Pre oblasť

  Kataster nehnuteľností

  Článok si prečítalo viac ako 1586+ používateľov
  Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v informačnom systéme katastra. Zápisy v pozemkovej knihe sa prestali vykonávať v roku 1964, predsa pozemkovú knihu pracovníci katastra a súdu dodnes využívajú na zisťovanie vlastníkov pozemkov. Nehnuteľnosti sa zapisujú do príslušného katastra.
  Odborný článok 1586
  kataster
  Máme 247 realizátorov v oblasti Geodet:

  Čo je kataster nehnuteľností?

  Kataster nehnuteľností je verejný register, ale aj  informačný systém, ktorý obsahuje geometrické určenie, súpis a opis nehnuteľností a údaje o právach k nim (vlastnícke práva, záložné práva, nájomné práva, vecné bremená...).  Tvoria ho katastrálne operáty (súbor dokumentačných materiálov – listy vlastníctva, katastrálna mapa a pod.), ktoré sú usporiadané podľa katastrálnych území. Práva k nehnuteľnostiam sa môžu do katastra zapísať troma spôsobmi: vkladom, záznamom alebo poznámkou.

  V katastri sa evidujú: katastrálne územia, pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom, byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory, chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky, práva k nehnuteľnostiam.

  Čo je list vlastníctva a ako ho dostať?

  List vlastníctva je doklad, ktorý slúži na preukázanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. Obsahuje číslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia. Pozostáva z troch častí: časť A – majetková podstata:  všetky nehnuteľnosti, ktorých sa list vlastníctva týka, časť B – vlastníci a oprávnené osoby, údaje vlastníkov a oprávnených osôb, spôsob a dátum nadobudnutia nehnuteľností, časť C – ťarchy, v ktorej môžu byť zapísané informácie týkajúce sa napr. obmedzenia využitia nehnuteľnosti (záložné právo, vecné bremeno...).

  Vlastníci majú povinnosť ohlásiť katastrálnemu odboru okresného úradu všetky zmeny do 30 dní odo dňa ich vzniku.

  Výpis listu vlastníctva, ktorý je potrebný na právne úkony, vyhotovuje na požiadanie katastrálny odbor okresného úradu, po zaplatení správneho poplatku. Ak je výpis potrebný iba na informačné účely, je možný online prístup k údajom – katastrálny portál.

  V katastri nehnuteľností sa pozemky členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

  Obsah katastra

  Kataster obsahuje: geometrické určenie a polohové určenie pozemkov a katastrálnych území; parcelné čísla, druhy pozemkov, výmery, súpisné čísla stavieb, príslušnosť k ZÚO (zastavané územie obce);  údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami; údaje o polohových bodových poliach, alebo údaje o bodových poliach; sídelné a nesídelné geografické názvy.

  Súbor geodetických informácií tvorí: katastrálna mapa, mapa konkrétneho operátu, pracovná mapa, geometrický plán, záznam podrobného merania zmien, meračský náčrt a prehľad čísel podrobných bodov, zoznamy súradníc podrobných bodov, definičné body (k. ú., parcely) a ďalšia geodetická dokumentácia (bodové polia, vytýčenie hraníc...).

  Zápis stavby do katastra nehnuteľností

  Do katastra nehnuteľností je možné zapísať už hotové stavby, ale aj stavby, ktoré sú rozostavané.

  Každý rodinný dom, chata alebo murovaná garáž podlieha v zmysle zákona o katastri nehnuteľností povinnej evidencii na príslušnom liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. Ak sa napríklad pri výbere nového bývania rozhodnete, že si namiesto staršieho rodinného domu postavíte nový dom podľa vlastných predstáv, budete musieť riešiť aj otázku, ako predmetnú novostavbu zapíšete do katastra nehnuteľností.

  Samotný postup vôbec nie je zložitý. Na zapísanie dokončenej stavby do katastra nehnuteľností potrebujete len správne doklady a jednoduchý návrh.

  Základným dokladom nevyhnutným pre zápis novostavby do katastra je rozhodnutie príslušnej obce, v katastrálnom území ktorej sa stavba nachádza, o určení súpisného a orientačného čísla stavby. Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla vydáva obec na základe písomnej žiadosti, ku ktorej treba priložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia k stavbe.

  Ak novostavba ešte nie je zakreslená v katastrálnej mape (ako rozostavaná stavba), potrebné je dať si vyhotoviť aj geometrický plán, ktorým sa novostavba zameria pre účely jej zakreslenia do katastrálnej mapy. Potom už stačí na príslušný okresný úrad (katastrálny odbor), v pôsobnosti ktorého sa vaša stavba nachádza, podať  písomný návrh, v ktorom treba uviesť, že žiadate vykonať zápis novostavby do evidencie katastra nehnuteľností. K návrhu treba priložiť rozhodnutie obce o určení súpisného a orientačného čísla novostavby a geometrický plán so zameraním novostavby. V samotnom návrhu sa uvádza rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá sa má zapísať ako vlastník novostavby – táto osoba musí byť totožná s osobou, ktorá je uvedená v rozhodnutí o určení súpisného a orientačného čísla. Za  návrh na zápis novostavby do katastra nehnuteľností sa neplatí žiadny správny poplatok.

  Ak potrebujete služby geodeta, môžete nás tiež kontaktovať na daibau.sk. Na našej webovej stránke nájdete viac tipov týkajúcich sa tejto témy, ale aj geodetov, s ktorými spolupracujeme. Tí na vašu žiadosť pripravia vhodnú ponuku.

  Odborný článok 1586
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Geodet?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 247 realizátorov v oblasti Geodet:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené