Pre oblasť

  Elektroinštalácie

  Článok si prečítalo viac ako 577+ používateľov
  V dnešnej dobe si už len ťažko vieme predstaviť domácnosť bez elektriny. Pre pohodlné a bezpečné bývanie je nevyhnutná správne vyhotovená a udržiavaná elektroinštalácia. Preskúmali sme pre vás dôležitosť plánov elektrických rozvodov, montáž elektroinštalácie a tipy na správnu údržbu.
  Odborný článok 577
  elektroinstalacie
  Máme 2532 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  1. Elektroinštalácie: elektrické inštalácie v novostavbách

  Povinnou súčasťou projektovej dokumentácie pred začatím akejkoľvek stavby je plán elektroinštalácie. Pri výstavbe sa najskôr vykonávajú hrubé práce, ktoré zahŕňajú vysekávanie rýh, prevŕtanie a prerazenie stien, rozvody káblov, ak ste sa rozhodli pre bežnú inštaláciu pred omietaním. Potom nasleduje jemná montáž, ktorá zahŕňa položenie káblov, montáž elektroinštalačných krabíc, rozvodných skríň. V rozvodných skriniach sú umiestnené elektromery, poistky, hlavné ističe, FI spínače.

  Pre videodohľad alebo poplašné zariadenie odborníci odporúčajú nainštalovať samostatnú skrinku, pretože to zvyšuje bezpečnosť. Nakoniec treba vykonať montáž vypínačov, zásuviek a svetiel.

  2. Aké prvky zahŕňajú elektroinštalácie?

  Elektroinštalácie zahŕňajú viacero prvkov, ktoré umožňujú prenos elektrickej energie v budove. Medzi tieto prvky patrí hlavný vchod, rozvodné skrine, káble a vodiče, zásuvky, vypínače, poistky, inštalačné a rozvodné krabice, uzemnenie... Tieto prvky spoločne zaisťujú bezpečnú a efektívnu prevádzku elektroinštalácie a napájanie elektrických zariadení a osvetlenia v budove.

  Elektroinštalácia vyžaduje presný plán s konkrétnymi polohami svetiel, zásuviek, vypínačov, alarmov a iných vedení
  Elektroinštalácia vyžaduje presný plán s konkrétnymi polohami svetiel, zásuviek, vypínačov, alarmov a iných vedení

  3. Aké sú príznaky toho, že elektroinštalácia nefunguje správne?

  Vždy by ste mali venovať pozornosť príznakom, ktoré upozorňujú, že niečo nie je v poriadku s elektroinštaláciou. Ak náhle zmizne prúd v celom dome alebo v niektorej jeho časti, môže to byť príznakom problému v elektroinštalácii. Ak sa zariadenia nečakane vypnú alebo prestanú fungovať, je možné, že elektroinštalácie nemajú dostatočný výkon alebo je porucha v elektroinštalácii. Ak si všimnete, že sa zásuvky, vypínače alebo iné časti elektrického vedenia prehrievajú, znamená to problémy v elektroinštalácii. Prehriatie môže spôsobiť poškodenie izolácie a riziko požiaru.

  Iskrenie alebo bzučanie pri zasunutí zástrčky do zásuvky alebo zapnutí vypínača môže naznačovať problémy v elektrickom vedení. Iskrenie môže byť spôsobené zlým elektrickým pripojením alebo poškodeným vodičom.

  Ďalšími znakmi toho, že elektrické inštalácie nefungujú tak, ako by mali, sú časté poruchy poistiek. Môže to byť príznakom preťaženia elektroinštalácie alebo skratu v systéme. Zavolajte elektrikára aj vtedy, ak sú zdroje svetla slabé alebo žiarovky majú znížený výkon, pretože to môže naznačovať problémy s napätím alebo tokom elektrického prúdu.

  4. Ako prebieha rekonštrukcia alebo modernizácia elektroinštalácie?

  Ako všetko ostatné, aj elektroinštalácia v dome sa pôsobením rôznych vonkajších a vnútorných vplyvov časom opotrebúva alebo poškodzuje, a predstavuje tak veľké riziko vzniku požiaru. Keďže elektroinštalácie nie sú viditeľné, ich stav môže skontrolovať skúsený elektrikár meraním špeciálnymi meracími prístrojmi. Elektroinštalácie zvyčajne trvajú viac ako 30 rokov. Rekonštrukciu elektroinštalácie, kompletnú alebo čiastočnú, je možné vykonať nielen vtedy, keď je to nevyhnutné, ale aj vtedy, keď chcete iné usporiadanie vypínačov, svetiel alebo iných elektrických prípojok. Kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie domu môže trvať približne 3 až 5 dní a zahŕňa: výmenu a/alebo modernizáciu elektroinštalácie, výmenu vypínačov a zásuviek, výmenu obyčajných poistiek za automatické, vyhľadávanie a odstraňovanie chýb na elektroinštalácii.

  4.1. Nové elektroinštalácie: všetko začína plánovaním

  Začnite plánovať rekonštrukciu alebo modernizáciu elektroinštalácie. Určite svoje potreby a potom preskúmajte existujúce zariadenia. Zvážte, či potrebujete viac zásuviek, vypínačov, svetiel alebo iných zariadení. Odporúča sa poradiť sa s odborníkom na elektroinštaláciu, ktorý vám pomôže pri plánovaní.

  4.2. Výber kvalitných materiálov

  Vyberte si kvalitné elektromateriály, akými sú vodiče, zásuvky, poistky, vypínače a ističe. Uistite sa, že všetky materiály sú v súlade s predpismi a normami a spĺňajú vaše potreby.

  4.3. Vypojenie elektriny 

  Pred začatím akýchkoľvek prác na elektroinštalácii vypnite elektrický prúd v priestore, kde prebieha rekonštrukcia alebo prístavba. Zaistíte tak bezpečné pracovné prostredie a eliminujete riziko úrazu elektrickým prúdom.

  4.4. Odstránenie starej elektroinštalácie

  Odstráňte staré elektrické vedenie vrátane drôtov, zásuviek, vypínačov a iných komponentov, ktoré už nepotrebujete. Dodržujte príslušné pokyny na bezpečnú likvidáciu tohto druhu odpadu.

  4.5. Nové elektroinštalácie: montáž

  Nainštalujte nové vodiče, zásuvky, vypínače, poistky, ističe a iné prvky podľa plánu a predpisov. Uistite sa, že vodiče sú správne pripojené, izolované a zaistené bezpečným spôsobom.

  4.6. Testovanie elektroinštalácií

  Po pokládke a pripojení nového vedenia by sa malo vykonať testovanie, aby ste sa uistili, že všetko funguje správne. Skontrolujte fungovanie zásuviek, vypínačov, svietidiel a iných zariadení, aby ste sa uistili, že sú správne pripojené a nevyskytujú sa žiadne chyby alebo problémy.

  4.7. Elektroinštalácie a dokumentácia

  Po dokončení prác by vám elektrikár mal odovzdať projekt realizovaných prác so zakreslenou elektroinštaláciou. Hoci sa tomu mnohí elektrikári radšej vyhýbajú, tento projekt je veľmi dôležitý, pretože obsahuje smer rozloženia vodičov v stenách, podlahe a strope. Ak nemáte tento plán a tieto informácie, pri najbližšom vŕtaní do steny alebo stropu by ste mohli prerušiť vedenie! Ak si elektroinštaláciu robíte svojpomocne, mali by ste si tento plán pripraviť sami alebo aspoň nafotiť stav pred uzavretím stien a stropu.

  Odborná rada zo spoločnosti EXPRES ELEKTRO

  1. Na čo by sme mali dať pozor pri rekonštrukcii elektroinštalácii v dome alebo v byte?

  V dnešnej dobe sa z pochopiteľných dôvodov veľa ľudí snaží ušetriť, kde sa dá a vykonávajú odborné práce svojpomocne. Pri rekonštrukcii elektroinštalácie, ako aj pri montáži novej elektroinštalácie by som však takýto postup určite neodporúčal. Pri neodbornom zásahu do elektroinštalácie môže vzniknúť riziko ohrozenia zdravia a života nielen osoby zasahujúcej do elektroinštalácie, ale v budúcnosti aj osôb, ktoré budú túto elektroinštaláciu využívať. K tomu, aby mohla elektroinštalácia bezpečne plniť svoj účel dlhé roky, mala by byť vykonaná odborne vyškolenou osobou disponujúcou príslušnými osvedčeniami a tiež aj s praktickými skúsenosťami. V opačnom prípade môže dôjsť aj k situácii, že revízna správa, ktorou by mala byť rekonštrukcia elektroinštalácie zavŕšená, nemusí byť vydaná, čo môže viesť k problémom napríklad pri poistnom plnení v prípade škodovej udalosti.

  2. Ktoré sú najčastejšie chyby pri tvorbe elektroinštalácie?

  V praxi sa často stretávam s tým, že pri neodbornom zásahu do elektroinštalácie nebýva dodržaný správny prierez a typ istenia vodičov, čo môže viesť k ich preťaženiu, vodiče sa pri prevádzke môžu zahrievať a spôsobiť požiar. Častou chybou býva aj nedodržanie farebného značenia jednotlivých vodičov, čím môže dôjsť k zameneniu fázového vodiča s nulovým vodičom alebo uzemňovacím vodičom, čo môže mať za dôsledok riziko úrazu elektrickým prúdom, resp. vznik skratu. Z praktickejšieho hľadiska pri svojpomocnej elektroinštalácii býva často problémom nedostatočne premyslené umiestnenie a množstvo elektrických zásuviek.

  3. Čo sú to inteligentné elektrické inštalácie?

  Inteligentné elektrické inštalácie sa s rozvojom technológií dostávajú stále viac do popredia. Od klasických elektroinštalácií ich odlišuje to, že rozširujú možnosti ovládania všetkých technológií v domácnosti, od alarmu, osvetlenia, klimatizácie, automatických roliet/ žalúzií, až po ovládanie závlahového systému alebo zónového vykurovania. Technológie je možné komfortne ovládať aj priamo v domácnosti, aj na diaľku. Veľkú výhodu okrem užívateľského komfortu poskytujú inteligentné elektrické inštalácie hlavne kvôli šetreniu nákladov za elektrickú energiu a vykurovanie. Mnohých určite z hľadiska bezpečnosti poteší možnosť ovládania spotrebičov na diaľku, bez obavy napríklad zo zapnutej žehličky. Nevýhodou tohto typu elektroinštalácie je však to, že oproti klasickej elektroinštalácii je nákladnejšia. Potenciál inteligentnej elektroinštalácie je napriek tomu do budúcnosti vysoký.

  Odbornú radu poskytol pán Matúš Janček zo spoločnosti EXPRES ELEKTRO

  Pravidelným meraním elektroinštalácie si skontrolujete jej stav a vyhnete sa tak možným problémom 
  Pravidelným meraním elektroinštalácie si skontrolujete jej stav a vyhnete sa tak možným problémom 

  5. Životnosť elektroinštalácie

  Správne vykonaná a udržiavaná elektrická inštalácia môže trvať viac ako 30 rokov. Správna údržba zahŕňa pravidelnú vizuálnu kontrolu zásuviek, svietidiel, poistiek, vypínačov a iných komponentov, aby sa zistili prípadné známky opotrebovania, poškodenia alebo iných problémov. Zvláštnu pozornosť treba venovať nadmernému zahrievaniu, oxidácii alebo prasklinám.

  6. Údržba elektrických inštalácií

  Pri správnej údržbe elektrických inštalácií nedochádza k opotrebovaniu, s výnimkou možného prehriatia na odkrytých spojoch. Stav domovej elektroinštalácie je možné kontrolovať meraním, preto sa odporúča, aby pravidelné kontroly vykonával skúsený elektrikár, ktorý na tieto účely používa špeciálne meracie prístroje. Okrem toho môže vykonať prípadné opravy iných prvkov elektroinštalácie.

  Odborný článok 577
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 2532 realizátorov v oblasti Elektroinštalácie, elektrikár:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené