončení správneho konania, ktoré vedie Geodetický úrad Slovenskej republiky.

  6. Pozemkové úpravy (komasácia)

  Pozemková úprava (komasácia) je náročný projekt, ktorý na papieri pôsobí jednoducho, ale v praxi je to omnoho zložitejšie.  Ide vlastne o sceľovanie rozptýlených a rozdrobených pozemkov toho istého vlastníka podľa druhov pozemkov a ich bonity do väčších celkov, aby vlastníci jednotlivých pozemkov mohli ekonomickejšie hospodáriť. Pri pozemkových úpravách sa vytvárajú ekvivalentnejšie pozemky, ktoré uľahčujú ich používanie pri zachovaní veľkosti a hodnoty. Pri takýchto úkonoch dochádza k vlastníckej zámene pozemkov. Geodet musí vypracovať štúdiu pozemkových úprav, priložiť vyjadrenia všetkých vlastníkov. Sceľovaním pozemkov vznikajú nové samostatné parcely, takže sa menia aj hranice parciel. Nové hranice je potrebné nanovo vyznačiť v katastri nehnuteľností. Ak všetci vlastníci súhlasia s novým vyznačením hraníc, geodetický úrad Slovenskej republiky vedie správne konanie. V prípade úspešného sceľovania pozemkov sa do katastra nehnuteľností zapisujú nové hranice.

  7. Evidovanie pozemku pod objektom

  Evidovanie pozemku pod objektom (stavbou) je postup, keď sa pozemok pod stavbou identifikuje a zapíše do katastra nehnuteľností. Geodetická spoločnosť vypracuje štúdiu na evidovanie pozemkov pod budovou alebo štúdiu na evidovanie stavby. Žiadosť o evidovanie  pozemku môže podať vlastník pozemku, držiteľ stavebného práva alebo investor. V prípade bytových objektov môže žiadosť podať aj vlastník alebo užívateľ budovy.

  Ak sa rozhodnete angažovať geodeta, môžete nás kontaktovať na daibau.sk. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie rady týkajúce sa tejto témy.

  Informácie o cenách nájdete v našej kalkulačke.

  Odborný článok 862
  Autor: Daibau casopis
  Máme 241 realizátorov v oblasti Geodet:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Geodet?

  Máme 241 realizátorov v oblasti Geodet:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 241 realizátorov v oblasti Geodet
  8.6
  0

  GEO - PRE, s.r.o.


  8.7
  0

  MAKKI-architekt s.r.o.


  8.7
  0

  Geodézia Levice s.r.o.


  9.6
  0

  FROM s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené