Pre oblasť
   ABC STAVEBNÍCTVA-ZÁHRADA

  Geometrický plán (geodetický elaborát)

  Článok si prečítalo viac ako 1747+ používateľov
  Geometrický plán je podkladom pre vypracovanie územnoplánovacích podkladov a projektovej a technickej dokumentácie, ktoré sú navyše podkladom pre právne úkony. Geometrický plán musí byť vypracovaný kvalitne, pretože je zároveň predpokladom pre kvalitne pripravenú dokumentáciu. Tento plán je základným obsahom pre získanie územnoplánovacích informácií a stavebného povolenia.
  Odborný článok 1747
  geometricky plan
  Máme 244 realizátorov v oblasti Geodet:

  1. Obsah geometrického plánu

  Geometrický plán sa skladá z dvoch častí, a to z grafického zobrazenia (znázornenia) a overenia.

  Grafické zobrazenie

  Obsah grafického zobrazenia (znázornenia) väčšinou závisí od typu geometrického plánu. Grafická časť zvyčajne obsahuje údaje o reliéfe, vodách, vegetácii, objektoch, využití územia, inžinierskych stavbách, zemepisných názvoch, geodetických bodoch, hraniciach pozemkov, administratívnych hraniciach a iných fyzikálnych štruktúrach a javoch.

  Presný obsah geometrického plánu je väčšinou vecou dohody medzi klientom a geodetickou spoločnosťou. Podľa dohody sa dajú zobraziť aj údaje o výške hrebeňov budov, sklone striech, hĺbke šácht hospodárskej infraštruktúry a zobrazení jednotlivých stromov.

  Pridanú hodnotu grafického zobrazenia vytvárajú prílohy, napríklad presné digitálne ortofotomapy (zobrazujú územie v dostatočnej podrobnosti a presnosti). Na žiadosť klienta alebo dizajnéra (architekta) môže geodetická spoločnosť pomocou dronu vyrobiť presnú digitálnu ortofotomapu. Výhodou takého grafického zobrazenia je, že sú viditeľné všetky podrobné údaje v reálnom čase.

  Overenie

  V overení podpísanom zodpovedným geodetom sa zaznamenáva číslo geometrického plánu, údaje klienta a kvalita údajov zahrnutých do grafického zobrazenia a podmienky použitia geometrického plánu. Overenie je v istom zmysle zárukou geodetickej spoločnosti, ktorá potvrdzuje, že geometrický plán bol vypracovaný v súlade s predpismi a požiadavkami klienta.

  2. Druhy geometrických plánov

  Všeobecne možno povedať, že existuje niekoľko druhov geometrických plánov, vrátane geometrického plánu projektovej dokumentácie stavby, geometrického plánu nového stavu pozemku (ornej pôdy) a geometrického plánu na vypracovanie územného plánu.

  Odborná rada zo spoločnosti GEO IGS s.r.o.

  1. Prečo je pri výstavbe nového objekta dôležité najať si geodeta?

  Na prípravu a realizáciu novej výstavby sa vzťahujú súvisiace zákony, vyhlášky, normy atď., v zmysle ktorých treba postupovať. Z praktického hľadiska a hlavne z hľadiska možných nezrovnalostí v pripravovanej dokumentácii, omylov a chýb počas výstavby, na spracovanie požadovanej dokumentácie, súvisiacej s kolaudáciou stavby je dôležité zabezpečiť si geodeta. Stanovené geodetické výkony a príslušná dokumentácia je autorizovaná autorizovaným geodetom.

  Geodet investora zabezpečuje výkony súvisiace s požiadavkami investora. Podklady katastra nehnuteľností, podklady k existencii inžinierskych sietí, ich vytýčenie a zameranie v priestore stavby, zabezpečuje vyhotovenie geodetických polohových a výškových bodov v priestore stavby, zabezpečuje priestorové vytýčenie stavby a vytýčenie hraníc staveniska, vyhotovuje geometrické plány na zápis stavby do katastra nehnuteľností a geometrické plány na zriadenie vecných bremien na právo prechodu, prejazdu, resp. na uloženie inžinierskych sietí so stanovenými ochrannými pásmami. Kooperuje s geodetom projektanta a s geodetom dodávateľa stavby. V priebehu výstavy vykonáva kontrolné merania a preberá geodetickú dokumentáciu stavby, vyhotovenú geodetom dodávateľa.

  Geodet projektanta zabezpečuje prípravu geodetických podkladov pre projekt stavby, polohopisné a výškopisné zameranie priestoru stavby, vedie koordinačný výkres jednotlivých stavebných objektov stavby, kooperuje s geodetom investora.

  Geodet dodávateľa vykonáva geodetické merania, vytyčovacie práce a zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov, spracováva príslušnú geodetickú dokumentáciu, kooperuje s geodetom investora.  

  2. Kto objednáva geodetické služby - dodávateľ alebo investor?

  Geodetické služby pre stavby veľkého rozsahu si zabezpečuje samostatne investor, projektant a dodávateľ. Pri stavbách malého rozsahu môže geodetické činnosti vykonať jeden geodet. Kto objedná geodetické činnosti na stavbu malého rozsahu je otázka dohody investora a dodávateľa stavby. Z hľadiska praktických skúseností, je lepšie, ak geodetické služby objedná investor stavby. Investor má tým zabezpečené všetky geodetické činnosti k príprave stavby, k priebehu realizácie stavby a k ukončeniu stavby, ku kolaudácii stavby a jej zápisu do katastra nehnuteľností. 

  3. Čo všetko je potrebné, aby sa uskutočnilo kolíkovanie parcely alebo nejakého objektu?

  K vytýčeniu pozemku je potrebné vychádzať z podkladov prevzatých zo súboru geodetických a popisných informácií príslušného katastra nehnuteľností. Dokumentom k vytýčeniu hraničných bodov parcely je "Vytyčovací náčrt", vyhotovený v predpísanej forme. Samotné vytýčenie hraničných bodov parcely je vykonané štandardnými geodetickými metódami. Vytýčené body sú stabilizované spravidla roxormi, drevenými kolíkmi alebo nastreľovacími klincami, farebne zvýraznené. K vytýčeniu parcely sa vyjadrujú vlastníci pozemkov susediacich s vytyčovaným pozemkom a to svojím stanoviskom, zapísaným vo Vytyčovacom náčrte. Vytyčovací náčrt preberá do svojej dokumentácie príslušný katastrálny odbor.

  K vytýčeniu stavebného objektu je potrené spracovanie "Vytyčovacieho výkresu stavby", ktoré vyhotoví projektant. V priestore stavby vyhotoví geodet polohovú a výškovú sieť meračských bodov v predpísanej triede presnosti. Následne sú z tejto meračskej siete vytyčované polohovo a výškovo jednotlivé lomové body stavby. Vytyčovanie je vykonávané štandardnými geodetickými metódami, vytýčené body sú stabilizované spravidla roxormi alebo nastreľovacími klincam, farebne zvýraznené.

  Pán Ing. Vladimír Peťko, spoločnosť GEO IGS s.r.o.

  3. Vypracovanie geometrických plánov

  Geometrický plán vypracúva kvalifikovaná geodetická spoločnosť a jeho podrobný obsah, vyhotovenie a použitie sú definované v Pravidlách pre geometrický plán. Na základe obsahu geometrického plánu a obmedzení reliéfu projektant určí presnú polohu novovybudovaného objektu. Po dokončení geometrického plánu geodetická spoločnosť informuje klienta a zašle mu geometrický plán v digitálnej a tlačenej podobe.

  Neodmysliteľnou súčasťou geometrického plánu sú ortofotosnímky oblastí
  Neodmysliteľnou súčasťou geometrického plánu sú ortofotosnímky oblastí
  Odborný článok 1747
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Geodet?

  Máme 244 realizátorov v oblasti Geodet:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 244 realizátorov v oblasti Geodet
  8.6
  0

  BMA, spol. s r.o.


  9.2
  0

  GEODETICS s.r.o.


  9.1
  0

  Mišík Geodetická kancelária, s.r.o.


  8.6
  0

  GEO - PRE, s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené