Pre oblasť

  Pozemková kniha

  Článok si prečítalo viac ako 7591+ používateľov
  Pozemková kniha je verejná listina určená na zápis a zverejnenie údajov o právach k nehnuteľnostiam a právnych úkonoch, ktoré s nimi súvisia. Do pozemkovej knihy sa zapisujú všetky skutočné práva k nehnuteľnostiam: vlastnícke práva, hypotéky, pozemkový dlh, služobnosť, vecné bremeno a právo stavby. Poskytuje podrobný prehľad nehnuteľností. Zápis do pozemkovej knihy je povinný pre všetky nehnuteľnosti. Do pozemkovej knihy môžete nahliadnuť aj online.
  Odborný článok 7591
  pozemkova kniha
  Máme 74 realizátorov v oblasti Legalizácia stavby:

  1. Zápis do pozemkovej knihy

  Podľa zákona musia byť všetky nehnuteľnosti zapísané v pozemkovej knihe (katastri nehnuteľností). Súčasťou pozemkovej knihy je hlavná kniha, do ktorej sa zapisujú údaje o nehnuteľnostiach, ktoré popisujú práva, ktoré vlastníci nehnuteľností majú, a právne skutočnosti súvisiace s nehnuteľnosťami. Okrem toho sa v katastri nehnuteľností nachádza súbor dokumentov, ktoré sú potrebné na zápis do hlavnej knihy.

  2. Pozemková kniha: prehľad parciel, nehnuteľností a vlastníckych práv

  Do pozemkovej knihy sa zapisujú údaje o nehnuteľnostiach. Uvádza sa tam vlastnícke právo, hypotéky a možné dlhy v tvare ornej pôdy (pozemku). V pozemkovej knihe sa uvádza právo služobnosti, právo vecného bremena a právo stavby.

  2.1. Vlastnícke práva

  Vlastníctvo je základné právo na niečo, čo môžete vlastniť, používať a nakladať s ním v medziach zákona. Vlastnícke právo je opísané v zákone o majetkovo-právnych vzťahoch. Vlastníctvo k nehnuteľnosti môžete získať právnym úkonom, dedením alebo rozhodnutím štátneho orgánu. Na získanie vlastníckeho práva je najskôr potrebné vykonať zápis do pozemkovej knihy. Vlastníctvo možno získať aj na základe osobitného práva stanoveného zákonom. Vlastnícke práva možno rozdeliť aj na niekoľko osôb,  je to spoluvlastníctvo, spoluvlastnícke právo.

  2.2. Hypotéka – záložné právo na nehnuteľnosť

  Hypotéka, záloh (záložné právo) na nehnuteľnosť je právnym prostriedkom, pomocou ktorého sa zabezpečuje poskytnutá pohľadávka (pôžička, úver, ktorú poskytuje veriteľ, zvyčajne banka) a jej príslušenstvo (úroky, poplatky) v prípade, že dlžník hypotekárny úver nespláca. V prípade nesplácania hypotéky môže veriteľ požadovať splatenie hypotéky, čím dôjde k predaju nehnuteľnosti. Zapísaním hypotéky do pozemkovej knihy veriteľ zabezpečí poradie splácania pohľadávok. 

  2.3. Pozemkový dlh

  Pozemkový dlh je písomný dokument, ktorý obsahuje informácie o zabezpečení nesplatenej časti kúpnej ceny konkrétnej nehnuteľnosti. Takýto dokument môže byť predmetom pôžičky alebo predaja, a mal by byť osvedčený notárom alebo súdom.

  2.4. Služobnosť – právny predchodca inštitútu „vecné bremená“

  Právnym predchodcom inštitútu „vecné bremená“ sú „služobnosti“ a „reálne bremená“.  Súčasná právna úprava vecných bremien vychádza zo skorších právnych predpisov, hlavne zák. č.141/1950 Zb. „stredný občiansky zákonník“, ktorý zjednotil pôvodné právne inštitúty ako „služobnosť“ a „reálne bremeno“ do inštitútu „vecné bremeno“.  „Služobnosť“ – právo, ktoré vlastníka veci zaväzovalo, aby pre panujúcu podstatu niečo znášal alebo aby niečo nekonal, čo by inak mohol. Základným rysom je „pasivita“ vlastníka.  „Reálne bremeno“ – právo, ktoré vlastníka zaväzovalo pre panujúcu podstatu niečo konať, poskytovať určité plnenie (peňažné, nepeňažné). Základným rysom je „aktivita“ vlastníka.  Služobnosti sa delili na pozemkové (poľné, domové, nepravidelné, zákonité) – boli zriadené na lepšie a účelnejšie využitie pozemku a osobné (právo užívania, právo používania) – boli zriadené na užívanie nejakej veci, užívanie, požívanie a bývanie.

  2.5. Vecné bremeno

  Vecné bremeno je právo, na základe ktorého zodpovedáte za budúce výhody alebo služby. Vecné bremeno sa zapisuje do pozemkovej knihy právnym úkonom.

  2.6. Právo stavby 

  Právo stavby je právny inštitút, ktorý umožňuje legálne stavať na pozemku aj nevlastníkovi. Právo stavby nemožno zriadiť na dobu dlhšiu ako 99 rokov. Ak nositeľ práva stavby poruší zmluvy, vlastník môže žiadať zánik práva stavby,  pričom musí zaplatiť určité odškodné.

  3. Obligačné (záväzkové) práva

  Okrem práv vlastníka do pozemkovej knihy sa zapisujú aj niektoré obligačné (záväzkové) práva, napr. právo zákazu odcudzenia, vecné bremeno a predkupné právo, ak vzniklo na základe právneho úkonu. Pozemková kniha obsahuje aj informácie o dôverných a nájomných právach a osobitných právach na používanie verejných úkonov. 

  4. Výpis z pozemkovej knihy

  Orgán určený zákonom rozhoduje a určuje zápis do pozemkovej knihy. Zápisy do pozemkovej knihy sú verejné a za určitých podmienok sú aj všetky dokumenty verejné, takže je možné bezplatné nahliadnutie do pozemkovej knihy. Ak si však chcete údaje vziať domov, musíte podľa cenníka zaplatiť za overený výpis z pozemkovej knihy.

  5. Elektronická pozemková kniha

  Elektronická pozemková kniha je prístupná na internete, na stránke Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

  Odborný článok 7591
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Legalizácia stavby?

  Máme 74 realizátorov v oblasti Legalizácia stavby:

  BEZPLATNÁ SLUŽBA
  HĽADÁME V LOKALITE
  BEZ PROVÍZIÍ
  Máme 74 realizátorov v oblasti Legalizácia stavby
  8.7
  0

  Ing.arch. Juraj Ženiš


  9.3
  0

  ANTARA BAU, s.r.o.


  8.7
  0

  KAMI PROFIT, s.r.o.


  8.7
  0

  KOSI s.r.o.


  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2023 Daibau, všetky práva vyhradené