Pre oblasť

  Regulácia hraníc pozemkov

  Článok si prečítalo viac ako 1466+ používateľov
  Každá parcela (ohraničený pozemok na stavanie alebo obrábanie), ktorú niekto vlastní, má svoje hranice, ktoré oddeľujú pozemok od susedných pozemkov, iných nehnuteľností. Parcela je pozemok geometricky vymedzený v katastri nehnuteľností (v minulosti známy pod názvom pozemková kniha, pozemkový kataster) a označený parcelovým číslom. V praxi, resp. v prírode sú hranice vlastne virtuálne čiary alebo vystavané ploty, ktoré oddeľujú pozemky. Reguláciu hraníc vymedzuje Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). V tomto zákone sa uvádza, že hranicu pozemku určujú lomové body. 
  Odborný článok 1466
  regulacia hranic pozemkov
  Máme 247 realizátorov v oblasti Geodet:

  1. Regulácia (úprava) hraníc – účel

  Účelom regulácie hraníc je, aby každý vlastník presne vedel, kde sú hranice jeho pozemku, resp. nehnuteľnosti, čo je v praxi často veľmi náročné. Aby sa predišlo sporom medzi susedmi a vlastníctvom cudzieho pozemku, hranice musia byť riadne upravené. Z uvedeného vyplýva, že hranice musí byť presné určené a označené. Vytýčenie hraníc pozemku je geodetický úkon, ktorý sa v teréne používa na vyznačenie polohy lomových bodov hranice pozemku podľa geometrického plánu alebo iných podkladov. Tento geodetický úkon majú na starosti geodetické firmy. V prípade sporu, ktorý nemožno riešiť miernou cestou, rieši sa úprava hranice pozemku súdnou cestou. Súdy, ktoré riešia spory o hranicu pozemku, využívajú posudky súdnych znalcov z odboru geodézie a kartografie.

  Geodetický a kartografický ústav (GKÚ) je organizácia v pôsobnosti Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK), so sídlom v Bratislave. Jeho pôsobnosť je pre celé územie Slovenskej republiky.

  2. Regulácia hraníc – postup

  Katastrálny zákon hovorí, že údaje v katastri sú hodnoverné a záväzné. Samozrejme, pokiaľ sa nepreukáže opak, ktorý môže iný vlastník preukázať inou verejnou listinou potvrdzujúcou alebo osvedčujúcou vlastnícke alebo iné právo k nehnuteľnosti.

  Kópiu originálu listu vlastníctva môžete dostať v katastri nehnuteľností podľa miestnej príslušnosti (v Bratislave nedostanete kópiu listu vlastníctva na pozemok napr. pri Trnave). Takáto kópia sa môže použiť na úradné úkony. Informatívny list vlastníctva môžete získať zadarmo na katasterportal.sk, kde informácie obnovujú s týždennou periodicitou.

  Hranica pozemku prebieha medzi jednotlivými pozemkami. Ak máte pocit, že hranica (resp. plot), ktorá oddeľuje pozemky je určená (plot postavený) na inom mieste, treba si dať hranicu pozemku vytýčiť.

  Žiadosť o reguláciu hraníc môže podať vlastník, štátny orgán, miestna samospráva alebo iné osoby v súlade so zákonom. 

  2.1. Príprava podkladov

  Vytýčenie pozemku vykoná na zákazku akákoľvek geodetická firma. Ak však predpokladáte, že by mohol vzniknúť s niektorým susedom spor, budete potrebovať autorizovaného geodeta. Iba ten je oprávnený vystaviť Protokol o vytýčení hranice pozemku s okrúhlou pečiatkou.

  Po prijatí objednávky pred vykonaním regulácie hraníc geodetická spoločnosť musí získať všetky údaje potrebné na reguláciu hraníc, geodet si musí pripraviť všetky podklady, ktoré potrebuje k vytýčeniu. Najprv si zistí podrobnosti o katastrálnej mape v danom katastrálnom území. Niekedy je nutné zájsť aj do archívu katastra nehnuteľností a nájsť všetky dostupné podklady k vytyčovanej parcele (vytyčovacie náčrty, náčrty z pôvodného katastrálneho mapovania, geometrické plány alebo rastre pôvodných katastrálnych máp). Keďže dostupné podklady môžu byť rôznej kvality a presnosti, geodet ich musí správne posúdiť a pri vytýčení hranice použiť najlepšie z týchto podkladov.

  2.2. Zameranie na pozemku

  Nasleduje prehliadka terénu. Geodet musí prísť do terénu a zamerať skutkový stav na parcele a v jej blízkom okolí. Meranie spolu s podkladmi z katastra slúži na výpočet súradníc vytyčovaných bodov, resp. výpočet vytyčovacích prvkov, pomocou ktorých sa body vytýčia. 

  Vytýčenie hranice pozemku sa môže vykonať oficiálnou cestou alebo len informatívne. Ak ide o oficiálny úkon, geodet vyhotoví aj vytyčovací náčrt a protokol o vytýčení hranice pozemku, kedy sú okrem objednávateľa pozvaní aj vlastníci a iné oprávnené osoby dotknutých susedných parciel, ktorí majú možnosť sa k vykonanému vytýčeniu vyjadriť. Ak ide o informatívne vytýčenie, ktoré slúži len pre potreby objednávateľa, nemusia byť pozvaní vlastníci dotknutých susedných parciel.

  2.3. Vytýčenie bodov v teréne

  Nakoniec geodet vytýči polohu jednotlivých lomových bodov hranice pozemku a vyznačí ich polohu v teréne pomocou drevených kolíkov alebo roxorov. Potom by mal vykonať ešte rôzne kontrolné merania, ktoré slúžia na kontrolu správnosti vytýčenia jednotlivých bodov (napr. meranie omerných alebo krížových mier medzi bodmi, kontrolný výpočet výmery parcely a pod.).

  2.3.1. Oficiálne vytýčenie

  Ak ide o oficiálne vytýčenie, mali by sa ho zúčastniť aj všetci dotknutí vlastníci susedných parciel a iné oprávnené osoby. Po vytýčení majú všetci prítomní možnosť sa vyjadriť k priebehu vytýčenej hranice. Ich pripomienky, súhlas alebo nesúhlas a podpis sa vyznačí do protokolu o vytýčení hranice. Dotknutá osoba má samozrejme právo sa vytýčenia nezúčastniť, čím však stráca právo vyjadriť sa k priebehu hranice, ak by náhodou došlo k súdnemu sporu. Vytyčovací náčrt a podpísaný protokol o vytýčení overí autorizovaný geodet a tieto doklady odovzdá do katastrálnej dokumentácie. 

  Oficiálny dokument musí potvrdiť autorizovaný geodet s okrúhlou pečiatkou.

  2.3.2. Informatívne vytýčenie

  Pri informatívnom vytýčení sa iba vyznačí poloha bodov v teréne. V tomto prípade sa nevyhotovuje vytyčovací náčrt ani protokol o vytýčení. Ak ide o číselnú katastrálnu mapu, vytýčenie možno vykonať jednoduchým spôsobom. Preberú sa iba súradnice bodov z mapy, bez akéhokoľvek kontrolného merania. 

  Vytýčenie pozemku vykoná na zákazku akákoľvek geodetická firma
  Vytýčenie pozemku vykoná na zákazku akákoľvek geodetická firma

  3.  Regulácia (úprava) hraníc pozemku je dôležitý úkon

  Z uvedeného vyplýva, že zameranie a vytýčenie hraníc pozemku je kľúčový fakt, od ktorého závisí nielen prípadná stavba na pozemku, ale aj celoživotné vzťahy so susedmi. Preto je dôležité hranice pozemkov dôkladne poznať a okrem toho vedieť ich polohu, ak je to potrebné, aj preukázať. Vďaka tomu sa do istej miery môžete vyhnúť mnohým „susedským“ problémom v budúcnosti.

  Neodporúča sa tento úkon vykonávať svojpomocne, vždy si treba zavolať profesionálov, ktorí vedia, ako na to, aby ste v konečnom dôsledku, pokiaľ ide o hranice pozemku, nemali viac problémov ako úžitku. 

  4. Regulácia hraníc – cena

  Cena za úpravu hranice závisí od zložitosti situácie a počtu míľnikov. Základná cena služby je od 150 do 300 EUR, ku ktorej treba pripočítať ešte 50 EUR za míľnik. Vyznačenie hraníc stojí od 100 EUR + 50 EUR za každý zahrnutý míľnik

  Odborný článok 1466
  Autor: Daibau casopis

  Ako ste využili tieto informácie?


  Hľadáte dobrých realizátorov v oblasti Geodet?

  Nápady na usporiadanie domu

  Časopis s čerstvými nápadmi a radami našich autorov na usporiadanie Vášho obytného priestoru.

  Máme 247 realizátorov v oblasti Geodet:

  Bezplatná služba
  Hľadáme v lokalite
  Bez provízií
  Podmienky používania I Politika súkromia I Informácie o cookies I Impressum
  © 2024 Daibau, všetky práva vyhradené