Pre oblasť

  Nitra – mesto, ktoré má čo ponúknuť svojim návštevníkom

  Článok si prečítalo viac ako 1132+ používateľov
  Nitra patrí medzi najstaršie mestá na Slovensku. Leží v Nitrianskom kraji, v Podunajskej pahorkatine, pri južnom okraji pohoria Tribeč. Preteká ňou rovnomenná rieka. Vznikla na siedmich pahorkoch, ktoré tvoria panorámu mesta: zo severnej strany sa týči vrch Zobor, potom je tu Hradná skala, Vŕšok, Kalvária, Borina, Ľupka spolu s Martinským vrchom. Územie Nitry je takmer tridsaťtisíc rokov nepretržite obývané. Prvá písomná zmienka o Nitre je z roku 828, z obdobia, keď v Nitre sídlil a vládol knieža Pribina, ktorý tu dal postaviť a vysvätiť prvý kresťanský kostol na Slovensku. S Nitrou sa spája cyrilometodská tradícia, príchod solúnskych bratov Konštantína (Cyrila) a Metóda na toto územie na pozvanie kráľa Rastislava, ktorí medzi našimi predkami šírili kresťanskú vieru a propagovali staroslovienčinu, pre ktorú Konštantín zostavil prvé slovanské písmo - hlaholiku. V súčasnosti Nitra patrí medzi najväčšie mestá na Slovensku.  

  V Nitre sa nachádzajú početné národné kultúrne pamiatky, bohatý fond hnuteľných a nehnuteľných objektov a predmetov s pamiatkovou hodnotou, ktoré svedčia o slávnej histórii tohto mesta.

  Dominanty mesta, ktoré vidieť z diaľky, sú Nitriansky hrad a Drážovský kostolík. Nitriansky hrad bol v minulosti mocnou pevnosťou, ktorá odolala aj Mongolským útokom. Do hradu sa môžete dostať z Horného mesta, ktoré je najpôsobivejšou časťou Nitry. Sú tam vzácne historické budovy, napríklad Kostol sv. Petra a Pavla, Malý a Veľký seminár s diecéznou knižnicou, v ktorej sú stovky vzácnych kníh, prvotlačí a rukopisov, Kluchov palác, ktorého roh podopiera kamenný obor Atlanta - Nitrania ho dôverne nazývajú Corgoň. Nitriansky hrad spolu s opevnením je najväčším stredovekým hradiskom.

  Okrem bohatej histórie Nitra je známa aj ako centrum poľnohospodárstva, v areáli Agrokomplexu, jedinom výstavisku tohto druhu na Slovensku, sa uskutočňujú pravidelné výstavy.  

  Nitra je aj mestom mladých, ktorí môžu študovať na dvoch vysokých školách - Univerzite Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

  Nitra, to nie sú iba početné kultúrne a historické pamiatky. Sú to aj nové štvrte a sídliská, ulice, parky, reliéfy a sochy, upravené priestranstvá, podniky... V štvrtiach a sídliskách pribudli nové moderné budovy, alebo sú zrekonštruované niektoré staré, o niektorých z nich si povieme niečo viac v nasledujúcich riadkoch tohto článku. 

  Veľprepoštský palác

  Veľprepoštský palác, nachádzajúci sa v Hornom meste, v najstaršej časti Nitry, kedysi
  Veľprepoštský palác, nachádzajúci sa v Hornom meste, v najstaršej časti Nitry, kedysi

  Dvojpodlažná rokokovo-klasicistická budova s manzardovou strechou bola postavená na podnet cisárovnej Márie Terézie. Jej výstavba bola realizovaná podľa projektu Franza Antona Hillebrandta v druhej polovici 18. storočia. Bombardovanie v roku 1945 (Nitra bola v druhej svetovej vojne viackrát bombardovaná) si vyžiadalo početné obete a zanechalo veľký počet zničených a poškodených stavieb, medzi nimi aj budovu Veľprepoštského paláca. 

  Po druhej svetovej vojne opravy prebiehali iba na zachovalejšej časti objektu, keď sa podarilo opraviť asi 2/3 hmoty prízemia a stĺpový portikus s tympanónom, prekrývajúci priestor pred hlavným vstupom. Provizórne opravená časť stavby dostala valbovú strechu a v tejto podobe sa zachovala do dnešných dní.

  Aby sa stavbe po rokoch prinavrátil pôvodný stav, potrebná bola náležitá príprava. Práve z toho dôvodu niekoľko rokov trval architektonicko-historický,  archeologický a archívny výskum Veľprepoštského paláca, cieľom ktorého bolo získať grafické dokumentácie využiteľné pri obnove pôvodného hmotového rozsahu a architektonického riešenia budovy.

  Vďaka archeologickým výskumom sa podarilo zistiť predovšetkým presný pôdorysný rozsah budovy, zistené bolo aj architektonické usporiadanie a tvaroslovné členenie fasád existujúcej časti prízemia a identifikovaná zachovaná výplň okenného otvoru poschodia sekundárne umiestnená v otvore severnej obvodovej steny prízemia provizórne opraveného objektu. 

  Prepočítavané boli proporcie a vzájomné pomery jednotlivých častí fotograficky zdokumentovaných fasád a strechy historického objektu, čo umožňovalo detailnejšie určiť podmienky pre úpravu proporcií, rozmerov a kót častí paláca navrhnutých na dostavbu. Vytvorili sa predpoklady pre čo najvýraznejšie tvarové a proporčné priblíženie sa rekonštruovanej budovy k poslednej známej podobe tejto historickej stavby. 

  Vďaka záujmu a kultivovanému prístupu Nitrianskeho biskupstva a Sídelnej kapituly, serióznej práci architekta a projektantov, ale aj snahe zohľadňovať v jednotlivých dokumentáciách podmienky, požiadavky a usmernenia Krajského pamiatkového úradu Nitra, sa neľahké zadanie obnovy pomerne dominantného a z veľkej časti zničeného objektu premenilo na kvalitne spracovaný projekt, ktorý umožnil vykonať čo najvernejšiu rekonštrukciu exteriérovej podoby Veľprepoštského paláca. Rekonštrukčné práce trvali tri roky, budova a jej priestory sú obnovené do podoby, ktorú mali pred bombardovaním.  

  Za balustrádou kedysi stála jazdecká socha Márie Terézie z druhej polovice 18. storočia od neznámeho autora, ktorá bola súčasťou budovy nitrianskeho veľprepoštstva. Do predpokladanej podoby sochu, ktorá bola zničená počas bombardovania, zreštauroval v roku 1992 akademický sochár Miroslav Černák. Socha sa znova týči na balustráde. 

  Počas rekonštrukcie vykonali terénne a parkové úpravy okolia budovy a záhrady. Interiér bol zariadený nábytkom a kancelárskym zariadením, ktoré využíva veľprepošt, pomocný biskup a zamestnanci biskupského úradu. V obnovených priestoroch pôsobí biskupský úrad a cirkevný súd. Veľprepošt je hlavou sídelnej kapituly - je to zoskupenie 12 kňazov vymenovaných za kanonikov, ktorých úlohou je pravidelne sa modliť a slúžiť spoločné sväté omše. Prvá písomná zmienka o nitrianskej sídelnej kapitule je z roku 1006, je najstaršou kapitulou v celej strednej a východnej Európe. 

  Po rekonštrukcii je Veľprepoštský palác znova súčasťou panorámy historickej Nitry
  Po rekonštrukcii je Veľprepoštský palác znova súčasťou panorámy historickej Nitry

  Veľprepoštský palác nachádzajúci sa v Hornom meste, v najstaršej časti Nitry, na dolnom nádvorí, za súsoším svätých Cyrila a Metoda, je znova súčasťou panorámy historickej Nitry. Panoráma Nitrianskeho hradu sa po obnovení tejto historickej budovy zmenila.

  Castellum Café

  Castellum Café je situované na výnimočnom mieste, na hradnom kopci, pod severovýchodnou baštou vpravo od hlavného vchodu do hradu, priamo v historickom srdci mesta. Dokonalo sa tu spája história so súčasnou architektúrou vo vzácnom historickom prostredí. Objednávateľom a investorom bola Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra. Návrh tohto objektu bol súčasťou širšieho zámeru investora rekonštruovať a oživiť priestory vonkajšieho okruhu areálu Nitrianskeho hradu. Projekt ponúka jedinečné architektonické riešenie, a keďže musel splniť podmienky pamiatkovej ochrany, realizovaný bol pod dozorom pamiatkarov. Vznikol priestor, kde si môžu návštevníci po prehliadke hradu oddýchnuť, načerpať sily na obhliadku ďalších historických pamiatok a iných zaujímavostí v meste. 

  Objekt reštaurácie je zapustený do východného svahu hradného kopca. Viditeľná je len transparentná fasáda reštaurácie a strešná drevená terasa. Projekt je realizovaný na troch úrovniach. Horné poschodie, na ktorom je umiestnená strešná drevená vyhliadková terasa s lavičkami pre všetkých návštevníkov hradu, má nielen relaxačnú funkciu, ale ponúka dychberúci výhľad na starobylé hradné múry, na mesto a na Zobor. 

  Na strednej úrovni, pod strešnou drevenou terasou, je reštaurácia s terasou pre návštevníkov reštaurácie. So strešnej terasy sa betónovým exteriérovým schodiskom môžete dostať na menšiu dláždenú terasu, ktorá je na úrovni vstupu do reštaurácie. Vedie sem aj chodník, ktorý tiahne od Mariánskeho súsošia.

  Z reštaurácie je cez presklenú stenu smerom na východ výhľad na mesto, severným smerom na odkryté stredoveké hradby. Nosné konštrukcie monolitických stien a stropu sú priznané. Strešná betónová konštrukcia presahuje pred fasádu objektu a vytvára zatienenie interiéru a krytý priestor pre možnosť vonkajšieho sedenia na vstupnej terase. Priestor reštaurácie je so strešnou terasou vizuálne prepojený strešnými svetlíkmi v terasových laviciach, ktoré púšťajú svetlo do interiéru a večer osvetľujú terasu.

  Zázemie reštaurácie s kuchyňou, skladmi a toaletami pre návštevníkov je zapustené pod terénom. Technické priestory sú pod reštauráciou v zapustenom suteréne.

  Na realizáciu objektu bol použitý pohľadový betón kombinovaný s betónovým obkladovými panelmi, zasklenými plochami, čiernou oceľou, olejovaným masívnym drevom, andezitovou štiepanou dlažbou. Keďže bolo pri realizácii projektu potrebné prihliadať na kontext historických konštrukcií, architekti sa snažili použiť prírodné a prirodzené materiály v exteriéri aj interiéri a umožniť prirodzené starnutie objektu. Pre stavbu je príznačná nielen jednoduchosť a čitateľnosť konceptu, ale aj jednoduchosť a čitateľnosť použitých materiálov a architektonických detailov.

  Súčasťou projektu bola aj renovácia a rekonštrukcia celého priestoru východného svahu hradného kopca, ktorá zahŕňala úpravu spevnenej plochy bývalého asfaltového parkoviska. Na jeho vydláždenie použili kamennú štiepanú dlažbu. Na tejto ploche je umiestnený aj pamätník Milénia. 

  Architekti riešili aj prezentáciu hradobného opevnenia severovýchodnej hradby, ktoré tvoria pôvodné renesančné a románske hradby, ktoré boli odkryté archeologickým výskumom realizovaným v mieste stavby. V rámci projektu bola realizovaná aj oprava a obnova zrúteného oporného múru pod objektom reštaurácie.

  Prepojenie týchto úrovní s novými chodníkmi a schodiskami vytvorilo možnosti pre nové chodníky a výhľady. 

  Autori projektu, Ing. arch. Martin Dulík, Ing. Marek Šumichrast, Ing. arch. Lívia Dulíková, za svoje dielo získali Cenu Slovenskej komory architektov C.E.Z.A.A.R. 2017 v kategórii exteriér a Cenu verejnosti, ktorá im bola udelená časopisom ARCH. 2017.

  Na Vŕšku

  Keď ide o verejné priestranstvá a ich úpravu, spomenieme, že Mesto realizovalo rekonštrukciu najstaršieho námestia v Nitre, na lokalite Vŕšok, ktoré je pokračovaním Pešej zóny. Kedysi sa to námestie nazývalo Mierové, v súčasnosti je to Mariánske námestie, ktoré obyvatelia Nitry nazývajú aj „Na Andrášku“. Námestie je uzavreté, štvorcové. Rekonštrukcia zahŕňala úpravu dlažby z 18. storočia, pribudli lavičky, odpadkové koše, fontána, pôvodná socha...

  Súčasťou rekonštrukcie bol aj archeologický výskum, archeológovia zistili, že sa tu nachádza stredoveký dom, ktorý je najstarším nájdeným murovaným objektom na území Dolného mesta. Výskumníci našli aj keramiku, medené mince z prvej polovice 12. storočia, na ktorých nie je žiadny nápis, len rovnoramenný kríž, tiež objavili kupolovitú pec nachádzajúcu sa mimo obvodu stien, a dlažbu z kopaného kameňa.

  Kedysi sa na tomto mieste zhromažďoval miestny ľud, ktorý si vymieňal alebo predával svoje výrobky. Neskôr sa tu zhromažďovali nevesty, keďže lokalite dominuje Kostolík (baroková kaplnka) sv. Michala z roku 1739, ktorý bol vystavaný na pamiatku ukončenia morovej epidémie a slúžil aj ako sobášne miesto pre obyvateľov mesta. Upravená bola aj fasáda kaplnky a protiľahlej budovy.

  Je tu aj studňa z 18. storočia, ktorú sa mesto rozhodlo zachovať pre ďalšie generácie. Do nej možno nazrieť cez mrežu. 

  Evanjelický kostol Svätého ducha

  V Nitre je veľký počet kostolov, prevažne rímskokatolíckych, medzi najstaršie patrí Bazilika svätého Emeráma na Nitrianskom hrade (motív baziliky sa nachádza na eurobankovke vydanej pri príležitosti návštevy pápeža Jána Pavla II. v Nitre, tiež na viacerých poštových známkach), Kostol svätého Štefana Kráľa, Kostol svätého Michala Archanjela nachádzajúci sa v Nitre-Dražovciach (zobrazený na jednej z niekdajších slovenských bankoviek a na poštovej známke)... Mnohé z nitrianskych kostolov majú štatút národnej kultúrnej pamiatky. 

  V tomto článku nebudeme hovoriť o starobylých kostoloch, ale svoju pozornosť upriamime na novšiu sakrálnu stavbu - Evanjelický kostol Svätého ducha, ktorá bola realizovaná podľa projektu architektov Ľubomíra Závodného a Juraja Polyáka. Základný kameň bol položený v roku 1995, a kostol bol posvätený v roku 2000.  

  Kostol pozostáva z troch celkov, ktoré aj keď sú funkčne samostatné, predsa sú stavebne prepojené. Pôdorys má elipsoidný tvar. Stredná časť je elipsovitá chrámová loď s chórom, dobre osvetlená, z veľkej časti zasklená smerom do ulice. Drevený strop pripomína trup lode. V prednej časti je hlavná loď kostola zaoblená, s rovnakým polomerom ako vzadu. Smerom k oltáru je riešený priestor kazateľnice na ľavej strane. V strede je umiestnený obetný stôl a na pravej strane baptistérium. Oltár je osvetlený denným svetlom cez strešný svetlík. V priestore dominuje šesť metrov vysoký bronzový kríž s otlačkom tela ukrižovaného Pána a v strede lode je umiestnená krstiteľnica, oba tieto prvky sú dielom akademického sochára Milana Lukáča.

  Z ľavého boku na chrámovú loď nadväzuje spoločenská miestnosť, kuchyňa a skladové priestory. V jednom krídle na prízemí je kníhkupectvo a na poschodí sú dve zborové siene s kabinetmi a miestnosť pre matky s deťmi. Spoločenská časť svojím pôdorysným riešením v tvare oblúka nadväzuje na uličnú zástavbu, podporujúc hmotu kostola. Nad týmto traktom vyčnieva charakteristická štíhla veža, ktorá je orientovaná do dôležitých uličných priehľadov. Z pravého boku je na chrámovú loď pripojený trakt, na ktorého prízemí sú kancelárie farského úradu, byt farára, kaplána, garáže.

  Keď ide o konštrukčné riešenie strechy, použitý bol Vierendeelov nosník (väzník), ktorý je vhodný na prekonanie väčších rozpätí a ukladá sa tak, že tvorí obdĺžnikové otvory. Priečne nosné väzníky sú kotvené do horného a dolného pásu väzníka, vďaka čomu je priestor presbytéria osvetlený denným svetlom cez priestor medzi zvislicami väzníka. 

  Zvislé nosné konštrukcie kostola, hrubé 300 mm, sú navrhnuté ako železobetónové steny s pôdorysom v tvare elipsy. Výška týchto stien je rozdielna, určená je tvarom hlavného strešného nosníka. Na základe výsledkov inžinierskeho, resp. geologického prieskumu realizované bolo hĺbkové zakladanie stavby (vibrotlakové piloty – systém VUIS).

  Práve vďaka svojmu charakteristickému architektonickému riešeniu kostol bol v roku 2001 nominovaný na prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča, udeľovanú v oblasti architektúry.

  Materská škola v niekdajšej kasárni

  Hovorí sa, že Nitra je mestom študentov, keďže vyše 20 000 študentov študuje na Univerzite Konštantína Filozofa a Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, nielen z celého Slovenska, ale i zo zahraničia. Ale skôr než sa mladí stanú študentmi, navštevujú najprv materskú školu, potom školu základnú, neskôr sú stredoškolákmi. Deťom a mladým ľuďom sú k dispozícii viaceré vzdelávacie inštitúcie na všetkých stupňoch vzdelávania. 

  Bývalé Staré kasárne na Martinskom vrchu pod Zoborom, ktoré sa využívali až do roku 2008, Nitra prerobila na modernú škôlku, ktorá je k dispozícii najmladším Nitranom. Podľa projektu, ktorý vypracovali Ľubomír Holejšovský a Vladimír Jarabica, k zrekonštruovanej historickej budove pribudla prístavba, prelína sa tak rekonštrukcia starého s novým. Pri realizácii projektu dôležitá bola spolupráca s krajským pamiatkovým úradom, vznikol komplex, ktorý svojimi rozmermi rešpektuje nielen priestor, ale aj okolité pamiatkové stavby.  

  Ide o uzatvorený komplex budov s átriom, ktoré je prístupné zo všetkých tried na prízemí, s detským ihriskom, na ktorom sú deťom k dispozícii atraktívne hracie prvky, pieskoviskami a s vonkajšími terasami, ktoré prepájajú interiér tried s exteriérom dvora. 

  Malí Nitrania dostali modernú budovu s rozľahlým areálom, umiestneným v lone prírody 
  Malí Nitrania dostali modernú budovu s rozľahlým areálom, umiestneným v lone prírody 

  Pôvodný historický objekt tvoriaci blok nachádza sa na južnej strane a dostavba prepojovacej chodby s hlavným vstupom do škôlky, prostredníctvom ktorej je prístupný novopostavený blok, sa nachádza na severnej strane.

  Na západnej strane je dvor uzatvorený hospodárskym objektom a oplotením so vstupnou bránou. Jednotlivé triedy majú netradičné mezonetové (dvojpodlažné) riešenie, ktoré umožnilo vytvoriť vzdušné priestory. Na prízemí sú herne detí a na poschodí v podkrovnom priestore s galériou, ktorá tieto priestory prepája sú umiestnené spálne. Vo vstupnej časti sa nachádzajú priestory vedenia škôlky so zborovňou – umožňujú kontrolovať vonkajšie aktivity na dvore a terasách a zároveň kontrolovať pohyb v rámci objektu.

  Na pôvodnom objekte bola zbúraná povojnová dostavba, prestavaný bol na jedáleň s kuchyňou, dve triedy pre deti s príslušenstvom a na sociálne zázemie pre personál. Severný blok je novostavba, sú v nej štyri triedy pre deti s príslušenstvom a potrebné technické vybavenie.

  Na novej budove je titánovo-zinková fasáda, veľké presklené steny sú nasmerované do átria. Pod laminátovou podlahou, položenou v celej budove, inštalované je podlahové kúrenie. 

  Časť plôch tvoriacich komplex je zatrávnená, časť je spevnená (dopravné koridory pre automobily a chodcov). Samozrejme, exteriér je vhodne osvetlený. 

  Základná škola na Tulipánovej ulici

  Základoškolské vzdelanie mladí Nitrania môžu získať na niekoľkých základných školách. Jednou z nich je Základná škola na Tulipánovej ulici. Je to mestská škola, situovaná v pokojnom, širšom centre mesta, v areáli parku Sihoť, v blízkosti rieky Nitra. Žiaci môžu využívať veľký areál plný zelene, ponúkajúci bezpečné a zdraviu prospešné prostredie. K dispozícii majú niekoľko moderných ihrísk a športovísk. Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňuje v zrekonštruovaných troch pavilónoch a jeden ešte čaká obnova. Súčasťou školy je aj novovybudovaná telocvičňa, dve informatické miestnosti, jazyková trieda, herňa, školský klub a jedáleň.

  Stavba, ktorú projektoval architekt Viktor Šabík (architektonická kancelária Barak architekti), bola nominovaná na Cenu ARCH 2011.

  Administratívna budova na Veternej ulici

  Medzi novšie budovy v Nitre patrí administratívna budova, nachádzajúca sa v tichej lokalite v centre Nitry, na Veternej ulici, realizovaná na pozemku obdĺžnikového tvaru podľa projektu, ktorý vypracovali Ing. arch. František Duba, Ing. arch. Balázs Füzék a Ing. arch. Eduard Jančík z architektonickej kancelárie GRUP architects. V blízkosti tejto novostavby, z jej ľavej strany, sa nachádza barokový Piaristický kostol a gymnázium z 18. storočia. Smerom k týmto historickým stavbám budova poskytuje výhľady cez celopresklenú fasádu. Z pravej (severnej) strany budovy stojí administratívne centrum z 80. rokov 20. storočia, ku ktorému smeruje plná fasáda.

  Autori projektu sa snažili budovu zakomponovať do prostredia tak, aby rešpektovala okolité objekty, práve preto bolo dôležité hmotovo, materiálovo a farebne ju prispôsobiť okoliu. Na dosiahnutie tlmenej farebnosti sú celoplošne použité lícové tehly, ktoré dopĺňajú hliníkové rámy zasklenia v bronzovej farbe. Predsa však budova tvorí samostatný celok, vytvorený podľa princípov modernej súčasnej architektúry 21. storočia a iba detailmi a proporciami nadväzuje na spomínane objekty. 

  Budova má 3 podlažia a najvyššie ustúpené podlažie s prístupom na pobytovú terasu. Na prvom podlaží, z Veternej ulice, sa nachádza vstup do budovy, z ktorého sa možno dostať do všetkých podlaží a celého objektu. Súčasťou prízemia je aj prevýšené lobby, tiež garáž pre tri autá, technický blok a hygienické zázemie. Ďalšie parkovacie miesta (pre osem automobilov) sú na pozemku za objektom. Keďže ide o administratívnu budovu, na druhom a treťom nadzemnom podlaží sú kancelárie v podobe mix open space priestorov a menších uzatvorených blokov. Na každom poschodí je zasadacia miestnosť. 

  Nosný systém objektu (pôdorys s rozlohou 7,2 m × 30 m) pozostáva zo železobetónových monolitických častí kombinovaných s murovanými konštrukciami. Stenový nosný systém prenáša zaťaženie na základové pásy. Tie sú kotvené do krátkych betónových pilót. Na vyhotovenie obvodových múrov a vnútorných nosných stien sú použité pórobetónové tvarovky. Podlažia sú uzatvorené monolitickými stropmi. Na zateplenie všetkých obvodových stien je použitá minerálna vlna s hrúbkou 200 mm, v exponovaných soklových častiach mäkký materiál nahradil extrudovaný polystyrén. Na vytvorenie presklenia smerom do Piaristickej ulice je použitý stĺpikovo-priečnikový fasádny systém s izolačným trojskom, ktorý je doplnený fixným zasklením s otváravo-výklopnými časťami.

  Triangolo – bytový dom, ktorý v Nitre nemá obdobu

  Vznik tejto architektonickej dominanty, ktorá predstavuje trendy modernej architektúry so znakmi funkcionalizmu, inšpirovali nielen prírodné danosti - nitrianska pahorkatina, Zobor a meander rieky Nitra, ale aj samotné mesto, a výraznú úlohu zohrala aj stavebná lokalita. Trojuholníková parcela, desaťročiami nevyužívaná práve pre svoj atypický tvar, vplývala na netypický, trojuholníkový pôdorys stavby. Ďalšou netypickou črtou stavby je vlnkovitý tvar strechy, ktorá je zvlnená tak ako rieka Nitra a pahorkatiny mesta. Najlepšie je to vidieť na panoramatickej fotografii. Práve z toho dôvodu tento dom obyvatelia Nitry nazvali morská vlna. Budovy organického tvaru nie sú žiadnou novinkou v súčasnej architektúre. 

  Stavba, ktorú vidíte na fotkách, je výsledkom nekaždodennej dispozičnej a materiálovej koncepcie. Objekt je proporcionálny, vyvážený, a hoci je aj odvážny, predsa je v súlade s okolím. Tento bytový dom je sčasti trojtrakt. Architekti použili koncový vertikálny svetlík na osvetlenie chodieb po celej výške denným svetlom. Pokiaľ ide o architektonické riešenie, budova má dve fasády rovnakého vzhľadu a zaoblenú časť strechy s kupolami. Nosné železobetónové jadrá  umožnili vytvorenie bytov v rôznych veľkostiach a dispozíciách. Pri vstupe do domu sa nachádza domový znak, ktorý upozorňuje na osobitú koncepciu.  

  Stavba je dielom jedného z najvýznamnejších architektov na Slovensku Ivana Matušíka a mladého architekta Sebastiana Nagya. Tento obytný dom, ktorý je protipólom klasického panelákového štandardu, získal prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča 2008 za architektúru (cenu udelila medzinárodná porota). Porota okrem iného vo svojom odôvodnení na udelenie ceny uviedla, že „tento objekt nabil miesto novou pozitívnou energiou“.

  Stavba je jedinečná práve preto, že zladila  nezvyčajnú vonkajšiu formu a kvalitné vnútorné prostredie. Byty, poskytujúce voľné otvorené dispozície, sú obývateľné napriek svojim extrémnym tvarom. Architekti môžu vymýšľať a tvoriť vždy niečo nové, unikátne, netradičné. Na tejto budove netradičným spôsobom je riešená strecha, fasáda, trojuholníkové balkóny, kupolovité okná... 

  Hotel MIKADO 

  Návštevníkom, ktorí chcú v tomto meste stráviť viac ako jeden deň, Nitra ponúka rôznorodé ubytovanie nielen v hoteloch, penziónoch, ubytovniach, ale aj ubytovanie v súkromí. Po odhalení zákutí Nitrianskeho hradu a navštívení iných architektonických pamiatok, alebo po túre v okolí mesta sa môžete osviežiť dobrým obedom, nápojom alebo sladkosťou v početných reštauráciách, kaviarňach, čajovniach, cukrárňach, vinotékach, pivotékach...

  V tomto článku si povieme niečo o 4-hviezdičkovom hotelovom komplexi s polyfunkčným centrom, ktorý sa nachádza v blízkosti historického centra Nitry, v susedstve bytovej zástavby a mestského cintorína, od roku 2011 ponúka svoje služby nielen účastníkom rôznych konferencií, hosťom na svadbách alebo súkromných oslavách, ale aj všetkým návštevníkom Nitry. Z hotela sa vďaka jeho výhodnej lokalite, ľahko dostanete k Nitrianskemu hradu, na pešiu zónu  alebo do areálu Výstaviska Agrokomplex. Autorom projektu je Ing. arch. Viktor Šabík, AA. 

  Pôvodne dvojpodlažná budova družstva invalidov je zrekonštruovaná na hotel nadštandardnej kvality. Architektúra je prispôsobená okoliu zástavby. Na budove pribudli dve podlažia, okrem toho pridali k nej hmotu pôdorysu v tvare písmena L, v ktorej sa nachádza konferenčná časť. Tá oddeľuje hotelovú časť od mestského cintorína. Pôdorys hotelového komplexu pripomína tri preložené paličky mikádovej hry.

  Pôvodnú budovu bolo potrebné staticky sanovať, a iba po tomto zásahu bola vhodná na použitie. Pokiaľ ide o nadstavené podlažia, pre ne je príznačný hmotový posun cik-cak, časti hmoty nadstavby vystupuje do priestoru vstupnej fasády. Na nadstavaných podlažiach je použitý zelený obklad, ktorý je graficky preťatý žltými pruhmi pripomínajúcimi pôvodne maďarskú hru Mikado.

  Zelená a žltá farba sú použité aj v logu hotela, čo nie je žiadna náhoda. Pre prevádzkovateľov hotela je dôležitá zeleň nielen v interiéroch, ale aj exteriéroch, a slnko, ktoré môže do interiéru prenikať cez okná.

  Pri výstavbe hotela sa prispôsobením návrhu budov podarilo zachovať štyri obrovské tuje, ktoré chránia terasu reštaurácie Rouge pred pálivým slnkom. Pri hoteli vysadili päť platanov, ktoré keď sa rozrastú, vytvoria príjemný chládok.

  Hoci budova nemá certifikát zelených budov LEED alebo BREEAM, prevádzkovatelia okrem iného dbajú, aby prevádzka bola čistá, príjemná a ekologická. Odpad sa tu separuje, nielen plast a papier, ale aj biologický odpad z reštaurácií a barov a spotrebovaný olej. Okrem toho bezpečne likvidujú žiarovky a batérie prostredníctvom špecializovaných zberní. V hoteli je zabudovaný riadiaci systém a na osvetlenie je použitá LED technológia. 

  Svojim hosťom hotel ponúka pohodlie v modernom interiéri, dôraz je daný na vysoký štandard všetkých služieb.

  Súčasťou hotela je aj Kongresové centrum, kde sú k dispozícii rôzne možnosti na organizovanie konferencií, workshopov, seminárov, školení, firemných udalostí a prezentácií, obchodných rokovaní, neformálnych firemných akcií a spoločenských či súkromných podujatí. Kongresové centrum je oddelené od ostatných hotelových priestorov a kompletne vybavené, takže poskytuje všetko, čo je potrebné pre spomínané podujatia. Vďaka veľkej variabilite priestorov je možné splniť rôznorodé požiadavky organizátorov. V rámci centra je samostatná reštaurácia s barom a terasou. 

  Tu sa zoznam zaujímavých nitranskych stavieb nekončí, sú aj ďalšie, určite nie menej zaujímavé...

  Čo povedať na záver? Určite vám odporúčame, ak ste tak ešte neurobili, navštíviť Nitru - mesto histórie, matku slovanských miest, sídlo diecézy, mesto sakrálnych pamiatok, mesto kultúry, múzeí a galérií, mesto športu, výstavníctva... Každoročne sa tu konajú početné rôznorodé kultúrne, športové a spoločenské podujatia, z ktorých spomenieme iba niektoré: Nitrianske kultúrne leto, Nitra, milá Nitra..., Divadelná Nitra, Nitrianska hudobná jeseň, Vianočná Nitra a mnoho ďalších. Veríme, že vás ani výlety do okolia Nitry a početné prírodné a iné atrakcie pre všetky vekové kategórie, nenechajú ľahostajnými.

  Zdroj: 

  • texty a fotografie - Mestský úrad Nitra
  1132
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Architekt, architektúra?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené