Pre oblasť

  Energetický certifikát: cena a vyhotovenie

  Článok si prečítalo viac ako 1371+ používateľov
  Témy v oblasti energetickej efektívnosti sú už nejaký čas na verejnosti veľmi aktuálne, a to nielen z dôvodu celkového nastavenia a riešení v tejto oblasti, ale aj z dôvodu povinností, ktoré sa viac-menej považujú iba za ďalšie dodatočné náklady. Kto potrebuje energetický certifikát a na čo slúži? Pokúsime sa objasniť, o čo vlastne ide.
  Odborný článok 1371
  energeticky certifikat
  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  1. Čo je certifikát energetickej hospodárnosti budov (t. j. energetický certifikát)?

  Energetický certifikát je verejný dokument s informáciami o energetickej účinnosti budovy a odporúčaniami, ako túto energetickú účinnosť zvýšiť. Energetický certifikát je dokument,  v ktorom sa uvádza, ako energeticky efektívny je dom, byt alebo nebytový priestor, ktorý vlastníte. Aj keď ide skutočne o určité náklady, na základe meraní a štúdií, ktoré sa robia pre certifikát, zistíte, koľko energie sa skutočne stratí kvôli zlej izolácii, oknám, tzv. tepelným mostom a iným stavebným vadám alebo škodám spôsobeným používaním. Budete presne vedieť, koľko peňazí miniete za kúrenie a chladenie, ktoré platíte a nepoužívate. Existujú dva druhy energetického certifikátu, nameraný a výpočtový energetický certifikát. Pre obytné budovy sa vyžaduje výpočtový energetický certifikát a pre nebytové priestory nameraný energetický certifikát. 

  2  Energetické triedy

  Energetická účinnosť sa klasifikuje podľa energetických tried:

  - trieda A1 od 0 do 10 kWh/m2a
  - trieda A2 nad 10 do 15 kWh/m2a
  - trieda B1 nad 15 do 25 kWh/m2a
  - trieda B2 nad 25 do 35 kWh/m2a
  - trieda C nad 35 do 60 kWh/m2a
  - trieda D od 60 do 105 kWh/m2a
  - trieda E od 105 do 150 kWh/m2a
  - trieda F od 150 do 210 kWh/m2a
  - trieda G od 210 do 300 a viac kWh/m2a

  3.  Zákon o energetickej efektívnosti – kedy je energetický certifikát povinný?

  3.1. Ste vlastníkom domu alebo časti objektu?

  Ak ste vlastníkom budovy alebo bytu a chcete ich prenajať na viac ako rok alebo predať, musíte si urobiť energetický certifikát. Odovzdáte ho kupujúcemu alebo budúcemu nájomcovi. Pri reklame budete musieť uviesť aj triedu energetickej účinnosti budovy.

  3.2. Ste vlastníkom bytu?

  Ak ste vlastníkom bytu v budove, môžete podať žiadosť o vydanie energetického certifikátu. Môžete sa spojiť so susedmi a požiadať jeho vydanie spoločne, vyjde to oveľa lacnejšie. Ak energetický certifikát z nejakého dôvodu potrebujete, odporúčame vám najskôr sa opýtať na všetky podrobnosti u správcu budovy alebo v lokálnej samospráve.

  3.3. Chcete nový dom?

  V prípade výstavby nového domu  energetický certifikát je povinnou súčasťou projektu na získanie stavebného povolenia a povolenia na užívanie, urobí Vám ho architekt alebo projektant, ktorého ste si najali.

  4. Energetický certifikát – výpočet množstva energie potrebnej na vykurovanie

  Výpočtový energetický certifikát sa získava na základe vypočítaných ukazovateľov spotreby energie v objekte. V takom certifikáte je budova zaradená do jednej z tried energetickej účinnosti podľa ročnej spotreby tepla na jednotku užívateľného priestoru objektu. Tento výpočtový energetický certifikát sa robí pre všetky nové budovy a metodika výpočtu je rovnaká ako pri výpočte spotreby energie, ktorý sa robil na získanie stavebného povolenia.

  5. Nameraný energetický certifikát

  Nameraný energetický certifikát sa určuje na základe meraní spotreby energie. Ak vlastníte nebytovú budovu, budete ho potrebovať. Meranie sa vykonáva infračervenou kamerou, ktorá zaznamenáva straty v spektre pre jednotlivé oblasti domu. Zo snímok ľahko môžeme zistiť, kde sa na konštrukcii nášho objektu nachádzajú kritické body a tepelné mosty.

  Odborná rada zo spoločnosti Arnea s. r. o.

  1. Kedy je potrebný energetický certifikát?

  Potrebu spracovania energetického certifikátu (ECB) upravuje zákon 555/2005. ECB je potrebné vykonať pri predaji budovy, pri prenájme budovy, pri dokončení novej budovy, alebo významnej obnove (rekonštrukcii budovy) t. j. staviteľ predloží ECB ku kolaudácii. Taktiež ECB je povinný i pre budovy, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje. Inak sú ECB dobrovoľné.

  2. Od čoho závisí cena vypracovania energetického certifikátu?

  Cenu ECB si určuje prirodzene každý zhotoviteľ samostatne. Cena energetických certifikátov sa dynamicky odvíja od potreby trhu a prirodzeného konkurenčného boja zhotoviteľov na trhu. Ceny ECB pre rodinné domy sa štandardne pohybujú od 96 € až po 150 €. Referenčné ceny pre rodinné domy nájdete po chvíľke „googlenia". Ceny budov iného charakteru ako rodinný dom už závisia od viacerých faktorov, akými sú napríklad zastavaná plocha budovy, podlahová plocha budovy, podlažnosť budovy, charakter užívania budovy, tvar (zložitosť) pôdorysov budovy, technológie, ktoré sa v budove nachádzajú a pod., čiže nie je možné charakterizovať ceny „unblok" pre ostatné budovy okrem rodinných domov. Preto cenu ostatných budov je možné dostať na vyžiadanie bežne do jedného dňa.

  3. Sú budovy, ktorých sa energetický certifikát netýka?

  Áno existujú výnimky na budovy, na ktoré sa nevzťahuje energetická certifikácia. Tieto výnimky sú opäť opísané v zákone 555/2005. Sú to:

  - budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,

  - kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,

  - budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,

  - priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,

  - bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,

  - samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

  Pán Ing. Vladimír Laco, PhD. spoločnosť Arnea s.r.o.

  6. Vyhotovenie energetického certifikátu

  Postup je celkom jednoduchý. Vlastník objektu by mal podať žiadosť o vydanie energetického certifikátu jednému z autorizovaných odborníkov. Takýchto autorizovaných  odborníkov nájdete na internete alebo tu na portáli Daibau.sk tak, že nám zašlete dopyt.

  Vlastník by mal odborníkovi poskytnúť všetky potrebné údaje, projektovú a technickú dokumentáciu, ktorú má, a umožniť mu priamy prístup a kontrolu. Odborníka bude najviac zaujímať typ a hrúbka obalového plášťa (materiálu) budovy, rozmery – vnútorné a vonkajšie, okná, klimatizácia – druh a spôsob vykurovania a chladenia, teplá voda a osvetlenie. Čím viac údajov, tým presnejší bude výpočet.

  7. Cena energetického certifikátu

  Koľko stojí energetický certifikát? Prečo ho potrebujeme? Energetická certifikácia je povinná pre novostavby, pri predaji a v niektorých prípadoch prenájmu. Základný energetický certifikát pre rodinný dom priemernej veľkosti stojí okolo 150 až 200 EUR. Energetický certifikát platí 10 rokov, ak v tom čase nebudete na dome robiť žiadne stavebné práce, ktoré by mohli ovplyvniť presnosť údajov z pasu. Ak chcete predať svoj byt v bytovom dome, oplatí sa vám zhotoviť energetický certifikát pre celý dom, pretože vás to bude stáť oveľa menej. Nakoniec, ešte pozor! Pokuta pre vlastníkov, ktorí budovu prenajímajú, alebo predávajú bez energetického certifikátu je 300 EUR, pre tých, ktorí inzerujú, bez uvedenia ukazovateľov z certifikátu je 250 EUR.

  8. Slovník

  - ročné teplo potrebné na vykurovanie objektu Qnh (kWh/m2a) – koľko tepla je potrebné na vykurovanie budovy v dôsledku prenosu (žiarenie) a tepelných strát vetraním, znížené o využiteľné teplo zo slnečného žiarenia a vnútorných zdrojov tepla;

  - ročný energetický vstup na prevádzku objektu Q (f) (kWh/m2a) – celková energia potrebná  objektu na vykurovanie, chladenie, vetranie, klimatizáciu a osvetlenie;

  - ročná primárna energia na prevádzku objektu Qp (kWh/m2a) – energia primárnych nositeľov energie získaná využívaním prírodných zdrojov energie, ktoré nepodliehajú technickej konverzii a používajú sa na prevádzku objektu; 

  - ročné emisie CO2 znamenajú emisie spôsobené prevádzkou objektu na jednotku celkovej plochy objektu (kg/m2a), určujú sa v súlade s predpismi, ktoré upravujú efektívne využitie energie v objektoch;

  - ročná vstupná energia určená na premenu na teplo na zohrievanie objektu Qfh (kWh/m2a) – celková konečná energia dodaná do systému objektu na vykurovanie, určená na základe normy SIST EN 15603;

  - ročná spotreba elektrickej energie na prevádzku objektu na jednotku upravenej plochy budovy (kWh/m2a).

  Informácie o cenách si môžete pozrieť v našej kalkulačke.

  Odborný článok 1371
  Autor: Daibau casopis
  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Energetický certifikát?

  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 67 realizátorov v oblasti Energetický certifikát
  10
  1

  STOA architekti,s.r.o.


  10
  1

  RGprojekt Žilina


  9.4
  0

  WoodyBuild s. r. o.


  10
  0

  BBF elektro s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené