Pre oblasť
   ABC STAVEBNÍCTVA-ZÁHRADA

  Vytýčenie stavby na pozemku – posledný krok pred stavbou domu

  Článok si prečítalo viac ako 2525+ používateľov
  Po získaní stavebného povolenia pred začatím stavebných prác je potrebné vykonať vytýčenie stavby na pozemku. Je to vyznačenie hlavných bodov v teréne pred začiatkom vyhotovenia základov pomocou vytyčovacích kolíkov a robí ho geodet.
  Odborný článok 2525
  vytycenie stavby na pozemku
  Máme 244 realizátorov v oblasti Geodet:

  1. Čo je vytýčenie stavby na pozemku?

  Ak ste si prezreli súpis prác, ktoré je potrebné vykonať v súvislosti so stavbou vášho domu, pravdepodobne ste si všimli, že medzi prípravnými prácami je uvedené aj vytýčenie stavby na pozemku. Je to geodetická činnosť upravená Zákonom o geodézii a kartografii.

  Podľa Zákona o výstavbe (stavebný zákon) je po vydaní stavebného povolenia potrebné vykonať vytýčenie stavby na pozemku. Postup vykonáva geodet, ktorý písomne ​​oznámi územnej samospráve, že vytýčenie bolo vykonané a uvedie všetky potrebné skutočnosti súvisiace s týmto úkonom (okrem iného číslo parcely, na ktorej vykonal vytýčenie).

  Vytýčenie stavby na pozemku musí byť v súlade so stavebným povolením. Podľa tvaru budovy architekt určí referenčné body, ktoré sú zvyčajne v rohoch základovej dosky alebo stien.

  Po vytýčení stavby na pozemku urobí geodet aj záznam o vytýčení, ktorý okrem údajov o stavebnom povolení obsahuje aj ďalšie informácie o investorovi.

  2. Ako prebieha vytýčenie?

  Na určenie referenčných bodov podľa charakteristík objektu geodet použije totálnu stanicu (geodetický prístroj na presné meranie a vytyčovanie vodorovných a zvislých uhlov ľubovoľnej veľkosti, ktorým sa môže merať aj vzdialenosť) a prístroj GPS. Okrem vytýčenia budúceho objektu (určenie hlavných bodov budovy na teréne pred začiatkom vyhotovenia základov) geodet určuje aj nadmorskú výšku prízemia budovy. Nivelákom (optickým nivelačným prístrojom) sa vytyčovacie čiary pre základovú dosku resp. výkop stavebnej jamy  prenášajú na pomocné profily (vytyčovacie kolíky), aby sa zabezpečilo vytýčenie pred výkopom stavebnej jamy. Profily, zvyčajne drevené, uľahčujú začiatok realizácie stavebných prác.

  Vytýčenie stavby na pozemku
  Vytýčenie stavby na pozemku

  3. Vytýčenie: čo ak je rozdiel medzi situáciou v teréne a situáciou v projektovej dokumentácii?

  Pri vytyčovaní novej budovy môže byť rozdiel medzi tým, čo je uvedené v projektovej dokumentácii, a tým, čo sa v skutočnosti nachádza v teréne. Zvyčajne sú také rozdiely minimálne. Najčastejšie sa vyskytujú rozdiely v uhloch prevýšenia pre určité body, pretože terén nebol presne zmeraný. V takom prípade geodet spolu s architektom a zhotoviteľom určí nové body, ktoré sú kompromisom medzi zadanými a existujúcimi bodmi.

  V prípade veľkých rozdielov je však potrebné skontrolovať, či je usporiadanie objektu stále v súlade s podmienkami schvaľovateľov.

  Odborná rada zo spoločnosti GEODEX s.r.o.

  1. Prečo je pri výstavbe nového objektu dôležité najať si geodeta?

  Geodeti predstavujú dôležitú súčasť takmer každej stavby rôzneho rozsahu od rodinných domov, cez výstavbu občianskej vybavenosti až po náročnejšie dopravné stavby. Ak vlastníte stavebný pozemok, kde plánujete stavať dom, pre Vás je napr. dôležité poznať jeho skutočné hranice v teréne, ktoré sú v súlade s ich zakreslením v katastri nehnuteľností, vhodné je  nechať si vytýčiť hranice pozemku geodetom, prípadne rozdeliť pozemok na menšie časti. Takže geodet je zvyčajne potrebný už pred začatím projektovania stavby. Ak máte napr. svahovitý pozemok, vhodné je realizovať jeho zameranie (výškopis + polohopis), ktoré je podkladom projektanta na to, aby dokázal na ňom správne umiestniť stavbu a naprojektovať napojenie na inžinierske siete. Ak už ste pripravení stavať, potrebujete geodeta, aby Vám podľa projektu stavbu v teréne vytýčil s požadovanou presnosťou. Na to, aby ste skolaudovali stavbu, opäť potrebujete geodeta, aby Vám stavbu zameral, vyhotovil geometrický plán, na základe ktorého je možné stavbu zapísať do katastra. Geodet tak v princípe na stavbu prichádza ako prvý a odchádza ako posledný.

  2. Kto objednáva geodetické služby - dodávateľ alebo investor?

  Objednávatelia geodetických služieb sa na jednotlivých stavbách líšia. Ak napr. realizujete dom svojpomocne a svojpomocne si vybavujete aj kolaudáciu stavby, budete si geodeta objednávať pravdepodobne vy ako investor. Ak vám realizuje stavbu firma, zväčša si objednávanie geodetických prác rieši vo svojej réžii so svojím overeným geodetom. Ak  ide napr. o predprojektové zameranie pozemku, geodeta si zvyčajne objednáva projektant. Ak potrebné uskutočniť zmenu v katastri nehnuteľností napr. oddeliť pozemok, tu si geodeta takmer vždy objednáva investor/vlastník pozemku.

  3. Čo všetko je potrebné, aby sa uskutočnilo vytýčenie parcely - pozemku alebo nejakého objektu?

  Na vytýčenie akéhokoľvek objektu je potrebné mať podklady s dostatočnou kvalitou. Aby sme dokázali vytýčiť napr. hranice pozemku, potrebujeme súradnice lomových bodov parciel, ktoré nám poskytne kataster nehnuteľností. Ak potrebujeme vytýčiť stavbu, potrebná je projektová dokumentácia, hlavne výkres situácie stavby, ktorý nám hovorí ako bude stavba osadená na pozemku a výkres pôdorysu, ktorý nám poskytne podrobnejšie informácie. Ak toto máme, potrebujeme kvalitné prístrojové vybavenie a vhodnú stabilizáciu vytýčených bodov napr. kolík, roxor, kliniec, sprej. Pri vytýčení akéhokoľvek objektu je potrebná aj účasť vlastníka pozemku/investora alebo povereného zástupcu dodávateľskej firmy.

  Pán Ing. Michal Kováč, spoločnosť GEODEX s.r.o.

  4. Vytýčenie stavby na pozemku – cena

  Cena vytýčenia stavby (domu) na pozemku závisí od počtu bodov, ktoré treba vyznačiť. Kompletné geodetické vytýčenie objektu podľa pokynov geodetického plánu a v súlade so situáciou projektu stojí 250 až 350 EUR.

  Odborný článok 2525
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Geodet?

  Máme 244 realizátorov v oblasti Geodet:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 244 realizátorov v oblasti Geodet
  10
  2

  REFISTAV - TRADE s.r.o.


  10
  1

  GeoID s. r. o.


  8.8
  0

  Štefan Mihalda - GEOSERVIS


  9.7
  0

  INKAT spol. s r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené